Alternatieve leefkunde

27 dec

Zoals u wellicht weet heeft de Stad van Morgen een geheel ander maatschappelijk kader gecreëerd dan de gangbare politieke economische werkelijkheid waarin nagenoeg iedereen zich “verplicht” voelt te leven. Stad van Morgen heeft afstand gedaan van die (oude) werkelijkheid omdat het aantoonbaar bijdraagt aan de zelfvernietiging van de mens en haar natuurlijke omgeving. Het kader van de Stad van Morgen stelt “de natuurlijke mens” centraal vanuit de definitie van een vijftal natuurlijke kernwaarden waar we allemaal samen verantwoordelijkheid voor dienen te nemen: gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, bewustwording en de vier dingen die we dagelijks nodig hebben: gezond eten, drinken, energie en gezonde lucht.

Waarden beginnen bij je authentieke zelf

Bovenstaande vat zich samen in een alternatieve levenskunde. Dit op zichzelf vertaalt zich naar de herinrichting van onze manier van samenleven, de manier waarop we omgaan met onze gezondheid, onze leefomgeving en het creëren van onze zekerheden. De aanpak staat veelal haaks op de manier van werken van het oude kader dat ons nog omringd.

Tegenwoordig hebben we een keuze
Van de ene werkelijkheid naar de andere vergt een keuze en loslaten van oude afhankelijkheden

Dodelijke politieke economie

26 dec

Het geprezen industriële tijdperk is een zwart hoofdstuk in het menselijk bestaan en de evolutie van het leven op aarde. Los van misbruik van grondstoffen, de vernietiging van alle leven op Aarde, is het misbruik van mensen een van de meest ernstige misdaden tegen de mensheid van het huidige politieke economische systeem in handen van bijbehorende, nietsontziende despoten die zichzelf “leiders” noemen en wetgeving naar hun moordende handen zetten.

We citeren uit een strategisch samenwerkingsdocument van een universiteit:

“Elk jaar lijden mensen aan ziektes en verwondingen door gevaren op hun werkplek. Volgens statistieken zijn werkgerelateerde ziektes en ongevallen verantwoordelijk voor 2 miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd terwijl alcohol, drugs en oorlog 650.000 slachtoffers eisen. We kunnen daarom stellen dat werkgerelateerde activiteiten fataler zijn dan levensstijl en oorlogen. Het ergste is dat 98% van deze dodelijke ongevallen voorkomen kunnen worden. Dat betekent dat 98 uit 100 mensen voor niets sterven.”

Daar voegen we zelf nog aan doe dat dit los staat van de vele miljoenen onschuldige mensen die vroegtijdig sterven door de vervuiling van deze processen en de gevolgen van uitputtingen van de Aarde waardoor uiteindelijk allerlei vluchtelingenstromingen op gang komen.

Citaat, vervolg: “De laatste 10 jaar heeft de term Occupational Safety and Health (OSH) allerlei wetgevingen opgeleverd die risico factoren moeten minimaliseren en ongelukken, als ook onnodige doden, moeten voorkomen. Deze ongelukken komen vooral voort uit vier factoren,de 4M (mens, machine, media en management). Het blijkt een feit dat 90% van de ongevallen en dodelijke afloop door de mens gecreëerde factoren zijn veroorzaakt.”

Het is algemeen bekend en wetenschappelijk aangetoond dat machtssystemen in staat zijn tot zelfreflectie maar niet tot zelfcorrectie. Het DNA van het economische systeem is geld, niet humanisme. Het DNA van het politieke systeem is macht via het creëren van afhankelijkheid. Alle OSH wetgeving is derhalve slechts een pleister op een etterende wond van gevoelloze mentaliteit en uitbuiting. Deze pleisters worden ” verkocht” als verantwoordelijkheid terwijl ze juiste het gebrek eraan verduisteren.

De enige manier om het schip te keren is middels een andere focus, een waarin de mens centraal staat en niet de economie. En waarin politiek zich transformeert of opheft. Politieke autoriteit kan ook ontleend worden aan duurzame menselijke vooruitgang en welzijn. Maar voordat politiek aanhaakt dien het alternatief zichtbaar te zijn, zich te borgen en op te bouwen. Dat is Sustainocratie. Het kader is er, erkend en functionerend, zo ook de precedenten. Wat we nog missen is een beloningsmechanisme voor de betrokkenen dat verder gaat dan puur natura. Het duurt niet lang voordat ook dit de intrede doet en de macht van de Euro/Dollar belangen totaal teniet doet. Het is een andere economie, ingericht als lokaal ecosysteem in plaats van hiërarchische piramide. Vooruitstrevende universiteiten pikken dit op en zijn bereid om hun studenten kennis te laten maken met de verschillende werkelijkheden die zich manifesteren in een uniek menselijk tijdperk, waaronder Sustainocratie.

Het duurt niet lang meet of het oude despotisme is uit de tijd, zelf strafbaar volgens nieuwe maatschappelijke maatstaven die we introduceren, en ontwikkelen de nieuwe vormen zich organisch als evolutionaire stap in het menselijk bestaan waarin de vele doden uit het oude tijdperk geëerd worden als martelaren in een laatste corrupte oervorm van menselijke praktijken van wereldformaat. Oorlog is niet meer nodig, uiteindelijk vormt alles slechts een keuze voor een ieder tussen het oude een (politiek economisch) en het nieuwe ander (sustainocratisch). Die keuze is niet meer moeilijk te maken als men zich in de vernieuwing gewaardeerd en erkend wordt.

Kerst 2018, even een reflectie over de Stad van Morgen

25 dec

Kerst is een mooie tijd voor reflectie. De langste nacht is voorbij, de dagen worden weer langer. Een jaar is alweer geconsumeerd in cocreatie en een nieuwe periode staat op punt om geboren te worden. In de Stad van Morgen communities is veel gebeurd. Even een korte samenvatting:

COS3I sociale inclusie en innovatie was de grote uitblinker dit jaar. Begonnen eind 2016 met zo’n 20 personen zien we in 2018 een constante keten van verbindende activiteiten door COS3I zelf opgezet of als steun voor en met onze vele (multiculturele en lokale) partners. Festivals, internationale sociale eet avonden, muziek avonden, buurtwandelingen met nieuwe buren, de beginselen van een nieuw media kanaal op basis van het goede voorbeeld van sociale initiatieven, zorg voor gezondheid, eerste upcycle activiteiten, rondleidingen door Sustainocratie voor mensen uit het buitenland, enz. We tellen dit jaar een betrokkenheid van ruim 20.000 mensen. En de eerste ontspruitende COS3I Stad van Morgen partnerschappen in andere steden en landen. 2019 zal de groei verder laten ontwikkelen waardoor steeds meer gezichten zich als partners zullen tonen en bepaalde stromingen zich eigen maken middels inzet en commitment. Ook verwachten we dat de overheid zich voor het eerst gaat verbinden om haar grote lasten te verlichten door proactief te samen gaan werken op ons niveau van participatie.

FRE2SH stadslandbouw zag zichzelf bevestigd in de circulaire economie van stedelijke zelfvoorziening, samenredzaamheid en samenhang. Onderzoek toont een 90% waterefficientie aan ten opzichte van import en traditionele monocultuur landbouw. FRE2SH catering ontplooide zich dankzij samenwerking met diverse lokale partners. Ondanks dit succesverhaal kampt FRE2SH met borging in het stedelijk domein. De vele hindernissen vormen een constante uitdaging zowel indoor en outdoor. De stedelijke afhankelijkheid van grondstoffen van buiten de stad houdt grote economische machten in stand. Ook de macht van speculatief vastgoed houdt de stad in een wurggreep waar we moeilijk uit kunnen komen.

De stedelijke financiering en sturingsmechanismen moet ook een transitie doormaken om als ecosysteem op zichzelf te komen te staan. Zover zijn we helaas nog niet. We gaan en vinden onze weg wel. 2019 zal verder de borging gaan uitdiepen en muren omverwerpen.

AiREAS luchtkwaliteit en gezondheid is de enige, volledig zelfstandige coöperatie onder de Stad van Morgen. Sinds eind 2013 draait het ILM 1.0 meetsysteem in Eindhoven voor luchtkwaliteit. Politiek getouwtrek sinds eind 2016 over benodigde middelen voor het afmaken van de publieke meetservice heeft geleid tot veel overleg maar geen keuzes noch investeringen door de betrokken overheden. Dit ging ten kosten van de kwaliteit van het ILM 1.0. Medio 2018 kwam daar verandering in. Samen met een nieuwe opstelling van Omgevingsdienst Zuidoost Brabant kwam er schot in het overleg voor ILM2.0 ten dienste van de hele regio. Lokale omliggende gemeenten en fondsen wilden ook meedoen en wachten de besluiteloosheid niet af. Vanuit burgerparticipatie met de AiREAS spinoff COS3I sloten zij zich aan bij het AiREAS concept en maakten middelen vrij. Technologie ontwikkelde zich ook snel met nieuwe regionale partners. AiREAS is springlevend en zal in 2019 alleen maar groeien op niveau 4 bewustzijn gedreven multidisciplinaire participatie met zowel de harde bestuurlijke kant als de zachte burgerparticipatie kant hand in hand.

School of Talents and Wellness was actief met verschillende universiteiten, hogescholen en MBO in de regio voor participerend leren. Op Europees niveau, via Erasmus plus, werd vooral gewerkt aan aanvragen die op Sustainocratie gestoeld zijn en hun ontwikkeling moeten vinden vanaf 2019 met enkele 1000den jongeren per jaar. Los van het ontvangen van de vele groepen uit verschillende landen, het integreren van deze lerende jeugd in onze processen, het inzicht delen met leerkrachten, ligt de uitdaging ook op het vlak van de infrastructuur die in Eindhoven ontbreekt voor ontvangst van zoveel bezoekers. Het huisvesting beleid schiet ernstig tekort en bestuurlijk lijkt men niet in staat om de uitnodiging te omarmen om ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling te verbinden aan Sustainocratie en niveau 4. In 2019 is daar nog niet het laatste woord over gezegd en sturen we aan op verschillende doorbraken.

Circulaire Snelweg was een boeiende ontwikkeling met Rijkswaterstaat en Bouwcampus. Er ontstond een mooie visie over de biologische, sociologische en technologische snelweg. Deze zou haar weg moeten vinden naar de werkelijkheid als regionaal een negental grote infrastructuur projecten moeten worden uitgevoerd. In feite is alles wat in die cocreatie rondes van 9 maanden werd besproken relevant voor alle bouwstructuren en processen lokaal, regionaal en wereldwijd. Bewondering voor RWS en de moed die men had om Stad van Morgen te betrekken. Helaas is het sindsdien stil. Mooie plaatjes maar of er ook voortgang geboekt wordt om de idealen waar te maken gaat vooralsnog ontransparant aan ons voorbij. 2019? Wie weet.

EQoL Energie en kwaliteit van leven is sinds 2010 actief maar werd door de grote tenen van grote belangen vertegenwoordigers afgehouden en tegengewerkt. Dit jaar kwam er verandering in. Verschillende spelers in de energie transitie van gecentraliseerde fossiele brandstoffen gebaseerde infrastructuren naar gedecentraliseerde vormen beginnen successen te boeken en beheersen al enkele 1000den hectaren zonneweiden en windmolen parken. Ook technologische ontwikkeling blijft niet achter om dit vorm te geven zowel in Governance als in de verschillende fasen van opwekking, opslag, distributie en consumptie. De rol van EQoL is die van verbinden naar een groter geheel in plaats van plaatselijk opportunisme en gebrek aan samenhang. Overheid, grondeigenaren, diensten, investeerders, ontwikkelaars, landschap architecten, enz brengen we samen om versneld de transitie waar te maken.

2019

Los van wat al beschreven staat in de verschillende communities zal Stad van Morgen zich verder verbreden op alle fronten. Sterke personen verbinden zich om de lijnen van de positieve menselijke kernwaarden gedreven resonantie verder te versterken en uitvergroten. Op vrouwelijk vlak (zijn) zijn het vooral intens betrokken persoonlijkheden die de ruimte die de Stad van Morgen creërt inkleuren met fundamenteel nieuwe manifestaties van integrale vernieuwing, de geboorte van nieuwe initiatieven die de wereld op een nieuwe manier gaan verbinden. Dit gebeurt op gebied van toegepaste (natuurlijke) processen en kennis, kunst en expressie, toegepaste technologie en totaal nieuwe, ongekende spirituele dimensie ontwikkeling gebaseerd op oerkennis aangevuld met moderne inzichten.

Op mannelijk vlak (doen) ontstaat een nieuw grondbeginsel van maatschappelijke samenhang, ecosysteem en beschrijving ervan in de vorm van organisatie vorm, gelijkwaardigheid, verdeling van middelen, groei, kadering en waardering. Beide energie stromen, mannelijk en vrouwelijk vormen op termijn geen dualiteit in de Stad van Morgen communities maar overkoepelende eenheid van harmonie, duurzame menselijke vooruitgang en symbiose met onze omgeving.

Stad van Morgen zijn wij allemaal. Zij die meedoen voelen de enorme resonantie die zich gaandeweg opbouwt naar mate het energieveld groeit door de inzet van iedereen, niet alleen lokaal maar wereldwijd. De keuze is er altijd. Wij ontvangen in liefde en verbinding.

Wat was 2018 voor de COS3I evolutie?

16 dec

2018 was bijzonder

Het COS3I sociale inclusie en innovatie programma wist zich steeds meer te wortelen in concrete initiatieven en partnerschappen. Daardoor groeide het publieke bereik steeds. Hoe dat zo kon analyseren we samen hier.

Evolutie van COS3I

COS3I is eind 2016 ontstaan omdat twee mensen (een man en een vrouw) samen de vele sociaal ondernemende initiatieven een verbindende plek wilden geven, in het Designhuis, naast het raadhuis van Eindhoven waar de politiek economische werkelijkheid zetelt. Dat zou een mooi yin-yang contrast vormen. Toch werden we flink gedwarsboomd door die raadhuis werkelijkheid waardoor we uit moesten wijken naar wijkgebouwen zoals Soulkitchen in Strijp-S en wijkgebouw de Dommel in Gestel. Het verbindende werk veranderde op die manier van gebouwgebonden naar netwerk georiënteerd, van cluster intenties naar eco-systeem. 

Dit opstart jaar waren zo’n 20 personen betrokken geraakt via brainstormen en overleg. Een intense band was ontstaan van sociale inclusie en innovatie onderling.

2017: Het jaar van vrouwelijke energie en verbindende groei

De twee initiatiefnemers van COS3I leken uit elkaar te vallen wegens de veranderde aanpak. Maar schijn bedriegt. De operationele werkelijkheid (mannelijke energie) is anders dan de inhoudelijke zin van alles (vrouwelijke energie). Door het loslaten van de man/vrouw dynamiek opende zich de ruimte voor een enorme toevoer van vrouwelijke creatieve manifestatie. Het kostte een belangrijk deel van het jaar om dit voor onszelf te leren begrijpen. De basis infrastructuur van wijkgebouwen en partners kwam langzaam tot stand. Zo gingen we samenwerken met de Hub, Soulkitchen, Fab28, de Latijns Amerikaanse community onder CLO, Nos Mundo, S-Plaza, en verschillende (vooral) vrouwelijke partners die iets wilden gaan neerzetten in het inclusie en manifestatie veld. 

2017 werd het jaar van loslaten en op een andere manier verbinden. Loslaten van oude opvattingen, organisatievormen, eigen pijnen en relatievormen. We kwamen op te staan voor totaal nieuwe en vrije manieren van organiseren, participeren, verbinden en met elkaar optrekken. 

Zo betrokken we dit jaar ruim 2000 personen via festivals, samen eten, ondersteuning bij culturele activiteiten van partners, en participatie.

2018, het jaar van groei, erkenning en balans

Dit jaar leken we onszelf en onze bevrijding van oude dogma’s te snappen. Ons netwerk was divers en groot geworden. We accepteren de energetische posities en toegevoegde waarde van de vele manifesterende deelneemsters en partners. Steeds werd er nieuwe ruimte gecreëerd voor nieuwe initiatieven die een weg probeerden te vinden vooruit.

In het begin ging de energie nog sterk naar het creëren van dynamische clusters van wijkgerichte activiteiten. Dit in relatie tot de festivals die we neer wilden zetten om die positieve energie banen zichtbaar gemaakt volgens uitnodigende voorbeeld initiatieven. Deze uiten zich in de vorm van handenarbeid, nieuwe handelsvormen, upcycling, samen eten, samen dansen, enz. Veel van dit soort initiatieven kunnen de wijkgebouwen zelf ook verder doorontwikkelen. COS3I begon zich daarom te focussen op datgene wat we stadsbreed kunnen vertegenwoordigen en wijkspecifiek kunnen uitvoeren. Zo ontstonden de volgende stadsbrede stromingen:

 • laagdrempelige interculturele sociale samen eet avonden met koks uit andere landen met hun eigen smaken en culturele uitingen.
  • Ruim 10 avonden vanuit andere culturen
  • Gemiddeld 70 deelnemers
  • Aangevuld met spontane muziek en spelletje
 • samenwerking met AiREAS in burgerparticipatie gezondheid en luchtkwaliteit.
  • Eindhoven Noord met meer dan 110 deelnemers
  • Nuenen
 • samenwerking en steun aan sociale partners die eigen evenementen neerzetten. COS3I tracht deze multidisciplinair en cultureel te helpen uitbouwen met haar netwerk.
  • CLO Latijns Amerika netwerk
  • New neighboors festival
  • Playful city
  • Fab28 festival
  • Hub
  • Jasmijn events voor Syrische avonden
  • Vluchtelingenwerk en wandelingen door de wijk
  • Vibe excursies voor kennismaking met Sustainocratische Eindhoven
  • Positieve gezondheid in Achtse Barrier
 • creatie van een “welzijn kennismakingsprogramma” waarin inwoners kennis kunnen maken met de dynamiek van de nieuwe wereld van Sustainocratie en haar programma’s.
Ditzelfde programma is van toepassingen op alle stadbewoners via COS3I

In 2018 wisten we op deze manier indirect en direct ruim 20.000 mensen of meer te bereiken. 

Energetische wereld

14 dec

Wat is esoterie? 

Esoterie betekent “kennis dat alleen beschikbaar is voor ingewijden”. Dat klinkt misschien mystiek, als een occult onderdeel van sektes, waarbij bepaalde kennis geheim wordt gehouden. Of religies, die woorden in de mond leggen van een onnavolgbare, onzichtbare, gepersonifieerde of vermenselijkte  kracht of persoon en dit gebruiken om mensen zich angstig of schuldig te laten voelen. . Dat is NIET de esoterie waar wij iets mee hebben.

In de Stad van Morgen zijn de “ingewijden” niet degenen die informatie ontzeggen aan anderen maar juist degenen die in alle openheid ermee leren omgaan en mensen algemeen erbij betrekken. Vaak nog met onbegrip van de “niet ingewijden” omdat deze het niet snappen of door oude indoctrinatie zich ervan afschermen.

De esoterie waar we in de Stad van Morgen iets mee doen is op niveau van energetische resonantie van het leven zelf en levende processen. Zo komen we uit op hooggevoeligheid, de inspiratie dialogen via hulpmiddelen zoals tarot, klankschalen en dans, resonantie met positiviteit en de verschillende patronen die de menselijke complexiteit en evolutie vorm geven volgens een diversiteit aan theorieën waaronder de participatieve Sustainocratie. 

Ingewijden

Het begrip “ingewijd” gaat niet over geheimzinnigheid of iets verborgen houden maar over de capaciteit van de persoon om zintuiglijk met energiepatronen en informatie om te gaan. Als ook door de inzichten te rationaliseren en te delen onderling. Steeds meer mensen ervaren een dieper bewustzijn met het gevolg dat men opgelegde oude dogma’s loslaat en op een nieuwe manier onderlinge verbindingen opzoekt. In het verleden werd dit afgedaan in een overdreven rationele maatschappij als zweverig, krankjorum, rijp voor het gekkenhuis. Tegenwoordig behoort dit tot een nieuwe dimensie van een realiteit die wij voor onszelf occult hebben gehouden. Emoties waren lang taboe maar spelen nu een belangrijke rol in de herinrichting van de maatschappij en het laten ontstaan van een nieuw paradigma.

Nieuwe wetenschap

Kennis over universele levens energie ontwikkelt zich gestaag en openbaart zich steeds vrijer, ook in wetenschappelijke kringen. Het bevrijdt ons van ons doorgeslagen en vaak opgedrongen materialisme en maakt de weg vrij voor vertrouwen in ons bestaan en multidimensionele samenhang met de natuur en cosmos.

Metatron, de bloem van het leven

De ontmoeting tussen moleculen om samen tot leven te komen, te groeien in verschillende vormen en evolutionaire diversiteit, is op basis van energetische resonantie. De basis van het leven is de gewaarwording en daarna de bewustwording, het ervaren van, erkennen van en verbinden aan een energetische code in ons zelf en onze omgeving. Deze code kan overeen komen met de levenssleutel van de andere levensvorm en er ontstaat geen fusie maar een onlosmakelijke band. Een band die op zoek is naar groei door de betrokkenheid van nieuwe moleculen (bij complexe varianten noemen we dit “eten”). Maar groei is niet oneindig mogelijk waardoor een punt van singularity wordt bereikt. Dan is er ofwel een ineenstorting (dood) of fractale deling voor nieuwe groei (geboorte).  

De bloem van het leven geeft deze wijsheid door middels de band tussen de mannelijke en vrouwelijke energie die samen een eenheid vormen. Maar die eenheid is geen rechte lijn, het is een multidimensionale, fractale bloem. We zien deze vorm terugkomen in alles wat de levende natuur vorm geeft, zoals de Fibonacci sequentie of het model van de menselijke complexiteit die we in de Stad van Morgen hanteren voor onze evolutie. Ook intermenselijke relaties zijn hierop gebaseerd.

Groei

We komen uit een langdurig menselijk tijdperk van negatieve energie (angst, controle, hiërarchie, afhankelijkheden, enz). Veel van deze negatieve energie is ondergebracht in instituten die bestaansrecht ontlenen aan het vernietigen van leven op Aarde, of via manipulatie van eindige grondstoffen inclusief “de mens”. Onder het mom van zorg en consumptie worden we zoet gehouden terwijl de zelfvernietiging maar doorgaat.

Het tegenovergestelde Stad van Morgen resonantie niveau van menselijke kernwaarden en positiviteit groeit. We noemen dit ons dynamisch clusteren proces. Het is simpelweg de verbinding zoeken tussen talent, middelen en doelgerichtheid op basis van ons vernieuwde Sustainocratische kader van natuurlijke kernwaarden. Men haakt aan of af al na gelang men binding heeft met het onderwerp, de doelstelling of de energie. Deze binding op zich vergt al een transformatie want betrokkenheid bij iets nieuws of onbekend vraagt om empathie, transformatie, open dialoog en aanpassingsvermogen. En in het geval van de prioriteit gedreven multidisciplinaire participatie ook het nemen van verantwoordelijkheid in kernwaarden gedreven processen in plaats van politieke economische sturing.

Wat kun je zelf doen?
Positiviteit is aan te leren maar het vergt veel moeite. Men moet namelijk alle oude afhankelijkheid en angsten los laten. Dat is erg moeilijk als je een hypotheek moet betalen, kinderen opgroeien en geld de enige vorm is van toegang tot levensbehoeften, enz.

Maar loslaten doen steeds meer mensen. Men accepteert gewoon de oude vormen niet meer. Wanneer men bekend raakt met de Stad van Morgen en Sustainocratie dan heeft men een keuze. Als men kiest voor ons resonantie niveau dan gebeurt er ook wat de persoon zelf. Men leert aansluiting vinden op warmte, vertrouwen, liefde, geluk, cocreatie en duurzame energetische vooruitgang. Het wordt ervaren als een magisch proces dat iedereen gegund is.

Topwijf

14 dec

Ja, daar zit je dan in je eentje wat te mediteren over allerlei levensvragen in een rustige bar. Komt een bekende van mij (leuke vrouw) binnen met een sweater waarop “Top Wijf” staat geschreven in grote letters.

Van het een komt het ander. Zij had afgesproken met een vriendin, ik met een vriend, dus werden de tafels aan elkaar geschoven en ontstond een super gezellige man vrouw avond.

Haar sweater kwam ter sprake. Het blijkt een expressieve vorm te zijn van een merk. Interessant is de psychologie die we in onze man vrouw dialoog trachtten uit te diepen. Mijn vriend komt uit het buitenland, spreekt goed Nederlands maar mist de nuance rondom bijvoorbeeld “wijf”.

Waarom “Top Wijf” een heel andere gevoelswaarde geeft dan “Rot wijf” of andere varieties? Zo kwam ook de diversiteit aan opvattingen aan de orde over de tekst “I don’t fuck”, ook te koop als sweater.

Letterlijk vertaald betekent het “Ik neuk niet”, iets dat wij misschien als vreemd, ordinair en afstotelijk op kunnen vatten als opmerking, laat staan publieke reclame van de draagster over het niet uitoefenen van de fysieke daad. En waarom zou iemand dat op een sweater dragen als text? Is het om te provoceren? Of juist om aandacht te trekken? Dialoog te stimuleren? Of juist iets duidelijk te maken?

Het betekent namelijk ook “Ik naai niet”. Wederom een ordinaire vorm maar met een heel arsenaal aan nieuwe betekenissen. Deze vorm kan hetzelfde opgevat worden als “ik neuk niet”, ordinair of vulgaire. Het heeft echter ook een andere betekenis die erg weinig te maken heeft met “seksueel omgaan met iemand”. Meer met “ik schaad je vertrouwen niet” of “ik pleeg geen diefstal”.

Kortom, taal is complex. Uiteindelijk zei een van de vrouwen dat haar argument rondom “Ik neuk niet” op haar shirt geen afwijzing was maar kans om juist haar moraal te kunnen doen gelden in de vorm van “Neuken? Nee, IK bedrijf de Liefde”.

Het was een uiterst gezellige avond die tot laat doorging tot een van de dames een trein moest pakken. Uiteindelijk deed het hele gesprek mij denken aan deze grappige uitleg over de vele Amerikaanse gevoelsbetekenissen rondom het woordje “shit”. De waarde van een zin of woord in een interculturele samenleving.

COS3I connects in Eindhoven people, cultures and Sustainocracy

30 nov

Het mooie van COS3I is de diversiteit maar altijd binnen de context van Sustainocratische kernwaarden.

Sustainocracy, the new democracy

It is 2 years ago now that COS3I was created as social inclusion and innovation community within the context of core human values driven Sustainocracy. We have organized and cocreated festivals with others, organize weekly international social dinners, regular musical jam sessions, involve people in positive health development, created a positivity “can do” media channel, organized walks with new neighbors, did and participated in full moon events, etc.

View original post