Archive by Author

Kunst en Liefdevolle Expressie

16 jan

Stad van Morgen creëert in haar COS3I community de ruimte voor kunstzinnige expressie vanuit haar eigen hogere maatschappelijke doel. Kunst en expressie is van oudsher een bewustwordingsinstrument bij uitstek. Het kan als kritiek ingezet worden (protestliederen, antitheater, documentaires, conferences, enz) maar ook middels de positieve uitnodiging en het ´anders´kijken naar de werkelijkheid (absurdisme, creatie vermogen, innovatie, bewustwording, dans, theater, enz). Dit laatste is de weg van de Stad van Morgen.

Enkele maanden geleden had ik (Jean-Paul Close) een mooie flow. De conversaties tijdens enkele spontane ontmoetingen gingen over liefdevolle expressie binnen de context van positiviteit, duurzame menselijke ontwikkeling en kunst. Eigenlijk is de Stad van Morgen zelf zo´n liefdevolle expressie waarin we de mens en haar kernwaarden centraal stellen in plaats van de allesvernietigende politieke economische context, die we misschien als (zakelijk) zorgzaam ervaren maar ook liefdeloos afhankelijk makend als systeem. Het fundament werd geschapen voor het opzetten van een expressieve kunstbeweging op basis van bewustwording, zelf-leiderschap, creatief vermogen, betrokkenheid en sociale innovatie.

Op diezelfde dag kwam de expressie al tot uiting via dans waar ik bij aanwezig mocht zijn. Sindsdien is het een genot om als aantrekkingskracht en verbinder te fungeren voor een grote diversiteit aan kunstenaars. Betrokken zijn sociale ondernemers, danscoaches, glas in lood expressie, beeldhouwen, textielbewerking, upcycling van afval, muziek, fotografie, voedselinnovatie, enz. Allemaal hebben ze wat te zeggen en een positieve uitnodiging om mee te doen.

Los het zelf maar op, zegt een te dure regering

5 jan

De tot standkoming en het functioneren van een regering in de huidige wereldperceptie van grote uitdagingen is structureel uit de tijd. Het is een toonbeeld van gebrek aan leiderschap, onkunde, manipulatie en verwrongen keuzes. Terwijl zo’n regering alleen de belastingen kan verhogen om hun onkunde te maskeren zijn we als burgers aangewezen op onszelf. Waarom zouden we nog belasting accepteren?


Het kan anders en de manier waarop groeit als parallel organisatie naast en vaak met de overheid. Sustainocratie is gewoon een andere manier van regeren, een vorm waarin leiderschap gebakken zit vanuit evolutionair gemeenschappelijk belang, betrokkenheid en integrale participatie. Het is een kleine stap naar Sustainocratie, een simpele keuze.
De keuze, hoe simpel ook, geeft erg veel commotie wegens de verantwoordelijkheid en veranderde verhoudingen tussen mensen en instanties. Het vergt moed, loslaten van oude gewoontes, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen, naast bewustwording en commitment.

Ben jij de sustainocraat die we zoeken?

30 dec

Wat is dat eigenlijk? Een Sustainocraat? Het voorbeeld geef ik, Jean-Paul Close, bedenker van het kader, de term en de eerste die ernaar leeft, al ruim 20 jaar lang. Een Sustainocraat is iemand die:

 • Bewust is van het feit dat huidige politieke economische sturende werkelijkheid uit de tijd is, zelfs gevaarlijk is voor ons voortbestaan.
 • Zich herkent in de natuurlijke kernwaarden waar Sustainocratie en de Stad van Morgen voor staan en zich daaraan verbindt.
 • Zich herkent in de participatie laag om de kernwaarden terug te krijgen en te waarborgen. En dat deze participatielaag bestaat uit de lokale inwoners, overheid, innovatief ondernemen, wetenschap en onderwijs, allemaal samen in cocreatie.
 • En zichzelf ziet als verbinder of verbindster op dit participatieniveau rondom prioriteiten die uit te leggen zijn volgens de natuurlijke kernwaarden.
 • Bereid is zich in te zetten voor projectdefinities op het participatieniveau, deelnemers te betrekken en per project de nodige middelen te vergaren voor de uitvoering volgens het 10-10-80 model van de Stad van Morgen.
 • Geniet van bewustZIJN, zelfleiderschap en zelfreflectie als ook goede empathische, verbindende vermogens met begrip voor belangen van anderen.
 • Bereid is verder als verbindende kaderbewaking zorg te dragen voor elke projectrealisatie en bijbehorende meetbare resultaten.
 • Beloond te worden via de erkenning, expertise ontwikkeling, als ook deelname in de 10% projectvergoeding voor het kernteam van Sustainocraten.
 • Transparant samen te werken met Jean-Paul Close en anderen van het kernteam.

Het is vaak niet gemakkelijk om Sustainocraat te zijn. De druk van de oude maatschappij is groot, zeker wegens gestructureerde economische afhankelijkheden en opgelegde verplichtingen. De ideale Sustainocraat heeft afstand genomen en leeft met een klein rugzakje dat redelijk te beheersen valt met beperkte middelen. Er zijn geen maandelijkse inkomsten, geen financiële zekerheden vooraf, alleen vertrouwen in jezelf, de samenwerking, het model en de kansen. De kansen zijn enorm, mits men zich in wil zetten en zich committeren van het begin tot het einde, op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Een precedent is er in de naam van Jean-Paul Close. Samen creëren we de basis van die nieuwe maatschappelijke evolutie volgens de prioriteiten die we definiëren of al ter harte hebben genomen gaandeweg.

De sustainocraat begeleid de evolutie

Wat te verwachten in 2019 van de Stad van Morgen?

29 dec
Het 4 x winst principe uit zich in een piramide. De Stad van Morgen nestelt zich in de kern

Jubileum: Ten eerste vieren we ons 10 jaar actief bestaan. Er is veel gebeurd sinds de eerste bijeenkomst op de Veluwe in juni 2009 samen met o.a. Herman Wijffels, Prof. Paul de Blot en zangersduo ” To be” (Nu trio Opera Familia). Onze alternatieve maatschappijvorm ontwikkelde zich met horten en stoten en kreeg pas in 2012 de naam Sustainocratie om duidelijk te maken dat ons denk en handel kader echt iets heel anders is dan de politieke economische democratie waar we afstand van namen. In juni 2019 zullen we stilstaan bij onze 10 jaar.

Nieuw

Niets is echt nieuw in de Stad van Morgen. Alles speelt al geruime tijd echter heeft ruimte, steun en commitment nodig om zich te ontwikkelen. Het volgende lijstje begint duidelijke tekenen te krijgen van zowel commitment als structuur. Bij alles wordt een geschikte naam bedacht, net als onze reeds bestaande bewegingen.

Zorg voor gezondheid en welzijn:  Deze welzijn gedreven vorm staat haaks op onze reactieve gezondheidszorg die wij het liefst willen afbouwen tot het hoogst noodzakelijke. We willen niet meer afhankelijk zijn van de chemische en farmaceutische industrie maar van natuurlijke wijsheden die ons helpen gezond te leven. Eind 2018 hebben we de eerste basis gelegd door een ruimte af te spreken in het Cruydenhuisch te Stratum en samen met gedreven partners (zoals FRE2SH, maar ook strategische partners) alles vorm te geven. We zullen een merk lanceren, producten en diensten scouten, ontwikkelen, produceren en aan gaan bieden die voldoen aan onze kernwaarden.

 • Natuurlijke kruiden en planten, gezond en helend eten
 • Natuurlijke mineralen en hun positieve effecten op de gezondheid
 • Gezondheid gedreven activiteiten zoals yoga, samen wandelen, fietsen, dansen, enz
 • Gezondheid gedreven reizen, op bezoek bij erkende gezondheid centra en innovaties
 • Welzijn advies en diensten, zoals massage, coaching, enz

Kunst, upcycling en innovatie (nieuw): Binnen de filosofie van circulaire processen is lokaal (her)gebruik van materialen van essentieel belang voor het begrip duurzame samenredzaamheid. We gebruiken de grondstoffen niet noodzakelijkerwijs binnen de oorspronkelijke toepassing maar passen creativiteit, innovatie en expressie toe. Daarom gaat deze beweging niet alleen om de grondstoffen maar ook de kunst van het uiten in de vorm van theater, dans, muziek, dialoog, sculpturen, schilderen, poëzie of ondernemerschap. Alles is energie en alles heeft een verhaal. Dat verhaal zorgt voor betrokkenheid en participatie.

 • Nieuwe toepassingen van materialen en uitvindingen
 • Kunstzinnige uitingen en exposities
 • Pop up art in de steden
 • Ecosysteem processen
 • Nieuwe waardesystemen en structuren

Meedoen kan altijd, mits uw talent en inzet voldoet aan ons hogere gezondheid doel en sustainocratisch gedachtegoed. De community die ontstaat ondersteunt elkaar in circulaire vorm, zowel in de maatschappelijke benadering als de onderlinge samenhang.

Positiviteit mediakanaal: Niet noodzakelijkerwijs als tegengeluid van de manipulerende, negatief georiënteerde algehele media, maar vooral als visuele manifestatie van bewustwording, innovaties en goede voorbeelden die ertoe doen volgens de 4 x winst criteria en de sustainocratische kernwaarden van de Stad van Morgen. Dit kanaal heeft zich ideologisch ontwikkeld in 2018 maar in 2019 dient het zich te professionaliseren en groeien. Iedereen die er een bijdrage aan wenst te leveren is welkom.

Doorpakken

AiREAS: Gezondheid, lucht en omgevingskwaliteit zijn groeiende hete hangijzers in onze regio. Met de deelname in de tweede helft van 2018 aan de AiREAS community van o.a. en Leefbaarheidsfonds vliegveld Eindhoven en verschillende gemeenten is AiREAS in een nieuwe dynamiek terecht gekomen die de stad Eindhoven overstijgt.

FRE2SH: Stadslandbouw ondervindt veel hindernissen die we alleen kunnen overwinnen als we onze circulaire processen breed gaan trekken. Een aantal van de processen die we in “nieuw” hebben beschreven vinden hun inspiratie in FRE2SH, als ook de denktrends die ontwikkeld zijn in de “circulaire snelweg”. Verschillende kunstenaars, artiesten en creatieve ondernemers willen graag een community vormen onder FRE2SH.

COS3I: Sociale inclusie en innovatie in de wijken gaat volop door met oude en nieuwe samenwerkingsvormen die onze medemens helpen in de transitie tussen de verschillende werkelijkheden. Onderdelen van zorg voor gezondheid en kunstuitingen zullen de COS3I infrastructuur en netwerken gaan gebruiken. Ook ontwikkelen zich COS3I initiatieven in andere steden met sterke lokale partners die zich in 2018 hebben aangediend.

School of Talents and Wellness: Participerend leren is vooral een begrip dat van toepassing is in het wegwijs worden in bovenstaande sustainocratische processen en bijbehorende nieuwe beroepsontwikkelingen . Voor 2019 staan allerlei initiatieven op het programma die in 2018 en daarvoor zijn ontstaan. Zo is er de week van ondernemerschap in de maak met onderwijspartners in Eindhoven. Het type ondernemerschap dat wordt getraind is dat van bewustwording, zelfleiderschap en innovatie. Dit is ook wat we internationaal aanbieden aan jongeren via o.a. het Erasmus+ programma. Tevens lopen voorstellen tot samenwerking internationaal met universiteiten.

EQoL, ons energy and quality of life programma, kreeg in 2018 weer een impuls na enige jaren rust. Het is een boeiende toevoeging aan gebiedsontwikkeling op niveau 4 participatiemaatschappij en de basis voor nieuwe financieringsvormen van regionale overheden. We plaatsen EQoL in context met de anderen en brengen het ter sprake wanneer we projecten trachten te concretiseren die integraal denkend en verbindend op gebiedsniveau het verschil trachten te maken.

Tot slot

De sustainocratische ruimte vult zich met clusters rondom verbinders

Dit alles kan alleen als er zich krachtige, onafhankelijke partners verbinden in de kern van elk van de bewegingen en deze helpen neerzetten en uitvergroten. Zo krijgt iedere community een of meerdere verbindende gezichten die de multidisciplinaire samenstelling en het hogere doel faciliteren volgens 4 x winst ondernemerschap en meerwaarde creatie tussen alle deelnemers.

Dat geldt ook voor Stad van Morgen zelf. Gedurende 2018 is geëxperimenteerd met deze dynamiek waarbij bestuurlijk Stad van Morgen operationeel verantwoordelijkheid nam voor kernprocessen van bepaalde prioriteiten die elk het beste pasten. Het bleek niet altijd gemakkelijk voor mensen die niet gewend zijn op dit niveau te functioneren. In 2019 gaan we voor meer continuiteit en commitment op het verbindende niveau. Krachtige gegadigden zijn al in beeld. Meer zullen volgen.

Alternatieve leefkunde

27 dec

Zoals u wellicht weet heeft de Stad van Morgen een geheel ander maatschappelijk kader gecreëerd dan de gangbare politieke economische werkelijkheid waarin nagenoeg iedereen zich “verplicht” voelt te leven. Stad van Morgen heeft afstand gedaan van die (oude) werkelijkheid omdat het aantoonbaar bijdraagt aan de zelfvernietiging van de mens en haar natuurlijke omgeving. Het kader van de Stad van Morgen stelt “de natuurlijke mens” centraal vanuit de definitie van een vijftal natuurlijke kernwaarden waar we allemaal samen verantwoordelijkheid voor dienen te nemen: gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, bewustwording en de vier dingen die we dagelijks nodig hebben: gezond eten, drinken, energie en gezonde lucht.

Waarden beginnen bij je authentieke zelf

Bovenstaande vat zich samen in een alternatieve levenskunde. Dit op zichzelf vertaalt zich naar de herinrichting van onze manier van samenleven, de manier waarop we omgaan met onze gezondheid, onze leefomgeving en het creëren van onze zekerheden. De aanpak staat veelal haaks op de manier van werken van het oude kader dat ons nog omringd.

Tegenwoordig hebben we een keuze
Van de ene werkelijkheid naar de andere vergt een keuze en loslaten van oude afhankelijkheden

Dodelijke politieke economie

26 dec

Het geprezen industriële tijdperk is een zwart hoofdstuk in het menselijk bestaan en de evolutie van het leven op aarde. Los van misbruik van grondstoffen, de vernietiging van alle leven op Aarde, is het misbruik van mensen een van de meest ernstige misdaden tegen de mensheid van het huidige politieke economische systeem in handen van bijbehorende, nietsontziende despoten die zichzelf “leiders” noemen en wetgeving naar hun moordende handen zetten.

We citeren uit een strategisch samenwerkingsdocument van een universiteit:

“Elk jaar lijden mensen aan ziektes en verwondingen door gevaren op hun werkplek. Volgens statistieken zijn werkgerelateerde ziektes en ongevallen verantwoordelijk voor 2 miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd terwijl alcohol, drugs en oorlog 650.000 slachtoffers eisen. We kunnen daarom stellen dat werkgerelateerde activiteiten fataler zijn dan levensstijl en oorlogen. Het ergste is dat 98% van deze dodelijke ongevallen voorkomen kunnen worden. Dat betekent dat 98 uit 100 mensen voor niets sterven.”

Daar voegen we zelf nog aan doe dat dit los staat van de vele miljoenen onschuldige mensen die vroegtijdig sterven door de vervuiling van deze processen en de gevolgen van uitputtingen van de Aarde waardoor uiteindelijk allerlei vluchtelingenstromingen op gang komen.

Citaat, vervolg: “De laatste 10 jaar heeft de term Occupational Safety and Health (OSH) allerlei wetgevingen opgeleverd die risico factoren moeten minimaliseren en ongelukken, als ook onnodige doden, moeten voorkomen. Deze ongelukken komen vooral voort uit vier factoren,de 4M (mens, machine, media en management). Het blijkt een feit dat 90% van de ongevallen en dodelijke afloop door de mens gecreëerde factoren zijn veroorzaakt.”

Het is algemeen bekend en wetenschappelijk aangetoond dat machtssystemen in staat zijn tot zelfreflectie maar niet tot zelfcorrectie. Het DNA van het economische systeem is geld, niet humanisme. Het DNA van het politieke systeem is macht via het creëren van afhankelijkheid. Alle OSH wetgeving is derhalve slechts een pleister op een etterende wond van gevoelloze mentaliteit en uitbuiting. Deze pleisters worden ” verkocht” als verantwoordelijkheid terwijl ze juiste het gebrek eraan verduisteren.

De enige manier om het schip te keren is middels een andere focus, een waarin de mens centraal staat en niet de economie. En waarin politiek zich transformeert of opheft. Politieke autoriteit kan ook ontleend worden aan duurzame menselijke vooruitgang en welzijn. Maar voordat politiek aanhaakt dien het alternatief zichtbaar te zijn, zich te borgen en op te bouwen. Dat is Sustainocratie. Het kader is er, erkend en functionerend, zo ook de precedenten. Wat we nog missen is een beloningsmechanisme voor de betrokkenen dat verder gaat dan puur natura. Het duurt niet lang voordat ook dit de intrede doet en de macht van de Euro/Dollar belangen totaal teniet doet. Het is een andere economie, ingericht als lokaal ecosysteem in plaats van hiërarchische piramide. Vooruitstrevende universiteiten pikken dit op en zijn bereid om hun studenten kennis te laten maken met de verschillende werkelijkheden die zich manifesteren in een uniek menselijk tijdperk, waaronder Sustainocratie.

Het duurt niet lang meet of het oude despotisme is uit de tijd, zelf strafbaar volgens nieuwe maatschappelijke maatstaven die we introduceren, en ontwikkelen de nieuwe vormen zich organisch als evolutionaire stap in het menselijk bestaan waarin de vele doden uit het oude tijdperk geëerd worden als martelaren in een laatste corrupte oervorm van menselijke praktijken van wereldformaat. Oorlog is niet meer nodig, uiteindelijk vormt alles slechts een keuze voor een ieder tussen het oude een (politiek economisch) en het nieuwe ander (sustainocratisch). Die keuze is niet meer moeilijk te maken als men zich in de vernieuwing gewaardeerd en erkend wordt.

Kerst 2018, even een reflectie over de Stad van Morgen

25 dec

Kerst is een mooie tijd voor reflectie. De langste nacht is voorbij, de dagen worden weer langer. Een jaar is alweer geconsumeerd in cocreatie en een nieuwe periode staat op punt om geboren te worden. In de Stad van Morgen communities is veel gebeurd. Even een korte samenvatting:

COS3I sociale inclusie en innovatie was de grote uitblinker dit jaar. Begonnen eind 2016 met zo’n 20 personen zien we in 2018 een constante keten van verbindende activiteiten door COS3I zelf opgezet of als steun voor en met onze vele (multiculturele en lokale) partners. Festivals, internationale sociale eet avonden, muziek avonden, buurtwandelingen met nieuwe buren, de beginselen van een nieuw media kanaal op basis van het goede voorbeeld van sociale initiatieven, zorg voor gezondheid, eerste upcycle activiteiten, rondleidingen door Sustainocratie voor mensen uit het buitenland, enz. We tellen dit jaar een betrokkenheid van ruim 20.000 mensen. En de eerste ontspruitende COS3I Stad van Morgen partnerschappen in andere steden en landen. 2019 zal de groei verder laten ontwikkelen waardoor steeds meer gezichten zich als partners zullen tonen en bepaalde stromingen zich eigen maken middels inzet en commitment. Ook verwachten we dat de overheid zich voor het eerst gaat verbinden om haar grote lasten te verlichten door proactief te samen gaan werken op ons niveau van participatie.

FRE2SH stadslandbouw zag zichzelf bevestigd in de circulaire economie van stedelijke zelfvoorziening, samenredzaamheid en samenhang. Onderzoek toont een 90% waterefficientie aan ten opzichte van import en traditionele monocultuur landbouw. FRE2SH catering ontplooide zich dankzij samenwerking met diverse lokale partners. Ondanks dit succesverhaal kampt FRE2SH met borging in het stedelijk domein. De vele hindernissen vormen een constante uitdaging zowel indoor en outdoor. De stedelijke afhankelijkheid van grondstoffen van buiten de stad houdt grote economische machten in stand. Ook de macht van speculatief vastgoed houdt de stad in een wurggreep waar we moeilijk uit kunnen komen.

De stedelijke financiering en sturingsmechanismen moet ook een transitie doormaken om als ecosysteem op zichzelf te komen te staan. Zover zijn we helaas nog niet. We gaan en vinden onze weg wel. 2019 zal verder de borging gaan uitdiepen en muren omverwerpen.

AiREAS luchtkwaliteit en gezondheid is de enige, volledig zelfstandige coöperatie onder de Stad van Morgen. Sinds eind 2013 draait het ILM 1.0 meetsysteem in Eindhoven voor luchtkwaliteit. Politiek getouwtrek sinds eind 2016 over benodigde middelen voor het afmaken van de publieke meetservice heeft geleid tot veel overleg maar geen keuzes noch investeringen door de betrokken overheden. Dit ging ten kosten van de kwaliteit van het ILM 1.0. Medio 2018 kwam daar verandering in. Samen met een nieuwe opstelling van Omgevingsdienst Zuidoost Brabant kwam er schot in het overleg voor ILM2.0 ten dienste van de hele regio. Lokale omliggende gemeenten en fondsen wilden ook meedoen en wachten de besluiteloosheid niet af. Vanuit burgerparticipatie met de AiREAS spinoff COS3I sloten zij zich aan bij het AiREAS concept en maakten middelen vrij. Technologie ontwikkelde zich ook snel met nieuwe regionale partners. AiREAS is springlevend en zal in 2019 alleen maar groeien op niveau 4 bewustzijn gedreven multidisciplinaire participatie met zowel de harde bestuurlijke kant als de zachte burgerparticipatie kant hand in hand.

School of Talents and Wellness was actief met verschillende universiteiten, hogescholen en MBO in de regio voor participerend leren. Op Europees niveau, via Erasmus plus, werd vooral gewerkt aan aanvragen die op Sustainocratie gestoeld zijn en hun ontwikkeling moeten vinden vanaf 2019 met enkele 1000den jongeren per jaar. Los van het ontvangen van de vele groepen uit verschillende landen, het integreren van deze lerende jeugd in onze processen, het inzicht delen met leerkrachten, ligt de uitdaging ook op het vlak van de infrastructuur die in Eindhoven ontbreekt voor ontvangst van zoveel bezoekers. Het huisvesting beleid schiet ernstig tekort en bestuurlijk lijkt men niet in staat om de uitnodiging te omarmen om ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling te verbinden aan Sustainocratie en niveau 4. In 2019 is daar nog niet het laatste woord over gezegd en sturen we aan op verschillende doorbraken.

Circulaire Snelweg was een boeiende ontwikkeling met Rijkswaterstaat en Bouwcampus. Er ontstond een mooie visie over de biologische, sociologische en technologische snelweg. Deze zou haar weg moeten vinden naar de werkelijkheid als regionaal een negental grote infrastructuur projecten moeten worden uitgevoerd. In feite is alles wat in die cocreatie rondes van 9 maanden werd besproken relevant voor alle bouwstructuren en processen lokaal, regionaal en wereldwijd. Bewondering voor RWS en de moed die men had om Stad van Morgen te betrekken. Helaas is het sindsdien stil. Mooie plaatjes maar of er ook voortgang geboekt wordt om de idealen waar te maken gaat vooralsnog ontransparant aan ons voorbij. 2019? Wie weet.

EQoL Energie en kwaliteit van leven is sinds 2010 actief maar werd door de grote tenen van grote belangen vertegenwoordigers afgehouden en tegengewerkt. Dit jaar kwam er verandering in. Verschillende spelers in de energie transitie van gecentraliseerde fossiele brandstoffen gebaseerde infrastructuren naar gedecentraliseerde vormen beginnen successen te boeken en beheersen al enkele 1000den hectaren zonneweiden en windmolen parken. Ook technologische ontwikkeling blijft niet achter om dit vorm te geven zowel in Governance als in de verschillende fasen van opwekking, opslag, distributie en consumptie. De rol van EQoL is die van verbinden naar een groter geheel in plaats van plaatselijk opportunisme en gebrek aan samenhang. Overheid, grondeigenaren, diensten, investeerders, ontwikkelaars, landschap architecten, enz brengen we samen om versneld de transitie waar te maken.

2019

Los van wat al beschreven staat in de verschillende communities zal Stad van Morgen zich verder verbreden op alle fronten. Sterke personen verbinden zich om de lijnen van de positieve menselijke kernwaarden gedreven resonantie verder te versterken en uitvergroten. Op vrouwelijk vlak (zijn) zijn het vooral intens betrokken persoonlijkheden die de ruimte die de Stad van Morgen creërt inkleuren met fundamenteel nieuwe manifestaties van integrale vernieuwing, de geboorte van nieuwe initiatieven die de wereld op een nieuwe manier gaan verbinden. Dit gebeurt op gebied van toegepaste (natuurlijke) processen en kennis, kunst en expressie, toegepaste technologie en totaal nieuwe, ongekende spirituele dimensie ontwikkeling gebaseerd op oerkennis aangevuld met moderne inzichten.

Op mannelijk vlak (doen) ontstaat een nieuw grondbeginsel van maatschappelijke samenhang, ecosysteem en beschrijving ervan in de vorm van organisatie vorm, gelijkwaardigheid, verdeling van middelen, groei, kadering en waardering. Beide energie stromen, mannelijk en vrouwelijk vormen op termijn geen dualiteit in de Stad van Morgen communities maar overkoepelende eenheid van harmonie, duurzame menselijke vooruitgang en symbiose met onze omgeving.

Stad van Morgen zijn wij allemaal. Zij die meedoen voelen de enorme resonantie die zich gaandeweg opbouwt naar mate het energieveld groeit door de inzet van iedereen, niet alleen lokaal maar wereldwijd. De keuze is er altijd. Wij ontvangen in liefde en verbinding.