Rustem Demir vertelt over zijn ervaringen met uitwisseling van jongeren in het participerend leren van de Stad van Morgen

Erasmus+ is een Europees fonds voor uitwisseling van jongeren uit Europa die zo kennis kunnen maken met andere culturen. Het zou de Stad van Morgen niet zijn als we ze ook niet mee zouden nemen in de denkwijze van menselijke kernwaarden. Er gebeurt veel met die jongeren tijdens deze bezoeken. Rustem Demir vertelt erover tijdens het Stad van Morgen radio programma.

2018 School of Talents plannen

Als School of Talents creëert Stad van Morgen leeromgevingen die redeneren vanuit de Sustainocratische kernwaarden middels participerend leren. Dit sluit mooi aan bij de uitdaging van de Brabantse Health Deal. Dingen doen dus met het oog op de stip op de horizon van een integraal gezonde en veilige samenleving. Daaruit ontstaat een geheel nieuwe werkelijkheid en dimensie voor ondernemerschap en werkgelegenheid. De volgende lijnen zijn in ontwikkeling in de School of Talents:

  • Stages
  • Leer werk omgevingen
  • Workshops
  • Erasmus+
  • Coaching
  • Advies

Stages en leer werk omgevingen: Studenten, werklozen, migranten, vluchtelingen, nieuwsgierige personen, enz kunnen zich verdiepen in de menselijke kernwaarden van Sustainocratie en onder begeleiding innovaties bedenken die er toe doen, ongeacht specialisatie of leerrichting. We introduceren de innovatieve bedenksels samen in de maatschappij en meten de impact. Zo ontstaat de waarden gedreven, nieuwe economie, midden in de participatie.

School of Talents (3)

Workshops: School of Talents organiseert talloze workshops die starters, ondernemers en instellingen helpen bij het ontwikkelen van 4xwinst ondernemerschap, de 5K methode, circulaire economie, niveau 4 cocreatie en succesvol aanpakken van de vele misstanden die in de oude maatschappijvorm zijn ontstaan.

Erasmus+: Tot op heden heeft School of Talents ruim 1500 studenten uit Europa en Midden Oosten geïnspireerd met Sustainocratie en onze initiatieven. Daaruit zijn mooie banden ontstaan met de thuislanden van de jongeren. Erasmus+ is een Europees subsidie programma waar we gebruik van trachten te maken. In 2018 zal School of Talents eigen projecten opstarten.

Coaching en Advies: De vele hulpmiddelen en inzichten van de Stad van Morgen zijn vertaald in coaching en adviestrajecten voor het bedrijfsleven en de overheid. We helpen in transities, reorganisatie, herpositionering in de nieuwe maatschappelijke context, enz. We gebruiken instrumenten zoals de kernwaarden van Sustainocratie, het multidisciplinaire samenwerken, het 4 x winst principe en de 5K’s voor ondernemerschap 21ste eeuw.

In ruil voor sponsoring van onze stages kunnen bedrijven, instellingen en instanties coaching en advies trajecten krijgen als ook de eerste keus uit innovaties die ontstaan uit de stages.

Ook internationaal draagt de School of Talents (of Wellness in sommige gevallen door taalverschillen) de kennis en vaardigheden van de STIR Foundation uit.

School of Talents is in 2009 ontstaan als STIR Academy. Jarenlang deden we bewustwording sessies (congressen, avonden bij Fontys) maar sinds medio 2016 concentreren we ons op praktische toepassingen van Sustainocratie. Dit doen we waar mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschap en de overheid.

Blog: https://stiracademy.wordpress.com/ inclusief agenda van workshops

web: www.schooloftalents.nl 

Consequenties van Sustainocratisch samenwerken

De STIR avondinspiratie van 20 januari stond in het teken van de consequenties van niveau 4 gebiedsontwikkeling, ofwel Sustainocratie. Bij de vraag wat dit nu betekent voor alle belangenpartijen (overheid, bedrijfsleven, wetenschap, burgers, de andere niveaus, het wettelijke systeem of het geld) kwamen we al snel allereerst op het voorbeeld van participatief onderwijs dat we toepassen in het Erasmus+ programma met Turkse jongeren en ook neer trachten te leggen bij het Nederlands onderwijs.

fb_img_1453379304481.jpg
Erasmus+ groep uit Turkije

Participatief onderwijs gaat uit van betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Sustainocratische kernwaarden in de maatschappij. Door de leerweg van een beroepskeuze uitnodigend toe te passen in een concrete en reële alledaagse uitdaging worden de jongeren geraakt waardoor ze in enkele dagen leren en borgen wat in cognitieve overdracht jaren duurt of zelfs nooit plaats vindt. Dit (levenslang) leren door participeren verlangt een geheel andere leeromgeving en begeleiding dan het traditionele klassikaal verblijf. Het gaat namelijk niet primaire om de theorie maar de praktische toepassing ervan voorafgaand aan het leerproces. De onderwijzer wordt coach in een productief lerende omgeving. Daarin kunnen tegelijkertijd verschillende leerwegen samenkomen die elk de ruggespraak met een of meerdere docenten verlangen. Als voorbeeld nemen we de jongeren uit Turkije die gevraagd worden te helpen in onze communicatie met de Turkse gemeenschap in Eindhoven. De jongeren projecteren de hulpvraag op hun studierichting en passen die toe door iets te creëren, zoals een website, posters, een theatershow of presentatie. In korte tijd leren ze omgaan met de technieken, de maatschappelijke uitdaging, de praktijk issues in verschillende landen en zichzelf positioneren in deze werkelijkheid met eigen talent, inzicht, motivatie en waarde gedreven inzet.

Theoretiseren gebeurt met terugwerkende kracht, verbindend met daadwerkelijke beleefde ervaringen. Zo bereiken we een ongekend patroon van waardengedreven kennisontwikkeling maar ook commitment aan maatschappelijke uitdagingen.

Burgerschap
“De jeugd staat relatief onbevooroordeeld open voor nieuwe kennis en vaardigheden”, suggereerde iemand die aanwezig was. Toen kwam de vraag hoe we andere en oudere burgers mee kunnen krijgen in dit soort waardecreatie processen? Dit was een boeiende kwestie omdat het alle verhoudingen raakt van een mens in relatie tot de omgeving en dat wat men verwacht van burgerschap in de diversiteit van paradigma’s waar we op verschillende niveaus waarde aan hechten. En wat motiveert mensen? In een economisch gedreven speculatieve omgeving gaat het vooral om geld en de afhankelijkheid daarvan. Iemand meekrijgen in waardecreatie verlangt een positieve prikkel én beloning. Beloning wordt zeker niet altijd in geld uitgedrukt maar in wederkerigheid.

De Turkse studenten werden bijvoorbeeld beloond met inzichten, kennisontwikkeling en praktische vaardigheden. Maar voor de gemiddelde burger is dat niet zo. Mensen die geen financiële zorgen hebben, zoals degenen met een pensioen of een uitkering zijn geneigd een zinvolle daginvulling te zoeken in de wereld van vrijwilligers werk. De beloning is dan de dagbesteding en de relatie met andere mensen of situaties.

Maar mensen die financiële verplichtingen hebben zijn minder geneigd mee te doen met maatschappelijke waardecreatie omdat er geen beloningsstructuur tegenover staat waar men wat mee kan rond deze verplichtingen. De kernwaarden zelf zijn niet te koop en vergen bewustzijn en cocreatie. De beloning van een gezonde levensstijl en leefomgeving betaalt niet de hypotheek in handen van vastgoed gedreven manipulatie noch eten uit de supermarkt.

Men wordt dus aangestuurd door de geldgedreven belangen. Sociale innovatie is daarom beperkt mogelijk. Alleen bijvoorbeeld als het valt binnen de economische sfeer zoals verandering in consument keuzes, waarbij prijs nog altijd sturend blijkt. We zien daarbij ook dat een belangrijk deel van het bestaande beloningssysteem bijdraagt aan de problemen, niet de oplossing. Denk aan de vervuiling van woon werk verkeer.

Dit brengt ons op de behoefte aan een nieuw waardesysteem dat participatie in waardecreatie opvangt.

Economie 2

De optie van twee waardesystemen

Met een enkel waardesysteem, de Euro, dat zich heeft ontwikkeld tot speculatief systeem, wordt waardecreatie niet beloond. Het wordt vaak zelfs gezien als risico omdat innovatie de gevestigde orde ter discussie zou kunnen stellen. Dat hoort namelijk bij verandering. Door een andere (lokale) waarde-eenheid te introduceren, die de transitie vorm geeft vanuit kernwaarden, dan zien we dat, wanneer de handel terugvalt de creativiteit toeneemt en andersom, wanneer de handel toeneemt komt creativiteit in verval. Beide systemen vullen elkaars gaten waardoor een harmonieuze samenhang kan ontstaan.

Als men niet met een duaal waardesysteem wil werken dan dient men de resultaten van speculatie evenredig te belasten om zo waardecreatie (niet de bureaucratie) te voeden. Dat is vaak lastig omdat speculatie te maken heeft met hebzucht en machtsbelangen die zich niet zomaar laten belasten en eerder een lobby vormen om dat juist niet te doen.

Dat brengt ons op ondernemerschap. Het gros van het huidige ondernemerschap voegt geen waarde toe maar handelt speculatief met waarden die elders zijn gecreëerd. Men speculeert door te concurreren. Deze marktconfrontatie zorgt voor waardeonttrekking in de keten zodra er meer dan 2 concurrenten optreden in een marktsegment. Belangrijker is de creatieve waarde van disruptieve innovatie van het bedrijfsleven, ofwel het creëren van iets totaal nieuws dat zich laat stimuleren door aandacht voor onze kernwaarden. Dit is de basis voeding van een harmonieuze economie, niet groei. Groei is slechts een natuurlijke bevestiging van ruimte en aandacht.

Waarde gedreven ondernemerschap kan nooit alleen verantwoordelijkheid nemen. Dat dient in de context geplaatst te worden van onze collectieve verantwoordelijkheden. Dat noemen we multidisciplinair, context gedreven ondernemen, ofwel het piramide paradigma of 4 x winst model.

Pyramid 3

Het brengt ons automatisch op multidisciplinaire cocreatie als waardecreatie systeem met faciliterende aandacht van de lokale overheid.

De overheid is de volgende die de consequenties aanvaardt. In plaats van zich duaal te richten op infrastructuur ontwikkeling, belasting inning en bureaucratische regelgeving, wordt het partner in haar eigen maatschappelijke cocreatie rond menselijke kernwaarden. Dat vergt een grote omslag daar de overheid de laatste decennia de aandacht vooral heeft gevestigd op economische groei met steun en stimulans van speculatie, met bankbelangen, in plaats van harmonisering en vernieuwende ideeën.

“Niet top down, niet bottom up, maar allemaal tegelijk!” was de boodschap van een van de betrokken wethouders. Zeggen is een, vormgeving en deelname is iets heel anders.

Financiële modellen staan ter discussie en verlangen creatieve innovatie. Nu wordt de overheid nog gefinancierd vanuit BTW (consumeren), IB (contract arbeid) en VB (winstgevend speculanten) met wat gasbaten (9%). Dit model voedt het probleem van de maatschappelijke onbalans. Loslaten kan de overheid niet want alles is gestoeld op dit inkomstenpatroon. Er dient dus iets nieuws te ontstaan waardoor de overheid mee kan opbouwen aan de vernieuwing terwijl het oude wordt afgebouwd. Datzelfde geldt ook voor het bedrijfsleven, de zekerheden van de bevolking, het onderwijs enz. Ook het juridische systeem kan op de schop omdat het modellen in stand helpt houden die uit de tijd zijn, inclusief justitie zelf. Denk aan de solidariteit wetgeving die participatie in zorg uitsluitend uitdrukt in geld in plaats van zorg voor elkaar.

Tot slot zien we dat de doorbraak tot niveau 4 gebiedsontwikkeling voortkomt uit de aanwezigheid van de eerste 3 niveaus, inclusief slimme hulpmiddelen en prikkels voor innovatieve ontwikkelingen. Maar als niveau eenmaal is bereikt dan stelt de kernwaarden gedreven werkelijkheid de onderliggende structuren weer ter discussie omdat ze meestal niet voldoen aan de nieuwe context van niveau 4. Kijk bijvoorbeeld naar de plannen rond de luchthaven van Eindhoven. Maar verandering brengt nieuwe werkgelegenheid, betrokkenheid en inspiratie.

Visgraat airport workshop
Vanuit de context `health deal` ontstaat een geheel andere mobiliteit dan toen `economische groei` voorop stond. Alles staat ter discussie.

Conclusie

De consequenties van Sustainocratie zijn gigantisch en alles omvattend. Door de evolutie naar niveau 4 van gebiedsontwikkeling ontstaat een geheel nieuwe onderlinge relatie tussen mensen, instanties, middelen en betrokkenheid. Er ontstaat een vibrerende gemeenschap waarin alles kan mits het bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze kernwaarden.

Ervaringsopbouw interculturele communicatie en betrokkenheid

In een multiculturele maatschappij zoals in Eindhoven, met meer dan 150 nationaliteiten en bijbehorende cultuurbelevingen, is het een uitdaging op zich om deze te betrekken in de waardengedreven processen van de Stad van Morgen. Veel mensen van buitenlandse oorsprong zijn naar Nederland of Eindhoven gekomen wegens economische motieven. In de Stad van Morgen gaat het over de bewustwording dat de 5 sustainocratische parameters (gezondheid, veiligheid, samen-redzaamheid, zelfbewustzijn en voeding,inclusief water) de kern vertegenwoordigen van een stabiele maatschappij. Deze mensgedreven aanpak verlangt de betrokkenheid van de hele gemeenschap, niet slechts de hoofdmoot die vanuit de lokale taal en media kennis maken met de inzichten.

Sinds het ontstaan van de Stad van Morgen is het verschillende keren geprobeerd om de verschillende culturen te betrekken bij onze processen. Daaruit zijn pareltjes ontstaan waar we met plezier en trots op terugkijken. Denk aan:

Ondanks de leuke en leerzame momenten zijn we niet doorgebroken tot structurele samenwerking en burgerparticipatie in de stad. Ook de vele momenten van mensgerichte inzichten over cohesie bleken vaak onaanvaardbaar voor de systeemgerichte aanpak van bestuurders in scholen en gemeentes waardoor er ook geen continuïteit werd verkregen om de Stad van Morgen inzichten te integreren in de maatschappelijke structuren.

Nieuwe aanpak:
Maar de tijd staat niet stil en ook niet de ruimte die ontstaat om toch gaandeweg de inzichten te integreren in de maatschappelijke context, ook al gaat de weg veelal niet direct maar via het doorzetten van experimenten en het vinden van de route van de verminderde of minste weerstand.

De vier fundamentele ontwikkelingen in de Stad van Morgen als samenwerkingsvormen vanuit de Sustainocratische context leggen steeds geheel nieuwe maatschappelijke relaties. Zo legt AiREAS verbanden met “gezondheid” en culturele beleving ervan door menselijk gedrag. STIR Academy levert bewustwording over menselijke belangen die in alle culturen leven omdat ze behoren tot de kern van menselijkheid, niet de culturele omlijsting. SAFE en FRE2SH leveren platforms voor cultuur onafhankelijke samenwerking, als dan niet in interculturele context.

Het 18 maart en 19 maart experiment
Eind Februari werd de STIR Academy gevraagd mee te denken in een 7 jarig traject van uitwisseling van jongeren uit Turkije die in Nederland op studiebezoek komen. In groepjes van 15 tot 30 studenten komen er in de loop van de jaren ruim 7000 jongeren naar Eindhoven. Los van de standaard uitwisseling van vergelijkingen op gebied van zorg of techniek is er ook ruimte voor grensverleggende inspiratie. Nicolette Meeder had al een keer geholpen om een eerste groep te begeleiden maar de verbintenis begon een structuur te verlangen waarin ook wederkerigheid te sprake komt.

AiREAS is bezig met de Proof of Principle in de wijk Gestel. Ondertussen speelt de uitdaging om de lokale Turkse gemeenschap te betrekken bij de “gezonde stad” ontwikkeling vanuit eigen motivatie en betrokkenheid. We bedachten een formule om verschillende doelstellingen te verenigen:

Kennismaking met AiREAS:
Dit is puur een cognitief proces. Jean-Paul Close legt de motivatie van AiREAS uit, de band met wereldwijde problemen die ook in Turkije spelen (klimaat verandering, vervuiling, enz), en de moeilijkheid om de verschillende culturen in de stad te bereiken, laat staan te betrekken. Hij vraagt vanaf het begin aan de studenten de hulp om na afloop van het cognitieve proces de informatie te laten verwerken ten behoeve van een presentatie aan de Eindhovense Turkse gemeenschap vanuit hun eigen taal en cultuur beleving.

20150318_104006
Samen met tolk en projectleider Ayhan Yurttas wordt AiREAS uitgelegd

Wat is AiREAS?
Wat is AiREAS?

Verwerking
In het Turks georiënteerde Broeinest in stadsdeel Tongelre gingen de studenten samen aan de slag om vanuit cultuur en communicatie een link te leggen tussen AiREAS doelstellingen en Turkse participatie.

Wat is “cultuur”? Wat is “communicatie”? De jongeren pakten het op met humor, plezier en creativiteit. Na een uurtje met elkaar brainstormen was er gelegenheid tot proefpresentatie en feedback.

Verwerking in progress
Verwerking in progress

Oefenen met inzicht en presentatie
Oefenen met inzicht en presentatie

Presenteren en betrekken
Op 19 maart werd het ’s avonds spannend. De Eindhovense Turkse ouderen vereniging verzamelde zich in het buurthuis de Dommel in Gestel. Onder het genot van thee en Turks gebak stroomde de zaal vol. De Turkse studenten waren aanwezig maar moesten eerst hun beurt afwachten totdat de verschillende personen hun uitleg hadden gegeven over de opzet van de avond.

De opening werd verzorgd door Dhr. Keskin, voorzitter van de vereniging. Het bleek een bijzonder vriendelijke man die de oorspronkelijke migratie uitlegde van Turken naar Nederland. Mij had hij al in het begin erkend dat de Turkse gemeenschap redelijk gesloten is hetgeen de moeizame stappen van AiREAS om toegang te krijgen voor betrokkenheid zou verklaren. Op de vraag “waarom” antwoordt hij openhartig dat hij drie basisredenen ziet voor deze gebrekkige integratie:

  • Lage opleiding van de eerste generatie,
  • Taal
  • Angst voor discriminatie

Rustem Demir is een multiculturele Turk die via Duitsland in Nederland terecht is gekomen en samen met zijn vrouw Dilek nu de coördinatie op zich heeft genomen voor het onderwijs van de Turkse jongeren die Eindhoven aandoen. Hij is al twee jaar verbonden aan de Stad van Morgen via STIR Academy. Hij legt dan ook het doel uit van de avond.

Rustem legt de verbanden
Rustem legt de verbanden

Daarna kwam ik, Jean-Paul Close, aan het woord om duidelijk te maken dat “gezondheid” cultuur onafhankelijk is omdat het tot de kern van het mens-zijn behoort. Als wij samen een maatschappij hebben gecreëerd die wereldwijd vervuilend is dan kunnen wij samen er wat aan doen, ieder vanuit eigen cultuurbeleving maar ook in samenwerking, zoals deelnemen aan de onderzoeken, het vertalen van informatiestromen naar de Turkse gemeenschap en het creëren van ondernemerskansen vanuit innovaties die uit de Turkse werkelijkheid ontstaan.

De leraar van de Turkse school, Mohammed, kwam aan het woord om dankbaarheid te uiten voor de verbinding
De leraar van de Turkse school, Mohammed, kwam aan het woord om dankbaarheid te uiten voor de verbinding

Projectleider Ayhan Yurttas nam het woord om te benadrukken dat het AiREAS programma niet alleen Eindhoven aanging maar ook Turkije door samenwerking met verschillende steden.

Tot slot kwamen de studenten aan het woord en deden een uitleg over hun studiemissie en opdracht:

De drie uitgekozen spreeksters bleken concreet, charmant en creatief
De drie uitgekozen spreeksters bleken concreet, charmant en creatief hun team en school te vertegenwoordigen

De groep werd uitgedaagd mee te denken aan hun gezonde stad door zelf ideeën te opperen
De lokale Turkse ouderen groep werd uitgedaagd mee te denken aan hun gezonde stad door zelf ideeën te opperen. Elk idee werd achter hen in de boom gehangen

Afsluiting
De Turkse voorzitter blijkt ook goed muzikant die de Turkse cultuur nog even verder aanhaalde door de afsluiting te verzorgen met zang en dans met de boodschap “als we samen kunnen eten, zingen en dansen dan kunnen we ook samenwerken”.

wpid-img-20150319-wa0007.jpg

Samen dansen en zingen hoort erbij
Samen dansen en zingen hoort erbij

Drie mensen gaven zich op voor het POP gezondheidsonderzoek in Gestel dat ons nu in de gelegenheid stelt om de culturele beleving van dit onderzoek in de verschillende contexten te plaatsen.

Op alle fronten een geslaagde interactie met mooie resultaten.