Geluk toepassen

De eerste samenwerking tussen Stichting Duurzaam Eindhoven en Stad van Morgen (STIR leercoöperatie) heeft een vruchtbare middag opgeleverd. Voor de Tegenlicht uitzending en het debat op zondag 15 mei over “geluk” waren zo’n 200 deelnemers aanwezig.

Geluk is een begrip dat we tijdens de STIR avondcolleges behandeld hadden als bron van inspiratie. Ook tijdens het AiREAS POP onderzoek over de relatie tussen stress een gezondheid kwam het thema voorbij. Er bestaat in de Stad van Morgen dus veel kennis en deskundigheid in de theorie maar ook de praktische uitvoering van geluk. Het is dan ook belangrijk dat momenten van inspiratie doorgepakt worden in het training en coaching aanbod van onze STIR Academy zowel voor de individu als voor het bedrijfsleven en overheid. Het feit dat ruim 90% van de werknemers in Nederland zich ongelukkig voelt in hun werk is een teken van ongerustheid. Ongelukkige mensen zijn minder productief, sneller ziek en stralen hun ongenoegen uit naar de omgeving. Het is zowel voor het welzijn, de gezondheid en de productiviteit van Nederland belangrijk dat we investeren in geluk.

Samen met Duurzaam Brabant begint de STIR Academy van de Stad van Morgen een geluksprogramma. Mocht u vrijblijvend belangstelling hebben in het programma of suggesties wilt leveren dan kunt u hier uw gegevens achter laten en nemen wij contact met u op.

 

Ervaringsopbouw interculturele communicatie en betrokkenheid

In een multiculturele maatschappij zoals in Eindhoven, met meer dan 150 nationaliteiten en bijbehorende cultuurbelevingen, is het een uitdaging op zich om deze te betrekken in de waardengedreven processen van de Stad van Morgen. Veel mensen van buitenlandse oorsprong zijn naar Nederland of Eindhoven gekomen wegens economische motieven. In de Stad van Morgen gaat het over de bewustwording dat de 5 sustainocratische parameters (gezondheid, veiligheid, samen-redzaamheid, zelfbewustzijn en voeding,inclusief water) de kern vertegenwoordigen van een stabiele maatschappij. Deze mensgedreven aanpak verlangt de betrokkenheid van de hele gemeenschap, niet slechts de hoofdmoot die vanuit de lokale taal en media kennis maken met de inzichten.

Sinds het ontstaan van de Stad van Morgen is het verschillende keren geprobeerd om de verschillende culturen te betrekken bij onze processen. Daaruit zijn pareltjes ontstaan waar we met plezier en trots op terugkijken. Denk aan:

Ondanks de leuke en leerzame momenten zijn we niet doorgebroken tot structurele samenwerking en burgerparticipatie in de stad. Ook de vele momenten van mensgerichte inzichten over cohesie bleken vaak onaanvaardbaar voor de systeemgerichte aanpak van bestuurders in scholen en gemeentes waardoor er ook geen continuïteit werd verkregen om de Stad van Morgen inzichten te integreren in de maatschappelijke structuren.

Nieuwe aanpak:
Maar de tijd staat niet stil en ook niet de ruimte die ontstaat om toch gaandeweg de inzichten te integreren in de maatschappelijke context, ook al gaat de weg veelal niet direct maar via het doorzetten van experimenten en het vinden van de route van de verminderde of minste weerstand.

De vier fundamentele ontwikkelingen in de Stad van Morgen als samenwerkingsvormen vanuit de Sustainocratische context leggen steeds geheel nieuwe maatschappelijke relaties. Zo legt AiREAS verbanden met “gezondheid” en culturele beleving ervan door menselijk gedrag. STIR Academy levert bewustwording over menselijke belangen die in alle culturen leven omdat ze behoren tot de kern van menselijkheid, niet de culturele omlijsting. SAFE en FRE2SH leveren platforms voor cultuur onafhankelijke samenwerking, als dan niet in interculturele context.

Het 18 maart en 19 maart experiment
Eind Februari werd de STIR Academy gevraagd mee te denken in een 7 jarig traject van uitwisseling van jongeren uit Turkije die in Nederland op studiebezoek komen. In groepjes van 15 tot 30 studenten komen er in de loop van de jaren ruim 7000 jongeren naar Eindhoven. Los van de standaard uitwisseling van vergelijkingen op gebied van zorg of techniek is er ook ruimte voor grensverleggende inspiratie. Nicolette Meeder had al een keer geholpen om een eerste groep te begeleiden maar de verbintenis begon een structuur te verlangen waarin ook wederkerigheid te sprake komt.

AiREAS is bezig met de Proof of Principle in de wijk Gestel. Ondertussen speelt de uitdaging om de lokale Turkse gemeenschap te betrekken bij de “gezonde stad” ontwikkeling vanuit eigen motivatie en betrokkenheid. We bedachten een formule om verschillende doelstellingen te verenigen:

Kennismaking met AiREAS:
Dit is puur een cognitief proces. Jean-Paul Close legt de motivatie van AiREAS uit, de band met wereldwijde problemen die ook in Turkije spelen (klimaat verandering, vervuiling, enz), en de moeilijkheid om de verschillende culturen in de stad te bereiken, laat staan te betrekken. Hij vraagt vanaf het begin aan de studenten de hulp om na afloop van het cognitieve proces de informatie te laten verwerken ten behoeve van een presentatie aan de Eindhovense Turkse gemeenschap vanuit hun eigen taal en cultuur beleving.

20150318_104006
Samen met tolk en projectleider Ayhan Yurttas wordt AiREAS uitgelegd
Wat is AiREAS?
Wat is AiREAS?

Verwerking
In het Turks georiënteerde Broeinest in stadsdeel Tongelre gingen de studenten samen aan de slag om vanuit cultuur en communicatie een link te leggen tussen AiREAS doelstellingen en Turkse participatie.

Wat is “cultuur”? Wat is “communicatie”? De jongeren pakten het op met humor, plezier en creativiteit. Na een uurtje met elkaar brainstormen was er gelegenheid tot proefpresentatie en feedback.

Verwerking in progress
Verwerking in progress
Oefenen met inzicht en presentatie
Oefenen met inzicht en presentatie

Presenteren en betrekken
Op 19 maart werd het ’s avonds spannend. De Eindhovense Turkse ouderen vereniging verzamelde zich in het buurthuis de Dommel in Gestel. Onder het genot van thee en Turks gebak stroomde de zaal vol. De Turkse studenten waren aanwezig maar moesten eerst hun beurt afwachten totdat de verschillende personen hun uitleg hadden gegeven over de opzet van de avond.

De opening werd verzorgd door Dhr. Keskin, voorzitter van de vereniging. Het bleek een bijzonder vriendelijke man die de oorspronkelijke migratie uitlegde van Turken naar Nederland. Mij had hij al in het begin erkend dat de Turkse gemeenschap redelijk gesloten is hetgeen de moeizame stappen van AiREAS om toegang te krijgen voor betrokkenheid zou verklaren. Op de vraag “waarom” antwoordt hij openhartig dat hij drie basisredenen ziet voor deze gebrekkige integratie:

 • Lage opleiding van de eerste generatie,
 • Taal
 • Angst voor discriminatie

Rustem Demir is een multiculturele Turk die via Duitsland in Nederland terecht is gekomen en samen met zijn vrouw Dilek nu de coördinatie op zich heeft genomen voor het onderwijs van de Turkse jongeren die Eindhoven aandoen. Hij is al twee jaar verbonden aan de Stad van Morgen via STIR Academy. Hij legt dan ook het doel uit van de avond.

Rustem legt de verbanden
Rustem legt de verbanden

Daarna kwam ik, Jean-Paul Close, aan het woord om duidelijk te maken dat “gezondheid” cultuur onafhankelijk is omdat het tot de kern van het mens-zijn behoort. Als wij samen een maatschappij hebben gecreëerd die wereldwijd vervuilend is dan kunnen wij samen er wat aan doen, ieder vanuit eigen cultuurbeleving maar ook in samenwerking, zoals deelnemen aan de onderzoeken, het vertalen van informatiestromen naar de Turkse gemeenschap en het creëren van ondernemerskansen vanuit innovaties die uit de Turkse werkelijkheid ontstaan.

De leraar van de Turkse school, Mohammed, kwam aan het woord om dankbaarheid te uiten voor de verbinding
De leraar van de Turkse school, Mohammed, kwam aan het woord om dankbaarheid te uiten voor de verbinding

Projectleider Ayhan Yurttas nam het woord om te benadrukken dat het AiREAS programma niet alleen Eindhoven aanging maar ook Turkije door samenwerking met verschillende steden.

Tot slot kwamen de studenten aan het woord en deden een uitleg over hun studiemissie en opdracht:

De drie uitgekozen spreeksters bleken concreet, charmant en creatief
De drie uitgekozen spreeksters bleken concreet, charmant en creatief hun team en school te vertegenwoordigen
De groep werd uitgedaagd mee te denken aan hun gezonde stad door zelf ideeën te opperen
De lokale Turkse ouderen groep werd uitgedaagd mee te denken aan hun gezonde stad door zelf ideeën te opperen. Elk idee werd achter hen in de boom gehangen

Afsluiting
De Turkse voorzitter blijkt ook goed muzikant die de Turkse cultuur nog even verder aanhaalde door de afsluiting te verzorgen met zang en dans met de boodschap “als we samen kunnen eten, zingen en dansen dan kunnen we ook samenwerken”.

wpid-img-20150319-wa0007.jpg

Samen dansen en zingen hoort erbij
Samen dansen en zingen hoort erbij

Drie mensen gaven zich op voor het POP gezondheidsonderzoek in Gestel dat ons nu in de gelegenheid stelt om de culturele beleving van dit onderzoek in de verschillende contexten te plaatsen.

Op alle fronten een geslaagde interactie met mooie resultaten.

Proefcolleges STIR Academy

De Stad van Morgen (Stichting STIR) hanteert het complexiteiten-model van Jean-Paul Close om de grote uitdagingen inzichtelijk te maken waar de mens lokaal en in de wereld mee te kampen heeft. Dit leidt tot een groot aantal ingrijpende vernieuwingen en bijbehorende spanningsvelden. Close en zijn team van betrokken maatschappelijk ondernemers (Sustainocraten) worden vaak gevraagd om er over te vertellen op podia in binnen en buitenland. Dat komt onder andere omdat vanuit de Stad van Morgen het voorbeeld wordt gegeven in een concreet onderdeel van de transitie, de waardengedreven co-creatie.

AiREAS, STIR Academy en FRE2SH zijn daar voorbeelden van met betrokkenheid van duizenden mensen en evenveel functies. De invloed van deze maatschappelijk transities zijn zodanig zichtbaar dat het de nieuwsgierigheid en steun opwekt van bestuurders, ondernemers, wetenschappers en bevolkingsgroepen.

In de rest van de wereld zijn er soortgelijke groepen actief. Zij leveren ook baanbrekende innovaties die de oude wereld versteld doen staan en tot voor kort voor onmogelijk werden gehouden. De huidige reeks avondcolleges zijn proefsessies van Close om visies en ontwikkelingen te delen die in de wereld zichtbaar worden en ze een logische plek te geven in de transitie. De vraag die Close steeds aan zijn publiek stelt is: “Wat doen we met die inspiratie voor onszelf?”

Voedsel en mobiliteit
Twee colleges hebben al plaatsgevonden volgens deze aanpak. De thema’s sluiten aan op de waardengedreven actualiteit van “Global issues, local solutions, global application”, ofwel wereldwijde problemen eerst zelf lokaal aanpakken voor eigen gebruik.

Voedsel: Het college ging over de basisbehoefte voor de mens om zich te voeden en de afstand die wij tegenwoordig hebben tot de oorsprong ervan. Het bewustzijn dat gepaard gaat met de levenswijsheid over ons voortbestaan, de kwaliteit van het leven en onze relatie met de natuurlijke omgeving wordt teniet gedaan waardoor er situaties kunnen ontstaan zoals de klimaatverandering, opwarming van de Aarde, vervuiling, uitdroging van de Aarde, hongermigraties, enz. In het belang van de mens zelf als zelfbewust wezen is het nodig dat we onze relatie met de natuur herstellen, met name om er weer met een vorm van ethiek en gewetensbesef mee om te gaan. We zijn zo afhankelijk geworden van geld en de macht die eraan ontleend wordt dat we ons de basisvragen van ethisch bestaan niet meer stellen. We achten de schijn van overvloed normaal terwijl onze aandacht uitsluitend naar consumptie gaat, totdat een enorme crisis ons treft. De grote omslag dat door voedsel wordt veroorzaakt is niet zo zeer de terugkeer van intensiteit van arbeid op het platteland maar vooral die van onze verantwoordelijkheid naar onszelf door op zelfbewuste wijze om te gaan met onze natuurlijke omgeving en invulling van basisbehoeften. Het bewustzijn van ons eigen moleculaire bestaan, de interactie met microscopisch kleine levende wezens en de behoefte aan water en energie laat zich doordringen in ons gewetensbesef op het moment dat de schijn van overvloed plaats maakt voor schrijnende tekorten. Overal in de wereld is dat zichtbaar en komt steeds dichterbij. Voedselbanken, daklozen, werklozen, enz zijn zichtbare groepen die steeds meer moeite hebben om zich toegang te verschaffen tot de geldafhankelijke circuits. Er ontstaan initiatieven om voedsel (en drinkwater) dichter bij de medemens te brengen door consumptie en productiviteit weer aan elkaar te koppelen. In de 65% verstedelijking van de wereld is dat een enorme uitdaging, enerzijds door gebrek aan betrokkenheid van de stadsmens, anderzijds door de ruimtelijke en logistieke problematiek in en rondom steden voor effectieve voedselproductie en voorziening. Hoe zit de stad van morgen eruit? Een afhankelijkheid bolwerk in een wereldwijd machtspel? Of een parelende schakel van zelfredzaamheid en onderlinge harmonie?

In Eindhoven en omgeving experimenteert de Stad van Morgen met het FRE2SH concept dat de stedelingen uitnodigt zich coöperatief te betrekken bij hun eigen voedselvoorziening. Dat gebeurt enerzijds door een netwerk van boerderijen in de buurt van de stad in beheer te nemen en vruchtgebruik af te stemmen op burgerinzet, en anderzijds door een oude industrieel pand in Eindhoven te benutten voor indoor voedselproductie in een nagebootste natuurlijke omgeving. De ervaringen die opgebouwd worden worden gedeeld met de wereld middels dit soort colleges waarbij vooral het onbewuste en bewustzijn van de mens aandacht krijgt.

Mobiliteit
Het college vroeg zich af waarom er zoveel mobiliteit is van mensen? Wat bezielt de mens om zich zo heen en weer te bewegen? Het lichamelijke aspect van de mens heeft er in onze oorsprong voor gezorgd dat wij mobiel zijn om te zorgen voor onze voedselvoorziening. Maar nu voedsel voorverpakt en voorbereid aanwezig is in de supermarkt zou de behoefte aan mobiliteit zich hooguit beperken tot bevoorrading vanuit winkels en recreatie van de mens. Wat veroorzaakt dan al die verkeersopstoppingen en bewegingen van mensen van hot naar haar? De oorzaak wordt gevonden in wat wij “economie” noemen, ofwel onze afhankelijkheid van een geldsysteem. Om toegang te krijgen tot voedsel in winkels heeft men eerst geld nodig. Om aan geld te komen dienen wij te werken in een systeem. Het woon werk verkeer is een intense bezigheid waar een infrastructuur en activiteit mee is gemoeid.

Mobiliteit is niet voedsel gerelateerd maar geld
Mobiliteit is niet voedsel gerelateerd maar geld

Het doel is niet om aan voedsel te komen maar aan geld. De voedselproductiviteit en stromen zijn weer een ander circuit dat er voor zorgt dat de voorzieningen dicht bij ons terecht komen in supermarkten en winkels. Mens en voorzieningen zijn redelijk dicht bij elkaar te vinden maar om met elkaar om te kunnen gaan in de nabijheid moet men bij wijze van spreken eerst de wereld rondreizen. Hoe groter de afstanden des te meer “economie” ook al ligt consumptie en behoeften invulling op meters van elkaar. De mobiliteit zelf is een belangrijk onderdeel van de economie. De voertuigen, infrastructuur, dienstverlening, het energieverbruik, parkeren, enz zijn allemaal geldafhankelijk en gedreven activiteiten waar een hele bureaucratie en geldsysteem aan wordt ontleend.

Close toont aan dat op elk front binnen mobiliteit exponentiële groeicurves te zien zijn die allemaal op zichzelf al tot een crisiselement zijn aangeland. De explosieve groei van de wereldbevolking en geldgedreven, systeemafhankelijke mobiliteitsbehoefte zet het crisisstuk alleen maar verder onder druk. Close maakt in de hele transitie discussie onderscheid tussen twee innovatie stromen:

* de systeemdenkers: dat zijn de mensen die mobiliteit en geldafhankelijkheid zelf niet ter discussie stellen en in het fragment van probleemsituaties vernieuwingen introduceren. We denken dan aan kleinere of zuinigere voertuigen, nieuw openbaar vervoer, ander vormen van energie, aangepaste infrastructuur, parkeerbeleid, enz.

* de cultuurveranderaars: dat zijn degenen die mobiliteit en geldafhankelijkheid wél ter discussie stellen en bijdragen aan het transformeren van de maatschappij door basisbegrippen van menselijkheid (gezondheid, veiligheid, voeding, enz)  te koppelen aan bewustzijn, zelf en samen-redzaamheid, experimentele nieuwe omgangsvormen, toegepaste wetenschappen, enz. Als men dit doorvoert tot een uiterste dan zou geld en mobiliteit in zijn geheel teniet doen en in tussenfasen wellicht leiden tot vele directere lokale economieën en waardecreatie.

Spanningsveld
Zoals altijd is er een spanningsveld tussen de systeemdenkers en cultuurveranderaars waarin crisis en chaos een belangrijke rol speelt om beiden te voeden met een innovatiedrang. Stad van Morgen verbindt beide partijen door een hoger menselijk doel te stellen vanuit de definitie duurzame menselijke vooruitgang. Hierin kan zowel de systeemtransitie én cultuurverandering zich op elkaar afstemmen voor bevredigend resultaat voor beide uitersten. Zo is AiREAS actief op gebied van luchtkwaliteit en volksgezondheid waarin zowel infrastructuur, mobiliteit en energieconsumptie als gedragsverandering, sociale innovatie en bewustwording een even fundamentele rol spelen. Dan blijkt het spanningsveld zich niet te uiten in onderlinge strijd maar juist elkaar aan te vullen in de complexiteit naar nieuwe harmonieuze verhouding.

Het volgende proefcollege is op 22 oktober en gaat over gezondheid en zorgsystemen

 

 

 

De kracht van innovatie, nieuwe serie STIR avondcolleges

STIR Academy is nu formeel opgenomen als partner in het Smart City & Communities programma van de EU wegens ons commitment om in netwerkverband kennis en inspiratie in Europa te delen. Eindhoven is ons centraal coördinatie centrum voor HUBs in elke stad van de EU.

Nieuw seizoen STIR avondcolleges:

Het nieuwe seizoen van de STIR Avondcolleges staat in het teken van:

De kracht van innovatie

Overal in onze omgeving constateren wij veranderingen die in een versneld tempo ons maatschappijbeeld transformeren. Dat geldt niet alleen voor Eindhoven of Nederland. In de hele wereld zijn mensen en instellingen bezig met innovaties die voortkomen uit visie of noodzaak. Veranderingen lijken in een stroomversnelling te komen waardoor het geoefende oog allerlei kansen ziet voor de toepassing ervan in de eigen omgeving.

Dit avondcollege-seizoen wil de innovaties in de wereld zichtbaar maken, de initiatiefnemers aan het woord te laten en hen uit te laten leggen wat zij hebben gedaan om door te breken waardoor hun verandering tot een succes werd. Maar inspiratie is niet genoeg. We willen er ook wat mee doen.

Van inspiratie naar innovatie
De STIR Academy gaat een stapje verder en nodigt uit om, naar aanleiding van de avondcolleges, in groepsvorm te kijken of de inspiraties uit de wereld toegepast kunnen worden in onze omgeving. We stimuleren het ontstaan van nieuw ondernemerschap, samenwerking en internationaal netwerken. Net als er elders in de wereld inspiraties ontstaan waar wij wat mee kunnen zien we in Eindhoven ook innovaties die van belang kunnen zijn voor de wereld.

Internationaal STIR netwerk
De STIR Academy heeft een Europees netwerkinitiatief opgezet dat de steun geniet van de Europese Gemeenschap binnen de kaders van Smart Cities en Communities. STIR Academy in Eindhoven is de motor van verandering en levert kennis en inspiratie om dit succesvol toe te passen, te borgen en uit te vergroten. Reeds 4 jaar zijn wij actief in Eindhoven met veel resultaten en kennisontwikkeling op gebied van sociale, technologische, educatieve en zelfs bestuurlijke innovaties. Onze specialiteit is bewustwording, co-creatie en samenwerking. Voorbeelden in de meest complexe vorm zijn AiREAS (gezonde stad) en FRE2SH (zelfredzaamheid en productiviteit) die nu ook op Europees niveau uitgerold worden via onder andere de EU.

Het vernieuwende kader van STIR Academy en daarbij de STIR Avondcolleges is bewustwording en duurzame menselijke vooruitgang. Daar zijn veel verschillende opvattingen over die tot uiting komen in de innovaties die zich in de wereld presenteren. Die zijn zeker niet altijd product georiënteerd of gericht op de consumentenmarkt. Letterlijk alles wat we ooit gewend waren wordt ter discussie gesteld. De STIR avondcolleges zijn daarom een instrument om samen de verschillende invalshoeken te belichten en te kijken hoe wij er zelf, binnen de context van onze eigen veranderende maatschappij mee omgaan.

Organisatie

Structuur STIR Academy
Structuur STIR Academy

Een STIR HUB opzetten?

Een STIR HUB is een soort franchise van de eerste die in Eindhoven ontstond. U verbindt aan het STIR Academy kader en spelregels maar vult het zelf de lokale activiteiten in voor het gebied waar u innovaties wenst te introduceren en verbinden met het STIR Netwerk. STIR Academy zorgt voor een stroom van inspiratie, relatie met de EU, het managen van overkoepelende projecten en het waarborgen van ondernemersbelangen door het STIR netwerk heen.

Kosten:  50€ per maand voor STIR HUB franchise. 

Deelnemen:

1. De avondcolleges zijn open toegankelijk voor iedereen die zich wenst te oriënteren op gebied van inspiraties, innovaties, goede voorbeelden, ondernemerschap en transformaties. Kosten:

Nieuwe deelnemers: 20€ per college 

Abonnement houders: 1 AiREAS munt

Projectgroep leden: 10€

2. De werkgroepen zijn open voor deelname voor iedereen (individu, bedrijf en overheid) die zich wil oriënteren op toepassing van inspiratie en naar een project wil toewerken, inclusief financiering, steun, samenwerkingsmogelijkheden, enz. Deelname aan werkgroepen is op basis van abonnement van 3 maanden. Tijdens de werkgroepen wordt het nieuwe ondernemen gecoacht met het oog op het zoveel mogelijk opstarten van initiatieven. Abonnementen zijn per blokken van 3 maanden en verlengbaar. Deelnemers maken zelf de keuze om door te gaan of te stoppen (wegens projecten of anders). 

Deelname: 20€ of 1 AiREAS munt (zie abonnement)

3. De projectgroepen zijn besloten voor degenen die tot een ondernemersinitiatief zijn gekomen en samen een project hebben gedefinieerd. Kosten:

 • 5% of 10% (afhankelijk grootte) over projectfinanciering voor internationale structuur (inclusief bron van inspiratie)
 • 5% of 10% (afhankelijk grootte) over project financiering voor begeleiding naar subsidie, EU, overheid, groei, enz

Abonnement:

U kunt een abonnement kopen voor 150€ (plus btw) waarvoor u 10 AiREAS munten krijgt. U kunt dan zelf kiezen waar u aan meedoet en wanneer. 

 • Avondcollege:  1 AiREAS munt 
 • Werkgroep:  1 AiREAS munt

Agenda:

Avondcolleges: Het nieuwe seizoen gaat op 2 september van start. De avondcolleges worden gehouden in Fontys Eindhoven, Rachelmolen 1, Gebouw R1, 1e verdieping.

Tijd van: 19:00 tot 21:30

Werkgroepen: volgens deelname en interesse

Projectgroepen: volgens project

Belangstelling? Contactpersoon: Nicolette Meeder nicolette.meeder@stadvanmorgen.com Tel: 0654282812

De 5Ks en de menselijke complexiteit voor ondernemers

Het avondcollege van 1 juli 2014 stond in het teken van de 5 kernprincipes van succesvol ondernemerschap in relatie tot de uitdagingen van deze tijd.

Docent Jean-Paul Close, auteur van “Handboek voor de (toekomstige) Marktleider” en bedenker van de 5K aanpak, ging aan de slag met deze complexe materie door een verband te leggen met de belevingswereld van de aanwezigen. Allen zijn betrokken bij de Stad van Morgen vanuit VE2RS en STIR maar ook AiREAS. Dat zijn drie voorbeelden van waardengedreven ondernemerschap vanuit een (markt) leiderschap mentaliteit.

Menselijke complexiteit
Aan de hand van de cyclus van menselijke complexiteit (ook gepubliceerd door Close in “Geheimen van echte Welvaart”) positioneert Close de verschillende fasen van ondernemerschap (pioniersfase, groei, concurrentie, verandering, leiderschap en management) en de vele keuzes die men daarin kan maken. Marktleiderschap gaat echter uit van een creatieve en visionaire droom om iets neer te zetten dat nog niet bestaat. Dat vergt iets anders dan een idee kopiëren van een ander om er ook mee aan de slag te gaan.

Tegenstellingen zijn een ondernemerskans
Tegenstellingen zijn een ondernemerskans

Marktleiderschap doet men vanuit een duidelijke maatschappelijke (markt) context en bewustwordingsproces. Het komt voort uit een vorm van chaos en de wens om iets “op een geheel andere manier” te doen.

De 5Ks helpen daarbij
Als je eenmaal weet wat je wilt bereiken dan moeten er keuzes gemaakt worden.

De 5Ks als werkdocument
De 5Ks als werkdocument

K1: Marktdefinitie
Dit verdeelt zich over twee hoofdgebieden:

 • wie is de begunstigde (markt) en
 • waar bevindt deze zich (territorium)

Als voorbeeld werd AiREAS aangehaald. Het concept wil “gezonde steden” vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid. Wie is de begunstigde? Dat is een lastige vraag omdat veel begunstigden tegelijk zich voordoen. Daarom heeft ondernemer Close ze allemaal tegelijk aan tafel gezet. Zo ontstond het sustainocratische samenwerkingsmodel. Als territorium was een wereldwijde droom opgesteld maar men moet zich ergens bewijzen. Via een proof of concept samen met provincie Noord Brabant kwamen we uiteindelijk toch uit in Eindhoven om te experimenteren.

K2: Positionering
Waar zet ik mijn onderneming neer in relatie tot de menselijke complexiteit? Als ik marktleiderschap ambities koester dan plaats ik mij in het kader van “verandering” en tracht tot iets geheel nieuws te komen. Me1 (Me first) noemen we dat. Er zijn echter ook veel volgers die een goed concept van een nieuwe marktleider over nemen en meteen een slag proberen te slaan in het kader van groei door efficiënter, goedkoper of “beter” aan te bieden. Me2 (Me too) noemen we dat.

Er is een gefundeerde filosofie dat wanneer er een Me1 en meer dan 4 Me2’s zijn er een omslag plaats vindt die leidt tot algehele waardeonttrekking met uiteindelijk chaos, crisis en omvallen van bedrijven (of onderlinge overnames en fusies). Dat is de kans voor nieuw marktleiderschap om de sector op de schop te nemen middels verandering. De wet van tegenstellingen is dan een krachtig instrument. In AiREAS is dat van “ongezonde naar gezonde steden”, in VE2RS van “afhankelijkheid naar zelfredzaamheid”

K3: Marktperceptie
Belangrijk in het maken van keuzes is de manier waarop de markt zelf in het proces staat. In ons oude industriële tijdperk van de 18e en 19e eeuw kon men nog producten bedenken zonder marktconsultatie omdat het hele marktgebied groeiende was. In de 20e eeuw werd de concurrentie zo groot dat men meer op de emotie van de klant ging inspelen middels marketing argumenten. De wet van de tegenstellingen werd uitontwikkeld tot een manier voor onderscheidend vermogen. Als voorbeeld werd CocaCola en Pepsi aangehaald, twee nagenoeg identieke drankjes maar in marketing termen volledig tegenovergesteld van elkaar. Zo konden beide een marktleider positie bereiken door op emotie te differentiëren.

De 18, 19 en 20e eeuw kenmerken zich door de verbinding van bedrijfskundige processen aan geldbelangen winst en de bijbehorende duale economie wegens het bekostigen van de gevolgen van de groei van het consumeren.

De 21e eeuw is echter anders. Deze periode kenmerkt zich door de grote probleemgebieden die de mens voor zichzelf heeft gecreëerd. Klimaatverandering, vervuiling, zorgkosten, migraties, uitdroging van de Aarde door eenzijdige landbouw, vernietiging van biodiversiteit door landbouwgiffen, overmatige concentratie en manipulatie van voedselproductiviteit, werkloosheid door automatisering, enz.

In de jaren 70 van de 20e eeuw werd geld-gedrevenheid de norm om vooral via de belastbare groei-economie de kosten van gevolgen en vergrijzing te kunnen dekken. Het exponentiële gevolg ondergaat nu de chaos zoals we al hebben ervaren met de kredietcrisis. Er komt nog veel meer.

Met een nieuwe stip op de horizon binnen het kader van “symbiose”, ofwel maatschappelijke stabiliteit, ontstaat het “nieuwe waardengedreven ondernemen”. In plaats van eenzijdige winst-gedrevenheid zoekt men 4 x winst:

 • klantmeerwaarde,
 • maatschappelijke meerwaarde
 • milieu meerwaarde
 • economische meerwaarde

De tijd is rijp volgens K3 voor nieuw leiderschap met het nieuwe ondernemen. We zien dit overal ontstaan, met veel pioniers die verandering introduceren en experimenteren met nieuwe werkelijkheden.

Het nieuwe ondernemen levert 4 x winst
Het nieuwe ondernemen levert 4 x winst

K4 Communicatie strategie

Met een duidelijke visie en bewijs vanuit K3 kan redelijk gemakkelijk gecommuniceerd worden met de begunstigde doelgroep. Deze zal de behoefte van verandering veelal koesteren en zich gaandeweg gaan inleven in de verandering die de nieuwe marktleider introduceert. Belangrijk is dan ook de keuze voor een duidelijk territorium zodat communicatie plaats vindt daar waar het ook uitgevoerd wordt.

K5 Management capaciteit

Een niet onbelangrijk aspect in de keuzes die men maakt is het zicht op de beschikbare middelen die men heeft om de droom waarheid te maken. Veel beginnende ondernemers denken dan vaak aan de behoefte aan een hoeveelheid geld. Geld is maar een klein deel en in het begin van weinig belang. K5 verdeelt zich over twee bronnen van middelen:

* Tastbare middelen: geld in kas, aantal contacten, kantoorpand, fiets, telefoon, internet, auto,
* Ontastbare middelen: visie, imago, moed, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, netwerkrelaties, vrienden, enz

Het goed en effectief inzetten van ALLE middelen is essentieel en leert men door “zonder geld” te werken. Betalen is gemakkelijk maar samen een commitment aangaan is veel moeilijker.

Conclusie
Het lijkt allemaal erg complex maar uiteindelijk wordt het een tweede natuur van de ondernemer. Belangrijk is het besef dat de omstandigheden van de onderneming steeds veranderen door het proces dat het doormaakt. Dan is het gebruik van modellen zoals de menselijke complexiteit en 5Ks alleen maar handig om de eigen gedachten wat te ordenen als men voor belangrijke besluiten staat. Zeker grote bedrijven die een tendens hebben om zich te bureaucratiseren (management focus) hebben er veel baat bij. Maar ook starters en groeiers.

De deelnemers die onbewust dit hebben toegepast binnen hun eigen initiatieven in de Stad van Morgen hebben een mooie bijkomstigheid opgemerkt. In het proces groeit men zelf en krijgt een zelfverzekerde uitstraling naar de omgeving. Men ontvangt positieve feedback hetgeen aanmoedigt door te gaan.

Marktleiderschap positioneert zich na bewustwording
Marktleiderschap positioneert zich na bewustwording

Stad van Morgen 5 jaar actief

logoSVM

Het eerste lustrum is een feit. Op 25 juni 2009 vond de presentatie plaats van de Stad van Morgen.

Er is sindsdien veel gebeurd dat niet altijd even zichtbaar is omdat de aandacht vooral gaat naar de praktische samenwerkingsvormen AiREAS, VE2RS en STIR Academy die uit de Stad van Morgen zijn ontstaan. Eindhoven (en Noord Brabant) is de experimentele basis geworden om grenzen te verleggen met een maatschappijbeeld waarin de natuurlijke, evolutionaire mens centraal staat en niet het machtssysteem. Sustainocratie werd als verduurzamend werkwoord in 2012 geïntroduceerd om zich functioneel en ideologisch te onderscheiden van de geld-afhankelijk gemaakte democratie.

Natuurlijk zijn we trots op de parels van verduurzamende samenwerking die we met veel duurzettingsvermogen en inzet hebben kunnen borgen en zichtbaar maken.

Deze zijn:

AiREAS – luchtkwaliteit en volksgezondheid  

AiREAS - logo

De stand van zaken anno 2014 is dat AiREAS drie concrete waarden heeft gecreëerd die uitvergrootbaar zijn in de wereld:

 • Het zichtbaar maken van het sustainocratische samenwerkingsmodel, multidisciplinair met burgerinitiatief en participatie als kern van de maatschappelijke transitie en nieuwe waardecreatie
 • Het ILM meetsysteem: real time, low cost en fijnmazig
 • De kennisopbouw van multidisciplinair samenwerken, inclusief burgerparticipatie (quadruple helix)

AiREAS heeft nog veel meer waarden zichtbaar gemaakt die gaandeweg tot uiting komen. De vervolgstappen zijn:

 • AiREAS als action cluster positioneren voor de Europese steden (Smart Cities)
 • Local AiREAS Eindhoven verder verdiepen door de tastbare verbinding met wijkinitiatieven en gebiedsontwikkeling (gezonde stad)
 • Local AiREAS uitbreiden naar andere steden en gebieden in Nederland en de wereld.

STIR Academy – wereldwijd lokaal kennisdeel platform en nieuwetijdse leerschool

logoSTIR2

De leerschool richt zich op het bewustwordingsproces van de mens en de rol van de mens in de vorming van stabiele maatschappijen in een complex evolutionair proces. Het model van de menselijke complexiteit ontwikkelt zich steeds krachtiger naar mate het gebruikt wordt in de vele projecten van STIR:

Leiderschap

De motor van bewustwording is chaos van waaruit een soort stuwkracht komt van innovatie (leiderschap) en verandering naar nieuwe maatschappelijke harmonie, maar ook een remkracht door de angst voor de chaos en wat het doet omvallen uit de oude harmonie. STIR Academy concentreert zich vooral op het zichtbaar maken van de kracht van leiderschap en de welzijnsbelofte die een harmonieuze maatschappij (symbiose) oplevert als we als mens samen er aan werken.

STIR Academy heeft na vele georganiseerde congressen, avondcolleges, publicaties en presentaties verschillende waarden zichtbaar gemaakt en geborgen die we nu uit kunnen dragen in de wereld:

 • De menselijke complexiteit heeft zich qua inzicht geperfectioneerd,
 • Het historische verband in de cyclische natuur van het leven, de mens en haar omgeving is ontdekt en bevestigd,
 • De bijbehorende kennis over de natuurlijke tegenstellingen en emotionele brugfuncties is praktisch inzichtelijk gemaakt
 • De praktische vertaalslag tussen kennis delen (zijns ontwikkeling) en omzetten in verandering (doen ontwikkeling) is waargemaakt en erkent door het verstrekken van de eerste oorkondes
 • Het blootleggen van de juridische staatskundige tekortkomingen van de huidige systeemcomplexiteit en uitnodigen tot juridische transformatie
 • De internationale aandacht is gevestigd op het gedachtegoed door het bewustzijn van chaos die zich overal voordoet en tot zoekende actie leidt van zelfbewuste mensen en bestuurders.

wpid-2014-05-02-14-25-25-1114008504.jpeg

De vervolg stappen zijn dan ook duidelijk:

 •  STIR Academy als wereldwijd netwerk uitbreiden met lokale hubs voor het delen van kennis en goede voorbeelden,
 • De oude maatschappijvormen uitnodigen en helpen zich te transformeren volgens het menselijke complexiteit model (van macht naar autoriteit)
 • Het nieuwe leersysteem gaandeweg uitbreiden zodat het alle lagen van de bevolking bereikt vanuit menselijkheid, bewustwording en duurzame menselijke vooruitgang
 • Sociale, bestuurlijke, bedrijfskundige, juridische en economische transities blijvend helpen middels uitnodiging van leiderschap en nuancering van management praktijken en het betrekken van kernpersonen bij evolutionaire processen.

VE2RS en FRE2SH

wpid-foto.jpg

Terwijl AiREAS het “onzichtbare zichtbaar maakt” en STIR Academy ons helpt in onze bewustwording is VE2RS (in het Engels FRE2SH) bezig met de complexe vertaalslag naar de praktische werkelijkheid van het dagelijks leven van ons allemaal. “Verander de wereld en begin bij jezelf” wordt in de praktijk gebracht door iedereen die iets vernieuwend doet met elkaar te verbinden op buurt of wijkniveau. VE2RS creëert fiets en wandelroutes, organiseert bijeenkomsten, neemt zelf initiatief (bijvoorbeeld 1oo appelbomen in de openbare ruimte) en legt langzaam de lat hoger in co-creatie naar mate het draagvlak groeit.

Fietsroute duurzame initiatieven Gestel
Fietsroute duurzame initiatieven Gestel

VE2RS heeft de uitdagende wereld van zelfredzaamheid vanuit zelfbewustzijn bloot gelegd en inhoud gegeven. Dat staat veelal haaks op de oude systeembelangen van een consumptie gedreven geldafhankelijke economie maar dat spanningsveld aanvaarden we stapsgewijs naar mate de basisbehoeften aan voeding, energie, zorg voor elkaar, enz zich manifesteren in de maatschappij.

Regionale invloed ontwikkeling Sustainocratie
VE2RS en de regionale ontwikkeling

Burgerinitiatieven, verantwoordelijkheid-name en participatie is ongekend in een maatschappij die traditioneel aangestuurd wordt vanuit de macht van “het systeem”. De omslag die door de Stad van Morgen gaandeweg wordt veroorzaakt heeft geen precedent in de geschiedenis en wordt zowel vernieuwend (leiderschap) als bedreigend (management) ervaren. Het natuurlijke spanningsveld is actief als partner van de Stad van Morgen waardoor er steeds meer aanspraak wordt gedaan op de mens, creativiteit en samenwerking in plaats van het vertrouwen op de hulpmiddelen.

Bewustwording is de gewaarwording van een grotere werkelijkheid én de consequenties van ons functioneren
Bewustwording is de gewaarwording van een grotere werkelijkheid én de consequenties van ons functioneren

5 jaar

In de natuurlijk ritmes is 5 jaar geen echte maatstaf. 7,7 en 54 jaar wel. Het is wél leuk om stil te staan bij de vele initiatieven die de Stad van Morgen heeft genomen in deze 5 jaar. Boeiend is te zien dat geld daarin amper een rol heeft gespeeld. Wanneer geld in beeld kwam dan werkte het verstorend in de processen omdat het de oude tijd deed opleven, hebzucht en eigenbelang aanwakkerde en cocreatie teniet deed. Met een lege tafel, een gemeenschappelijk hoger doel en veel menselijk talent, bleek alles mogelijk, ook de uiteindelijke investering van geld als één van de inzetbare middelen.

Dat inzicht heeft de basis gelegd in de Stad van Morgen van de transformatie economie, de nieuwe economie die ontstaat ná het ontstaan van nieuwe waarden uit cocreatie. Deze blijkt niet te plannen maar ontstaat onder de juiste voorwaarden van open, onbevooroordeelde, doelgerichte samenwerking. Dat is misschien wel de belangrijkste waarde die de Stad van Morgen toevoegt aan het geheel.

Transformatie economie - leiderschap voedt management
Transformatie economie – leiderschap voedt management

De volgende 5 jaar zullen daarom in het teken staan van het uitvergroten van de waarden die gecreëerd zijn in de laatste 5 jaar en daaruit de nieuwe maatschappij en economie laten ontstaan. We zien daarin een aantal boeiende ontwikkelingen:

 • De lokale circulaire economie van zelfredzaamheid (nieuwe waardesysteem)
 • De lokale economie van gedragsverandering (aanvullende waardesysteem)
 • De wereldwijde transformatie economie “local 4 local 4 global”
 • De transformatie van de hele systeemcomplexiteit
 • De oplossing gaandeweg van wereldissues

Dit gaat natuurlijk gepaard met de geweldige teloorgang van de oude systemen en de aanpassingen die de vele grote en kleine belangenpartijen zullen moeten ondergaan. Daarin zit vsnzelfsprekend het grote risico dat de oude belangenpartijen het verzet zo hoog op blijven voeren dat het leidt tot spanningen, botsingen en zelfs oorlog.

De optimistische opvatting van de Stad van Morgen is dat in de huidige werkelijkheid het bewustzijn de overhand neemt en de transitie met diplomatie en het goede voorbeeld weet te doorstaan omdat de agressieve vorm van chaos niet meer door de mensenwereld kan worden geaccepteerd noch gedragen. Wij, binnen onze mogelijkheden, dragen allen ons steentje daaraan bij.

Op naar de volgende 5, 10, 100 en 1000 jaar, met dank en uitnodiging aan allen die er deelgenoot van zijn door inzet, talent en betrokkenheid. Dat zijn ondertussen vele tien-duizenden mensen, vele honderden instanties en vele tientallen initiatiefnemers.  Stad (zelfbewuste mens, maatschappij en duurzame vooruitgang, Sustainocratie) van Morgen zijn we per slot van rekening allemaal.

Warme groet,

Jean-Paul Close

9 mei STIR Academy: “It’s the food my friend”

“It’s the food my friend” live stream vrijdagavond 9 mei met Joel Salatin te Eindhoven.

image

Joel Salatin komt naar Nederland. Met zijn verhaal over zijn hartgrondige manier van boeren waarbij hij de landbouw werkelijk toekomst geeft: niet als een last, maar als een lust. Daarvoor neemt hij zo ongeveer alle conventies van de landbouw op de schop, behalve waar het per saldo allemaal om gaat: ambacht, voedsel, bodem en klimaat.

Op vrijdag 9 mei gaat STIR Academy in Eindhoven via een van onze partners De Waard Eetbaar Landschap, de slotavond van de debatserie “It’s the Food my friend”, over de toekomst van landbouw en ons voedsel, waar Joel Salatin laatste Keynote speaker is, vanuit Universiteit Wageningen, rechtstreeks streamen.

De avond wordt gefaciliteerd in de Wasvenboerderij http://www.wasven.nl aan de Celebeslaan 30 te Eindhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het debat begint om 20.00 uur tot 22.15 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk zich vooraf aan te melden ivm beperkt aantal plaatsen. De toegang bedraagt het traditionele koffietientje (€10 of een AiREAS munt). 2 studenten kunnen meedoen voor de prijs van €10.

Voor nadere informatie en/of aanmelding Nicolette Meeder, 06-54282812 of nicolette.meeder@stadvanmorgen.com

Management en leiderschap

Veel wordt er gesproken over “leiderschap” in de politiek en het bedrijfsleven maar in feite heeft men het in Nederland en de bestuurlijke wereld uitsluitend  over “management”. In de wereld van economie wordt nog maar bar weinig leiderschap toegepast terwijl juist in de grote uitdagingen van de wereld het begrip van essentiële betekenis is.  Als we kijken naar de verantwoordelijkheden binnen de context van het creëren van “duurzame menselijkheid en vooruitgang” dan kunnen we stellen dat decennia lang management verantwoordelijk kan worden gehouden voor alle problemen, en het gebrek aan leiderschap, of gebrek aan ruimte voor leiderschap, verantwoordelijk is voor het uitblijven van de oplossingen.  Willen we voorkomen dat leiderschap zich met harde hand moet manifesteren om gehoord te worden of dat het pas door chaos en ellende de ruimte krijgt, dan moeten we eerst snappen waar het om gaat en het daarna  een functioneel plekje geven in onze maatschappij. STIR doet dit als pionier op gebied van transformatief leiderschap. Maar eerst:

Management: Het beheersen van vaste processen met het oog op de groei, verbetering en optimalisatie ervan

Leiderschap: Het creëren van nieuwe initiatieven en processen vanuit visie of noodzaak

De traditie leert dat management op termijn leiderschap blokkeert totdat chaos management opbreekt
De traditie leert dat management op termijn leiderschap blokkeert totdat chaos en verval management  weer opbreekt en leiderschap zich manifesteert

De recente opmerking van Premier Rutte dat hij regeert zonder visie “omdat visie geld kost” spreekt boekdelen. De politiek en regering redeneert vanuit vaste patronen die zijn samengesteld uit regels en geldafhankelijkheid. Het managen daarvan, vooral in een tijd van recessie, is al moeilijk genoeg. Wanneer we daarbij het principe van “verandering” gaan toepassen dan kan het de hele oude stabiliteit ontwrichten. Geen enkele premier durft zich daaraan te wagen en laat  liever chaos ontstaan dan het zelf te veroorzaken. Het voorkomen van chaos is namelijk niet uit te leggen in een democratie. Daarom heerst er in elke regering een geldgedreven management cultuur met angst voor en zelfs verzet tegen verandering.

Management wordt gekenmerkt als “realisme” omdat het uitgaat van bekende patronen die uit te leggen en voorspellen zijn.

Leiderschap wordt betiteld als “idealisme” omdat het uitgaat van idealen, passie en visie waar nog geen bewijsvoering voor is.

STIR (Stad van Morgen)

Economie is koud en verstoken van moraal of werkelijkheid-zin door het concept “geld”. De realiteit van structurele vervuiling, opwarming van de Aarde, gebrek aan menselijkheid, materialisme in de systemen, enz wordt door de economische geldafhankelijkheden ontkend en afgedaan als slap en zweverig. Ondertussen lopen de gevolgen op tot enorme  en verwijtbare proporties die de huidige management cultuur welhaast tot misdadig kenmerkt. Bestuurders die dit inzien nemen vaak afstand van hun functies wegens de morele verantwoording die men aan zichzelf en omgeving dient af te leggen. Zo ontstaat er een mogelijke zelfselectie van hebzucht in materialisme en macht die uitsluitend robotachtige mensen zonder geweten en scrupules over laat aan het bestuurlijke roer.

Daarom vraagt STIR aan machthebbers met gewetensbezwaren om juist aan het roer te blijven en zich te verbinden aan de leiderschap activiteiten van de Stad van Morgen. Zo kan men de autoriteit van de positie gebruiken om veranderingen teweeg te brengen die via de STIR lus worden veroorzaakt. Het leiderschap van STIR is niet persoonlijk noch economisch maar gedreven door de grote werelduitdagingen van deze tijd (voedsel schaarste en manipulatie, gezondheid-schade door vervuiling, veiligheidsproblemen door gebrek aan aandacht, blindheid van de massa door gebrek aan bewustzijn en geldafhankelijkheid door gebrek aan zelfredzaamheid) die lokaal worden opgepakt.

De grote STIR doorbraak positioneert leiderschap op gelijkwaardige basis naast management en voorkomt zo chaos
De grote STIR doorbraak positioneert leiderschap op gelijkwaardige basis naast management en voorkomt zo de chaos van verval

Door de grote uitdagingen (global issues) te lokaliseren (local solutions) creëren we leiderschap stappen die het management voeden met onderbouwde vernieuwing. Er is dan geen agressie of chaos nodig voor leiderschap om zich te manifesteren, alleen een geweten  bij bestuurders en de bereidheid stapsgewijs deel te nemen aan vernieuwing en deze toe te passen binnen de complexiteit van management. Transformatie economie noemen we dat. Het hele verhaal wordt in dit plaatje duidelijk gemaakt.

Leadership feeds progress that is managed by finance
Leadership feeds progress that is managed by finance

Het is ongevaarlijk, risicoloos, en verandert bestuurlijke verwijtbaarheid in betrokkenheid waarbij men zelf voorzichtigheid toepast in relatie tot de gewenste lokale balans. In Eindhoven passen we het proces toe waarbij erg veel energie gaat zitten in het betrekken van de autoritaire “management” partijen in het leiderschap proces. Dit is lastig omdat men de traditie van macht hanteert en moeite heeft met commitment aan externe leiderschap processen met weerslag naar de eigen autoriteit. Het is dan ook  een uitdaging op zich om de juiste mensen aan te spreken en te betrekken.

Als men eenmaal het proces aanvaardt en individueel, collectief en institutioneel doormaakt dan is het aan STIR om het te borgen vanuit waardecreatie en leerproces.  Door de precedenten die we hebben geschapen kunnen we nu ook het leerproces aanbieden aan de wereld via het zogeheten “holistische leerprogramma” van de STIR Academy. Samenwerkend met partners uit het praktische wetenschappelijke en hoger beroeps onderwijs, training en coaching trachten we de wereld van bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen, semi-overheid enz te betrekken bij deze ontwikkelingen en bewijsvoering waar men liever vroeg dan laat mee om dient te leren gaan uit eigenbelang

 

Jean-Paul Close – transformatief leiderschap

Hoe werkt de Global STIR Academy?

Kennis voor iedereen in de wereld, te beginnen in uw stad of wijk

In mijn visie is kennis en bewustwording een eigenschap van de mensheid die niet alleen beschikbaar dient te zijn voor de hoogste betaler of bieder maar voor iedereen. Het gaat namelijk niet om de cognitieve wetenswaardigheden alleen maar wat men ermee doet om vormen van vooruitgang te boeken.  De informatie vrijheid van internet biedt ruimte voor ruis, manipulatie en informatievervuiling. De verantwoordelijkheid om het kaf van het koren te scheiden ligt in handen van de mens zelf volgens de criteria die men daarvoor toepast.

STIR (Stad van Morgen) wil kennis, vaardigheden en goede voorbeelden benutten voor onze duurzame menselijke vooruitgang volgens de uitdagingen van deze tijd. Dat vergt een toetsing van informatie op basis van een bepaalde visie, eigen ervaringen en “bewezen resultaten”. Om de informatie te delen gebruiken wij de faciliteiten van internet in combinatie met lokale bijeenkomsten voor overleg over de mogelijke lokale toepassing van de inspiratie. Overal in de wereld zijn inspirerende mensen bezig met duurzame ontwikkelingen. We kunnen allemaal van elkaar leren en de inspiratie zelf uitproberen, ongeacht de complexiteit. Door STIR op te zetten als een lokale HUB (zaaltje met goede internet verbinding en publiek) kan de hele wereld meedoen, of het nu inspiratie is uit eigen stad of land, of ergens uit de wereld. Het kan allemaal, live, zonder extra kosten dan het lidmaatschap. Wat men lokaal rekent voor de processen is aan de HUB master.

Global STIR Academy zorgt voor het kader, het inspiratie netwerk en de structuur. De HUB zorgt voor het lokale publiek, de keuzes en de vertaalslag naar eventuele lokale projecten. Drie voorbeelden:

 • De eerste online skype conferentie organiseerde STIR in  2009 in het toenmalige ICSE met Herman Wijffels als online preker
 • eerste HUB in Eindhoven werkt al meer dan een jaar en heeft 2 maandelijkse sessies in samenwerking met Fontys hogeschool
 • De eerste internationale HUB is in Antwerpen opgestart
 • Gesprekken zijn gaande met Madrid, Barcelona, Budapest, Brussel, wijken in Eindhoven, Taipee, Miami, enz

Op 29 April neemt STIR deel per skype aan het wereldcongres over armoede in Madagascar

Online spreker en pannelld
Online spreker en panellid

Hoe werkt het?

STIR werkt op basis van lidmaatschap (zo wordt het een wereldwijde coöperatie voor duurzame vooruitgang) en wederkerigheid. Dit laatste betekent dat als het netwerk inspiratie van u afneemt u er evenredig 1 op 1 voor terug krijgt op afroep en planning. Als u alleen maar afneemt dan zijn er kosten aan verbonden maar als u ruilt dan heeft u honderden sprekers tot uw beschikking zonder kosten. De kunst is om er wat lokaal mee te doen door kennis in de praktijk uit te voeren.

De HUB, sprekers en inspiratiebronnen binnen STIR ontwikkelen ook een wederzijdse waardebepaling volgens STIR criteria van een “betere wereld” waardoor de populariteit van elk kan worden gemeten. Daar doen we ook wat mee, gebruik makend van de lidmaatschap gelden en de fondsen die zich ontwikkelen.  Wat precies dat wordt tzt bekend gemaakt en heeft altijd te maken met duurzame menselijke vooruitgang.

De provisionele website is: http://jp3746.wix.com/stiracademy/

Lidmaatschap: 150€ per jaar (international per gebied geïndexeerd volgens gemiddeld inkomen)

Opleiding ondernemend burgerschap

Stad van Morgen introduceert in 2014 haar opleiding “ondernemend burgerschap“. Wat betekent dit voor u?

Er zijn 3 aandachtsgebieden:

1. Het verduurzamende huishoudboekje
De som van ons dagelijkse gedrag met ons huishoudboekje is mede bepalend voor onze leefbaarheid op Aarde,  onze eigen duurzame stabiliteit, gezondheid, werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Daarbij kunt u veel geld overhouden door lokale zelfvoorziening te ondersteunen.

De investering in de opleiding verdient u dubbel en dwars terug door uw te ontwikkelen ondernemend burgerschap.

2. Lokale zelfvoorziening
“Alles wat we zelf doen hoeven we niet in te kopen.” Zelfvoorziening verlangt de lokale inzet door dingen te ondernemen die bijdragen aan die zelfvoorziening. U kunt veel zelf, soms zonder er zelf veel voor te doen.

3. Coöperatief samenwerken
Coöperatief samenwerken zorgt voor het verdelen van de belangen om individuele risico’s en kwetsbaarheid te minderen, resultaten en cohesie te vergroten. Een coöperatie kan al op straatniveau. Men deelt investeringen en participeert samen in de winst.

Uw opleiding in de STIR Academy kost u persoonlijk (per huishouden) een maandelijks bedrag. Dit bedrag wordt niet alleen gebruikt voor theoretische leerprocessen maar vooral ook voor de praktische invulling en ervaring opbouw van uw burgerschap. Mocht u een (straat)coöperatie beginnen dan zorgt Stichting STIR (Stad van Morgen) voor de formaliteiten, infrastructuur en kadering zodat in alle rust samengewerkt kan worden. Dan verplaatst het leerproces van de individu naar de coöperatie met andere materiële voorwaarden.

Website: Ondernemend Burgerschap – STIR Academy

Duur opleiding: 1 jaar (100% te combineren met uw dagelijkse leven)

Contactpersoon Academy: Nicolette Meeder – nicolette.meeder@stadvanmorgen.com  –  0654282812

Contactpersoon Coöperaties: Jean-Paul Close – jp@stadvanmorgen.com – 0654326615