FRE2SH Fietsroute Eindhoven – Breugel

Open dag 1e FRE2SH city farm: 27 september van 11.00 tot 17.00 .

TIP: Maak er een fiets dagje uit van.

Van Eindhoven naar FRE2SJ Breugel langs allemaal duurzame initiatieven
Van Eindhoven naar FRE2SH Breugel langs allemaal duurzame initiatieven
Fietsend naar de FRE2SH Farm in Breugel
27 september open dag van 11.00 tot 17.00 krijgt veel media aandacht

 Persbericht                                         Het FRE2SH concept

Wie in verduurzaming actief is concurreert niet maar co-creert.
Wie in verduurzaming actief is concurreert niet maar co-creëert.

FRE2SH farm in de pers

Het Eindhovens Dagblad toont zich een trouwe lokale partner om de initiatieven van de Stad van Morgen onder de aandacht te brengen. Vandaag komt Nicolette Meeder aan het woord met de eerste FRE2SH farm en de open dag op 27 september:

image
Nicolette Meeder legt uit

“Minder voedselkilometers en weten wat je eet” is een mooie boodschap.

Meer weten over VE2RS = FRE2SH en het Stad – Platteland programma? Bel of mail even met Nicolette of volg deze blog.

Stad van Morgen 5 jaar actief

logoSVM

Het eerste lustrum is een feit. Op 25 juni 2009 vond de presentatie plaats van de Stad van Morgen.

Er is sindsdien veel gebeurd dat niet altijd even zichtbaar is omdat de aandacht vooral gaat naar de praktische samenwerkingsvormen AiREAS, VE2RS en STIR Academy die uit de Stad van Morgen zijn ontstaan. Eindhoven (en Noord Brabant) is de experimentele basis geworden om grenzen te verleggen met een maatschappijbeeld waarin de natuurlijke, evolutionaire mens centraal staat en niet het machtssysteem. Sustainocratie werd als verduurzamend werkwoord in 2012 geïntroduceerd om zich functioneel en ideologisch te onderscheiden van de geld-afhankelijk gemaakte democratie.

Natuurlijk zijn we trots op de parels van verduurzamende samenwerking die we met veel duurzettingsvermogen en inzet hebben kunnen borgen en zichtbaar maken.

Deze zijn:

AiREAS – luchtkwaliteit en volksgezondheid  

AiREAS - logo

De stand van zaken anno 2014 is dat AiREAS drie concrete waarden heeft gecreëerd die uitvergrootbaar zijn in de wereld:

 • Het zichtbaar maken van het sustainocratische samenwerkingsmodel, multidisciplinair met burgerinitiatief en participatie als kern van de maatschappelijke transitie en nieuwe waardecreatie
 • Het ILM meetsysteem: real time, low cost en fijnmazig
 • De kennisopbouw van multidisciplinair samenwerken, inclusief burgerparticipatie (quadruple helix)

AiREAS heeft nog veel meer waarden zichtbaar gemaakt die gaandeweg tot uiting komen. De vervolgstappen zijn:

 • AiREAS als action cluster positioneren voor de Europese steden (Smart Cities)
 • Local AiREAS Eindhoven verder verdiepen door de tastbare verbinding met wijkinitiatieven en gebiedsontwikkeling (gezonde stad)
 • Local AiREAS uitbreiden naar andere steden en gebieden in Nederland en de wereld.

STIR Academy – wereldwijd lokaal kennisdeel platform en nieuwetijdse leerschool

logoSTIR2

De leerschool richt zich op het bewustwordingsproces van de mens en de rol van de mens in de vorming van stabiele maatschappijen in een complex evolutionair proces. Het model van de menselijke complexiteit ontwikkelt zich steeds krachtiger naar mate het gebruikt wordt in de vele projecten van STIR:

Leiderschap

De motor van bewustwording is chaos van waaruit een soort stuwkracht komt van innovatie (leiderschap) en verandering naar nieuwe maatschappelijke harmonie, maar ook een remkracht door de angst voor de chaos en wat het doet omvallen uit de oude harmonie. STIR Academy concentreert zich vooral op het zichtbaar maken van de kracht van leiderschap en de welzijnsbelofte die een harmonieuze maatschappij (symbiose) oplevert als we als mens samen er aan werken.

STIR Academy heeft na vele georganiseerde congressen, avondcolleges, publicaties en presentaties verschillende waarden zichtbaar gemaakt en geborgen die we nu uit kunnen dragen in de wereld:

 • De menselijke complexiteit heeft zich qua inzicht geperfectioneerd,
 • Het historische verband in de cyclische natuur van het leven, de mens en haar omgeving is ontdekt en bevestigd,
 • De bijbehorende kennis over de natuurlijke tegenstellingen en emotionele brugfuncties is praktisch inzichtelijk gemaakt
 • De praktische vertaalslag tussen kennis delen (zijns ontwikkeling) en omzetten in verandering (doen ontwikkeling) is waargemaakt en erkent door het verstrekken van de eerste oorkondes
 • Het blootleggen van de juridische staatskundige tekortkomingen van de huidige systeemcomplexiteit en uitnodigen tot juridische transformatie
 • De internationale aandacht is gevestigd op het gedachtegoed door het bewustzijn van chaos die zich overal voordoet en tot zoekende actie leidt van zelfbewuste mensen en bestuurders.

wpid-2014-05-02-14-25-25-1114008504.jpeg

De vervolg stappen zijn dan ook duidelijk:

 •  STIR Academy als wereldwijd netwerk uitbreiden met lokale hubs voor het delen van kennis en goede voorbeelden,
 • De oude maatschappijvormen uitnodigen en helpen zich te transformeren volgens het menselijke complexiteit model (van macht naar autoriteit)
 • Het nieuwe leersysteem gaandeweg uitbreiden zodat het alle lagen van de bevolking bereikt vanuit menselijkheid, bewustwording en duurzame menselijke vooruitgang
 • Sociale, bestuurlijke, bedrijfskundige, juridische en economische transities blijvend helpen middels uitnodiging van leiderschap en nuancering van management praktijken en het betrekken van kernpersonen bij evolutionaire processen.

VE2RS en FRE2SH

wpid-foto.jpg

Terwijl AiREAS het “onzichtbare zichtbaar maakt” en STIR Academy ons helpt in onze bewustwording is VE2RS (in het Engels FRE2SH) bezig met de complexe vertaalslag naar de praktische werkelijkheid van het dagelijks leven van ons allemaal. “Verander de wereld en begin bij jezelf” wordt in de praktijk gebracht door iedereen die iets vernieuwend doet met elkaar te verbinden op buurt of wijkniveau. VE2RS creëert fiets en wandelroutes, organiseert bijeenkomsten, neemt zelf initiatief (bijvoorbeeld 1oo appelbomen in de openbare ruimte) en legt langzaam de lat hoger in co-creatie naar mate het draagvlak groeit.

Fietsroute duurzame initiatieven Gestel
Fietsroute duurzame initiatieven Gestel

VE2RS heeft de uitdagende wereld van zelfredzaamheid vanuit zelfbewustzijn bloot gelegd en inhoud gegeven. Dat staat veelal haaks op de oude systeembelangen van een consumptie gedreven geldafhankelijke economie maar dat spanningsveld aanvaarden we stapsgewijs naar mate de basisbehoeften aan voeding, energie, zorg voor elkaar, enz zich manifesteren in de maatschappij.

Regionale invloed ontwikkeling Sustainocratie
VE2RS en de regionale ontwikkeling

Burgerinitiatieven, verantwoordelijkheid-name en participatie is ongekend in een maatschappij die traditioneel aangestuurd wordt vanuit de macht van “het systeem”. De omslag die door de Stad van Morgen gaandeweg wordt veroorzaakt heeft geen precedent in de geschiedenis en wordt zowel vernieuwend (leiderschap) als bedreigend (management) ervaren. Het natuurlijke spanningsveld is actief als partner van de Stad van Morgen waardoor er steeds meer aanspraak wordt gedaan op de mens, creativiteit en samenwerking in plaats van het vertrouwen op de hulpmiddelen.

Bewustwording is de gewaarwording van een grotere werkelijkheid én de consequenties van ons functioneren
Bewustwording is de gewaarwording van een grotere werkelijkheid én de consequenties van ons functioneren

5 jaar

In de natuurlijk ritmes is 5 jaar geen echte maatstaf. 7,7 en 54 jaar wel. Het is wél leuk om stil te staan bij de vele initiatieven die de Stad van Morgen heeft genomen in deze 5 jaar. Boeiend is te zien dat geld daarin amper een rol heeft gespeeld. Wanneer geld in beeld kwam dan werkte het verstorend in de processen omdat het de oude tijd deed opleven, hebzucht en eigenbelang aanwakkerde en cocreatie teniet deed. Met een lege tafel, een gemeenschappelijk hoger doel en veel menselijk talent, bleek alles mogelijk, ook de uiteindelijke investering van geld als één van de inzetbare middelen.

Dat inzicht heeft de basis gelegd in de Stad van Morgen van de transformatie economie, de nieuwe economie die ontstaat ná het ontstaan van nieuwe waarden uit cocreatie. Deze blijkt niet te plannen maar ontstaat onder de juiste voorwaarden van open, onbevooroordeelde, doelgerichte samenwerking. Dat is misschien wel de belangrijkste waarde die de Stad van Morgen toevoegt aan het geheel.

Transformatie economie - leiderschap voedt management
Transformatie economie – leiderschap voedt management

De volgende 5 jaar zullen daarom in het teken staan van het uitvergroten van de waarden die gecreëerd zijn in de laatste 5 jaar en daaruit de nieuwe maatschappij en economie laten ontstaan. We zien daarin een aantal boeiende ontwikkelingen:

 • De lokale circulaire economie van zelfredzaamheid (nieuwe waardesysteem)
 • De lokale economie van gedragsverandering (aanvullende waardesysteem)
 • De wereldwijde transformatie economie “local 4 local 4 global”
 • De transformatie van de hele systeemcomplexiteit
 • De oplossing gaandeweg van wereldissues

Dit gaat natuurlijk gepaard met de geweldige teloorgang van de oude systemen en de aanpassingen die de vele grote en kleine belangenpartijen zullen moeten ondergaan. Daarin zit vsnzelfsprekend het grote risico dat de oude belangenpartijen het verzet zo hoog op blijven voeren dat het leidt tot spanningen, botsingen en zelfs oorlog.

De optimistische opvatting van de Stad van Morgen is dat in de huidige werkelijkheid het bewustzijn de overhand neemt en de transitie met diplomatie en het goede voorbeeld weet te doorstaan omdat de agressieve vorm van chaos niet meer door de mensenwereld kan worden geaccepteerd noch gedragen. Wij, binnen onze mogelijkheden, dragen allen ons steentje daaraan bij.

Op naar de volgende 5, 10, 100 en 1000 jaar, met dank en uitnodiging aan allen die er deelgenoot van zijn door inzet, talent en betrokkenheid. Dat zijn ondertussen vele tien-duizenden mensen, vele honderden instanties en vele tientallen initiatiefnemers.  Stad (zelfbewuste mens, maatschappij en duurzame vooruitgang, Sustainocratie) van Morgen zijn we per slot van rekening allemaal.

Warme groet,

Jean-Paul Close

VE2RS Stratum mooi begin

Stratum aan Zet in het Bonifaciuspark
Stratum aan Zet in het Bonifaciuspark

De zonovergoten zondagmiddag van 22 juni stond in het teken van de start van VE2RS in Stratum. Wilma Slomp had in enkele maanden tijd een gemotiveerd team opgezet dat het samenwerkingsverband koppelde aan het platform van het wijkgerichte Stratum aan Zet initiatief.

Een deel van het VE2RS team
Een deel van het VE2RS team

VE2RS is een coöperatieve samenwerking om in de wijk zo veel mogelijk “zelf” te doen op gebied van voedsel telen, energie opwekken en besparen, leren van elkaar, recreëren en projecten samen doen waar we allemaal baat bij hebben. “Zelfredzaamheid” noemen we dit. We stellen dat “alles wat je zelf creëert hoef je niet in te kopen waardoor je misschien geld over houdt voor andere dingen”. Binnen een stad is zelfredzaamheid een grote uitdaging wegens ruimtegebrek en de manier waarop een stad historisch is opgebouwd als concentratiepunt van distributie en handel. Volgens de Stad van Morgen is zelfredzaamheid een belangrijk kenmerk voor een moderne stad die een balans tracht te vinden tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid van voorzieningen van buiten de stad. Afhankelijkheid maakt de stad kwetsbaar voor tekorten en onafhankelijkheid juist niet. Daarnaast levert zelfredzaamheid een lokale economie en arbeid op die belangrijk is voor de menselijke maat en de betrokkenheid van de stadsbewoners bij hun eigen welzijn.

Stapje voor stapje
De stadsmensen zijn niet gewend om zelfredzaam te zijn en ook niet om spontaan samen te werken. De uitdaging is daarom niet alleen praktisch en technisch maar ook cultureel en bestuurlijk innovatief. Van 0% zelfredzaam naar 10% zelfredzaam is al een gigantische transformatie. Van 1% naar 50% zal een stuk gemakkelijker zijn. Het begint stapje voor stapje door het begrip en de belangen gaandeweg zichtbaar te maken naar mate ze ontstaan.

Daarom besloot VE2RS allereerst de duurzame initiatieven in de wijk in kaart te brengen en met elkaar te verbinden middels een fietsroute, een website en onderling contact.

Fietsroute VE2RS Stratum
Fietsroute VE2RS Stratum

Er zijn steeds meer mensen die vanuit noodzaak of inzicht initiatief nemen in de stad. Het geeft geen zin om steeds het wiel uit te willen vinden. Het is veel interessanter om de initiatieven zichtbaar te maken zodat ze de kans krijgen zich te consolideren in het stadsbeeld en de dynamiek zich verspreidt in een natuurlijk groeiproces.

De lat verhogen

De volgende stap is om de lat wat hoger te leggen en de lokale economie tot leven te brengen middels de uitwisseling van goederen en diensten, het stimuleren van samenwerking en het toevoegen van kennis en technologie aan de zelfredzame ontwikkelingen. Overvloed kan worden verhandeld via de traditionele kanalen terwijl zelfredzaamheid zich kan uitbreiden naar waarde ontwikkeling op gebied van zorgzaamheid naar elkaar (GroZ), nieuwe mobiliteit en infrastructuur, innovatieve onderlinge relaties, leefbaar wonen en zelfs lokale waardesystemen die het noodlijdende Euro systeem ontlasten. Als wordt meetbaar via AiREAS.

Die stappen worden de komende jaren gezet door de basis steeds sterker te maken en op het fundament van bewustwording de nieuwe Stad van Morgen te bouwen.

Team Stratum:

 • Wilma Slomp: VE2RS Stratum – project leidster
 • Ben Nas: Fietsroute en kaart – VE2RS Eindhoven
 • Marja Verhagen: ervaringen delen – VE2RS Gestel
 • Rianne van der Zanden: website VE2RS coöperatie
 • Marjon Lahun : wijkcontacten, verdelen logo en teksten
 • Arthur Lourijsen: teksten voor folders
 • Nicolette Meeder: VE2RS Eindhoven en STIR Academy
 • Jean-Paul Close: Stad van Morgen en VE2RS/FRE2SH Europa (Smart Cities)
 • Duurzaam Eindhoven: de kleine onkosten
Arthur ontdekt de nieuwe stadsmobiliteit ;-)
Arthur ontdekt de nieuwe stadsmobiliteit 😉

 http://ve2rscooperatie.wix.com/home

VE2RS Stratum 22 juni

 
image

PERSBERICHT

Gezonde stad

Op 22 juni 2014 worden er in de wijk Statum te Eindhoven allerlei (burger)-initiatieven zichtbaar gemaakt.

Statum aan Zet
organiseert in het Bonifaciuspark een markt waarbij allerlei talenten van mensen uit de wijk tot bloei komen. VE2RS voegt zich die middag bij hun gastvrijheid en deelt informatie uit over initiatieven vanuit de VE2RS gedachte.

VE2RS is een coöperatie en staat voor lokale zelfredzame ontwikkeling op gebied van Voedsel, Energie, Educatie, Recreatie en Samenwerking. Daar zijn al veel mensen op hun eigen manier mee bezig in Stratum.

Vanaf het Sint Bonifaciuspark kunt u die middag de VE2RS fietsroute doen die u langs allerlei initiatieven leidt. Betrokken deelnemers zijn te herkennen aan het VE2RS logo. De fietstocht gaat langs Stadslandbouw, Kringloopwinkels, Repair Café, biologische winkels, enz. Sommigen zijn deze zondag speciaal open. Op de site treft actuele informatie en achtergronden.
image

Na de kennismaking met VE2RS in Stratum op 22 juni worden wijkbewoners verder uitgenodigd samen de lat hoger te gaan leggen. Alles wat we zelf en samen produceren hoeven we niet in te kopen. Het uitgespaarde geld kunnen we dan weer besteden aan nuttige of leuke dingen die we niet zelf kunnen maken.

VE2RS is ook in andere wijken actief aan het verbinden waarbij elke wijk een eigen authentieke benadering heeft door de grote diversiteit aan unieke initiatieven.

Gestel – Tongelre: te volgen via websites.

Strijp – Duurzaam Strijp in September 2014

Son en Breugel op 27 september.

VE2RS is een coöperatie van de Stichting STIR, beter bekend als Stad van Morgen. STIR Stichting houdt zich bezig met het oprichten en bewaken van multidisciplinaire coöperaties, waarin zowel Overheid, Onderwijs, Ondernemers en Burgers betrokken zijn.

Enkele coöperaties zijn AiREAS, VE2RS, GroZ en STIR Academy.

Voor vragen over zondag 22 juni en VE2RS Stratum kunt u terecht bij Wilma Slomp, w.m.slomp@gmail.com of 040 – 2025516

Voor algemene en stadsbrede vragen voor VE2RS kunt u contact opnemen met

Nicolette Meeder. – 0654282812
nicolette.meeder@stadvanmorgen.com

image

Dag van Stadslandbouw Eindhoven

17 mei 2014

Proeftuin040 en TransitionTown Eindhoven hadden een fietsroute van 40km uitgezet dat zo’n 20 verschillende stadslandbouwprojecten verbond. Een prachtige brochure bracht alles mooi en blijvend in beeld.

Veel initiatieven waren ons al bekend dus keken we (VE2RS) selectief naar plekjes om kennis mee te maken of banden mee aan te sterken. We hadden alleen de middag en dat zou toch goed moeten zijn voor 5 van de 20 plekken in de stad op de fiets. Vergeet het maar! We zijn niet verder gekomen dan 3!

Waarom?

Op elke plek zijn mensen bezig met een eigen verhaal. De passie, persoonlijke warmte, gastvrijheid en plezier is niets voor een bliksembezoek. Elk plekje was de hele middag waard en we hadden moeite om het te verlaten. Het gaat niet alleen om die kruidenpolletjes, muntthee uit eigen tuin, prei, sla of piepers. Het gaat vooral om die warme cocreatie samen, het uitproberen en samen genieten van de inzet en beloning uit de natuur. Welkom, gastvrijheid en een authentiek verhaal stond overal ons op te wachten.


1. Ruilbeurs zaden – Wasven

Veel ruimte heb je niet nodig om wat zakjes zaad en plantjes uit te stallen. Wel zitjes om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Dat is ook zaaien (van tips) en oogsten (van inspiratie en complimentjes) tegelijk.
image
Natuurlijk hoort het ook erbij dat initiatiefnemers zich herkenbaar maken.

Tomatenplantjes werden uitbundig vertegenwoordigd als ook een boeiende diversiteit van andere planten. Wij waren blij om een vijgeboompje te vinden als aanvulling op ons VE2RS gebied in Breugel…

Op zaadniveau was er een mooie diversiteit uit binnen en buitenland…

image

En natuurlijk veel praten met elkaar, gedachten en ervaringen uitwisselen, kennis maken met nieuwe gezichten en inzichten, geldloos handelen, genieten van het weer….

2. TU/e campus
Het is niet ver van de Wasven naar het campusterrein van de Technische Universiteit. Het was niet moeilijk om de campus moestuin te ontdekken tussen de vele gebouwen aan de Lismortel. We bleken de eerste bezoekers en ik werd in het Engels ontvangen door een jonge Japanse vrouw.
image
Zij bleek een gepassioneerd lid van het multiculturele team dat het veldje bestiert in concurrentie met vogels en konijnen. Het gesprek bracht ik op de complexiteit van moderne zelfredzaamheid op een eiland als Japan. De jonge vrouw gaf het spanningsveld weer tussen de machtige geldbelangen, het individualisme en het veranderende bewustzijn van de bevolking. Ze zou dolgraag wat in Japan willen doen met de Sustainocratische aanpak waar ik haar kennis mee liet maken. Het nucleaire drama in Japan en de lokale kwetsbaarheid was de bevolking duidelijk geworden maar de macht van geld had kennelijk nog de overhand met alle risicos van dien. Japan heeft alle technologische kennis in huis om het anders te doen maar moet de stap naar harmonie nog zetten. De oercultuur van de bevolking heeft het nog wel in de genen. Laten we hopen dat het de kans krijgt zich te manifesteren voordat de dramas verder oplopen. Misschien helpt Eindhoven wel om dat proces aan te zwengelen en van inzichten te voorzien.

Zo zie je maar weer wat een klein groenteveldje teweeg kan brengen. De basis werd gelegd tussen een oost/west relatie van wereldniveau :-). Wie weet wat eruit komt. Geen VN, G7 enz. De wonderen zijn de wereld niet uit.

Zo bleek ook iemand van Indonesie er mee te werken en veel Nederlanders. Het veldje was dit jaar al 4 keer zo groot als vorig jaar. “De traditionele economie vertoont niet zo’n spectaculaire groei als stadslandbouw”, grapten we. Docenten en leerlingen leven zich uit en het initiatief vertoont groei met aandacht van de Raad van Bestuur. De schoffel blijkt toch te verbroederen, het opeten straks hopelijk ook. Het gaat uiteindelijk niet alleen om de kennis maar vooral ook wat je ermee doet.

3. De vertikale tuin – Strijp
De tijd was omgevlogen en de toeristische route bracht ons net achter het PSV stadion. Naast een oude school was een nauwe doorgang dat een huiskamergevoel uitstraalde, overkoepeld door een paar prachtige oudere loofbomen. De gezelligheid was direct voelbaar maar er was geen mens te bekennen.
image

Totdat we Ciska tegenkwamen, met gieter in de hand. De bevlogenheid van deze vrouw was meteen aanstekelijk. Haar vorig jaar opgerichte stichting werkt met mensen met sociale of lichamelijke handicaps en helpt hen er zelfredzaam mee om te gaan. “De blinde helpt de lamme” herhaalt Ciska in het gesprek. “Samen moeten we dingen oplossen, niemand kan alles alleen.”

Natuurlijk zijn we allemaal op onze eigen manier gehandicapt en leert omgang met elkaar dat we samen alle hindernissen kunnen overwinnen. Het vertikale tuintje kan bijvoorbeeld bewerkt worden door mensen in een rolstoel. “We combineren tuinieren met kunst” en dat is ook goed te zien.
image

Overal is creativiteit te aanschouwen.

image

Op de vraag -hoe men de betrokkenheid kan waarborgen als er een faseverschil zit van 6 maanden tussen zaaien (arbeid) en oogsten (beloning)?- bomen we wat door met wat VE2RS ideëen. Wederkerigheid komt steeds ter sprake ook toen we gevraagd werden geldloos een workshop te doen over cocreatie en belonen.
image

Allemaal reële zaken in een reële wereld dat zich geldloos enorm professioneel ontwikkelt op basis van menselijkheid en verbindende krachten.

Eindimpressie van de middag
Het gaat ons aan het hart dat we de andere initiatieven niet hebben kunnen bezoeken. Ongetwijfeld hadden we ook daar de meest fijne, betrokken en hartelijke mensen ontmoet. Dit is dan ook geen zaak van 1 dag of middag. Het is een proces dat alleen maar groeit en zich verder maatschappelijk dient te verbinden en borgen in een nieuwe werkelijkheid. Voor de betreffende personen die zich op zo’n dag openen voor bezoek is het soms frustrerend om te zien dat ze zo weinig bezoek krijgen. Dat is het effect van pionierschap. De massa is nog met andere dingen bezig maar de groeiende zichtbaarheid van initiatieven toont de beweging waar we naar toe gaan. Als een enkele bezoeker geinspireerd raakt en mee gaat doen of zelf iets begint dan is dat al een verdubbeling van de activiteiten. VE2RS is als Stad van Morgen 5 jaar actief en constateert een exponentiële groei. Het zal niet lang meer duren voordat de lat hoger gelegd kan worden en de status van idealisme overstijgt door de integratie ervan in onze maatschappelijke en economische complexiteit.

Jean-Paul Close
jp@stadvanmorgen.com
0654326615
image

Programma Permanent Beta Gestel 22 / 23 maart

De gezonde stad begint in de wijk bij uzelf. Kom kijken op 22/23 maart hoe Gestel in Eindhoven bezig is. Andere stadsdelen volgen in de loop van 2014.

Hier treft u de programmas van 22 en 23 maart als ook wijkplattegronden waarop u ruim 250 initiatieven in Gestel vindt die u kunt bezoeken.  Voor de interactieve kaart kunt u terecht op www.stadvanmorgen.com of http://jp3746.wix.com/burgerschap.

De routes blijven het hele jaar voortbestaan.

Presentaties programma Zaterdag 22 Maart:

Programma Zaterdag 22 Maart (kan nog wat veranderen)
Programma Zaterdag 22 Maart

Zondag 23 Maart:

Programma Zondag (kan nog wat veranderen)
Programma Zondag  23 maart

Inspirerende duurzame initiatieven bezoeken? 

Kijk hier wat u zoals kunt bezoeken op eigen gelegenheid of al wandelend of fietsend met anderen……

Fietsroute:

Fietsroute duurzame initiatieven Gestel
Fietsroute duurzame initiatieven Gestel

Duurzaam Gestel kaart

Download hier de PDF: DuurzaamGestel (1) of bekijk de plattegrond hieronder

Duurzaam Gestel Kaart
Duurzaam Gestel Kaart

Kunst en creativiteit – Gestel

Download PDF:  CreaEnKunstGestel (1) of kijk naar de kaart hieronder

Kunst en Creativiteit
Kunst en Creativiteit

Groen en Voeding – Gestel

Download PDF: GroenEnVoedselGestel (1) of bekijk de kaart hier

Groen en Voeding
Groen en Voeding

Mist u iets? Uzelf misschien? Maak u kenbaar door dit logo buiten zichtbaar te maken als uitnodiging voor voorbijgangers dat u open staat voor bezoek en iets duurzaams wil laten beleven, zien, proeven, enz

Spontaan meedoen? Dat kan door het logo te tonen als uitnodiging voor voorbijgangers
Spontaan meedoen? Dat kan door het logo te tonen als uitnodiging voor voorbijgangers

Inintiatiefnemer Stad van Morgen is een stichting die wereldwijd werkt aan complexe verduurzamingsprocessen volgens de zienswijze van Sustainocratie, de nieuwe democratie.

Permanent Beta Gestel wordt gecoordineerd en opgezet door Sustainocraten i.o. Ben Nas en Marja Verhagen.

Permanent Beta betekent “blijven uitproberen”. En dat doen veel zelfbewuste mensen en instanties in de wijken van de stad met hun eigen beeld en bijdrage over “verduurzaming” of maatschappelijk nut. Dat laten we graag zien om anderen te inspireren of bewust te maken van een veranderende maatschappij. Stad van Morgen nodigt uit tot samenwerking voor duurzame menselijke vooruitgang.

VE2RS is een vereniging van straatcooperaties of straatsamenwerking tussen buren en instanties voor de gezonde en zelfredzame stad. Om activiteiten en initiatieven ter inspiratie zichtbaar te maken organiseren wij Permanent Beta dagen. De eerste keer is dat op 22 en 23 maart in Gestel.

AiREAS is een cooperatie voor de gezonde stad vanuit luchtkwaliteit en volksgezondheid perspectief.

Appelbomen verbroederen

Een gezonde stad creëer je door gezonde dingen samen te doen.

Op 10 januari werden 100 fruitboompje gratis verspreid en ingegraven in heel Eindhoven. Zo’n 1000 mensen, waaronder veel kinderen van basisscholen deden mee. Het initiatief werd opgezet en gecoördineerd door Nicolette Meeder (VE2RS cooperatie en AiREAS) samen met Eetbaar Eindhoven van Peter Verbeek op Facebook. Dit alles als opstapje naar straatcoöperaties en ondernemend burgerschap

100 fruitboompjes, 1000 betrokken mensen
100 fruitboompjes, 1000 betrokken mensen

Wat gaan we nu samen doen?

Suggesties: nicolette.meeder@stadvanmorgen.com  tel: 0654282812

 

Je voelt je onderdeel van de gemeenschap

“Het is mooi te ervaren dat het meer is dan alleen een boompje planten” zegt Fleur Besters terwijl zij met een groepje kinderen en buurtgenoten verantwoordelijkheid heeft genomen voor het planten van 6 van de 100 fruitbomen in de hele stad Eindhoven.

Het VE2RS initiatief van de Stad van Morgen gaat over werkelijke dagelijkse dingen zoals Voedsel, Energie, Educatie, Recreatie en Samenwerking. De kern van het verhaal is zelfredzaamheid, ofwel zelf het heft in handen nemen voor het scheppen van een maatschappij waar je geheel achter kunt staan. Verduurzaming noemen we dat als werkwoord waarin bewustzijnselementen als onze gezondheid, waar komt ons eten vandaan, hoe gaan we om met onze natuurlijke omgeving, hoe creëer je zelf geluk en overvloed, hoe ga ik om met mijn buren……allemaal een onderdeel vormen.

We zijn vanuit de Stad van Morgen al enkele jaren bezig om via wijkmarkten, presentaties, seminars en het goede voorbeeld in eigen huis het Eetbare Stad netwerk op te zetten maar het ging allemaal maar moeizaam. De stadsmens is opgevoed om haar “geluk in te kopen” en daarvoor zich te concentreren op “geld verdienen”. Het maatschappij gebeuren laat men over aan de volksvertegenwoordiging die daar weer autoriteit aan ontleent. Omdat de politiek keuzes maakt op basis van politieke en economische drijfveren is het component “bezieling”  (Waar doen we het voor?) weg en maakt plaats voor koud materialisme. Je kunt de medemens er wel op wijzen en vragen om eigen verantwoordelijkheid maar ze zal toch het gevoel moeten krijgen er iets mee te willen en kunnen doen. Rondjes in de wijk met foldertjes leverden bij 350 deurbezoeken slechts 4 belangstellenden op. Kraampjes voor lidmaatschap leverden, na een hele dag werk en weken voorbereiding, slechts 2 leden op voor coöperatief samenwerken.

VE2RS in de Stad
VE2RS in de Stad via buurtmarkten

In marketing termen is dat een score die een bedrijf zou ontmoedigen. Maar niet de Stad van Morgen. Een ontzielde maatschappij dendert met open ogen van de ene recessie in de andere. De score van betrokkenheid in “het anders dingen willen doen” kan alleen maar groeien doordat steeds meer mensen de warmte van het burger ondernemen opzoeken. Men wordt steeds meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden en gaat steeds meer doen voor zichzelf en de naasten. Zo zien we in de rapportage in het Eindhovens dagblad, onze lokale krant, dat op gebied van stadslandbouw er al zo’n 3500 mensen actief zijn in de stad. Dat was 5 jaar geleden nog op één hand te tellen.

Dankzij het initiatief van sportcoach Peter Verbeek, om mensen weer eens bij elkaar te roepen die “iets hebben” met het creëren van de Eetbaar Eindhoven, ontstond, na een open bijeenkomst, een Facebook groep waar belangstellenden en initiatiefnemers zich met elkaar konden verbinden. VE2RS had de fruitbomen actie vorig jaar (in 2012) al een keer in handen gehad maar had het net iets te laat ingezet, zonder nog het stedelijk bereik van enthousiaste mensen. Dit jaar (2013) was dat anders. Initiatiefneemster Nicolette Meeder, die de fruitbomen had geregeld en al jaren actief bezig is met de Stad van Morgen, moest met enige tegenzin haar Facebook account (pff wat moet ik nu met Facebook?) weer oppoetsen en openen die ze nog nooit had gebruikt. Zo kon ze haar naam en initiatief verbinden met de Eetbaar Eindhoven groep en bleek het nut van social media als verbindend communicatieplatform. We leerden ook het praktische verschil ervaren tussen LinkedIn, Twitter, Facebook, enz.

De 100 fruitbomen werden “in de groep gegooid” en minimaal gestuurd door de suggestie om ook de scholen en kinderen erbij te betrekken. De email van de wethouder openbare ruimte (Mary Ann Schreurs) van een jaar geleden werd ingezet als geruststelling “dat het mag” (ook al blijkt in de praktijk dat de oordelende toestemmingscultuur bij aangesproken ambtenarij nog wil opleven met “het mag niet”). In de mail wordt de burger vrij spel gegeven in de openbare ruimte voor stadslandbouw maar wel onder twee logische voorwaarden, éen van de gemeente en één van VE2RS:

 • Gemeente: Informeer de gemeente zodat we niet onbewust en onbedoeld dingen wegmaaien vanuit de stadsdiensten,
 • VE2RS: Zorg zelf voor cohesie en continuïteit zodat de gemeente niet straks tijdelijk enthousiasme moet oplossen als men afhaakt.

Via de Facebook groep werden alle mogelijke issues in open dialoog opgelost. Hoe plant je een fruitboom? Wanneer gaat ie fruit geven? Hoe zit dat met de bijen en bloempjes? Houd rekening met het onderhoud en de draagwijdte van de boom als deze groeit. Wie haalt de bomen op bij de kweker in West Brabant? Wie heeft nog fietsbanden liggen om de bomen te verbinden met de palen. Wie heeft palen over? Hoe moet dat met die palen en bomen?

De bomen zijn opgehaald en afgeleverd bij Nicolette thuis
De bomen zijn opgehaald en afgeleverd bij Nicolette thuis, elk keurig met een label van de soort

De groepsdynamiek was bewonderenswaardig en hartverwarmend. Op 9 januari werden de bomen opgehaald door Peter Verbeek met een busje bij kweker Verbeek (ook weer zo’n grappig toeval 😉 en afgeleverd bij Nicolette thuis. Instructies voor planten waren rondgestuurd. Op 10.01 was het een komen en gaan van bezoekers in huize Meeder die hun 2, 4 of meer bomen op kwamen halen. Een 10 tal soorten door elkaar, allemaal even eetbaar, die met elkaar in verband werden gebracht voor optimale bestuiving als ze straks groot zijn.

Ophalen is ook een gezellige activiteit. Je ontmoet elkaar weer eens en de koffie vloeit rijkelijk
Ophalen is ook een gezellige activiteit. Je ontmoet elkaar weer eens en de koffie vloeit rijkelijk

Regionale fruitboom specialist Carlos Faes en Eindhovense stadspoort Philips Fruittuin haakt aan met een instructiefilmpje en Eindhovens Dagblad besluit twee volle pagina’s te besteden aan stadslandbouw en de plannen van VE2RS.

De facebook groep begint vol te stromen met foto’s van de boomplantende kinderen en grote mensen. De ene groep heeft er naamplaatsjes bij gemaakt, de andere groep zegent de bomen met appelsap en cider, sommige bomen krijgen een eigen naam en in het teamwerk van de betrokken kinderen tekenen zich de begaafdheden af voor de toekomst: de dirigent, de graver, de criticus, de organisator, de kunstenaar, de verhalen verteller, de komiek, enz.

Namen en initiatieven verbinden zich blijvend aan "onze appelboom"
Namen en initiatieven verbinden zich blijvend aan “onze appelboom”

 “Je voelt je onderdeel van de gemeenschap” was de reactie van een van de deelnemers en daarmee verwoord hij het hart van de samenwerking. Wat ons betreft in de Stad van Morgen is het duidelijk geworden dat een idealistische stip op de horizon pas praktische werkelijkheid wordt als je dingen ook tastbaar maakt voor de medemens. Het bewustzijn van de samenleving wordt geraakt door de uitnodiging en het aanbod om zich te betrekken vanuit het eigen straat, school of wijk belang. Het gaat niet vanzelf maar laat zich ook niet opdringen. Het is een innerlijk proces van kennismaking, bewustwording, uitnodiging en persoonlijke keuze. Zoveel mensen van alle leeftijden werden praktisch en emotioneel betrokken bij zo iets basaal als een fruitboom en de blijde verwachting van appeltjes.

Met die instrumenten kan de lat steeds hoger worden gelegd. De rol van de Stad van Morgen wordt weergegeven in dit plaatje dat we voor AiREAS (gezonde stad) gebruiken. Hierin wordt ook de instrumentale rol van bedrijven en overheden duidelijk die het burger ondernemerschap kunnen faciliteren en ondersteunen door obstakels weg te nemen en de initiatieven te voeden met kennis en innovaties.

AiREAS is gericht op de "gezonde stad"die door burger ondernemerschap wordt gerealiseerd, ongeacht de professionele functie van de burger
AiREAS is gericht op de “gezonde stad”die door burger ondernemerschap wordt gerealiseerd, ongeacht de professionele functie van de burger (Ve2RS ziet u als bottom up initiatief)

Tijdens het vorige avondcollege (7 januari) van de Stad van Morgen (STIR Academy)  tekende Diny Ceelen al de essentie op het bord zoals zij het heeft leren beleven vanuit de wederkerigheid van “ik en de maatschappij”. Het oneindig teken in een praktische beleving van geluk, aangevuld met bewustzijn:

Dini: "Ik en de Samenleving" teken ik zo....
Diny: “Ik en de Samenleving” teken ik zo….