Inclusie betekent aandacht voor elkaar

De "nieuwe maatschappij” ontstaat gaandeweg uit ontevredenheid maar ook dankzij bewustwording, persoonlijke keuzes, omslagpunten die mens en instanties maken en het zichtbaar worden van goede voorbeelden die onze evolutie inkleuren. Meedoen is een uitnodiging voor hen die het willen zien en ook willen.

Tijdens verschillende radio podcasts kwam de huidige maatschappijvorm aan de orde die mensen al generaties lang traumatiseert, uit elkaar drijft, individualiseert en het slechtste in ons naar boven haalt. Zelfmoordpogingen, ziektelasten, gefrustreerde relaties, onproductieve organisaties, mensonterende situaties, armoede, en ga zo maar door, zijn aan de orde van de dag. Je zou haast denken dat de mens zo is maar dat is niet zo. Omgevingsfactoren bepalen veelal ons gedrag, bewust en onbewust. Het kan anders, zoals in de geschiedenis en in verschillende niet westerse culturen wordt getoond. Tijdens de podcasts bespreken we verschillende thema´s, zoals het herstellen van onze relationele vaardigheden, het omslagpunt in ons zelfbewuste gedrag, het loslaten van afhankelijkheden, openstaan voor de ander, het verwerpen van een politiek financiële sturing om plaats te maken voor een essentiële waarden gedreven samen-beleving en gedeelde verantwoordelijkheid. Het genoemde omslagpunt is reëel. Het brengt ons weer bij onze natuurlijke essentie, het mens zijn, waar we elkaar in vinden en samen de ontdekkingsreis aangaan naar een nieuwe fase in de evolutie van de mens, een waarin harmonieuze verhoudingen centraal staan, binnen onszelf, samen en samen met de natuur.

De Stad van Morgen maatschappij visie, Sustainocratie, uitgelegd door Jean-Paul Close

Het belang van de dialoog, het gesprek met elkaar. Gesprek met Eindhoven in Dialoog

De beschadigde mens. Een open reflectie met Chris den Daas over het COS3i verslag over de getraumatiseerde samenleving.

Een gesprek met de nieuwe media Re-Story over “het kan anders“.

De Vlaams – Nederlandse ervaringsdeskundige over relationele vaardigheden, Lieve Willems.

Op veler verzoek gaan we met Lieve Willems wat meer de diepte in.

Van zorg naar inclusie, met Titus Radstake, over zijn persoonlijke omslagpunt en zijn vernieuwende kijk op zorg en inclusie.

Als ons gemeenschappelijke doel zich concentreert op ons duurzame menselijke voortbestaan dan veranderen ook de spelregels, dus ook ons educatieve systeem.

Het gangbare educatieve systeem is gebaseerd op het tijdperk waarin van ons verwacht wordt dat we gehoorzaam en gedisciplineerd werken in een organisatie. We worden dan beloond met geld waar we van alles mee kunnen doen. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze levensessenties, kritisch denken of snappen wat het leven precies inhoudt, hoort daar niet bij. Uiteindelijk wordt verwacht dat die organisaties alles wat we als mens nodig hebben wel zullen oplossen. Helaas werkt dat niet zolang alleen geld voor deze organisaties een maatstaf is voor succes.

Nu blijkt de wereld toch echt anders in elkaar te zitten. De gefragmenteerde belangen van de organisaties maken hen blind voor de consequenties van de som van al hun handelen. Ook de gecreëerde afhankelijkheid van ons als bevolking maakt de tragiek van de situatie alleen maar groter. Problemen worden aangepakt op dezelfde manier waarop ze zijn ontstaan en altijd achteraf. Het doel van elk van de spelers in dit menselijke ecosysteem is altijd het eigenbelang. Een belangrijk deel van dit eigenbelang wordt uitgedrukt in financiële afhankelijkheid waardoor het doel al snel in geld wordt uitgedrukt. Zonder geld kan men kennelijk niet functioneren. De spelregels in dit systeem zijn daarop afgestemd. Het onderwijs, de belastingen, de regelgeving, democratisch stemmen elke vier jaar, zelfs een belangrijk deel van het rechtssysteem.

Wat als we ineens geen geld meer zouden hebben, dat geld ophoud te bestaan? Houden wij dan op te bestaan?

En wat als we eens geen voedsel, water of lucht zouden hebben? Omdat we vanuit geldbelangen het zodanig vervuild of verkwanseld hebben dat het ons biologische zelf niet meer kan dienen. We hebben dan een heleboel geld maar zullen we dan nog voortbestaan?

De levende natuur functioneert al 4 miljard jaar zonder geld. Ze heeft een duurzaam, regeneratief systeem opgebouwd van ingewikkelde onderlinge relaties en afhankelijkheden. De afhankelijkheden zijn op basis van wederkerigheid. Dit natuurlijke afstemmingsproces is alles omvattend, inclusief de mens. Ondanks dat het lijkt dat er over dit afstemmingsproces niet nagedacht wordt zit er veel meer wijsheid in verstopt dan wij met al onze wetenschappelijke onderzoeken hebben kunnen doorgronden. De natuur kent bijvoorbeeld geen afval. Alles in de levenscyclus is steeds gezond. Het sterven is een essentieel onderdeel van het leven en de evolutie ervan.

In Sustainocratie hebben we het eigen en gemeenschappelijke doel voor ons allemaal aangepast en afgestemd op deze wijze natuur. Het nieuwe doel is namelijk ons eigen voortbestaan binnen de dynamiek van dit oeroude ecosysteem. Door dit doel, en niet geld, voor ogen te nemen veranderen de spelregels, voor ons allemaal. Dat is ook nodig want met de oude spelregels komen we er niet. In tegendeel. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat we met ons gedrag en spelregels het leven op Aarde vernietigen, inclusief op termijn onszelf. Het lijkt ons daarom geen overbodige luxe om aandacht te besteden aan dit logische doel, samen met alle spelers in onze lokale en wereldmaatschappij. Sinds 2005 nodig ik het bedrijfsleven uit om van aanpak te veranderen naar het 4 x WIN ondernemerschap van de 21ste eeuw . Sinds 2009 voegen we daar als Stad van Morgen de uitnodiging aan toe voor de overheid, onszelf als inwoners, de wetenschap en het onderwijs om mede verantwoordelijkheid te nemen voor onze essentiële menselijke waarden.

Ervaringen tot nu toe op de verschillende actiegebieden die zijn ontstaan heb ik in het Engels opgetekend. Het blijkt niet gemakkelijk om het oude spel te veranderen. De gewenste vaardigheden om de nieuwe uitdaging goed te spelen moeten veelal aangeleerd worden. De instanties zijn niet gewend om samen de prioriteiten te verleggen naar ons voortbestaan. Ze hebben daarvoor veelal een verbindende partij nodig, zoals de functie die de Stad van Morgen is gaan bekleden. Ook heeft de mens als burger, werknemer, afhankelijke, enz veel emotionele schade opgelopen door de oude spelregels. Al met al is het een hele uitdaging om deze evolutionaire stappen te ondernemen. Gelukkig hebben we al enige jaren ervaring opgebouwd en kunnen we dat delen met de wereld. Als men eenmaal bekend is met het bestaan van de nieuwe spelregels, de werkwijze en de kansen die eraan verbonden zitten, dan is de stap hopelijk snel gemaakt.

De Stad van Morgen gaat masterclasses aanbieden om dit allemaal nog verder de wereld in te brengen. Eventuele financiële middelen die daarmee binnengehaald worden kunnen we dan gebruiken om bijvoorbeeld gronden of boerderijen veilig te stellen voor FRE2SH, of Health Valleys vorm te geven door de afhankelijkheid van geld weg te halen en communities te creëren. Geld is dan hooguit nog een middel.

Re-story, het media platform dat aantoont dat het ook echt anders kan…

Re-Story is een mediaplatform dat een ander geluid naar voren wil brengen dan de mainstream media. Het communiceert in verschillende talen, concentreert zich op zogeheten Zebra bedrijven (4 x WIN in ons Stad van Morgen jargon) en op het begrip “het kán anders”. Luister mee naar het gesprek met de oprichters, community bouwers en journalisten van de nieuwe tijd, Elke, Geert en Mischa.

2023 We doen het samen

Alles wordt fors duurder. Dat is de prijs van afhankelijkheid. “We doen het samen” is de filosofie vanuit de Stad van Morgen als het gaat over de invulling van onze basisbehoeften. We laten ons graag bijstaan door 4 x WIN organisaties die strategisch hebben gekozen om bij te dragen aan het algemeen belang. We weren 1 x WIN structuren die alleen uit zijn op financieel eigenbelang. Dat wat we zelf en samen kunnen creëren dat doen we samen. Zoals gezond eten, gezonde lucht, onderlinge samenhorigheid en samenredzaamheid. We kunnen ontspullen, ruilen, verdelen, weggeven, pay forward doen, elkaar helpen, steunen en succesjes vieren samen. Samen is de nieuwe Eco-Nomie, met respect voor elkaar en onze natuurlijke omgeving.

Gelukkig nieuwjaar wordt zo een opdracht aan elkaar, niet alleen een wens maar een missie.

Podcast met terugblik op 2022 en alle Stad van Morgen initiatieven

Er is veel gebeurd gedurende 2022 maar niet genoeg. Blij met de vele positieve dingen die zijn ontstaan en uitgevoerd in de verschillende samenwerkingen. Maar ook een tikje activistisch en soms zelfs wat boos over gebrek aan deelname, burger en institutionele apathie, vooral door de diepe ellende waar zo veel mensen mee worden geconfronteerd terwijl het allemaal zo anders kan. Tijdens de uitzending legt oprichter, uitnodiger en verbinder, Jean-Paul Close, uit wat er gedurende 2022 wel en niet is gebeurd. Luister mee en bepaal voor uzelf hoe u 2023 gaat inrichten. De positiviteit en een gezonde werkelijkheid bepalen we zelf.

Een podcast met een van onze klimaatburgemeesters vol met leuke tips om duurzaam samen bezig te zijn in de stad

Wat een leuk gesprek is dat geworden weer via Rara radio op de kortste dag van het jaar. Klimaatburgemeester Judith Lammers vertelt over haar persoonlijke keuzes en hoe ze geprikkeld werd door haar dochter. Allerlei leuke tips komen aan de orde waar we zelf en samen onze verantwoordelijkheid kunnen nemen in de stad met alle initiatieven die er zijn.

Energie gebruik structureel minderen, niet alleen thuis maar over de gehele linie. Enkele tips

In deze uitleg gaat Govert Geldof in op de noodzaak om structureel ons energiegebruik te minderen. Het industriële tijdperk en de verstedelijking hebben ons leven gevuld met mechanische en elektronische instrumenten die allemaal energie verslinden. Veel van die energie halen we uit fossiele brandstoffen dat gepaard gaat met enorme vervuiling. Groene energie gaat ten kosten van landschappen, biodiversiteit en grondstoffen. Het lost slechts in beperkte mate iets op. De-mechanisering van ons leven lost veel meer op maar dat betekent dat we de dynamiek van ons leven weer veel dichter bij elkaar dienen te brengen. Minder mobiliteit, betere samenwerking met de natuur, meer circulair hergebruik, meer lokale productiviteit, meer direct intermenselijk contact, meer delen met elkaar, meer betrokkenheid bij onze essentiële behoefte voorziening, meer eigen verantwoordelijkheid, enz. Enkele tips:

  • Meer samenwonen in een woonruimte (community vorming, familiaire mantelzorg)
  • Lokale producten gebruiken (loop en fiets afstand)
  • Dicht bij huis of thuis werken (kies werk zorgvuldig, geen ratrace of bijdragen aan vervuiling, kies 4 x WIN organisaties of initiatieven)
  • Zelf en samen voedsel produceren
  • Lopen en fietsen. Openbaar vervoer of deelauto. Geen eigen auto meer indien mogelijk.
  • Consuminderen, genoeg is genoeg
  • Bewust vervuilende bedrijven weren
  • Samen optreden naar de overheid om ruimte te creëren voor samenredzaamheid (voedsel, energie coöperatie, deelvervoer, community vorming, enz)
  • Genieten van mindering en samen (minder is meer indien samen)
  • Steun elkaar