Persbericht

PERSBERICHT

Stad van Morgen introduceert het maatschappelijke innovatiespel De Held & Het Geheim
Het spel wordt regionaal in Eindhoven gespeeld door werklozen en Z(Z)P-ers met het oog op structurele veranderingen buiten de gevestigde orde om.

Op maandag 5 augustus 2013 gaat in Eindhoven het spel De Held en Het Geheim van start. Werklozen en Z(Z)P-ers worden uitgedaagd om de maatschappij te voorzien van een nieuwe innovatieve impuls. Steeds meer mensen raken werkloos en zelfs hele generaties komen zonder betaald werk te zitten. Zij belanden in een uitkeringssituatie waar druk wordt uitgeoefend om weer werk te vinden in een maatschappelijke organisatie waarin werk juist structureel verdwijnt. Het spel biedt ruimte voor nieuwe inzichten, innovatie en concrete nieuwe stappen. Stad van Morgen doet dit bewust niet in opdracht van de overheid zodat er anders naar de werkelijkheid gekeken kan worden dan vanuit de sturing van het huidige systeem. Bedrijven, educatieve organisaties, overheden en semi-overheden worden natuurlijk wel uitgenodigd om mee te doen

Het spel is een interactieve wisselwerking tussen idealisme en de werkelijkheid volgens het model dat de Stad van Morgen als stichting hanteert voor maatschappelijke vernieuwing (sustainocratie) en 21ste eeuws ondernemerschap (de 5Ks). Iedereen kan mee doen. Veel werklozen zijn uiterst talentvolle mensen die in potentie perfect in staat zijn om geheel nieuwe werkgelegenheid te creëren. Tijdens recessies in onze geschiedenis is steeds weer gebleken dat de echte vernieuwing juist niet door de gevestigde orde wordt geïntroduceerd maar door mensen in nood. Men moet echter wel de kans krijgen om zich daarin te ontwikkelen. En die kans biedt het huidige, dominante overheid systeem (nog) niet of nauwelijks. De mogelijkheden die men in het spel zelf schept worden verder uitgewerkt en ondersteund om te gaan behoren tot nieuwe arbeidskansen en groeimogelijkheden in de stad en omgeving.

Het spel
Het spel richt zich op bewustwording van de deelnemers en het daarop volgende proces van creativiteit en zelf-leiderschap op basis van nieuwe inzichten. Co-creatie wordt gestimuleerd door middel van teamvorming. Men maakt kennis met de 4 paradigma’s (groei, concurrentie, aanpassing en creatie) die altijd bij verandering en innovatie in beeld komen en zich in verschillende jasjes kenbaar maken. Men komt ook in aanraking met de menselijke psychologie bij veranderingen, zoals ontkenning, verzet, angst, maar ook aanvaarding, vernieuwing, passie, leiderschap en moed.

Vanuit de Stad van Morgen wordt ruimte geboden om samen het innovatiespel vorm te geven en te spelen.  “Sleutels” voor succes worden door visionaire deskundigen in de lokale samenleving verstopt, door spelers gezocht en benut. Bedrijven, onderwijs instellingen en overheden worden uitgenodigd om hun belangen te koppelen aan de uitgangspunten van het spel. Zij leveren ook door deelname de middelen die de prijzenpot vullen. Deze prijzenpot wordt grotendeels benut voor het helpen tot stand brengen van de winnende innovaties.

Gratis
Het spel is gratis voor werklozen.
Voor Z(Z)P-ers is het spel onderdeel van hun Z(Z)P Club lidmaatschap. (http://www.stadvanmorgen.wordpress.com/zzp-club/
Institutionele belangenpartijen dragen met  minimaal 3500€ bij in de prijzenpot dat voor een groot deel gebruikt wordt als startkapitaal voor de winnende innovaties.

Stad van Morgen wil binnen 6 maanden resultaten laten zien en de bevindingen hiervan teruggeven aan de samenleving.

Nadere informatie en aanmelding is mogelijk via bijgaande links.

De Held https://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/05/deheld2.pdf

Het Geheim https://stadvanmorgen.wordpress.com/mijn-wijk/spel/het-geheim-van-het-leven/

Noot voor de Redactie
Stichting STIR, Stad van Morgen, is een stichting die zich bezig houdt met verduurzamingsprocessen in de samenleving. Zij stelt de mens centraal en functioneert door het opzetten van duurzame sustainocratische coöperaties.

Voor publicatie en persvragen kunt u terecht bij Jean-Paul Close, oprichter van de Stichting, initiatiefnemer van verschillende cooperaties en bedenker van Sustainocratie als nieuw democratisch model:  jp@stadvanmorgen.com, tel. 06-54326615

of Nicolette Meeder, Nicolette Meeder @stadvanmorgen tel: 0654282812