Allemaal samen naar een nieuwe, gezonde maatschappij

UNITED (SAMEN)

De techniek van veilig meedoen aan verandering

Download hier de pdf vorm…….

Introductie:

Elke verandering is moeilijk. Op persoonlijk vlak is het al een hele uitdaging. Extra ingrijpend als het om meerdere mensen tegelijk gaat. Bijvoorbeeld binnen een gezin (een nieuwe woning, verhuizing naar het buitenland), een bedrijf (organisatie verandering, aanpassing van de missie en doelstellingen) of instantie (zoals een overheid die overstapt van reguleren naar participeren). Om brede steun en betrokkenheid te krijgen voor de verandering is het belangrijk om duidelijk hierover te communiceren, uitnodigen en structureren. Niet vanuit angst, zoals nu door de Coronavirus, maar vanuit duurzame positiviteit en persoonlijke betrokkenheid.

UNITED is ontwikkeld na jarenlange ervaring in verandermanagement en leiderschap. De laatste jaren is het zelfs gebruikt in de stapsgewijze transformatie van hele maatschappijvormen via niveau 4. Tijdens een recente internationale oproep voor de transformatie van het economische en financiële stelsel in de wereld werd ook UNITED geïntroduceerd als hulpmiddel en richtlijn. 

Hoe interessant ook de ambitie om wereldwijd het verschil te maken, de basis van de verandering begint bij onszelf. De wereld van een complexe samenleving begint bij onszelf en onze omgeving, lokaal en regionaal. Daarom presenteren we dit UNITED verhaal eerst aan de gemeentelijke overheden van Nederland. We nodigen ze uit naar niveau 4, de bewustzijn gedreven multidisciplinaire cocreatie. Als de gemeente bereid is aan tafel te komen als faciliterende partner in integraal sustainocratisch welzijn dan vullen de andere stoelen zich ook. 

Of, als de andere stoelen (burgers, ondernemers en kennisinstellingen) zijn ingenomen, dan kan de gemeentelijke overheid vaak niet anders dan aanschuiven. Belangrijk is wel dat men het met authentieke bereidheid doet en niet vanuit politieke aanwezigheid. 

(Samen werken aan de transformatie van ‘s werelds economische en financiële stelsel ten behoeve van duurzaamheid)

Algemene lokale uitnodiging (burgers, gemeentelijke en provinciale overheid, ondernemers en kennis) tot niveau 4 regionale ontwikkeling, voor ons Welzijn en Duurzaam voortbestaan

begrijpen, behoefte en betrokkenheid

UNITED (samen)

De U van Understanding (begrijpen)

Waarom? We hebben in korte tijd leren inzien dat als het om onze gezondheid gaat we allemaal samen verantwoordelijkheid dienen te nemen. Door de tekortkomingen en risico’s van huidige maatschappij systeem werden we gedwongen naar een lockdown en werd angst de grootste drijfveer. Velen zijn het erover eens dat dit tijdelijk misschien noodzakelijk was, om de zwaar uitgemolken ziekenhuizen niet te overspoelen met een golf van ernstig zieke mensen. Maar dit mag zich niet blijven herhalen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat we onze gezondheid (weerbaarheid en immuniteit) voorop gaan stellen. 

Wie? En dat kan alleen als iedereen daaraan meedoet.

 • Burgers door gezondheid gedreven cultuur en gedragsaanpassing 
 • Overheid door beleid te voeren op gezondheid en gezonde leefomgeving 
 • Ondernemerschap door waardecreatie 
 • Kennisinstellingen en onderwijs door ons te helpen met inzichten over gezondheid 

Hoe? Wat is niveau 4? Niveau 4 is een vervolg op niveau 1, 2 en 3, die het gezicht en functioneren van een gebied zoals een stad historisch hebben bepaald. 

 • Niveau 1: basis infrastructuur. Er is ooit een reden geweest dat mensen samen kwamen in een gebied en zo een gemeenschap gingen vormen. Een kasteel, een kerk, een marktplaats, een haven, een kruispunt van wegen, enz. Er werden woningen gebouwd en straten aangelegd. Dat is niveau 1.
 • Niveau 2: geïntegreerde infrastructuur. Naar mate de gemeenschap groeide werd niveau 1 complexer. Er kwam voorzieningen bij, moesten op elkaar afgestemd worden enz. Denk aan verlichting, riolering, waterafvoer, winkels, diensten. 
 • Niveau 3: SMART. Slimme (technologische) oplossingen werden toegevoegd aan de moderne wereld. Stoplichten om het verkeer te regelen, sensoren om plannen te helpen onderbouwen, cameras voor veiligheid, enz. Nu ook internet om meer vanuit huis te kunnen werken. 

Niveau 1 werd veelal, en lang geleden, nog samen gedaan. Maar toen de gemeenschap te groot en complex werd ontstond een vorm van gemeenschappelijke  dienstverlening die het collectieve gedeelte ter harte nam. Omdat het gemeenschappelijke het individuele overstijgt kreeg deze dienstverlening (overheid) steeds meer zeggenschap. Niveau 2 en 3 zit in de machtscultuur van deze overheid. Via een democratisch debat konden keuzes gefundeerd worden vanuit belangen. Consequenties op menselijk niveau werden op eenzelfde manier aangepakt als het kiezen van een gebouw, bestrating of investering in technologie, op basis van kosten en baten. 

Aangezien de overheid sinds enkele decennia een risicomijdend “zorgbeleid” hanteert is de zorg ook een belangrijke kostenpost die constant onder druk staat door de groeiende zorgbehoefte in een economisch gestimuleerde, doorgeslagen, consumistische levensstijl. Daarnaast is de zorg verwikkeld geraakt in een economische belangenstrijd, net als alle andere overheid dossiers.

“De mens” werd vaak als argument gebruikt in de gebiedsontwikkeling maar vooral in de context van arbeidsparticipatie, kostenpost, belasting, verzekeringen en hypotheek betaler, en gedragsrisico (opstand). Beleid was gericht op inkomsten (economische groei), kostenbesparingen, groei en het “afhankelijk houden van het grootste deel van de bevolking”. Gaandeweg werd duidelijk dat dit een aanpak is die de eigen problemen voedt. Maar het is een aanpak die diepgeworteld zit in de bestuurlijke cultuurgeschiedenis en bijbehorende afhankelijke instellingen. 

In groeiende mate krijgt de bevolking en de structuur te maken met crisissen. Virussen zijn er een (Influenza, Corona, Sars, HIV, etc), hebzuchtige belangen uitingen en manipulatie (politiek economische samenzweerders) zijn een tweede. Steeds meer komt het menselijke voortbestaan ter discussie door gebrek aan aandacht voor de mens en haar omgeving. De een wil de levensstijl en bijbehorende wereldeconomie vasthouden en ziet in de bevolkingsgroei een probleem. De ander ziet het gezonde leven als basisrecht en ziet onze kwetsbaarheid en gebrek aan weerbaarheid als probleem. 

Elk van de opvattingen uit zich in de wereld. Vasthouden aan het oude uit zich via controle en manipulatie (inclusief lockdown). Verandering naar weerbaarheid en gezondheid uit zich in niveau 4 (we nemen eigen verantwoordelijkheid).

Niveau 4: participatie in cocreatie van onze menselijke en natuurlijke kernwaarden zoals gezondheid.

Op niveau 4 staat “de mens” centraal, niet het politieke economische belangen systeem. Door de mens centraal te stellen nodigen we alle mensen samen uit zich in te zetten voor hun eigen kernwaarden, zoals onderbouwd en gedefinieerd op dit niveau. Mensen die werken in een instantie maken deze instantie instrumentaal aan het bijdragen aan deze kernwaarden. Dan heeft de instantie bestaansrecht en krijgt erkenning voor de specialisatie die ze aan tafel brengt. Zo worden functies ondergeschikt aan de waarden en kunnen op die basis worden aangesproken. Functies als wethouder, ambtenaar, politie, ondernemer, arts, zorginstelling, enz..burgerschap kan worden gestimuleerd tot gezond gedrag en levensstijl. 

Op niveau 4 doen we het allemaal samen. Instellingen zijn onze gereedschapskist, de ambachtelijke handen van de gezonde maatschappij zijn van de mens zelf.

En wat gebeurt er met niveau 1, 2 en 3? Die blijven in handen van de overheid. Alleen worden besluiten niet meer getoetst aan de oude belangen maar aan die van niveau 4. De uitvoering is daarna in handen van de professionele instellingen die vaak zelf ook aan tafel zitten op niveau 4.

De N van Need (behoefte)

Uit het “begrijpen” ontstaat de behoefte en het urgentiebesef om ons naar dit nieuwe bewustzijn en operationeel niveau van “mens en natuur centraal”  te tillen. We kunnen niet op oude voet doorgaan daar dit alleen maar leidt tot meer crisissen zoals COVID19 en bijbehorende economische en menselijke malaise. Het is tevens onlogisch dat nieuwe lockdowns of een mogelijk vaccin de lange termijn oplossingen bieden voor de uitdagingen waar we voor staan. De enige oplossing is het stap voor stap creëren van een nieuwe maatschappelijke samenhang, een waarin geld hooguit een middel is maar gezondheid, weerbaarheid en natuurlijke immuniteit een permanent veiligheid en participatie doel is van alle betrokkenen in de regio, inwoners en instellingen gelijk. We kunnen niet onze geschiedenis overboord gooien, noch de bestaande structuren. Daarvoor is het allemaal te waardevol. We kunnen wel niveau 4 inrichten en laten functioneren zodat deze de onderliggende niveaus gaat voeden op een nieuwe, integraal welzijn gedreven manier.

De I van Involvement (betrokkenheid)

Het begrip “samen” wordt op deze manier relevant en uitdagend. Elke deelnemer, mens of instelling draagt een unieke verantwoordelijkheid en concrete bijdrage in het geheel. Wanneer organisaties zoals de overheid, het bedrijfsleven, stichtingen, onderwijs en kennisinstellingen, enz de noodzaak begrijpen dan is betrokkenheid fundamenteel en uit eigenbelang. Wanneer men meedoet kan men de eigen essenties aanpassen aan de nieuwe context en zichzelf daarin waardevol maken vanuit toegevoegde waarden, creativiteit en authenticiteit. Het creëren van bestaansrecht in de nieuwe werkelijkheid is fundamenteel. Het vergt aanpassings- vermogen en vaak een eigen transitiepad. Deelname maakt het de moeite waard. 

Zulks bestaansrecht is echter niet elke bestaande instantie toebedeeld. Zo zullen er organisaties zijn die alleen bestaansrecht hadden in de oude werkelijkheid en gedoemd zijn te verdwijnen (vaak met de nodige weerstand vooraf). Sommigen kunnen zich aanpassen en zich van nieuw elan voorzien. Er zullen ook nieuwe initiatieven ontstaan die in de oude werkelijkheid misschien de ruimte niet kregen of gewoon niet konden bestaan. Kortom, door het transformatiepad zal een nieuw economisch en financieel ecosysteem ontstaan met oude, aangepaste en nieuwe spelers. 

Dat heet evolutie. Je doet mee of niet, dat blijft een afweging en keuze. 

De T van Targeted (Doelgericht)

Het doel van de “transformatie van het economische en financiële systeem te behoeve van duurzaamheid” is te vaag en abstract om te verbinden, ondanks het besef van noodzaak en urgentie. Het COVID19 virus heeft de nodige concretie aangebracht door de proactieve verantwoordelijkheid van “gezondheid en weerbaarheid” voorop te stellen vanuit een menselijke en milieu perspectief, maar ook voor het effectief maken van een ondersteunend “zorg voor gezondheid” systeem. Door de geformuleerde en onderbouwde menselijke en natuurlijke  kernwaarden voorop te gaan stellen ontstaat een nieuwe dialoog die zich verder kan onderverdelen in specifieke regionale prioriteiten, projectmatige keuzes en leerproces. Voorbeelden van deze doelgerichte subcategorieën, waar niveau 4 tafels aan ontleend kunnen worden, zijn:

 • Weerbaarheid, immuunsysteem en gezondheid
 • Zorg voor gezondheid
 • Stedelijke voedselvoorziening en gezondheid
 • Gebiedsdynamiek, mobiliteit en gezondheid
 • Stedelijke ontwikkeling, wonen en gezondheid
 • Luchtkwaliteit en gebiedsdynamiek
 • Energie, kwaliteit van leven en lokale productiviteit
 • Stad en platteland verbinding
 • Transitie van voedselproductie van monocultuur naar natuurlijke diversiteit
 • Etc

Sommige van deze uitdagingen hebben al een niveau 4 precedent en hoeven alleen maar overgenomen te worden door andere gemeenten, van lokale verander prioriteiten voorzien te worden en eigen UNITED processen te omarmen. Denk aan:

 • AiREAS – luchtkwaliteit, gezondheid en gebiedsdynamiek
 • FRE2SH – stadslandbouw en gezonde voeding
 • COS3i – sociale inclusie en innovatie
 • School of Talents – participerend leren 

Alle niveau 4 clusters vullen elkaar aan, hebben overlappende activiteiten die ook gemanaged kunnen worden zodat de waardecreatie exponentieel wordt met rust, recreatie en cohesie tot gevolg dankzij overvloed. 

De E van Entrepreneurial (ondernemend)

Ondernemen is niet alleen beperkt tot ouderwetse geldgedreven bedrijven. We ondernemen allemaal, elke dag, vanuit het begrip “iets doen”. En als we dan wat doen laten we dan vooral “iets goeds doen”, hetgeen al een intrinsieke verbetering in zich heeft. Het probleem met het oude ondernemen was dat het geld gedreven was en daarmee vaak onze moraal ondermijnde over de consequenties van onze activiteiten. Geld was immers sturend, niet de moraal of ethiek. Omdat te veranderen creëerden we de moderne maatstaf voor 21e eeuws ondernemen, het 4 x winst principe, ofwel het Pyramide Paradigma voor integrale waarde creatie:

 1. Winst voor de mens, geredeneerd vanuit de natuurlijke menselijke kernwaarden zoals gezondheid,
 2. Winst voor de maatschappij in de vorm van sociale betrokkenheid, erkenning, beloning, participatie, gedeelde verantwoordelijkheid, kostenbesparingen, gelijkwaardigheid, participerend leren, bewustwording
 3. Winst voor het milieu middels het voorkomen en aanpakken van vervuiling, de introductie van lokale circulaire processen van materiaalgebruik, de herdefinitie en herstel natuurlijke ruimten en ecosystemen,
 4. Winst voor onze economische continuïteit. 

Dit 4 x Winst model is een verbindende aanpak op niveau 4 voor gebied en cultuurontwikkeling. Het is niet alleen relevant voor nieuwetijdse ondernemers maar ook voor niveau 4 overheidsparticipatie,  zelfbewust burgerschap, toegepaste kennis- ontwikkeling en overdracht, enz. In een samenwerking op dit niveau ontstaan projecten waarin nooit een van deze winsten op negatief mag staan omdat het uiteindelijk ergens waarde onttrekt dat niet gecompenseerd wordt. Voor weerbaarheid en maatschappelijke continuïteit moeten alle vier de winsten zich positief en meetbaar manifesteren, zonder uitzondering.

En de D van Devoted (bezield) 

De niveau 4 verbinding via UNITED en de menselijke kernwaarden is betekenisvol. Het raakt de zingeving en bevordert de passie van de deelnemers. Dit komt door de erkenning van de authentieke en noodzakelijke toegevoegde waarde van elke deelname, juist omdat het niet om geld gaat maar de creatie en het behoud van fundamentele waarden waar een ieder als mens achter kan staan. De lokale waarde creatie is voor iedere betrokkene, niet alleen voor “een ander”. Wanneer mensen en instanties hun eigenwaarde in de samenwerking inzien en versterken dan stimuleert die de motivatie tot deelname, het delen van de waarden en groei in deze processen. Tevens worden gespecialiseerde functies erkend door concrete toegevoegde waarde. 

Tot slot

Wie? Wie is verantwoordelijk voor niveau 4? De uitnodiging tot participatie in cocreatie wordt gedaan door een politiek economisch onafhankelijke persoon of stichting. Deze financiert zich via de projectmatige aanpak middels een transparante 10-10-80 formule. Deze persoon of stichting noemen we de Sustainocraat. Per niveau 4 cluster kunnen dat 1 of 2, hooguit 3 personen zijn. Deze bewaken het kader van menselijke kernwaarden en cocreatie, zorgen voor gelijkwaardigheid aan tafel en functioneren als tafelvoorzitter. In het geval van uit te voeren projecten zorgen zij voor het bewaken van de afspraken, navolgen van de doelstellingen en escalatie in geval van problemen of conflicten in de operationele uitvoering.

Binnen de clusters wordt ook aandacht besteed aan de begeleiding van de deelnemers zodat de waardecreatie onderling optimaal zich ontwikkelt en elke deelnemer een sparringpartner heeft voor de eigen transitie of transformatie uitdagingen.

Anekdote 

Sinds enige jaren hanteren bewegingen in Brussel en Europa het begrip “Small Heroes”, ofwel kleine helden. Dit verwijst naar de regio’s (gemeenten) die integraal welzijn hebben omarmt als drijfveer en dit als participatiemodel omarmen. De grotere verzuilde steden worden steeds meer door mensen gezien als bronnen van ongezondheid, ongezond gedrag, uitbuiting en getto-achtige manipulatie. De kleine helden ontwikkelen zo een bepaalde aantrekkingskracht voor mensen, vaak jongeren met kinderen, ouden van dagen en kunstenaars die in de rust, natuur en verbindende participatie zich beter voelen dan het grootstedelijke alternatief. In de kleine helden kunnen zich alternatieve waardesystemen ontwikkelen waardoor het principe van samenredzaamheid een totale lokale cohesie vormen. Onderlinge relaties tussen kleine helden zorgen voor uitwisseling van overvloeden die specifiek zijn voor de concrete clusters. Dit hoeft niet materieel te zijn in de vorm van producten. Dat kan ook zijn in de vorm van recreatie, zorg specialisatie, dienstverlening, natuur, sociale activiteiten, wedstrijden, enz. Voor vele bestuurders is het fijner om faciliterend vorm te geven aan een kleine held dan een grootstedelijk wespennest. 

Jean-Paul Close

Grondlegger van Sustainocratie, niveau 4 cocreatie

Initiatiefnemer van de Stad van Morgen (niveau 4 samenwerking)

Bedenker van UNITED

Deskundig adviseur voor niveau 4 initiatieven wereldwijd

Verbindend Sustainocraat

Corona bewustwording

Miljarden mensen zijn gedwongen om hun drukke bestaan op te geven en te (over)leven vanuit de thuissituatie. Op straat of naar de supermarkt geeft het gevoel je te begeven in een giftig slangennest waar iedereen je aankijkt alsof we elkaar angstig gaan besmetten op het dodelijke af. Thuis is er dan jezelf, je verinnerlijkingsproces, eventuele mede thuis bewoners … internet … en het creatieve vermogen om met die brei van ingrediënten de hele mensenwereld mee te nemen naar een gemeenschappelijke nieuwe zelfreflectie, een beleving van onszelf, ons verleden, heden en morgen…….Een kleine greep:

Solidariteit

Een parodie op “llorona” maar niet minder leuk hierdoor
Een hart onder de riem “je loopt nooit alleen”

Bewustwording

Wat zou de gezondheidswinst in China zijn door de verbetering van de luchtkwaliteit?
We snappen nu dat de vervuiling allemaal aan onszelf ligt

Humor

We raken gaandeweg bewust dat het drukke bestaan eigenlijk nergens op slaat. Het levert stress op en onwerkelijke vervuilde omgevingen. Onze menselijke relaties zijn misschien niet fysiek nu maar wel degelijk verbonden, liefdevol, vol gemis van wat we vanzelfsprekend vonden, vol verlangen om het in de toekomst echt anders te gaan doen. Bij velen rijst de vraag “hoe”? Het antwoord van de sustainocratische focus op natuurlijke menselijke waarden met concrete co-creërende samenwerking met participatie van de betreffende instanties, wordt steeds meer gezien als stap vooruit met in acht name van alle processen voor en tijdens de Coronatijd.

Van Corona naar Kroon op onze evolutie

Een berichtje over onszelf

Vogels, planten en dieren, maar ook bacteriën en virussen, halen rechtstreeks en gratis hun voeding uit de natuur. Ze verstoren deze niet. Vaak voegt hun voedingsdrang zelfs waarde toe aan het ecosysteem, bijvoorbeeld door kruisbestuiving, verspreiding van zaden of het uitdunnen van de zwakkeren en zieken. Zo is voeding en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De mensenwereld is doorgeslagen onnatuurlijk. Niet alleen voor voeding hebben we ons afhankelijk gemaakt van industriële processen maar voor alles.

Nu worden we geteisterd door wederom een virus. Wederom omdat de Coronaversie niet de eerste is en ook niet de laatste. Virussen zijn een natuurlijk fenomeen die vooral een voedingsbodem vinden bij kwetsbare mensen. De vraag die we ons bij een pandemie kunnen stellen is of de virus het probleem is of onze kwetsbaarheid?

Aangezien virussen van alle tijden zijn zullen we ons te raden moeten gaan bij onze kwetsbaarheid. En dan kunnen we een onderscheid maken tussen natuurlijke kwetsbaarheid en onnatuurlijke. Op eenzelfde en meer positieve manier kunnen we dan werken aan onze natuurlijke #weerbaarheid in plaats van onnatuurlijke. Want laten we wel wezen. 7 Miljard mensen opsluiten in isolement en op 1,5 meter afstand van elkaar houden is ronduit onnatuurlijk.

Natuurlijke kwetsbaarheid wordt vooral veroorzaakt door genetische overdracht, (overblijfselen van) ziektes of ongevallen, bewust of onbewust ongezond gedrag en natuurlijk ouderdom slijtage. Onnatuurlijke kwetsbaarheid komt uit datgene wat wijzelf als mensheid toevoegen aan de natuurlijke patronen. Denk daarbij aan chemische stoffen in voeding, luchtverontreiniging, negatieve stress, straling van allerlei apparaten en draadloze netwerken. Door het feit dat wij uit economische globaliseringsmotieven deze ongezonde onnatuurlijke kwetsbaarheid ook geglobaliseerd hebben zijn we wereldwijd kwetsbaarder geworden voor ziektes die leiden tot een pandemie.

Paradoxaal zien we dat dankzij het creëren van een soort economisch parallel ecosysteem aan de natuur, wij economische groei hebben gekoppeld aan de groei van de mensheid, de groei van symptoombestrijding via de zorg, de verlenging van onze #levensverwachting en groei van de kosten en complexiteit van ons zorgstelsel. Dit parallel ecosysteem is echter onnatuurlijk en kwetsbaar hierdoor vanuit het macro natuurlijk perspectief. Bij elke pandemie hoort dan ook een systeem crisis zoals een gigantische economische recessie. Deze brengt ons dichter bij onze natuurlijke werkelijkheid maar toont ook de grote pijnlijke afstand die we ervan gecreëerd hebben door de angst die we collectief voelen enerzijds en de controle mechanismen die in gang gezet worden om onze onnatuurlijke werkelijkheid weer in orde te brengen. Dit is een verloren zaak.

De oplossing zit m in het bewustwordingsproces dat het onnatuurlijke, hoe luxueus en veilig het ook lijkt en voelt, onhoudbaar is. De pandemie en recessies worden steeds groter, de menselijke drama’s ook, op termijn ook voor onszelf. Positief is dat de onnatuurlijke mensenwereld ons gigantisch veel kennis heeft opgeleverd. We kunnen daarom het beste van de twee werelden, de natuurlijke en onnatuurlijke, gaan benutten om onze natuurlijke weerbaarheid te vergroten zonder dat we aan welzijn veel hoeven in te boeten.

Daarvoor moeten een aantal dingen veranderen. We stappen af van onze angst en kijken samen onze uitdaging in de ogen. We stappen af van de controle mechanismen van bovenaf en scheppen ruimte op regionaal niveau voor integrale aanpassing van onze samenleving. We sturen aan primair op weerbaarheid en gezondheid en passen onze afhankelijkheid aan door samenredzaamheid op te bouwen in onze basisbehoeften al dan niet, indien nodig, gebruik makend van kennis en technieken. In samenwerking met onze natuurlijke omgeving en bronnen. We halen gaandeweg enkele weerbaarheid verstorende elementen weg uit ons bestaan.

In feite passen we dan #Sustainocratie toe. In plaats van angst bouwen we samen aan vertrouwen. In plaats van onnatuurlijke kwetsbaarheid bouwen we aan natuurlijke weerbaarheid. In plaats van 1,5 meter afstand slaan we de handen ineen. In plaats van de dood werken we aan het leven..

COS3I, FAB28 en WIJ sociale verbinding ervaring met Corona

Het begint als een hernieuwde samenwerking door samen intercultureel te eten. Mexicaans staat op het menu. De opdracht is simpel. We creëren 40 plekken in het wijkgebouw Fab28, we bieden een gezellig, laagdrempelige avond en trachten allerlei mensen, vooral uit de wijk Burghplan, te verleiden en verbinden.

De aankondiging

COS3I zorgt voor het verbindende kader, Fab28 faciliteert en communiceert met de wijk, WIJ Eindhoven verbindt individuele wijkbewoners vanuit een participatie behoefte. Voor COS3I is het de 26e interculturele avond die we neerzetten vanuit ons sociale verbinding en cohesie initiatief rond menselijke kernwaarden zoals gezondheid. De vraag die ons steeds bezig houdt is niet zozeer om mensen bij elkaar te brengen maar vooral bruggen te slaan tussen de aanwezigen. Tot onze verrassing hielp de Coronavirus ons onverwacht.

Hoe slaan we de brug tussen iedereen?

Op de vooravond van onze sociale Mexicaanse avond doet de landelijke overheid een oproep om thuis te werken en samenscholingen te vermijden zodat de Coronavirus uitbraak aan banden gelegd kan worden. De stedelijke burgemeesters doen mee met de boodschap waardoor we in de ochtend enkele afmeldingen krijgen, waaronder het team van keukenhulp vrijwilligers van onze kokkin. Ondertussen krijgen we ook extra aanmeldingen van mensen die de betuttelende maatregelen maar onzin vinden, gezien de onbetuttelde effecten van normale griepgolven, echte problemen zoals armoede en vervuiling. Sommigen willen zo een statement maken. Ook COS3I besluit gewoon door te gaan. Een virus is nu eenmaal natuurlijk, net als leven en dood. Wij focussen op leven. Maar….hoe lossen we de problemen van de weggevallen krachten op?

Een oproep bracht een spontane kettingreactie van betrokkenheid en participatie op gang. Verschillen mensen stonden op, hielpen in de keuken, met de bediening, het afwassen en opruimen. Dit had verrassend mooie neveneffecten. Er ontstond een speciale verbinding dimensie. De hulpdiensten vonden het fijn dat ze zich nuttig konden maken. Bruggen tussen groepjes ontstonden spontaan, er werden zelfs projectjes besproken, gemeenschappelijke talenten ontdekt en onderling geïnspireerd. Noodzaak werd een deugd, crisis een kans, samen een verbond…precies zoals we beoogden.

Kunstzinnige fotografie is bijzonder inspirerend

Chata Mirdada in Polen

In 2019 zijn we drie keer naar deze plek gereisd en in 2020 al één keer. Wat is er zo speciaal aan Chata Mirdada? Hoe moeten we bestemming beschrijven? Op zo’n manier dat het tot haar recht komt maar toch verwachting en beperkt tot de positieve verrassing?

Chata Mirdada in Polen

Dat is lastig. De plek bestaat fysiek uit twee oude, rustieke gebouwen. Het ligt op de grens van Tsjechië in de heuvels van Zuid-West Polen. We vliegen met Wizzair naar Wroclaw vanuit Eindhoven. Daarna is het ongeveer 90 minuten rijden naar de plek. We betalen een fee om er te zijn. Toch is het niet commercieel. We spreken over aandacht, liefde en bewustwording, elementen die je moet ervaren, die wederzijds ontstaan ter plekke. Er is geen vast programma, geen “behandeling” alsof je als patiënt komt. Er zijn ingrediënten om te werken aan je algehele gezondheid.

Samen eten is een begrip

Het team van Chata Mirdada bestaat uit mensen en dieren. De mensen zijn allen uniek, speciaal en getalenteerd, ieder op hun eigen manier. Ieder ook met een eigen verhaal, net als de bezoekers. Elk vormt een onmisbare schakel in de dagelijkse activiteiten die ogenschijnlijk moeiteloos verlopen. De dieren, honden en katten, vormen een belangrijk onderdeel van het team.

De vele ingrediënten van Chata Mirdada omvatten een huiselijke sfeer, goede gesprekken, lekker (vegetarisch) eten, prachtige omgeving, veel knuffelen, aanraken en liefdevolle verbinding. Maar ook professionele dingen zoals elektromagnetische resonantie, verschillende vormen van massage, acupunctuur, kruidenbaden, acupressure, chi, meditatie, enz. Dit in het huis. In de omgeving treffen we wellness centra, Normabaria hoge druk therapie, tandartsen, en andere specialisaties die ingeschakeld kunnen worden.

Onze reizen naar Chata Mirdada zijn gericht op integrale gezondheid volgens Sustainocratische principes. Cultuur verandering en “ergens anders zijn” helpt ons anders te kijken naar de werkelijkheid en onszelf, open te gaan staan voor vernieuwing. De ingrediënten van Chata Mirdada en omgeving helpen ons daar waar we behoefte aan hebben, bewust of onbewust. Dat valt niet te plannen, dat ontstaat ter plekke. Daarom gaan we ook 7 tot 9 dagen zodat we de gelegenheid nemen om ons goed onder te dompelen in de positieve uitnodiging tot participatie in gezondheid van onszelf met Chata Mirdada als unieke bijdrage.

De omgeving is prachtig

Geïnteresseerd? Ook een keer ervaren? Laat het even weten via aan COS3i (samen werken aan onze gezondheid) via jp@stadvanmorgen.com

Participatie?

Tijdens een rollenspel over de participatie maatschappij volgens het Sustainocratische model van de Stad van Morgen wees een deelnemer op grote verschillen met de versie van participatie van gangbare overheid en gerelateerde instanties. De verschillende uitingen van participatie scheppen verwarring.

We hebben destijds het woord Sustainocratie bedacht om af te stappen van de eeuwig durende discussie over wat nu eigenlijk duurzame vooruitgang is, de mensen en participatie in cocreatie vorm. Toch blijft het voor velen een lastig gebied om te begrijpen en daardoor moeilijk om de stap te zetten tot deelname of het nemen van eigen initiatief. Dus even een opsomming van begrippen die de verwarring leveren.

Participatie 1: in de gangbare politieke economische werkelijkheid drukt men participatie uit in de vorm van deelname aan de belastbare arbeidsmarkt. De nadruk wordt gelegd op gesalarieerde arbeid omdat inkomsten belasting een van de grote inkomstenbronnen is van de landelijke overheid. Deze stuurt niet aan op andere vormen van participatie omdat ze voor hen in het geldbelang niets opleveren.

Participatie 2: Wederom in de gangbare politieke economische werkelijkheid ziet men langdurige werklozen als kostenpost. Men wil via een participatie wet deze mensen een bijdrage laten leveren aan de maatschappij, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Participatie is natuurlijk gezond maar de dwang achter het systeem is niet gezond. Hierbij worden mensen ingezet zelfs voor activiteiten die ook in de reguliere economie worden uitgevoerd. Er ontstaat irreële concurrentie en vernietiging van reguliere arbeidsplaatsen. Daarnaast maakt de overheid zich schuldig aan het verstrekken van gesubsidieerde banen. Er is veel kritiek op deze vorm van dwangarbeid onder het mom van participatie.

Participatie 3: hier komen we in het domein van niveau 4 bewustzijn gedreven gebiedsontwikkeling, Sustainocratie. Participatie betekent hier “het samen nemen van verantwoordelijkheid” voor het waarborgen van de natuurlijke kernwaarden voor het voortbestaan van de mens. Er is hier geen sprake van dwang noch hiërarchie. Instanties nemen hun verantwoordelijkheid als organisatie terwijl burgers dat doen vanuit bewustwording, gedrag en cultuur. Men werkt projectmatig en multidisciplinair samen volgens concrete prioriteiten en doelstellingen. Ieder draagt bij vanuit eigen vermogen en mogelijkheden.

Rollenspel: we spelen in groepsverband de verschillende situaties. Zo ervaren deelnemers het gevoel dat bij echte participatie hoort, maar ook wat het betekent voor mensen en functies om eraan mee te doen.

Rollenspel met 4 a 5 personen steeds (burgers, overheid, ondernemers, kennis/onderwijs), al dan niet met de verbindende Sustainocraat.

Samen verantwoordelijkheid nemen voor onze duurzame menselijke evolutie

Geluk is het COS3I thema van 2020

Wat is geluk eigenlijk? Al honderden jaren buigen wetenschappers zich over deze vraag. Iedereen is het er wel over eens dat “geluk” betekenis geeft aan een positieve emotie, een gelukmakende gebeurtenis of algehele staat van welbevinden.

Is geluk maakbaar?

Zo geeft voor velen liefde, vriendschap en warme genegenheid een gevoel van geluk. Het winnen van een loterij, de onverwachte aandacht van iemand die je bewondert of begeert, het ontvangen van een cadeau is ook reden voor gelukmakende emoties.

Empathie in verbinding zorgt voor veel geluk

Er zijn ook mensen die in een permanente vorm van geluk verkeren. Zij zijn blij met wat er is, genieten van de blijde verwachting of herinnering, kunnen goed alleen zijn en zijn bewust van de kleine en grote dingen om hun heen. Een mooie bloem, een spelend kind, een vliegende vogel, een zonsondergang, de golfslag van de zee…..ja zelf een storm, een onweersbui of felle discussie.

Geniet van het nu

Wat geluk vooral is kan samengevat worden in aandacht, positieve energie, gewaarwording en dankbaarheid. Al deze elementen zijn maakbaar. Het is daarom het thema van COS3I in 2020.

Sjoerd is super gemotiveerd

Samen met geluksambassadeur Sjoerd Slaaf wordt een team samengesteld om liefde en aandacht te zaaien vanuit de positieve uitnodiging en energie. We gebruiken de verbindende menselijke kernwaarden zoals gezondheid en sociale verbinding als kader van de samenwerking. Enkele evenementen staan als stip op de horizon maar de weg ernaartoe is even leuk en uitdagend. Meedoen is eenvoudig. Schrijf even een berichtje naar Jean-Paul Close op jp@stadvanmorgen.com en alles komt goed.

For you

Participerend leren vergeleken met leren door te doen

In de School of Talent and Wellness van de Stad van Morgen hanteren we het concept van participerend leren. Dat is wat anders dan het leren door te doen van vele scholen. Wat is het verschil?

Een horeca student kan leren door te doen via werkzaamheden in een restaurant. Een student ICT kan meedoen in een technologische onderneming. Je leert zo de toepassing van je lessen in de praktijk. Dat is erg nuttig voor de studenten. Door toe te passen wat men leert beklijft de stof beter vaak.

Participerend leren gaat echter een stapje verder. Het leren wordt gekaderd in het Sustainocratische gedachtengoed van menselijke kernwaarden. Vaak voegen we daar ook de Sustainable Development Goals aan toe. Maar de menselijke kernwaarden spreken de jongeren erg aan omdat ze te projecteren zijn op henzelf en hun eigen leefomgeving. Een student van willekeurig welke richting wordt dan gevraagd om te kijken naar eigen creatieve ideeën om bij te gaan dragen aan deze waarden, steeds gezien vanuit de eigen inhoudelijke kennis ontwikkeling. Zo wordt de opleiding niet alleen relevant voor een mogelijke betrekking maar ook als potentiële ondernemer, vernieuwer of actieve participant in het gedeelde maatschappij beeld vanuit eigen perspectief.

Participerend leren wordt aangeboden als samenwerking met het reguliere onderwijs zodat er geen concurrentie optreedt onderling maar een toegevoegde waarde, 1 + 1 = veel meer dan 2. Sinds 2010, eerst als STIR Academy, daarna als School of Talent and Wellness, wordt deze uitnodiging uitgedragen naar het onderwijs in de wereld. Vooral op niveau van internationale uitwisseling boeken we succes.

School of Talent and Wellness heeft geen gebouwen maar werkt samen op niveau 4 mens en gebiedsontwikkeling. We zijn verbinders in een maatschappelijke context waarin de positieve evolutie van de mens centraal staat.

2020

2020 is al ons elfde (11) jaar. Ikzelf (Jean-Paul Close) leef in die SvM werkelijkheid en ben er fulltime actief. Ook dit jaar gebeurt er weer van alles, mede dankzij de participatie van jou en vele anderen, en die van allerlei instellingen. Doe je (weer of nog) mee? Dan treffen we elkaar hier.

Wat is de Stad van Morgen?
Stad van Morgen is geen bedrijf maar een maatschappijvorm, een beweging waarin de mens, niet geld, centraal staat. Geld is hooguit een middel. Alle essentiële basisbehoeften voor regionaal en eigen duurzame kwaliteit van leven creëren we samen door het nemen van zelfbewuste cocreatie initiatieven. “Samen”, in de meest uitgebreide vorm, is projectmatig met participatie van iedereen, lokale bewoners, ondernemers, overheid en kennisinstellingen. Dan noemen we het “niveau 4 participatie ofwel Sustainocratie” Maar het kan ook in simpelere vorm, met kleinere groepjes. Als het maar gaat om de (totaal 5) geformuleerde kernwaarden voor het menselijke voortbestaan.

Wat loopt er al?
Er zijn gaandeweg allerlei initiatieven ontstaan waar je bij kunt aansluiten. Deze groeien of reorganiseren zich door het komen en gaan van deelnemers. Meestal zijn ze projectmatig gestructureerd maar het begint altijd als dynamische cluster van gelijkdenkende mensen en instanties rondom een bepaalde #prioriteit.

* AiREAS (Instagram: aireas2)

– prioriteit: luchtkwaliteit, gezondheid en gebiedsdynamiek
– actief sinds: 2010
– doen mee: Infiniot, 16 tal (van de 21) gemeentes regio Zuid Oost Brabant, TNO, RIVM, burgerparticipatie Eersel, Leefbaarheidfonds Vliegveld Eindhoven, leefbaarheid team Achtse barrier, dorpsraad Acht, GGD, ODZOB, provincie Noord-Brabant, Universiteit van Utrecht, Universiteit Twente, TU Eindhoven, scholen, vele inwoners, Groen Nuenen,….
– projecten: ILM2.0, Gemeente Eersel, Gemeente Nuenen, Eindhoven Noord, verschillende onderzoeken

* School of Talent and Wellness
– prioriteit: participerend leren, bewustwording, jongeren
– actief sinds: 2009 (eerst als STIR Academy)
– doen mee: Bdt Eğitim Vakfi, Turkije, Spanje, België, #Erasmusplus, allerlei scholen in Nederland (niet continu nog), #Kanthari (India)
– projecten: laat mij maar los, Erasmusplus uitwisseling, de reis van de held, workshops en rollenspellen Sustainocratie, empowerment en leiderschap, 5K 21e eeuws ondernemerschap, ondernemen zonder geld

* COS3I (Instagram: cos3i)
– prioriteit: sociale verbinding en participatie in Sustainocratie
– actief sinds: 2016
– doen mee: restaurants, wijkcentra, Latijns Amerika vereniging (Stichting CLO), muziek organisaties, AiREAS, FRE2SH, sociaal ondernemers, ReFlex, Eibernest (Deurne), Chata Mirdada (Polen), Zen resort (Bali),
– projecten: samen eten, samen koken, samen reizen voor bewustwording en gezondheid, massages, acupunctuur, samen kunst doen, samen meedoen

* FRE2SH
– prioriteit: lokale, gezonde voeding en verbinding platteland
– actief sinds: 2014 (eerst als VE2RS)
– doen mee: Chata Mirdada (Polen), Afrika, India, lokale voedsel ondernemers, #Duurzamekost, restaurants, cateraars…

– projecten: verbinding platteland en stad rechtstreeks, zonder tussenkomst groothandel, kwaliteit voedsel op loop en fietsafstand, circulaire processen, voedselbossen, permacultuur, stadsproductiviteit

* Integraal Gezondheid Gebied Ontwikkeling
– prioriteit: lokale integrale Sustainocratie waarin gezondheid 4xwinst sturend is voor iedereen

* Geluk komt van lukken
In het kader van deze processen werken we in 2020 samen met #geluksambassadeur @sjoerdslaaf om 2 events neer te zetten.
– In maart/april De kracht van het platteland, Eibernest
– In september Geluk(t), Evoluon

Dan is er nog EQoL (energy & quality of life) en Water maar dat zijn nog maar intenties. Je kunt natuurlijk ook van alles zelf verzinnen en inbrengen. Meedoen is mee verdelen in liefde, verbinding en resultaten