FabCafe wereldwijd initiatief

Met belangstelling kijkt de Stad van Morgen naar het FabCafe initiatief dat zich in verschillende delen van de wereld heeft ontpopt tot een ontmoetingsplek voor spontane maakinitiatieven. Het doet mij denken aan Houten en hun Krachtfabriek. In Eindhoven kan ik mij een bruisend FabCafe voorstellen op Sectie-C, Strijp-S, Strijp-TQ of de oude Schellensfabriek.

Samenwerkingspartners in Rotterdam zijn er ook mee bezig en zoeken een geschikte ruimte (zie hieronder hun presentatie). Stad van Morgen ziet vooral in de combinatie tussen FabCafe en School of Talents een mooie kans…..

fabcafe1

Wie heeft er zin om hierin te experimenteren en investeren? Mail dan even naar mij: jp@stadvanmorgen.com

 

Houten is een Stad van Morgen

Op 5 maart werd ik gevraagd om tijdens Proeftuin Houten uit te leggen hoe Sustainocratie functioneert door middel van de Stad van Morgen voorbeelden FRE2SH en  AiREAS. De middag was multidisciplinair co-creatief opgezet door betrokken Houtense mensen van verschillende achtergrond. Persoonlijk voel ik mij bij het Houtense proces van verduurzaming betrokken dankzij de warme ontmoeting met Houtense wethouder Jocko Rensen vorig jaar toen hij de moeite nam om naar Eindhoven te komen om de energie te proeven van de multidisciplinaire co-creatie van ons. Marc Faber is burger in Houten en is al sinds het prille begin betrokken bij de processen van de Stad van Morgen. Door het bestuurlijk contact kon ook een link worden gelegd met Marc als potentiële lokale sustainocraat. Uiteindelijk kan ik zelf onmogelijk verantwoordelijkheid nemen voor sustainocratische processen in Houten. Dat dient lokaal te gebeuren, door mensen uit Houten zelf en volgens de prioriteiten van en energie in de regio. Sustainocratisch Eindhoven en ikzelf kunnen hooguit inspireren en onze ervaring ter beschikking stellen over de kaders en werkwijze van het niveau 4 eco-systeem maar de inkleuring en innovatie moet 100% lokaal ontstaan.

20160305_120249.jpg
Burgemeester Wouter de Jong van Houten en een van de organisatoren doen de aftrap
20160306_104738.jpg
Een intensief programma vol Houtens initiatieven

Tot mijn verrassing was een intensief middagprogramma georganiseerd met betrokkenheid van het voltallige bestuurlijk team van Burgemeester en Wethouders die de hele middag aanwezig waren. Heel transparant en openhartig werd met elkaar de verbindende dialoog opgezocht met boeiende presentaties van een grote diversiteit aan vernieuwing.

Mijn eerste opvolg contact met Houten, na het bezoek van de wethouder aan Eindhoven, was de Krachtfabriek geweest en kennismaking met Houten Kantelt, de eerste een initiatief om mensen met een arbeidsprobleem een plek te geven om zich weer zelfstandig en onder begeleiding te ontplooien middels workshops, gefaciliteerde creatieprocessen, enz. Deze krachtfabriek bevond zich ergens in een verlaten schooltje in een wijk en had nog geen prominente plek in Houten maar gaf wel de positieve energie weer van een ontkiemende beweging die op gang kwam. Houten Kantelt was initiatief van Hendrik Jaap Batenburg die allerlei verduurzamingslijnen samen trachtte te laten smelten, een beetje zoals Stad van Morgen dat trachtte te doen in 2009.

Nu, een jaar na die kennismaking, constateer ik tot mijn grote genoegen én verrassing dat die beweging uitgegroeid was tot een bruisende diversiteit van initiatieven op alle fronten van aandacht. Het enige wat ik nog miste was die duidelijk verbindende rol van multidisciplinaire cocreatie richting natuurlijke kernwaarden. De kernwaarden waren in gefragmenteerde vorm alom aanwezig maar vormden nog geen geheel. Dat is ongetwijfeld de volgende stap. De proeftuin fase gaf ruimte aan het ontstaan van een diversiteit aan initiatieven, de zogeheten bewustzijn-gedreven creatie, allemaal op zichzelf staand, kwetsbaar maar ook allemaal even passievol en gedreven neergezet.

20160305_160857.jpg
Hendrik-Jaap, initiatiefnemer van Houten Kantelt presenteert de portal HIP van Houten waar alle initiatieven zich kunnen verzamelen

Dat bleek ook tijdens de sessie van Annette de Vries die de uitdaging poneerde dat in 2018 20% van alle voedsel dat in Houten wordt geconsumeerd ook lokaal wordt geproduceerd. De meningen waren meteen verdeeld. De spanning tussen benodigde massaproductie om een stad te bedienen en de kleinschaligheid van samen-redzaamheid leidde al snel tot veel discussie en stellingnames die niet tot verbinding kwamen.  Op het einde kwam rust toen ik de FRE2SH aanpak verbond met multidisciplinair samenwerken vanuit het hogere doel van samen-redzaamheid in een breder perspectief dan alleen de gefragmenteerde werkelijkheid van voedsel. Door verschillende belangen te combineren onder een regional cocreatie paraplu konden ook investeringen worden geoptimaliseerd en energie worden gebundeld dat elkaar niet bijt (bijvoorbeeld voedsel productie en recreatie met mobiliteit). De gedachten om dit alles met alle stakeholders samen in een coöperatieve vereniging te organiseren rondom een Sustainocraat en met directe betrokkenheid van de 4 x O’s: overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving (mens en natuur) bleek de groep te inspireren.

20160305_131618.jpg
De weg van de goede intenties naar een zichzelf voedend gebied

Dit multidisciplinaire proces kwam ook weer ter sprake tijdens de ontmoeting met de burgemeester en wethouder. De zorgpunten waar de bestuurders mee worstelen zijn vaak gebiedsoverstijgend waardoor de vraag gesteld wordt waar de verantwoordelijkheid in eerste instantie genomen dient te worden? Ik vertelde hen dat we dit in Eindhoven ook hadden doorgemaakt toen het over luchtkwaliteit ging. Zelf verantwoordelijkheid nemen op stadsniveau voor het aandeel van het probleem dat de stad toekomt maakt de onderhandeling met de omgeving veel krachtiger. Die opvatting was in Eindhoven doorslaggevend geweest om bestuurlijke steun te krijgen voor AiREAS. In feite zien we dat maatschappelijke innovaties ergens in de maatschappij ontstaan en pas doordringen tot de lokale bestuurlijke werkelijkheid als tastbaar bewijs zichtbaar wordt. De stad is daarom vaak de eerste graadmeter van structurele verandering waarna de hoger gelegen hiërarchie pas aan de beurt komt. Voor passievolle bestuurders is het vaak lastig om de balans te vinden hierin, zeker als men posities in alle bestuurslagen heeft bekleed. Zo wilde de wethouder mijn positie als verbindend Sustainocraat op niveau 4 gebiedsontwikkeling verwarren met “ego” in plaats van initiatiefnemer. Dat is een logische redenatie van iemand die gewend is om een bestuurlijke rol in een hiërarchie te spelen en nu bewust moeite doet om op de achtergrond te treden waardoor er maatschappelijke ruimte ontstaat voor zaken zoals de proeftuin. Zo’n ruimte heeft echter alle tendens om uit te monden in chaos als er geen nieuwe richting de ruimte in beslag neemt. Die richting wordt in Sustainocratie bepaald door de natuurlijke kernwaarden: gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, basisbehoeften (voedsel, water en lucht) en zelfbewustzijn. Deze kernwaarden zijn een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van allemaal samen. Daarom ontstaan de dynamische clusters die voorgezeten worden door de lokale Sustainocraat om zo het noodzakelijke gevoel van gelijkwaardigheid te krijgen.

De wethouder wordt zo partner aan de cocreatie tafel en niet de sturende factor. Het is dan gemakkelijk de Sustainocraat te verwarren met een nieuwe bestuurlijke rol in plaats van vertegenwoordiger van een kernwaarde als hoger gemeenschappelijk doel. Dat is een leerproces van loslaten en het laten ontstaan van een nieuwe rolverdeling waar we allemaal doorheen gaan, overal.

Houten is rijp voor een fundamentele keuze vanuit innerlijke waarden die de robuustheid en onderbouwing van de identiteit van Houten de komende decennia gaat bepalen. De Sustainocratische kernwaarden geven richting waar bijvoorbeeld Gezond Houten een geheel eigen invulling aan geeft dat proeftuin overstijgend is. Binnen dat kader constateerden we samen twee innovatiestromen waar multidisciplinair innovatief op kan worden ingezet:

 • Houtense AiREAS: Luchtkwaliteit, gezondheid en mobiliteit
  • Basisinfrastructuur voor meten lokale luchtkwaliteit
  • Incubator Houtense innovaties voor betere lucht en mobiliteit
  • Verbinden van Houtens initiatieven op gebied van sport, roeiwedstrijd, activiteiten met ouderen
  • Het nieuwe werken, flexplekken, distributie, enz
 • Houtense FRE2SH: Samen-redzaamheid in integrale productiviteit basisbehoeften en kwaliteit van leven (water, voedsel)
  • Voedselbehoefte verbinden aan lokale productiviteit
  • Betrokkenheid creëren met kwaliteit
  • Cirkelgedachten uitwerken – centraal Lokaal Houten, dan omtrek fietsafstand (15 km), elektrisch vervoer afstand (50km) enz
  • Ruimtelijke organisatie afstemmen op basisbehoeften voedsel, water
  • Innovatie richten op circulair gebruik (afval) enz

Houten is ook klaar om met elkaar een of meerdere icoon-projecten te starten die de uitstraling van Houten bepalen voor de toekomst en de cohesie onderling smeedt door het creatievermogen dat ontstaat te verbinden aan een inspirerende ruimtelijke structuur. Daarom vind ik Houten een echte Stad van Morgen met alle ingrediënten die nodig zijn om kwetsbaarheid om te zetten in eigen kracht.

Wethouder Jocko Rensen (Houten) bezoekt

Na het bezoek van wethouder Jocko Rensen werd de Stad van Morgen verrast door een mooi filmdocument dat door hemzelf was opgenomen. Zo reist deze moderne volksvertegenwoordiger van inspiratie naar inspiratie en zoekt naar wegen om het te laten ontstaan in zijn eigen gemeenschap, gemeente Houten. Marc Faber is al vanaf het eerste begin betrokken bij de Stad van Morgen en woont in Houten. De link was snel gelegd…..

 

Wethouders bezoek aan de Stad van Morgen

Op 11 maart ontving de Stad van Morgen twee delegaties van wethouders, Jocko Rensen uit Houten en Ronald van der Meij uit Rijswijk. Zij hadden kennis gemaakt met Sustainocratie en perspectief verandering van geldgedreven afhankelijkheden naar het centraal plaatsen van de mens en duurzame menselijke ontwikkelingen in beleid en maatschappelijke organisatie.  De waardengedreven interactie tussen instanties en bevolking zelf, aangestuurd vanuit de menselijke kernbelangen die door wereldwijde uitdagingen worden ingegeven, waren een bezoek waard om te kijken hoe we hiermee in Eindhoven omgaan.

SAFE en Michaelson

SAFE positioneert zich aan de kant van cocreatie en zelf leiderschap
SAFE positioneert zich aan de kant van cocreatie en zelf leiderschap

De delegatie uit Rijswijk kwam om 10:30 aan en werd ontvangen in de coöperatieve samenwerking SAFE (veiligheid) in de huiskamer van partner  Stichting Michaelson. Rijswijkse burger en initiatiefnemer Jan-Willem Retera is al jaren betrokken bij de Stad van Morgen. Hij is actief in wijkbelangen vanuit zijn burgervereniging, die in het verleden het spanningsveld op had gezocht met de woningcorporatie wegens veiligheid en verduurzamingsbelangen. Hij had de verbinding gelegd met het nieuwe Rijswijkse college dat sinds Mei 2014 het beleid in Rijswijk vorm geeft. Wethouder Ronald van der Meij blijkt een bevlogen nieuwetijdse bestuurder die in het spanningsveld van oudetijdse, zichzelf in stand houdende instellingen en de nadrukkelijke wens om dingen “anders te willen doen”, gecharmeerd is geraakt door de multidisciplinaire werkwijze van de Stad van Morgen. Hij heeft zelf het initiatief genomen om op werkbezoek in Eindhoven zich te laten inspireren.

Deelname aan Sustainocratie voegt waarde toe aan de democratie
Deelname aan Sustainocratie voegt waarde toe aan de democratie

Tijdens het gesprek bij Michaelson werd er kennis gemaakt met het concept van chaos in relatie tot de rest van de complexiteit van menselijke vooruitgang (bewustwording, cocreatie naar harmonie en waarde uitvergroting). Voor economische groei gedreven organisaties is armoede, crisis en criminaliteit welhaast een verboden issue dat zo snel mogelijk via instanties zoals jeugdzorg, UWV, bureau HALT, onderwijs, enz teruggebracht moeten worden van een kostenpost naar een arbeidsbijdrage. Wegens gebrek aan arbeid volgens de oude institutionele gedachten, die nog uit het belastbare industriële processen van betaalde arbeid bestaan, zien we dat veel waardevolle mensen in een uitzichtloze en mensonterende situatie terecht komen. SAFE vangt ze via Michaelson op om ze in het waardecreatie circuit weer een nieuw levensperspectief te bieden dan hen in staat stelt beter en gemakkelijk het verleden en de greep van uitkeringen los te laten door zelf en samen-redzaamheid

Tweede stap in het werkbezoek: Stadhuis Eindhoven

De wethouder van Houten, Jocko Rensen, voegt zich om 12:00 bij het gezelschap, samen met een bevlogen media-man uit Houten. Jocko blijkt ook een mensen-mens en is via Twitter in contact gekomen met Stad van Morgen. “Toeval” wil dat Marc Faber (eerste uurs betrokken bij de Stad van Morgen) in Houten woont en redelijk snel met Jocko het boek over Sustainocratie kon delen. Er had echter nog geen persoonlijke kennismaking plaatsgevonden. Vandaag was het moment. Jocko bleek ook iemand die ontmoetingen vastlegt op video voor zijn blog.

Lunch bij wethouder Schreurs

Lunch in de werkkamer van Mary-Ann Schreurs
Lunch in de werkkamer van Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs (op de voorgrond), dan Jocko Rensen, Ronald van de Meij, Jean-Paul Close en Peter van Straalen

De volgende stap in het werkbezoek was een lunch bij de Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs. Zij is een ervaren bestuurder die bezig is met haar derde termijn en tweede termijn als partner met de Stad van Morgen. Het Stad van Morgen doel van deze bestuurlijke interactie was om te laten zien dat de nieuwe maatschappelijke context van burgerinitiatief en bestuurlijk loslaten niet een scheiding van functies is maar een nieuwe vorm van partnerschap. De overheid is niet de baas in het hogere doel van duurzame menselijke vooruitgang,ook niet de burger, maar het gemeenschappelijke bewustzijn en de gevoelde noodzaak. Het is juist dat hogere doel dat de beide (en meerdere) groepen motiveert om samen proactief en projectmatig op te trekken, ieder vanuit eigen autoriteit en verantwoordelijkheid.

Lunch op de werkkamer van wethouder Schreurs
Lunch op de werkkamer van wethouder Schreurs. Op de foto vlnr: Marc Faber (SvM Houten), Jan Willem Retera (SvM Rijswijk), Mary-Ann Schreurs (wethouder Eindhoven), Jocko Rensen (wethouder Houten), Ronals van der Meij (wethouder Rijswijk)

Mary-Ann Schreurs toont het beeld van de stad Eindhoven als een gezonde boom die in samenhang met alles zichzelf duurzaam in stand houdt. De stamhouder is de gemeente, de vele bezigheden worden ingevuld door de vele activiteiten in en rondom de boom die zo min mogelijk mogen worden gestuurd maar wel gefaciliteerd. De gezonde boom metafoor werd in 2009 geïntroduceerd door de Stad van Morgen bij de 300 jaar oude plataan op de Wasvenboerderij als prikkelende bron. Onder die boom van inspiratie had Jean-Paul de industriëlen van Brabant verzameld met de vraag “hoe positioneren jullie je bedrijf in duurzame samenhang met de omgeving net zoals deze gezonde boom dat doet al sinds het ontstaan van het industriële tijdperk (300 jaar geleden in 1730) toen het ook als zaadje ontkiemde?”. Het is inspirerend om te zien hoe de ontwikkeling in Eindhoven zich vorm heeft gegeven rond kernconcepten omdat de stad in de jaren 80 door een enorme crisis ging, o.a. door faillissement van DAF en problemen bij Philips waar het voor werk en welzijn afhankelijk was, en zich een nieuwe identiteit moest gaan aanmeten door zich open te stellen voor verduurzamende veranderingen. Vanuit Brainport, high tech focus ontwikkelingen en het verder invullen van duurzaamheid vanuit menselijkheid en techniek ontstond het moderne Eindhoven dat nu samen met The Natural Step en Stad van Morgen zich ontwikkelt naar de “Stad van de Toekomst” die voor andere steden al vandaag waargenomen kan worden door er samen mee te experimenten en erin te investeren vanuit waardecreatie.

Tijdlijn                               Stad van Morgen                        Stad Eindhoven

2006-2009                        Verduurzaming burgerinitiatief       Bereikbaarheid en economie

2009 – 2014                       Gezonde stad (AiREAS)              Duurzaamheid en Burgerparticipatie

2014 – 2020                       Ecosysteem stad-platteland              Gezonde stad, stad ecosysteem

Zo zien we dat vernieuwing in de oude beleidsstructuren met enige vertraging evolutionair voortkomen uit maatschappelijke bewustwording en veranderingen. Een mens schakelt snel, een stad redelijk snel daarna, maar een provincie of land veel langzamer. Stad van Morgen maakt zo haar roepnaam waar. De aanwezige steden hebben nu duurzaamheid in het coalitieakkoord opgetekend, iets dat we in de Stad van Morgen al geruime tijd hebben geconcretiseerd naar gezondheid (AiREAS) en kwaliteit van leven (EQoL, later FRE2SH) dat later ook is overgenomen door het stadsbestuur in Eindhoven. Dat deze steden pols-hoogte zijn komen nemen toont aan dat de betreffende wethouders hun tijd vooruit zijn en wellicht de processen in hun eigen gemeenten weten te versnellen en misschien zelfs Eindhoven op punten vooruit gaan lopen waar ook wij weer inspiratie uit kunnen putten.

Daarom stelt Jean-Paul voor om in elke stad STIR HUBs te plaatsen om zo inspiraties uit te wisselen voor eventuele implementatie in de lokale context.

AiREAS

Hoe betrek je burgers?
Hoe betrek je burgers?

De derde stap in het werkbezoek is de Proof of Principle (POP) van AiREAS in de wijk Gestel. Het POP team is daar bezig met de operationele activiteiten van het gezondheid en lifestyle onderzoek in relatie tot luchtkwaliteit. In plaats van een demonstratie van de technieken volgt een openhartige interactie over de samenwerking vanuit verschillende disciplines en de manier waarop de verschillende deelnemers erin staan. Steeds komt de vraag terug van “hoe houdt je jezelf in stand in een geldafhankelijke wereld terwijl je bezig bent met de intensieve inzet in dit waardecreatie traject”. Jean-Paul vertelt over de STIR loop van waardecreatie en uitvergroting, de royalty structuur en wederkerigheid vanuit verschillen in het “verdienmodel” van een gezonde verstedelijking (dat niet in geld is uit te drukken maar wel in uitvergrootbare waarden en productiviteit) en de passie en gedrevenheid waarmee mensen zich verbinden aan het hoger doel zonder daar primair een geldbelang aan te koppelen. Daarbij is niemand in AiREAS noch de Stad van Morgen eenzijdig actief. Het is én én in een complexe wereld waar verandering waarden oplevert die groei veroorzaken totdat nieuwe verandering de groei stop zet en andere zaken vooruitgang brengen.

spanningsveld

Voor bestuurders en burgers die in de spagaat zitten van de oude werkelijkheid en kennismaken met de mogelijkheden van de nieuwe werkelijkheid hebben altijd het moment van inspiratie maar ook de complexiteit van het zich eigen maken van de transitie op zichzelf. In Eindhoven is Jean-Paul Close de vereenzelviging van “de andere kant”, de waardengedreven context van de transformatie economie, die uitnodigend de gevestigde orde uitdaagt om naar buiten te treden, samen te werken aan complexe issues en daarmee stapsgewijs hun eigen systeem werkelijkheid transformeren. De complexe issues gaan de hele wereld aan, zijn lokaal oplossingsgericht en kunnen een voorbeeld vormen voor andere gebieden die het overnemen. Zo is een probleem geen kostenpost en hindernis meer maar een investering en vliegwiel voor wereldwijde innovatieve toepassingen.

De keuze om deel te nemen op basis van verantwoordelijkheid en ethiek

Close heeft zich daarvoor deels door omstandigheden en deel zelfbewust helemaal losgemaakt van de oude geldafhankelijke werkelijkheid en zijn eigen huisvesting en voorziening opgebouwd in een context van samen-redzaamheid. Dit bouwt hij verder uit voor andere mensen door vastgoed en landgebruik via coöperatieve verbanden vorm te geven daar waar de oude economische wereld geen soelaas meer biedt. Het blijft lastig voor stadsbewoners om hun afhankelijkheden los te laten maar in dat proces zitten de uitdagingen van de nieuwe STIR verbindingen die weer nieuwe zekerheden geven gebaseerd op menselijkheid en co-creatie in plaats van geld.

Jean-Paul toont ook dat er geëxperimenteerd wordt met de AiREAS munt. Deze wordt verbonden aan gedragsverandering (meetbare waarde) en lokale productiviteit (bijvoorbeeld FRE2SH) en besteedbaar in STIR onderwijs en betrokken lokale samen-redzame voorzieningen en productiviteit.

FRE2SH

De laatste etappe van het bezoek betrof de stadsboerderij van Nicolette Meeder waarmee we het tweede seizoen ingaan. Met de provincie Noord Brabant kijken we of we uit kunnen groeien naar 5 of meer boerderijen die allen de Stad en Platteland belangen en behoeften verbinden.

FRE2SH sluit de cirkel van waardecreatie
FRE2SH sluit de cirkel van waardecreatie

Zo hebben we voor SAFE huisvesting nodig in ruil voor productiviteit. Voor STIR Academy hebben we ruimte nodig voor de vele buitenlandse jongeren die bij ons een leerproces volgen, enz.

Verzamelen in de FRE2SH boerderij te Breugel met multiculturele jongeren
Verzamelen in de FRE2SH boerderij te Breugel met multiculturele jongeren

De delegatie van Rijswijk vertrok iets vroeger wegens avondverplichtingen van de wethouder. Hierdoor was er nog even persoonlijke interactie mogelijk met wethouder Rensen uit Houten. We waren individueel met Rijswijk gestart en sloten individueel met Houten af. Als mensen-mens toonde Jocko zich ook bewonderenswaardig hoger bewust en sustainocraat in het hart.  Hij kon zich goed vinden in het gedachtegoed en experimenteert zelf ook met de werkelijkheid maar wordt door het systeem wel een teruggefloten, zelfs juridisch, omdat bestuurstaken meetbaar en controleerbaar dienen te zijn. Jean-Paul vertelt het verhaal van het ontstaan van de Nederlandse grondwet eind 18e eeuw en de introductie begin 19e eeuw na het verjagen van Napoleon (1814). Gezondheid stond toen ook al snel hoog op de bevoegdheden maar al snel kwamen de eerste bestuurders er achter dat ze voor gezondheid géén democratische verantwoordelijkheid konden nemen, wel voor zorg en randfactoren, zoals wet en regelgeving over vervuiling.

Het vernieuwende van Sustainocratie is dat gezondheid (en veiligheid, samen-redzaamheid, voedsel, zelfbewustzijn) niet aan de overheid wordt uitbesteed maar juist als bindmiddel een blijvende maatschappelijke innovatieve coalitie is zonder politieke noch economische agenda, slechts een praktische regionaal evolutionaire. Jocko vertelt nog dat een andere visionair af wil van stippen op de horizon en juist de horizon breed wil trekken. Die fase hebben we in 2009 gehad met de Stad van Morgen en daar zijn van afgestapt in 2010. De stippen die wij gebruiken zijn evolutionair menselijk en vormen een brede horizon op zich met veel abstractie die concreet wordt als er projectmatige prioriteiten worden gesteld. Het plaatje van vrijheid en sturing hielp daarbij.

Vrijheid is niet vrijblijvend
Vrijheid is niet vrijblijvend

Daarmee sluiten we een mooie en inspirerende dag af. We zullen kijken wat de delegaties kunnen doen binnen hun eigen context en of de aanwezige sustainocraten in spé de verantwoordelijkheid op zich durven nemen om, in samenspraak met deze hoger bewuste en welwillende bestuurders de knelpunten op te zoeken die met een STIR loop en multidisciplinaire cocreatie het levenslicht kunnen zien. Het hoeft allemaal niet AIREAS, FRE2SH of SAFE te heten of zijn als die dingen niet spelen (wel handig als dat wel zo is). Er kunnen ook vanuit de lokale complexiteit boeiende dingen ontstaan die we dan vanuit die context uitwerken, realiseren, borgen en wereldwijd uitvergroten.

We doen het al
We doen het al

Dan komen de spinoffs vanzelf.

Jean-Paul