Straling en gezondheid

Binnen FRE2SH experimenteren we structureel met binnenstedelijke voedselzekerheden. Daar komt veel bij kijken. Ook hoe een optimale omgeving de weerbaarheid en kwaliteit van de voedselproducten positief beïnvloedt. Dat geldt niet alleen voor de planten maar ook voor de mensen. Een paar voorbeelden:

 1. blote voeten ontladen het lichaam, helen ontstekingen en andere ongemakken
 2. meelwormen (en ook mensen) coderen genetisch een koude periode
 3. straling maakt planten sterker

1. Blote voeten.

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe het aarden van ons menselijk lichaam zorgt dat we ons lichaam ontladen van een onnodige energieopbouw. Het dragen van niet geleidende schoenen heeft uiteindelijk tot allerlei ziektepatronen geleid waar we ons niet bewust van waren….schoenen uit dus als medicijn …

2. Meelwormen

De winterperiode is losgebarsten in Nederland met een weekje van sneeuw en koude nachten. Dit had een effect op de meelwormen kweek in FRE2SH. De meelwormen hebben een constante warme temperatuur nodig om zich te kunnen reproduceren. De koude nachten hebben de wormen stress bezorgd terwijl wij niet snel genoeg maatregelen konden treffen. Nu blijkt dat deze koudestress zich codeert in de genen van de meelwormen als een soort genetische veiligheidsmaatregel die zich gedurende verschillende generaties meelwormen manifesteert. De korte koude heeft de hele productie voor enkele jaren beïnvloed. Dit was een belangrijk leerproces dat gelukkig slechts een relatief kleine hoeveelheid vleesvervangers heeft getroffen in onze proefkweek.

Belangrijk is dat we constateren dat omgevingsfactoren een veel grote impact hebben op levende soorten dan alleen een tijdelijk ongemak. Het beïnvloedt genetische patronen waardoor een soort genetisch antropoceen ontstaat, ook bij de mens. Wetenschappers kunnen bijvoorbeeld de hongersnood van de tweede wereldoorlog nog generaties lang terugzien in genetische patronen van de mens die ook gedrag beïnvloeden. De verstedelijking, onze afzondering van de natuur door verstening van onze leefomgeving, de vervuiling, heeft allemaal effect op onze weerbaarheid. Voor de meelwormen met een korte levenscyclus lossen we relatief snel de euvels op en creëren kwaliteit van leven. Voor de mens is het allemaal veel omslachtiger en lange termijn. Maar als we nu geen maatregelen nemen dan zijn de effecten niet te overzien.

3. Straling maakt planten (en mensen sterker)

Eigenlijk is het niet de straling zelf maar de manier waarop we omgaan met straling dat zorgt voor versterking. Het wegnemen of versnipperen van de vele onnatuurlijke bronnen (wifi, statische elektriciteit, G4, G5, enz) bijvoorbeeld heeft onmiddellijk effect.

In de plantenwereld wordt al vele jaren geëxperimenteerd met enorm positieve effecten. Zo wordt met speciale apparatuur de energiehuishouding en straling gereguleerd. Bodem en planten onderzoek daarna toont aan dat deze zich verrijkt, versterkt en in kwaliteit verbetert. FRE2SH is een project aan het definiëren waarin we indoor de volgende uitdagingen in kaart willen brengen:

 • Effect van stralingsdispersie technieken op de kwaliteit van planten
 • Hetzelfde op de indoor werknemers
 • De versterking van water in aquaponics

Dit is slechts het begin van een lange lijst aan onderzoeken van toegepaste inzichten en technieken. Ook outdoor willen we bewijsvoering gaan creëren door hiermee te werken.

 

 

 

 

Kiezen tussen leven en dood

Het STIR avondcollege van 17 februari ging over fundamentele keuzes maken. De mens karakteriseert zich door haar creativiteit en zelfbewust intelligentie. Daardoor zijn we geworden wat we zijn, een levende soort die zich omringt met spullen die ons welzijn aan aanzien verschaffen. We zijn in feite een soort wonder van de natuur omdat in dat creatievermogen wij niet worden overtroffen door andere soorten. Daarom willen wij ook wel geloven dat we geen natuurlijke evolutie zijn maar dat er ergens een hogere macht ons deze krachten heeft gegeven.

Tegelijkertijd zijn we tegenwoordig ook erkend als de 6e oorzaak van massavernietiging van leven, inclusief onszelf, sinds het ontstaan van de Aarde. Dit tijdperk van vervuiling, misbruik van grondstoffen en onze natuurlijke bronnen, de concurrentieoorlogen en manipulatie rond geldgedreven belangen, deze algehele vernietiging van leven door de mens, heeft een eigen naam: het Anthropocene.

Dood of leven 0

Alles verwijst naar het industriële tijdperk dat sinds het introduceren van de stoommachine ons in staat heeft gesteld massaal gebruiksartikelen te gaan produceren. Die artikelen hebben grondstoffen nodig die vaak voortkomen van levende soorten (planten en dieren) die we daarvoor dood moeten maken. Doordat de beloningsstructuur van arbeid in de fabrieken niet in natura maar met geld werd afgehandeld ontstond een geldgedreven cultuur van economische groei enerzijds en economische afhankelijkheid anderzijds. Binnen die economie werd consumeren van dode producten een belangrijke drijfveer maar ontwikkelde ons bewustzijn en creatievermogen zich niet meer om balans te houden met onze natuurlijke omgeving.

Het industriële tijdperk ontwikkelde sterk vanuit bijvoorbeeld de textiel industrie met groot gebruik van katoen, een natuurlijke grondstof. De enorme toename van behoefte aan katoen en de verwerking ervan ging gepaard met een gigantische toename van landschapsvernietiging en vervuiling.

Een ander voorbeeld is de vleesindustrie die ons in onze voedselbehoefte voorziet. Nederland is een van de grootste vleesproducten ter wereld en heeft er een intensieve industriële productie van gemaakt. Voer voor de beesten komt veelal uit Zuid Amerika waar belangrijke bosgebieden worden gekapt om plaats te maken voor veevoer productie. De massaproductiviteit en consumistische levensstijl, zonder algemeen bewustzijn over de consequentie, heeft ons een gevoel van rijkdom gegeven ten kosten van het leven op Aarde. Dit gebrek aan bewustzijn zien we ook terug in de voedselverspilling.

Als we de economische pieken aanschouwen die we sinds dit industriële tijdperk hebben meegemaakt dan constateren we dat de pieken vooral werden veroorzaakt door nieuwe vormen van mobiliteit die de handelsbelangen in bereik deden groeien. Globaliseren was het gevolg. Gecombineerd met een enorme groei van de wereldbevolking werd de geldgedreven economie rond handel in dode spullen de oorzaak van onze massavernietiging. Verstedelijking is slechts een afspiegeling van deze drang naar consumptie van de dood. Steden zijn bolwerken van cement, asfalt en glas met een beeld van overvloed in winkels en supermarkten zonder de zelfvernietiging zichtbaar te maken. Wat de mens niet ziet of voelt hoort niet tot onze werkelijkheid waardoor we geestesdood raken zoals het cement dat ons omringt.

Dood of leven

Maar de introductie van internet en persoonlijke computersystemen hebben ons massaal toegang gegeven tot kennis. De vele verstoringen van de wereld, die zich uiten via massale migraties van vluchtelingen, grondstofschandalen, uitingen van financiële hebzucht en macht, enz. bereiken het collectieve bewustzijn. Gaandeweg bouwt de massavernietiging zich verder op maar ook een nieuw psychosociaal bewustzijn.

De onterechte kapitaalinjecties na de kredietcrisis heeft de wereldwijde cyclus van de dood gerekt en de massale omslag afgehouden. Bijbehorende positieve consequentie was dat initiatieven zoals Sustainocratie (niveau 4 gebiedsontwikkeling) zich in argumentatie en bewijsvoering verder konden verstevigen. Hoe robuuster het antwoord op het stimuleren en heractiveren van ons creatieve zelfbewustzijn en vermogen tot een evolutionaire aanpak des te sneller de ommekeer wereldwijd tot stand komt, zonder de bijbehorende traditionele tussenfase van wereldoorlogen of volkerenmoord.

Dood of leven 2

In de Stad van Morgen hebben we de evolutionaire keuze dus al gemaakt en focussen met succes of de winst van kernwaarden van het leven zelf die we niet kunnen kopen maar wel creëren en onderling verdelen in echte en veilige overvloed. Tijdens het tweede deel van de avondinspiratie maken we een lijstje van de multidisciplinaire co-creatieprojecten waar we mee bezig zijn:

 • AiREAS – gezonde stad Eindhoven, Breda en Helmond
 • AiREAS – gezonde airport – airport dicht 2 weken
 • AiREAS Turkije via Erasmus+ en BdT
  • Ankara – kindvriendelijke stad
  • Soma – luchtvervuiling van deze mijnstad
  • Izmir – gezonde havenstad
 • FRE2SH Turkije
  • Malatya – voedsel en energie
 • SAFE Turkije
  • Grensgebied met Syrië vrij maken van landmijnen
 • FRE2SH Eindhoven – Son en Breugel/Gemert
  • Consumptie / Productie – Aristo
  • Gemert kruidengebied
 • STIR
  • Sustainocratische ontwikkelingen Interreg V (Aken, Leuven, Genk, Luik, Maastricht)
  • India Sustainocratie
  • China LOI
  • Health Deal Brabant
  • Groen/blauwe ruit Eindhoven – Helmond
  • 23 Mei – Regionaal bezoek Europa Smart City
  • Brainport participatief leren
  • Sustainocraten opleiding
  • Erasmus+ Spanje
 • FRE2SH Deventer – regionale samenredzaamheid en resilience
 • FRE2SH Houten – regionale samenredzaamheid en productiviteit
 • FRE2SH Eindhoven – transformatie wijken
  • Energie coöperatie

Twee gebeurtenissen in 2015 hebben ons geconsolideerd in de wereld van zelfbewuste evolutie:

 1. De formele erkenning van Sustainocratisch AiREAS als peer 4 gebiedsontwikkeling zoals door het Presencing Institute beschreven als co-creatief ecosysteem.
 2. Het VINCI innovatie award dat aantoont dat waardecreatie ook economische waarde heeft. AiREAS fase 1 heeft aangetoond dat elke geïnvesteerde euro een return geeft van vele malen die euro. Maar omdat AiREAS belang hecht aan gezonde verstedelijking en niet aan het geld wordt het geld een middel voor verdere ontwikkelingen.  Het loslaten van geld als doel en aanvaarden van kernwaarden als creatieve richtlijn en verdeelsleutel is wellicht de moeilijkste keuze voor mensen en instantie. Toch is het één met de keuze tussen leven en dood.

Uiteindelijk vatten we de aanpak van de STIR en aanverwante cocreatie tafels en coöperatieve verenigingen samen in 4 stappen, te beginnen met de waardengedreven keuze.

Dood of leven 3

Zo eren wij de uitspraak van Socrates: “Je kunt je leven lang vechten tegen het systeem of al je energie steken in het creëren van iets nieuws”. Wij steken onze energie in de creatie van iets nieuws en laten ons prikkelen door ons zelfbewustzijn en het drama van zelfvernietiging dat we ombuigen tot de kracht en pracht van het leven.