Klimaatkinderen en ouders

7 feb

Niet economie, niet armoede, niet afval, niet politiek maar KLIMAAT zorgt voor de doorbraak in de grote transitie. Uiteindelijk zal alles veranderen. Het klimaat waarschijnlijk het laatst.

Klimaatkinderen

Niemand is blij met een onderwijs dat stamt uit het industriële tijdperk van stilzitten, kop dicht, leren rekenen en taal. We willen onze kinderen zelfbewust op laten groeien binnen de uitdagingen van deze tijd. Een kritische, ondernemende kijk op de werkelijkheid met een flinke dosis zelfleiderschap, is een prima houding voor de complexe periode waarin nu we leven. De klimaatstaking is een mooi voorbeeld van een jeugd die de oude bestuurlijke focus niet meer accepteert. Men eist aandacht voor onze duurzame natuurlijke symbiose met de natuur. Er zijn genoeg andere misstanden aan te wijzen die tot actie hadden mogen leiden. Waarom klimaat uiteindelijk de boventoon voert lijkt een afleidingsmanoeuvre van de werkelijke grote problemen. Hoe het ook zij, het brengt de bevolking op de been, de open mind geeft toegang tot een bredere discussie en de betrokkenheid van ouders en schoolbesturen genereert een dankbaar draagvlak voor bewustwording rond menselijke kernwaarden.

Foto: Bert Jan Woertman

Protesteren maar nog niet presteren

Klimaatouders

Met de bewustwording bij de jongeren komt ook die van de ouders. Uit Amsterdam komt het bericht van Sustainocrate Natachia dat ze met een netwerk van 53 basisscholen een educatieve participatie brug gaat slaan op gebied van Klimaat bewustwording. De klimaatouders komen in actie omdat het goed is voor de kinderen, henzelf en de toekomst. Klimaat is slechts een abstractie waar maar weinig mensen handen en voeten aan kunnen geven. Het wordt wel in verband gebracht met vervuiling, ontbossing, economische politieke gebrek aan ethiek, verkeerde financiele hiërarchische belangen, enz. En daar kunnen we wel wat mee.

Op gebied van educatie is de Stad van Morgen al sinds het begin in 2009 actief, eerst als STIR academy, nu als School of Talents and Wellness. We hanteren de vijf kernwaarden van Sustainocratie, het 4 x Winst principe van 21e eeuws ondernemerschap, en de 17 Sustainable Development Goals van de VN als prikkel voor het ontwikkelen van vernieuwend zelfleiderschap.

Voor basisscholen is dit te complex. De basisscholieren kunnen leren via betrokkenheid in de natuur, via sport en spel, het goede voorbeeld in gedrag en gemeenschappelijke projecten. Zoals bijvoorbeeld zelf bijdragen aan een schonere wereld. Zoals op de fiets naar school, water drinken, geen rietjes of individuele verpakking meer, weg met plastic, zelf rommel opruimen en niet laten slingeren, praten met elkaar. De mogelijkheden zijn groot en speels genoeg om de referentie kaders van de jeugd te verleggen of aan te vullen. Uiteindelijk volgt de politiek en economie vanzelf.

Het FRE2SH verhaal

30 jan

FRE2SH staat voor Food, Recreation, Energy, Education, Safety and Health. Een hele mondvol dat vooral betekenis geeft aan een integrale visie over de manier waarop we met ons landschap omgaan voor onze gezondheid, veiligheid en samenredzaamheid.

Dat vergt een enorme transitie waar we als mens, overheid, innovatief ondernemerschap, wetenschap en onderwijs vorm aan dienen te geven als we duurzaam menselijk voortbestaan nastreven. In Eindhoven doen we ons best en tonen het de hele wereld.

De Kracht van de Liefde

16 jan

De Kracht van de Liefde is een community binnen de Stad van Morgen waarin zelfbewuste, talentvolle mensen met visie hun passie delen vanuit hun hart. Het zijn stuk voor stuk individuen die succesvol zijn in hun vorm van kunstzinnige expressie. Ze hebben ook met elkaar gemeen dat ze geloven in de Stad van Morgen en Sustainocratie voor het samen co-creëren van de ideale, duurzame maatschappijvorm waaraan men zoveel kunst en expressie ontleend. De kracht van de liefde is gebaseerd op de inzichten van de geheimen van het leven

We beginnen met Natalia Sisto. Deze bijzondere persoonlijkheid is niet alleen uiterst en erkend talentvol op haar brede vakgebied (monumentale sculpturen). Ze is tevens een waardevolle partner die steeds weer creatieve inzichten en vernieuwing bedenkt binnen de kaders van de Stad van Morgen. Ze bruist niet alleen van ideeën, ze weet ze nog waar te maken ook. Haar grote inspirator is Leonardo da Vinci.

Liefde is onvoldoende begrepen in een koude zakelijke maatschappij. Er is zoveel te winnen wanneer we ons gevoelsleven weer durven aanspreken

Het werkt van Natalia is te zien in Buenos Aires, Parijs, Barcelona, Milaan, Belgie, Nederland, Ecuador, Duitsland, enz. Hieronder ziet u een overzicht van haar werkgebieden en de uitleg die ze zelf geeft bij elke opdracht.

Kunst en Liefdevolle Expressie

16 jan

Stad van Morgen creëert in haar COS3I community de ruimte voor kunstzinnige expressie vanuit haar eigen hogere maatschappelijke doel. Kunst en expressie is van oudsher een bewustwordingsinstrument bij uitstek. Het kan als kritiek ingezet worden (protestliederen, antitheater, documentaires, conferences, enz) maar ook middels de positieve uitnodiging en het ´anders´kijken naar de werkelijkheid (absurdisme, creatie vermogen, innovatie, bewustwording, dans, theater, enz). Dit laatste is de weg van de Stad van Morgen.

Enkele maanden geleden had ik (Jean-Paul Close) een mooie flow. De conversaties tijdens enkele spontane ontmoetingen gingen over liefdevolle expressie binnen de context van positiviteit, duurzame menselijke ontwikkeling en kunst. Eigenlijk is de Stad van Morgen zelf zo´n liefdevolle expressie waarin we de mens en haar kernwaarden centraal stellen in plaats van de allesvernietigende politieke economische context, die we misschien als (zakelijk) zorgzaam ervaren maar ook liefdeloos afhankelijk makend als systeem. Het fundament werd geschapen voor het opzetten van een expressieve kunstbeweging op basis van bewustwording, zelf-leiderschap, creatief vermogen, betrokkenheid en sociale innovatie.

Op diezelfde dag kwam de expressie al tot uiting via dans waar ik bij aanwezig mocht zijn. Sindsdien is het een genot om als aantrekkingskracht en verbinder te fungeren voor een grote diversiteit aan kunstenaars. Betrokken zijn sociale ondernemers, danscoaches, glas in lood expressie, beeldhouwen, textielbewerking, upcycling van afval, muziek, fotografie, voedselinnovatie, enz. Allemaal hebben ze wat te zeggen en een positieve uitnodiging om mee te doen.

Los het zelf maar op, zegt een te dure regering

5 jan

De tot standkoming en het functioneren van een regering in de huidige wereldperceptie van grote uitdagingen is structureel uit de tijd. Het is een toonbeeld van gebrek aan leiderschap, onkunde, manipulatie en verwrongen keuzes. Terwijl zo’n regering alleen de belastingen kan verhogen om hun onkunde te maskeren zijn we als burgers aangewezen op onszelf. Waarom zouden we nog belasting accepteren?


Het kan anders en de manier waarop groeit als parallel organisatie naast en vaak met de overheid. Sustainocratie is gewoon een andere manier van regeren, een vorm waarin leiderschap gebakken zit vanuit evolutionair gemeenschappelijk belang, betrokkenheid en integrale participatie. Het is een kleine stap naar Sustainocratie, een simpele keuze.
De keuze, hoe simpel ook, geeft erg veel commotie wegens de verantwoordelijkheid en veranderde verhoudingen tussen mensen en instanties. Het vergt moed, loslaten van oude gewoontes, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen, naast bewustwording en commitment.

Ben jij de sustainocraat die we zoeken?

30 dec

Wat is dat eigenlijk? Een Sustainocraat? Het voorbeeld geef ik, Jean-Paul Close, bedenker van het kader, de term en de eerste die ernaar leeft, al ruim 20 jaar lang. Een Sustainocraat is iemand die:

 • Bewust is van het feit dat huidige politieke economische sturende werkelijkheid uit de tijd is, zelfs gevaarlijk is voor ons voortbestaan.
 • Zich herkent in de natuurlijke kernwaarden waar Sustainocratie en de Stad van Morgen voor staan en zich daaraan verbindt.
 • Zich herkent in de participatie laag om de kernwaarden terug te krijgen en te waarborgen. En dat deze participatielaag bestaat uit de lokale inwoners, overheid, innovatief ondernemen, wetenschap en onderwijs, allemaal samen in cocreatie.
 • En zichzelf ziet als verbinder of verbindster op dit participatieniveau rondom prioriteiten die uit te leggen zijn volgens de natuurlijke kernwaarden.
 • Bereid is zich in te zetten voor projectdefinities op het participatieniveau, deelnemers te betrekken en per project de nodige middelen te vergaren voor de uitvoering volgens het 10-10-80 model van de Stad van Morgen.
 • Geniet van bewustZIJN, zelfleiderschap en zelfreflectie als ook goede empathische, verbindende vermogens met begrip voor belangen van anderen.
 • Bereid is verder als verbindende kaderbewaking zorg te dragen voor elke projectrealisatie en bijbehorende meetbare resultaten.
 • Beloond te worden via de erkenning, expertise ontwikkeling, als ook deelname in de 10% projectvergoeding voor het kernteam van Sustainocraten.
 • Transparant samen te werken met Jean-Paul Close en anderen van het kernteam.

Het is vaak niet gemakkelijk om Sustainocraat te zijn. De druk van de oude maatschappij is groot, zeker wegens gestructureerde economische afhankelijkheden en opgelegde verplichtingen. De ideale Sustainocraat heeft afstand genomen en leeft met een klein rugzakje dat redelijk te beheersen valt met beperkte middelen. Er zijn geen maandelijkse inkomsten, geen financiële zekerheden vooraf, alleen vertrouwen in jezelf, de samenwerking, het model en de kansen. De kansen zijn enorm, mits men zich in wil zetten en zich committeren van het begin tot het einde, op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Een precedent is er in de naam van Jean-Paul Close. Samen creëren we de basis van die nieuwe maatschappelijke evolutie volgens de prioriteiten die we definiëren of al ter harte hebben genomen gaandeweg.

De sustainocraat begeleid de evolutie

Wat te verwachten in 2019 van de Stad van Morgen?

29 dec
Het 4 x winst principe uit zich in een piramide. De Stad van Morgen nestelt zich in de kern

Jubileum: Ten eerste vieren we ons 10 jaar actief bestaan. Er is veel gebeurd sinds de eerste bijeenkomst op de Veluwe in juni 2009 samen met o.a. Herman Wijffels, Prof. Paul de Blot en zangersduo ” To be” (Nu trio Opera Familia). Onze alternatieve maatschappijvorm ontwikkelde zich met horten en stoten en kreeg pas in 2012 de naam Sustainocratie om duidelijk te maken dat ons denk en handel kader echt iets heel anders is dan de politieke economische democratie waar we afstand van namen. In juni 2019 zullen we stilstaan bij onze 10 jaar.

Nieuw

Niets is echt nieuw in de Stad van Morgen. Alles speelt al geruime tijd echter heeft ruimte, steun en commitment nodig om zich te ontwikkelen. Het volgende lijstje begint duidelijke tekenen te krijgen van zowel commitment als structuur. Bij alles wordt een geschikte naam bedacht, net als onze reeds bestaande bewegingen.

Zorg voor gezondheid en welzijn:  Deze welzijn gedreven vorm staat haaks op onze reactieve gezondheidszorg die wij het liefst willen afbouwen tot het hoogst noodzakelijke. We willen niet meer afhankelijk zijn van de chemische en farmaceutische industrie maar van natuurlijke wijsheden die ons helpen gezond te leven. Eind 2018 hebben we de eerste basis gelegd door een ruimte af te spreken in het Cruydenhuisch te Stratum en samen met gedreven partners (zoals FRE2SH, maar ook strategische partners) alles vorm te geven. We zullen een merk lanceren, producten en diensten scouten, ontwikkelen, produceren en aan gaan bieden die voldoen aan onze kernwaarden.

 • Natuurlijke kruiden en planten, gezond en helend eten
 • Natuurlijke mineralen en hun positieve effecten op de gezondheid
 • Gezondheid gedreven activiteiten zoals yoga, samen wandelen, fietsen, dansen, enz
 • Gezondheid gedreven reizen, op bezoek bij erkende gezondheid centra en innovaties
 • Welzijn advies en diensten, zoals massage, coaching, enz

Kunst, upcycling en innovatie (nieuw): Binnen de filosofie van circulaire processen is lokaal (her)gebruik van materialen van essentieel belang voor het begrip duurzame samenredzaamheid. We gebruiken de grondstoffen niet noodzakelijkerwijs binnen de oorspronkelijke toepassing maar passen creativiteit, innovatie en expressie toe. Daarom gaat deze beweging niet alleen om de grondstoffen maar ook de kunst van het uiten in de vorm van theater, dans, muziek, dialoog, sculpturen, schilderen, poëzie of ondernemerschap. Alles is energie en alles heeft een verhaal. Dat verhaal zorgt voor betrokkenheid en participatie.

 • Nieuwe toepassingen van materialen en uitvindingen
 • Kunstzinnige uitingen en exposities
 • Pop up art in de steden
 • Ecosysteem processen
 • Nieuwe waardesystemen en structuren

Meedoen kan altijd, mits uw talent en inzet voldoet aan ons hogere gezondheid doel en sustainocratisch gedachtegoed. De community die ontstaat ondersteunt elkaar in circulaire vorm, zowel in de maatschappelijke benadering als de onderlinge samenhang.

Positiviteit mediakanaal: Niet noodzakelijkerwijs als tegengeluid van de manipulerende, negatief georiënteerde algehele media, maar vooral als visuele manifestatie van bewustwording, innovaties en goede voorbeelden die ertoe doen volgens de 4 x winst criteria en de sustainocratische kernwaarden van de Stad van Morgen. Dit kanaal heeft zich ideologisch ontwikkeld in 2018 maar in 2019 dient het zich te professionaliseren en groeien. Iedereen die er een bijdrage aan wenst te leveren is welkom.

Doorpakken

AiREAS: Gezondheid, lucht en omgevingskwaliteit zijn groeiende hete hangijzers in onze regio. Met de deelname in de tweede helft van 2018 aan de AiREAS community van o.a. en Leefbaarheidsfonds vliegveld Eindhoven en verschillende gemeenten is AiREAS in een nieuwe dynamiek terecht gekomen die de stad Eindhoven overstijgt.

FRE2SH: Stadslandbouw ondervindt veel hindernissen die we alleen kunnen overwinnen als we onze circulaire processen breed gaan trekken. Een aantal van de processen die we in “nieuw” hebben beschreven vinden hun inspiratie in FRE2SH, als ook de denktrends die ontwikkeld zijn in de “circulaire snelweg”. Verschillende kunstenaars, artiesten en creatieve ondernemers willen graag een community vormen onder FRE2SH.

COS3I: Sociale inclusie en innovatie in de wijken gaat volop door met oude en nieuwe samenwerkingsvormen die onze medemens helpen in de transitie tussen de verschillende werkelijkheden. Onderdelen van zorg voor gezondheid en kunstuitingen zullen de COS3I infrastructuur en netwerken gaan gebruiken. Ook ontwikkelen zich COS3I initiatieven in andere steden met sterke lokale partners die zich in 2018 hebben aangediend.

School of Talents and Wellness: Participerend leren is vooral een begrip dat van toepassing is in het wegwijs worden in bovenstaande sustainocratische processen en bijbehorende nieuwe beroepsontwikkelingen . Voor 2019 staan allerlei initiatieven op het programma die in 2018 en daarvoor zijn ontstaan. Zo is er de week van ondernemerschap in de maak met onderwijspartners in Eindhoven. Het type ondernemerschap dat wordt getraind is dat van bewustwording, zelfleiderschap en innovatie. Dit is ook wat we internationaal aanbieden aan jongeren via o.a. het Erasmus+ programma. Tevens lopen voorstellen tot samenwerking internationaal met universiteiten.

EQoL, ons energy and quality of life programma, kreeg in 2018 weer een impuls na enige jaren rust. Het is een boeiende toevoeging aan gebiedsontwikkeling op niveau 4 participatiemaatschappij en de basis voor nieuwe financieringsvormen van regionale overheden. We plaatsen EQoL in context met de anderen en brengen het ter sprake wanneer we projecten trachten te concretiseren die integraal denkend en verbindend op gebiedsniveau het verschil trachten te maken.

Tot slot

De sustainocratische ruimte vult zich met clusters rondom verbinders

Dit alles kan alleen als er zich krachtige, onafhankelijke partners verbinden in de kern van elk van de bewegingen en deze helpen neerzetten en uitvergroten. Zo krijgt iedere community een of meerdere verbindende gezichten die de multidisciplinaire samenstelling en het hogere doel faciliteren volgens 4 x winst ondernemerschap en meerwaarde creatie tussen alle deelnemers.

Dat geldt ook voor Stad van Morgen zelf. Gedurende 2018 is geëxperimenteerd met deze dynamiek waarbij bestuurlijk Stad van Morgen operationeel verantwoordelijkheid nam voor kernprocessen van bepaalde prioriteiten die elk het beste pasten. Het bleek niet altijd gemakkelijk voor mensen die niet gewend zijn op dit niveau te functioneren. In 2019 gaan we voor meer continuiteit en commitment op het verbindende niveau. Krachtige gegadigden zijn al in beeld. Meer zullen volgen.