Oktober staat in het teken van het zichtbaar maken van burgerinitiatieven en betrokkenheid van de jeugd

Wie helpt mee?

Binnen de Stad van Morgen (Stichting STIR) en AiREAS (luchtkwaliteit en gezondheid) zijn we de hele maand oktober bezig om de kracht van burgerinitiatieven op gebied van algehele gezondheid, onderlinge verbindingen, klimaat en leefomgeving, verder zichtbaar te maken. Daarbij hoort ook de betrokkenheid van de jeugd, rechtstreeks en via hun leerinstelling. We doen dit niet alleen in Eindhoven maar verbinden tevens met de rest van Europa via onze partners.

Op het programma staat:

8/9 Oktober: Klimaat Festival in de De Block

12 Oktober: Leerlingen markt in Heerbeeck college te Best met AiREAS

CreatiVelo: fietsen naar Glasgow (COP26) met een evenement in Eindhoven medio Oktober

Youth4Planet/Earthbeat: video storytelling door burger verslaggevers (Engelstalig)

Eindhoven in Dialoog: een gemeenschappelijke bijeenkomst eind Oktober/begin November

We zouden ook een autovrije zondag willen organiseren en een stickeractie naar vervuilende bedrijven (liever eigenlijk naar die bedrijven die aantoonbaar 4 x win functioneren, dus in ieder geval NIET vervuilend)

Laat weten of je mee wilt helpen via jp@stadvanmorgen.com of zelf een initiatief wil ontplooien waar we bij betrokken kunnen worden.

400 Miljoen en 1 (jij?) revoluties

Steeds meer mensen zoals jij en ik staan op om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze uitdagingen van deze tijd. Door die initiatieven te verbinden ontstaat een nieuwe werkelijkheid, een nieuw wereldwijd krachtenveld dat wij 400 Miljoen en 1 hebben genoemd en waaronder wij alle initiatieven trachten zichtbaar te maken, te erkennen en te verbinden in samenwerking. 400 Miljoen en 1 is geen bedrijf, geen nieuwe instelling maar een weergave van een nieuw menselijk ecosysteem dat is gebaseerd op waarde creatie en gelijke verdeling in optimale samenwerking met onze natuurlijke omgeving.

De plastic soep in de oceanen, de klimaatproblemen, lucht, bodem en watervervuiling, arbeid uitbuiting, het kappen van de broodnodige bossen, de verstening en uitbuiting in vastgoed voor huisvesting, armoede, ongelijkheid, onze ongezonde levensstijl, de stijgende zorgkosten, en ga zo maar door. Het zijn allemaal miskleunen van een maatschappij die er veel te tolerant voor is uit financiële belangen en afhankelijkheid. De politiek is handlanger daarvan wegens haar afhankelijkheid van geld ondanks de mooie praatjes om verkiezingen te winnen. Eenmaal in de pluche van de bestuurlijke functie spelen de lobby’s en afhankelijkheden een doorslaggevende rol, ongeachte het idealisme dat de persoon in kwestie misschien bij zich draagt. “Het systeem” heeft haar werkwijze en laat zich niet zomaar ombuigen naar een andere vorm.

Als men überhaupt maatregelen neemt dan is het vaak achteraf, al dweilend met de kraan open, en te laat. Politiek is afhankelijk van draagvlak bij een grote achterban. Dat krijg je niet door gezond verstand maar door een drama dat is ontstaan of de manipulatie van het denken van de massa. Maar echt leiderschap kan nooit afhankelijk zijn van een gedragen meerderheid. Leiderschap zit de problemen aankomen ruim voordat ze ontstaan. Ze ziet ook de kernoorzaken die de problemen veroorzaken. De aanpak van de problemen vergt vaak aanpassingen die de politieke financiële werkelijkheid overhoop halen. Want daar ligt de kernoorzaak van het ontbreken van een duidelijk moreel humanitair en ecologisch kompas. En die maatregelen zijn nooit populair. Van het gros van de zogenaamde “machthebbers” moeten we dus geen ingrijpende en onpopulaire veranderingen verwachten.

Naar mate het steeds duidelijker wordt dat van die kant we geen ingrijpende verantwoordelijkheden kunnen verwachten staan er steeds meer mensen op met activistische of ondernemende motieven en initiatieven. Vaak zijn die initiatieven lokaal, kleinschalig maar wel degelijk mens of milieu gericht, niet puur financieel gedreven noch afhankelijk. Soms komen ze tot stand met de hulp van lokale sponsoren, inclusief de lokale overheid, waar ook de nodige risico’s aan verbonden zijn. Bijvoorbeeld wat gebeurd er als de sponsor zich terug trekt of het idee overneemt en verkwanselt in haar web van belangen?

Gaandeweg bouwen deze initiatieven zich op op basis van creativiteit, steun van de omgeving en op eigen kracht. Ze zijn ontsproten aan de bewustwording van deze mensen en de drang om wel degelijk het verschil te maken.

Voor hun leiderschap zijn ze alleen afhankelijk van zichzelf, hun directe omgeving en de opbouwende kracht van hun verhaal met bijbehorende aanpak. Deze pioniers zijn het werkelijke zaad van toekomst. Door zichzelf zichtbaar te maken ontstaat een netwerk van (h)erkenning, een goed voorbeeld dat doet volgen, een mogelijkheid tot samenwerken. Stapje voor stapje ontstaat een beweging, een nieuw veld van miljoenen initiatieven tegelijk waar de politiek niet onderuit kan. De som van deze initiatieven zijn een nieuw krachtenveld dat geen tolerantie meer heeft voor de oude vervuilende of manipulatieve processen, en ruimte neemt, zelfs eist, voor de verandering, algeheel en ook van de instanties.

400 Miljoen en 1 (jij?, ik? samen?) geeft blijk van deze evolutie die voor velen lijkt op een revolutie maar eigenlijk puur een stap vooruit is in de menselijke beschaving, bewustwording en nieuwe kijk op onze samenleving. We laten het oude los als het nieuwe zich manifesteert. 400 Miljoen en 1 vormt die beweging die zich niet politiek manifesteert maar vanuit gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid rondom de kernwaarden van ons bestaan. Alles wat die natuurlijke kernwaarden in de weg staat wordt op termijn overbodig. In de natuur betekent dat een soort verdwijnt. Binnen de natuurlijke mens betekent dat we een keuze maken, ons aanpassen, als mens maar ook als organisatie.

Binnen 400 Miljoen en 1 zijn er al een aantal wereldwijde, interregionaal gefocuste clusters van bewegingen waar men zich bij kan aansluiten als supporter, deelnemer of als eigen initiatief:

 • Sustainocratie – de overkoepelende maatschappijvorm als contextuele paraplu en regionale extra laag (niveau 4) van het samen nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze kernwaarden en basisbehoeften. De onderliggende 3 lagen, infrastructuur (1), al dan niet geïntegreerd (2), en slimme feedback informatie systemen (3), passen zich aan aan de nieuwe mens en natuur gedreven context. Geld wordt desgewenst een middel, nooit een doel op zich.
 • AiREAS – samen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van onze leefomgeving (lucht, geluid, enz) door het niet te vervuilen en er optimaal samen met om te gaan ten bate van onze gezondheid
 • School of Talents & Wellness – het participerend leren in de sustainocratische omgeving van bewustwording en cocreatie van onze kernwaarden en basisbehoeften
 • Youth4Planet – een leeromgeving in samenwerking met basisscholen voor de bewustwording en omgang met onze natuurlijke omgeving
 • Earthbeat – een uitdagende uitnodiging voor jongeren om positieve voorbeelden voor milieu verbetering te tonen via eigen gemaakte video’s die wereldwijd ter inspiratie worden gedeeld.

Andere multidisciplinaire 400 Miljoen en 1 coalities in wording zijn op gebied van drinkwater (niet alleen de beschikbaarheid maar ook het verantwoord gebruik) , voedsel (agrarische transitie), energie (waaronder het reduceren van onze energiebehoefte met 75% door veel meer lokaal voor lokaal samen te werken en interregionaal te verbinden), sociale cohesie (Vrede door met elkaar diplomatisch te werken aan overvloed en de verdeling ervan), enz.

Duurzame menselijke vooruitgang is geen kostenpost maar een gemeenschappelijke gedragen en gedeelde verantwoordelijkheid.

Wekelijkse zoom op dinsdag. Het is een open agenda maar er zijn natuurlijk al lopende thema’s

Elke week komen om 10 uur in de ochtend een gevarieerd en wisselend groepje mensen online bij elkaar. De setting is “sustainocratisch”. Dat willen zeggen dat we de dialoog aangaan over onze menselijke kernwaarden, onze verantwoordelijkheden samen en wat we zoal samen kunnen doen. Er worden projecten voorgesteld waar we aan deel kunnen nemen of die we zelf op willen starten. Iedereen die tijd en zin heeft mag meedoen. Er is geen agenda vooraf, alleen het sustainocratische kader en de open dialoog. Natuurlijk zijn er al wel thema’s ontstaan en projecten in uitvoering. Desgewenst krijgen die aandacht of neemt het gesprek een geheel andere wending. De duur van het open gesprek is meestal zo’n 90 minuten. Door de week krijgen projecten die zijn ontstaan apart aandacht samen met degenen die zich daarbij hebben willen aansluiten. Deze sessie is in het Nederlands met Nederlands sprekende deelnemers vaak uit verschillende landen.

Elke dinsdagmiddag om 16:00 gebeurt hetzelfde in het Engels, wereldwijd.

Enkele lopende thema´s zijn:

COP26: klimaatbijeenkomst in Glasgow (Nov 2021)

400 miljoen en 1 burgerinitiatieven maken zich zichtbaar, vaak in faciliterende samenwerking met hun lokale overheden. Wij verbinden ze allemaal tot een massale beweging. Maak je initiatief zichtbaar (korte video), ontvang de erkenning en sta open voor mogelijke samenwerking. Nodig andere initiatieven uit om zich te melden (aanmelden kan via jp@stadvanmorgen.com) . Onze menselijke kernwaarden (zie basisprincipes Sustainocratie) sturen en motiveren ons in positiviteit en uitnodiging tot participatie. We organiseren evenementen in en om Eindhoven in relatie tot deze positieve interregionale verbindingen.

https://stadvanmorgen.co/2021/07/27/de-videofiets-cop26-komt-naar-eindhoven/

AiREAS: luchtkwaliteit en gezondheid in Zuidoost Brabant, Vlaanderen, ….

Hieraan gekoppeld is Positieve Gezondheid, individueel en samen, met initiatieven zoals COS3i, Naoberzorg, brede gezondheid, nieuw ondernemerschap (zorg voor gezondheid), Stratum helpt, enz.

https://stadvanmorgen.co/2021/08/15/positieve-gezondheid-en-sustainocratie-vormen-een-nieuwe-manier-van-samen-leven/


School of Talents & Wellness: participerend leren

Samen leren in de natuur zoals Pastorella, Natuurlijk Maartje, Boomgaard gesprekken, enz. Erasmus+, (internationale) samenwerking met scholen en universiteiten. 

De bijeenkomst met voornamelijk huisartsen in België afgelopen zaterdag gaf een mooi beeld van de transitie waar ook vakspecialisten zich in bewegen. Het heeft veel effecten, zoals enorme kostenbesparing in de huidige zorg maar vooral verbetering van integrale kwaliteit van leven. Een aanpak waarin we samen op kunnen trekken met onze zuidelijke buren.

Mooi was ook te zien dat velen (huisartsen en patiënten) zich betrekken bij lokale moestuinen en de agrarische transitie en de veranderende voedsel betrokkenheid. Maar ook handwerk werd erkend als belangrijke factor voor geestelijke gezondheid en anti-stress therapie.

Bijzonder om de relatie te leggen met FRE2SH en COS3i, maar ook met nieuw ondernemerschap ala de vereniging van Creatieve Internationale Vrouwen in Eindhoven.


Terugkerende thema’s zijn ook: de behoefte aan een alternatief waardesysteem, belemmeringen vanuit het oude denken en bijbehorende structuren, veranderende tolerantie ten opzichte van bestuurlijke dualiteit, vervuilende industrieën of respectloos gedrag, door een andere energie te vertegenwoordigen allemaal samen. Interculturele samenleving, begrip voor elkaar, samenwerking, enz….

Ook de beschikbaarheid van workshops, opstellingen, rollenspellen, enz ter ondersteuning van degenen die hier ook in professionele kringen mee bezig zijn.
Kortom, genoeg om open met elkaar de dialoog weer aan te gaan, positieve voorbeelden te delen en met elkaar stappen te zetten die er toe doen.

Meedoen is eenvoudig: meld je aan op jp@stadvanmorgen.com. Dat wordt je wekelijks op maandag via de mail herinnerd aan de zoombijeenkomst, met de link, en bepaal je zelf of mee kunt en wilt doen of niet.

De videofiets COP26 komt naar Eindhoven

In samenwerking met Youth4Planet (Luxemburg) en Unstitution (Oxford, UK) verbinden we Eindhoven en Brabant aan de fietsroute die positieve initiatieven voor de luchtkwaliteit, onze gezondheid en het klimaat met elkaar verbindt. De route is gemotiveerd door de UN klimaatconferentie in Glasgow (november 2021). Eén van de twee routes laten we door Eindhoven lopen dankzij de AIREAS samenwerking. Deze AiREAS samenwerking laten we ook uitnodigend zien in alle deelnemende regio’s via verbindende workshops, metingen aan de reizende fietsen, speciale evenementen op pleinen en bij scholen. We dagen ook uit tot het maken van positieve filmpjes (Storytelling for sustainable solution – Earthbeat) die we onderweg met de videofiets, en tijdens COP26, kunnen tonen aan iedereen.

De voorbereidende discussies online met het kernteam

De Verenigde Naties en Luxemburg hebben al hun financiële medewerking toegezegd. We nodigen ook de overheden zoals die van Brabant en Eindhoven uit om een bijdrage te leveren. Ook met Duitsland en Vlaanderen versterken we samenwerkingsbanden, ook voor ná COP26. Verder nodigen we jongeren, scholen en actieve burgergroeperingen uit om samen de verschillende inhoudelijke thema’s vorm te geven. Denk hierbij aan:

 • het deelnemen aan de workshops over het maken van leuke filmpjes (Storytelling)
 • het deelnemen aan de workshops over gezondheid en luchtkwaliteit (AiREAS)
 • het samen creëren van evenementen met de fietsen, op pleinen, bij scholen, met toespraken, leuke acties, inspirerende momenten, enz
 • het uitvoeren van de uitdagingen
 • enz

Meedoen kan door jezelf, je community of initiatief, of instelling aan te melden: jp@stadvanmorgen.com .

RIVM is partner in AiREAS en legt die participatie uit

Aireas is onze samenwerking in Brabant voor gezondheid en luchtkwaliteit. Daar zijn velen bij betrokken. Met de lokale partijen komen we regelmatig samen fysiek of online. Met de landelijke organisaties is dat vaak moeilijk door de drukke agenda’s van deze partners. Het is dan fijn om via deze videoweg hun betrokkenheid kenbaar te maken.

Vandaag zijn we in gesprek met Marita Voogt, werkzaam in het RIVM, en een van onze verbindingen met deze organisatie. Twee interviews:

Algemeen over de betrokkenheid van RIVM in AiREAS:

En specifiek over de rol in het Regionale Meetnet:

Handreiking voor een gezonde leefomgeving

Vaak worden rapporten geproduceerd, vanuit betrokkenheid met de Stad van Morgen of een van onze initiatieven, die de moeite waard zijn voor ons allemaal. Soms zijn het zelfs parels van onderzoek en ondernemerschap dat het als project kan dienen in de leer-werk stages van de School of Talents. Hier treft u weer zo’n inspirerend rapport:

wietske-doornbos-portada

Stagiaire: Wietske Doornbos – Wageningen Universiteit en Research

Studie: Ruimtelijke planning

In opdracht van: LievenseCSO advies en ingenieursbureau

Het eindverslag: handreiking-voor-een-gezonde-leefomgeving

 

Wanneer wordt gezondheid relevant?

Gezondheid is een maatschappelijke kernwaarde die pas tot voor kort tot ons bewustzijn is doorgedrongen. Veiligheid is er ook een, waaraan zelfs oorspronkelijke maatschappijvorming kan worden gerelateerd. We voelen ons veilig in een maatschappij waarin de kansen tot overleven optimaal zijn. Dit manifesteert zich in werkgelegenheid, evenementen, toegang tot basisbehoeftes maar ook fysieke veiligheid in de vorm van bewaking, regels, wetgeving en het ontbreken van agressie en oorlog.

Gezondheid heeft nog nooit ons echt beziggehouden. Totdat de klimaatverandering, vervuiling en de vele zogenaamde welvaartsziektes ons liet inzien hoe kwetsbaar we zijn als we gezondheid niet als integrale verantwoordelijkheid erkennen. Dat wil niet zeggen dat we ons niet af en toe ongezond mogen gedragen. Het wil zeggen dat ongezondheid niet door ons maatschappijmodel mag worden veroorzaakt.

illness-wellnesscontinuumw

Kijk eens naar dit relevante plaatje. Het neutrale punt geeft een situatie weer waarin geen ziektes noch welzijn prikkels aanwezig zijn. Ons huidige maatschappijmodel gaat uit van dit neutrale punt waarna het zich ontwikkelt vanuit politiek economische belangen. Gezondheid is pas relevant als er signalen van ongezondheid zijn. Dan treedt het mechanisme van symptoombestrijding en behandeling op die bekostigd en gereguleerd wordt uit de politiek economische structuur. Zo hebben we een uiterst kostbare zorgstaat gecreëerd die verantwoordelijkheid neemt voor het “Behandel Paradigma” terwijl het zich laat aansturen door andere belangen.

Er zijn een aantal redenen op te sommen waarom we van maatschappijmodel aan het veranderen zijn. Dit zijn er een paar:

 • De consequenties van de politiek economische zorgstaat zijn zo groot en kostbaar geworden dat van een zorgstaat amper meer sprake is,
 • De consequenties van de lokale en wereldwijde effecten op de natuur blijken de basis van ons voortbestaan als menselijke soort aan te tasten.

Het neutrale punt bestaat dus niet meer als maatschappelijk ankerpunt. Het is een verwijzing geworden waar de maatschappij boven staat binnen de kaders van het “Wellness Paradigm”. In plaats van gezondheidszorg als reactieve maatregel op ons gedrag en beleid creëren we zorg voor gezondheid als integrale verantwoordelijkheid. Dit heeft enorme consequenties voor de manier waarop onze maatschappij functioneert, de rol van de overheid, die van het bedrijfsleven, de wetenschap en de gedragscultuur van de bevolking.

polarity-change-care-2

Dat dit proces veel dieper gaande is dan alleen de Stad van Morgen en haar samenwerkingsverbanden blijkt wel uit de artikelen die landelijk in binnenlands bestuur zijn opgenomen:

* De handen ineen voor een gezonde stad

* De gezonde stad vergt samenwerkende overheden

Kernwaarden lucht en water komen zo aan bot. Luchtkwaliteit is relevant vanuit burgerparticipatie omdat we voor 50% verantwoordelijk zijn voor onze eigen blootstelling aan vervuiling (bron: AiREAS). Water is vooral een overheid aangelegenheid ook al dient waterbewustzijn zeker door te dringen tot de gebruikers. We hebben nog een lange weg te gaan voordat ook voedsel en energie tot de cocreatie en basisverantwoordelijkheden gaan behoren. Doordat de maatschappelijk context verschuift naar het Wellness Paradigma komt bewustwording en educatie structureel in beeld als instrumenten voor duurzame menselijke vooruitgang en de integraal hoog niveau welzijn benadering. Het is een proces dat gaande is en onstuitbaar de toekomst zal bepalen.

Terugblik 2016

Het was weer een boeiend jaar met allerlei experimentele ontwikkelingen op gebied van Sustainocratie. Veel energie is gestoken in het breed trekken van de ideologie en het praktische proces van wat we nu niveau 4 gebiedsontwikkeling noemen, ofwel de participatiemaatschappij, het bewustzijn gedreven eco-systeem.

Algemeen:
Er zijn twee belangrijke subsidielijnen uitgezet met de betrokkenheid van heel veel partners in even zoveel landen. Geen van de twee bleken meteen succesvol maar ze hebben ook niet geleid tot een breuk tussen de partners, in tegendeel. Met de feedback en opgedane inzichten voelen we ons alleen maar gesterkt in onze relaties en daardoor ook steeds beter toegerust om het steeds weer een keer te proberen. Ook omgaan met deze subsidietrajecten is een proces, zowel voor ons als voor de subsidie-beoordelaars.

CITI-MAP (INTERREG-V): Geïnspireerd op AiREAS in Eindhoven. 6 steden in Noord West Europa. Status uiteindelijk is dat we gedurende 2017 de lobby in de verschillende provincies moeten doorvoeren zodat support integraal wordt. Een vertraging van een jaar dus.

E-Sapiens (H2020): Sustainocratie in 20 EU regio’s. Afgewezen omdat het stuk burgerparticipatie onvoldoende was uitgewerkt. Wel werd aangemoedigd om het nog een keer in te dienen met minder ambities wat regio’s betreft maar meer concreetheid in de aanpak.

Regionaal hebben we geëxperimenteerd met Rijk van Dommel en Aa middels multidisciplinaire bijeenkomsten. Helaas is daar niet veel uitgekomen qua projecten omdat alle deelnemers nog met andere agenda’s werkten dan de gewenste cocreatie vanuit kernwaarden, vooral vanuit de regionale overheid. Toch is het proces positief ontvangen en wordt steeds gevraagd naar nieuwe sessies. Maar ook de Stad van Morgen moet daarvoor financieel draagvlak hebben omdat we als kartrekker de kosten van het opstarten voor onze rekening nemen.

Internationale belangstelling:
In februari reisde ik naar India om te vertellen over Sustainocratie op uitnodiging van regeringspartijen. 250 deelnemers uit de hoogste niveau’s van India deden mee.

In oktober ging de reis naar Dresden in Duitsland voor een presentatie over het experimenteren met slimheid. Aanwezig waren 18 universiteiten uit 12 landen.

AiREAS
Uiteindelijk werd AiREAS leading in CITIMAP.

De POP werd afgerond en de 3e publicatie van AiREAS werd wereldwijd uitgebracht.
Nu wordt er met alle partners gekeken naar AiREAS 2.0, een uitbreiding richting Metropoolregio Eindhoven terwijl we in Eindhoven verder gaan met burgerparticipatie en het trachten te stimuleren van bestuurlijke transities.

DDW2016 stond mede in het teken van de Health Deal en de manier van werken van AiREAS. Veel binnen en buitenlandse belangstelling werd getoond tijdens onze tentoonstelling Eindhoof je mee.

STIR Academy wordt de School of Talents
In plaats van de twee keer per maand een avondcollege besloten we projectmatig leren toe te gaan passen middels het participerend leermodel. Ruim 800 studenten uit Turkije kwamen op bezoek en kregen een bijzondere invulling door Stichting Bij de Tijd waarin AiREAS een belangrijke rol vervulde. Met vier lokale scholen zijn we ermee experimenteel aan de slag gegaan in Nederland. Heerbeeck College in Best, ROC ter Aa in Helmond, Avans Hogeschool in Breda en de TU/e in Eindhoven.

De samenwerking met Duurzaam Brabant verliep voorspoedig middels samenkomsten onder de vlag van Tegenlicht. Geluk, 100 jarig bestaan van de Bibliotheek en de eerlijke onderneming, waren thema’s waar we onze inspiratie konden delen. Dit leidde tot het project Geluk(t) dat we voor 2017 hebben gepland.

De eerste echte HUB sessies werden internationaal uitgevoerd voor de uitwisseling van kennis en goede voorbeelden. Het gehuurde lokaal in Sectie-C werd echter maar weinig gebruikt dus hebben we besloten het op te heffen. Ondertussen komt er gebruik van andere gebouwen voor in de plaats.

FRE2SH
Na de zomer gingen we van start met de Groene Dialoog, een wekelijkse bijeenkomst rondom voedselinnovatie. Verschillende initiatieven zijn daaruit voortgevloeid, zoals het multiculturele “We eten vreemd” om kennis te maken met verschillende culturen, het Voedselbos en de samenwerking met Gemert platteland.

Conclusie
Er gebeurt erg veel, niet alleen in de Stad van Morgen maar algeheel op gebied van maatschappelijk en sociaal ondernemen ten behoeve van menselijke waardecreatie. We ervaren nog veel blokkades en geld blijft sterk sturend ook al is er een tendens om via nieuwe waardesystemen te gaan werken. Het blijft positief en vooruitstrevend ook al zijn veel initiatieven sub-kritisch, fragmentarisch en sterk afhankelijk van omgevingsfactoren die nog sterk oud denken. We kunnen nog niet spreken van een doorbraak maar wel van een verspreiding en erkenning van de aanpak. We zijn benieuwd wat 2017 ons zal gaan brengen.

Wereldwijde publicaties:
AiREAS phase 1: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-26940-5
AiREAS phase 3: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-45620-1
Westminster University: https://www.westminster.ac.uk/news/2016/how-stupid-can-smart-be

Manifest burger betrokkenheid gezondheid

Manifest

Burgerbetrokkenheid en mede-verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van regionale kernwaarden zoals gezondheid

Tijdens DDW2016 werden ruim 1000 bezoekers ontvangen op de 1e verdieping van het gemeentehuis tijdens de expositie over sustainocratisch samenwerken aan gemeenschappelijke kernwaarden zoals onze gezondheid en luchtkwaliteit. Het afsluitende debat in de raadzaal leverde dit manifest van aandachtspunten op om burgers beter te betrekken én erkennen bij de ontwikkeling van onze eigen kernwaarden. Tevens wordt een bestuurlijke oproep gedaan om zich veel ambitieuzer op te stellen in de aanpak voor de verbetering van gezondheid in de binnenstad. Aan het einde van het manifest kunt u eventueel en desgewenst uw steun betuigen. Download hier manifestburgerparticipatie-2 het hele document.

1. Ruimte en waardering voor sociaal ondernemerschap:
Onze gangbare politiek-economische werkelijkheid concentreert zich met name op de speculatieve economie van industrieel materialisme, of dit nu tot uiting komt in productcreatie en handels processen of maatschappelijke dienstverlening. Deze maatschappijvorm werkt problemen in de hand die niet via dezelfde economische drijfveren, regelgeving of bestuur opgelost kunnen worden. Sociaal ondernemerschap doet dat juist wél en zorgt voor vreedzame transitieprocessen die de continuïteit van maatschappelijke en economische stabiliteit waarborgen. Uit sociaal ondernemerschap ontstaat een enorme maatschappelijke kostenbesparing, oplossingsgerichte creativiteit, vermindering van bureaucratie en de basis voor ontwikkeling van nieuwe vormen van arbeid en economie. Sociaal ondernemerschap is de kiem van maatschappelijke, sociale en economische innovaties die voldoen aan de nieuwe eisen van een voortschrijdende evolutie.

Sociaal ondernemen is niet geld maar waarde-gedreven hetgeen een geheel ander verdiensten patroon met zich meebrengt dan de geldafhankelijkheid of sturing van de (stedelijke) omgeving. Als nieuwe waarden zich manifesteren uit sociaal ondernemen worden ze op termijn overgenomen door geld-gedreven ondernemerschap in nieuwe marktontwikkelingen van sociale uitvergroting.  In de huidige tijd is sociaal ondernemen zodanig geprofessionaliseerd en onderdeel geworden van een nieuwe maatschappelijke structuur dat het evenredige erkenning behoeft, niet beperkend vanuit een geldelijke beloning maar vanuit waardering en de toebedeling van emotionele rust en ruimte in de geldafhankelijke wereld die de verstedelijking kenmerkt.

Huidige sociaal ondernemers worden, vaak met nodige vormen van onbegrip, gesteund door partners, een uitkering of pensioen, of familie. Of ze leven op het randje van armoede. Deze onterechte status vertegenwoordigt een gebrek aan erkenning en structuur van deze vorm van maatschappelijke professionaliteit. De stelling van “1% maatschappelijke waardering van sociaal ondernemen vormt de basis van 100% stabiliteit en 200% duurzame regionale evolutie en vooruitgang” kan via sustainocratische processen worden onderbouwd. Geen erkenning maakt elke gemeenschap kwetsbaar voor speculatie, (macht)misbruik en bijbehorende crisissen en depressies.

Actie: STIR (Stad van Morgen) gaat zich namens de debatgroep in sustainocratisch verband de tafel creëren voor het formaliseren van een maatschappelijke erkenning, organisatie en waardering van sociale innovatie en ondernemen.

2. Het indexeren en meetbaar maken van sociaal ondernemen:
De bekende “voetafdruk” heeft bijgedragen aan het bewustzijn van de impact van onze consumptiepatronen en levensstijl op het draagvlak van de Aarde. Een soortgelijke indexering kan helpen door het sociale ondernemen van meetbare instrumenten te voorzien waardoor het onderdeel wordt van de vermogensontwikkeling van een gebied en gemeenschap.

Actie: Stad van Morgen gaat op zoek naar instrumenten voor de indexering van sociaal ondernemen.

3. Op wijkniveau burger betrokkenheid creëren:
“Wie ben je, wat ben je, wat doe je en wat wil je?” zijn vragen die uit zijn op het maatschappelijk betrekken van mensen op basis van hun talent en motivatie. Veel in de wijken krijgt men voor elkaar door met elkaar creatief naar oplossingen te zoeken zonder tussenkomst noch financiering vanuit de overheid. Sociaal ondernemen is een geheel nieuwe dynamiek van verbinden en benutten van wijkgerelateerde vermogensinstrumenten die voorhanden zijn. Wijkgerichte sociale ondernemers die dit voor elkaar krijgen doen dit niet altijd in deeltijd maar zijn fulltime structureel maatschappelijk betrokken en actief. Zij vormen een brug tussen de bestuurlijke ruggengraat van gebiedsontwikkeling en de dynamiek van burgerparticipatie in sociale innovaties. Wederkerigheid is niet alleen genoegdoening maar ook de toegang tot voorzieningen in de vorm van basisbehoeften (wonen, voeding, kleding) zonder dat er op een andere manier dwang bij komt kijken. Betrokkenheid creëren door de sustainocratische kernwaarden te gebruiken als verbindend middel blijkt goed te werken. Wijkgerichte sociale innovatie stuit echter regelmatig op de politiek economische sturing die ver weg staat van de kernwaarden en bijbehorende sociale betrokkenheid. Met de introductie van de Brabantse Health Deal is er aanleiding om overkoepelende stads en wijkgerichte sociale belangen te verenigen. Op sustainocratische manier de wijkgerichte evolutie vormgeven zorgt voor lokale vrije initiatieven die uit de bevolking zelf ontstaan en toch aansluiting vinden op het gebieds-DNA van de gehele regio.

a3p-twitter-logo
Voorbeeld van sociaal ondernemen

Actie: STIR gaat samen met het regionale en stadsbestuur, en wijkgerichte initiatieven deze visie verder onderbouwen, uitvoeren, zichtbaar maken en borgen. De algehele opvatting is dat goede voorbeelden die zichtbaar worden gemaakt veel grotere en blijvende impact hebben doordat anderen het overnemen en gaan volgen. “Nu we zien dat het kan en bestaat, willen wij het ook” is een opmerking die veelbelovend de evolutie kenmerkt.

4. Durf als gebied en gemeente ambitieus te zijn:
Deze verrassende uitspraak kwam naar aanleiding van de ervaringen gedurende de DDW2016. Met de vergroening van de Vestdijk als voorbeeld wordt de constatering geuit dat maatschappelijk draagvlak voor, vanuit kernwaarden beargumenteerde, ingrijpende veranderingen vele malen groter is dan men via o.a. inspraaksessies op bestuurlijk niveau verneemt. Dat komt doordat de mensen die voor verandering zijn geen natuurlijke behoefte hebben zich hierover uit te spreken omdat de voorstellen er toch al liggen. Een veel grotere groep mensen “die het niets uitmaakt” spreekt zich ook niet uit. Alleen degenen die belang hebben bij het uiten van verzet of weerstand laten van zich horen. Dat geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid en is geen solide basis voor het maken van bestuurlijke keuzes.

Het zichtbaar maken van de beoogde vernieuwing aan een breed en open gezelschap, zoals de 3D presentatie Vestdijk en vrije ontwerp maquette tijdens de DDW2016, bereikt een veel groter en genuanceerder publiek, zeker als de kernwaarden structureel worden onderbouwd door de voorgestelde aanpassingen. In het geval van de Vestdijk was de algehele publiek bijdrage veel ambitieuzer dan het bestuur. “Als je het doet doe het dan meteen goed en vergroen de gehele binnenstad door het autovrij te maken”, was de veelgehoorde opvatting over de Vestdijk plannen in de binnenstad ook van de bewoners zelf “we zitten in de stank en geluidoverlast van mensen die hier niets te maken hebben.” De verschillende generaties gingen spelenderwijs aan de slag met de uitnodiging tot het bedenken van innovatieve oplossingen. Argumenten werden geopperd die een ieder aan het denken zette.

20161028_125226-1
De Vestdijkvisie van een 9 jarige “en de tunnel is alleen voor bussen of trams”

Ouderen reageren met verhalen over hun eigen beleving van geluid en vervuiling overlast en de ontmoediging door het gebrek aan medewerking die ze ervaren vanuit de overheid (politie en wijkambtenaren “we kunnen niets doen”). Ze reageren blij met de aandacht en met de opvatting “dit had allang eerder gedaan moeten worden”. Vooral de jeugd en jonge ouders laten zich verleiden tot meedenken en benaderen de uitdaging met een autoloze visie, veel groen en een veel grotere aanpak dan het stukje van de Vestdijk. De hele binnenstad autoloos, goed openbaar vervoer, veel levend groen en bereikbaarheid met fiets en te voet. Ondergrondse opties voor verkeer en logistiek werden alom gewaardeerd als bovengronds de vergroening de overhand krijgt.

Zo vroegen ouders zich openlijk af waarom men uitlaatgassen van auto’s en scooters moet tolereren op neus en mond hoogte van hun fietsende kinderen terwijl men als ouder waakt over de gezondheid van zichzelf en hun kroost? Fietspaden liggen tegen het autoverkeer aan hetgeen automatisch zorgt voor verzet van de een tegen de ander. Als die twee vormen van mobiliteit dan toch elk een maatschappelijk belang dienen zorg dan dat ze elkaar niet negatief beïnvloeden en leg, zolang auto’s vervuilen, de infrastructuren ver uit elkaar.

uitlaatgassen
Bezwaar fietsende ouders: “De kwetsbaarste wordt het meest blootgesteld”

Actie: STIR gaat zich via AiREAS verder bekommeren om het structureel verhogen van de bestuurlijke ambities door deze te verbinden met de brede publieke opvattingen, ook vanuit die groepen die niet gemakkelijk zich uiten. Sustainocratisch samenwerken helpt daarbij, zowel het bestuur als de kracht van waarde-gedreven veranderprocessen.

5. Betrek jongeren bij de maatschappelijke uitdagingen
In de groep was men het eens dat het huidige onderwijs veel te vastgebonden blijft aan cognitieve overdracht routines die aanspraak maken op tijdelijke geheugenprocessen van de jongeren maar op geen enkele wijze hun zelfleiderschap noch hun maatschappelijke betrokkenheid stimuleert. Nieuwe vormen van kennisontwikkeling, overdracht en borging, zoals het participerend leren dat de laatste jaren door de Stad van Morgen in de STIR leer coöperatie (waar mogelijk) is toegepast, levert enorm positieve resultaten op zowel in de cognitie en borging van kennis als het stimuleren van betrokkenheid en creatief zelfleiderschap. Deze nieuwe vorm vergt echter veel van de schoolbesturen die hun programma’s en ondersteuningsmechanismen dienen te herzien en structureel aanpassen met geheel nieuwe leermiddelen. Bestuurders gaan die uitdaging veelal niet aan omdat ze zich niet gesteund voelen door de Haagse sturing. De Brabantse Health Deal biedt weliswaar de argumentatie en de Stad van Morgen de werkwijze maar de omslag in en met de scholen vergt veel meer op alle fronten. Dit moeten we gezamenlijk als kans zien en niet geblokkeerd door (school)bestuurders in een hiërarchie van afhankelijkheden. Er is geen enkel denkbaar belang dat de waarde-gedreven evolutie van onze nieuwe generaties in de weg zou mogen staan.

Actie: STIR gaat verder met het opbouwen van het nieuwe scholingssysteem van betrokkenheid en stimulans tot zelfleiderschap. De vrije denkprocessen van de jeugd en de onbevangen creativiteit is een maatschappelijk vermogen dat juist in deze tijden van onschatbare waarde is en gedolven niet bedolven dient te worden.

6. Internationale communicatie en uitwisseling:
De aanwezigheid van internationale deelnemers aan het debat uit Spanje, Afghanistan, en Turkije, gaf een extra dimensie aan de gesprekken die met tolk vertaling en open interactie werden gevoerd. De algehele opvatting werd gedeeld dat de sustainocratisch geformuleerde kernwaarden universeel zijn en derhalve verbindend werken tussen alle gemeenschappen en culturen. Overal in de wereld ontstaat het sociale ondernemen en innovaties, gemotiveerd door inzichten en bewustwording “dat het anders moet” en met hun resultaten de wereld, vaak tegen alle oude opvattingen in, vooruit helpen. Het onderling uitwisselen van ervaringen, lokaal en internationaal is essentieel om met elkaar de lat steeds verder te verhogen. De sustainocratische manier van werken die via de DDW2016 tentoonstelling werd getoond, het burgerparticipatie debat en de ervaringen tijdens de Erasmus+ uitwisseling, hadden de basis gelegd voor deze spontane internationale aanwezigheid in de raadzaal. “Nu het bestaat, willen wij het ook”, komt uit deze groep. Mensen uit andere landen, zoals Zuid Korea, Mexico, China, Peru, Japan, enz hadden zich ook al op deze manier geuit.

Verschillende partijen zijn, net als de Stad van Morgen met de STIR HUBs en leer coöperatie, bezig met een horizontaal kennis en innovatie uitwisselingsprogramma en platforms in Europa. De initiatieven van STIR via AiREAS en Sustainocratie, Pakhuis de Zwijger met Citymakers, de Stadsambassades en de intenties van het WTC zijn hiervan voorbeelden.

Actie: STIR als onderzoeksstichting en initiatiefnemer van Stad van Morgen bewegingen zoals AiREAS, FRE2SH en STIR leer coöperatie zal de samenwerking tussen deze netwerk initiatieven verder trachten op te bouwen zodat er een snelweg van uitwisseling van kennis, goede voorbeelden en innovaties ontstaat en groeit.