Gemeenteraad verkiezing? Radeloos over wat te kiezen?

Stad van Morgen partner in Eindhoven C.L.O. organiseert een informatieavond voor alle Nederlanders van buitenlandse komaf die zich afvragen hoe ze met de verkiezingen om kunnen gaan. Sociologen Milagros Maldonado en Leny Raedts kunnen de avond leiden vanuit de objectieve dynamiek van sociologie en de evolutie van maatschappelijke structuren.
Hierbij de aankondiging op Facebook:

Verkiezingen gemeenteraad

Binnenkort, op 21 maart, zijn er weer verkiezingen. Dit keer voor de gemeenteraad.
Het is een belangrijke verkiezing, want de gemeente beslist over veel zaken die ons dagelijks leven betreffen. 


Hoe maak jij je keuze? Welke onderwerpen zijn voor jou belangrijk?
We willen op deze avond aandacht besteden aan de achtergrond van politieke partijen; de ideeën achter de verkiezingsprogramma’s.
Leny Raedts, sociologe, en deskundig op het terrein van politiek en beleid, zal een inleiding geven, met als onderwerpen:
– Wat is de rol van de gemeenteraad? Waarover nemen zij beslissingen?
– Wat is de achtergrond van politieke partijen?
Daarna zullen we thema’s bespreken die jij belangrijk vindt om je stem te bepalen.

Stad van Morgen heeft met Sustainocratie een heel ander maatschappijmodel voor ogen. De manier waarop onze huidige democratie functioneert is niet meer democratisch. Belangenstructuren hebben de essentie van de maatschappelijke vooruitgang overstegen. Daarnaast vergt de huidige wereldwijde en lokale problematiek een geheel nieuw niveau van expertise die we niet gemakkelijk terugvinden in de ambtelijke en bestuurlijke structuren. Nieuwe politieke partijen kondigen aan dat ze zich achter het gedachtegoed van de Stad van Morgen scharen en zijn bereid van binnenuit de huidige cultuur en structuren ter discussie te stellen. Dat kan alleen als zij vanuit de maatschappij gesteund worden. Ondertussen zien we een nagenoeg onhandelbare versnippering plaatsvinden in de politieke arena. De zoektocht naar de essentie van onze samenleving is in volle gang. Hoe ga je daarmee om als burger? En helemaal als burger die onvoldoende bekend is met de Nederlandse structuren en werkwijzen….

Het is fijn dat CLO (Latijns Amerikaanse community van Eindhoven) dit sociologisch aanvliegt. We gaan kijken of we dit zowel in het Nederlands als in het Engels kunnen organiseren zodat we een zo breed mogelijk multicultureel publiek kunnen aanspreken.  

 

2018 het jaar van verschillende werkelijkheden

Even twee korte illustratieve voorbeelden voordat we naar 2018 en nieuwe werkelijkheden gaan.

Hoe vertelt een aap aan een vis hoe het is om in bomen te klimmen? Voor een aap is dat moeilijk uit te leggen aan de vis. Voor de vis ook erg lastig om te begrijpen. Ze leven in twee verschillende werelden. De vis en de aap munten uit in hun eigen leefomgeving, context en gedrag maar kunnen zich de werelden van elkaar moeilijk voorstellen omdat het niet tot hun dagelijkse beleving behoort. Ze zouden elkaars bestaan zelfs kunnen ontkennen.

Zo is er ook het verhaal van de platlanders. Dat zijn denkbeeldige wezens die in een twee dimensionale wereld leven. Er is in die wereld geen omhoog of omlaag. Alleen heen en weer, vooruit en achteruit. Hoe leg je deze platlanders uit dat er een derde dimensie bestaat waarin we ook diepte kunnen waarnemen en structureren? Dat in die 3D zelfs oneindig veel 2D werelden parallel en door elkaar heen lopen? En dat die werelden ook geen voorstelling hebben van het bestaan van elkaar? Elk van die platlanders is daarom in staat het bestaan ervan te ontkennen.

Als we het hebben over Sustainocratie als maatschappijvorm zien we deze verhaaltjes ook terugkomen op menselijk niveau. Sustainocratie is een andere werkelijkheid dan we generaties lang gewend zijn en ons is aangeleerd. Het is tevens een nieuwe dimensie die aan onze samenleving is toegevoegd. Dat is nieuw en lastig te bevatten. Het vergt amper uitleg voor degenen die het snappen door te leven vanuit deze nieuwe dimensie en dit bewustzijn. Het is veel lastiger voor de mensen die het al dan niet tegenkomen en nog blijven redeneren vanuit de beperkingen van hun gangbare levensdynamiek. Ze zullen de Sustainocratische uitleg spiegelen aan hun bekende belevingswereld. Dat werkt niet. Net zo min als een vis in een boom kan klimmen door in het water te blijven zwemmen.

Waarom zou een aap een vis willen overtuigen? Of 2D de 3D wereld moeten willen snappen? Dat is inderdaad helemaal niet nodig. Tenzij er in die ontwikkeling duidelijke voordelen te behalen zijn. Dat is een van de redenen waarom nieuwe werkelijkheden zoals de Sustainocratische versie hun intrede hebben gedaan. De gangbare (oude) menselijke werkelijkheid maakt onze leefomgeving kapot, vernietigt onze onderlinge relaties en die met de natuur. Bewustwording “dat het anders moet” is al een stapje in de richting van een nieuwe dimensie van verbondenheid en gedragsaanpassing.

Het voordeel van de mens is dat we in staat zijn te evolueren in bewustzijn (gewaarwording en nieuwe dingen snappen) waardoor nieuwe dimensies zichtbaar worden of we ons gedrag aanpassen door nieuwe inzichten of omgevingen. Kortom we kunnen van zwemmen evolueren naar bomen klimmen en beide leren beheersen. We zijn ook in staat 2 en 3 dimensies te beredeneren en hebben tevens de mogelijkheid te evolueren naar 4 en 5D bewustzijn. De mens heeft deze ongekende evolutie mogelijkheden tijdens het leven zelf. Dat betekent tevens dat er mensen zijn die hierin verder zijn dan anderen.

Zo ontstaat een situatie waarin verschillende werkelijkheden door elkaar gaan lopen, met elkaar botsen of elkaar versterken. Dat geldt niet alleen voor de individuele mens maar ook voor instellingen, overheden en bedrijven.  In 2018 manifesteert zich de nieuwe dimensie die structureel (niet meer ad hoc) naast de oude komt te staan.

MDE lijstje

Einstein zei “je moet de spelregels snappen en daarna beter spelen dan de rest”. Begrijpen houdt verband met de context van waaruit we redeneren. In Sustainocratie redeneren we nu eenmaal vanuit de evolutie van de mens via kernwaarden zoals gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, bewustwording en onze 4 dagelijkse natuurlijke behoeften (eten, drinken, energie en lucht). Dat is anders dan redeneren vanuit geld of macht.

* Geld en politiek gaat niet over leven

* Sustainocratie gaat wel over leven

Zo zei wijlen Johan Cruyff terecht eens “je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Anders blijft het abracadabra. Iemand die goed is in basketbal hoeft nog niet uit te blinken in voetbal ook al is het allebei “sport”. Dat geldt ook voor maatschappij modellen. Er zijn meerdere opties ook al denken we vaak van niet, of wordt ons dat opgedrongen door machthebbers. Zie dit filmpje over de manipulatie waar we constant aan onderhevig zijn:

In Sustainocratie plaatsen we “de mens” centraal in ons denken en handelen. Het gaat om het welzijn dat we samen creëren, onze continuïteit en evolutie als soort. Dan gelden ineens heel andere regels dan in de huidige politiek economisch aangestuurde situatie waarin we afhankelijk zijn gemaakt van een kostbare hiërarchische structuur. Voor velen bestaat echter alleen die ene politiek en economische werkelijkheid en afhankelijkheid. “Het is zoals het is”, zegt men gemakshalve. Daar spiegelt men alles mee alsof de voetballer basketbal wil spelen met uitsluitend voetbal regels. Dat kan natuurlijk niet. Het is niet zoals het is, het is zoals wij het interpreteren en er naar handelen. Grote uitdagingen zoals vervuiling, ontbossing, vernietiging van leven op Aarde, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, ziektes, enz zorgen ervoor dat we anders gaan denken. En daar horen andere modellen of gedragspatronen bij.

2018 staat derhalve in het teken van nieuw maatschappelijke structuren die eerst naast elkaar functioneren door de betrokkenheid van drie groepen mensen en instanties:

  • Zij die vasthouden aan de politieke economische werkelijkheid en hun gefragmenteerde rol daarin
  • Zij die structureel meegaan in niveau 4 participatie (zoals Sustainocratie) ,  redenerend en handelend vanuit een holistische benadering en samenhang
  • Zij die tussen beide werkelijkheden blijven hangen

Deze situatie zullen we ook tegenkomen in de raadsverkiezingen waarin menselijke kernwaarden en cocreatie tot de politieke agenda zijn doorgedrongen. Kijk bijvoorbeeld naar het Brabant Gezonder programma. Steeds meer burgergroepen staan op en nemen zelf verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en zoeken samenwerking met bestuurlijke organen. Ook het politiek economische bolwerk kan niet anders dan de samenwerking aangaan uit algemeen belang en omdat men niet verwijtbaar wil zijn voor de problemen die aantoonbaar uit de oude agenda’s zijn voortgekomen. De nieuwe werkelijkheid wint derhalve aan stroomversnelling. Maar er zijn tevens regio’s waar zogenaamde Trump effecten mogelijk zijn door de druk van conservatieve kapitalisten die hun positie ondermijnt zien raken. Deze effecten worden door Otto Scharmer (Theory-U) gerelativeerd in zijn recente blog bijdrage. Hij ziet het als stuiptrekking en voorbode van structurele verandering.

Kortom, en concluderend, de nieuwe werkelijkheden manifesteren zich, laten zich zien en winnen terrein vanuit zelfbewuste deelname van steeds meer burgers, bestuurders, bedrijven en instellingen. Dat levert zowel spanningen als een positieve flow op maar in 2018 zullen ze voor het eerst structureel naast elkaar gaan staan en de contrasten uitvechten in de evolutionaire strijd om ons voortbestaan. Ook de natuur zal er een schepje bovenop blijven doen waardoor het weer een boeiend jaar wordt vol bedreigingen en kansen. Hoe we ermee omgaan bepaalt uiteindelijk onze eigen flow.

Zelf heb ik de keuze al ruim 20 jaar geleden gemaakt als persoon. Sinds 2009 is de Stad van Morgen ontstaan als verzamelplek voor mensen en instantie die cocreatie vanuit menselijke kernwaarden verder innovatief vorm willen geven. En sinds 2012 bestaat de naam, vorm en kader onder de gemeenschappelijke noemer van Sustainocratie dat zich uit in niveau 4 bewegingen als AiREAS, FRE2SH, COS3I en School of Talents in Eindhoven, Brabant, Nederland, Europa en de hele wereld. Gezien deze evolutie zal wat mij en ons betreft, als collectief aan de kant van Sustainocratie, 2018 een prachtig jaar worden.

Het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid

Stad van Morgen heeft met haar STIR Academy al jaren gewerkt aan maatschappelijke bewustwording. Nu heeft ze, in samenwerking met pioniers in het beroepsonderwijs de praktische basis gelegd voor de nieuwe beroepswerkelijkheid die ontstaat. De STIR Academy heet nu de School of Talents waarin iedereen is uitgenodigd om de transitie vorm te geven onder professionele begeleiding en met sponsoring van zelfbewuste overheden en bedrijven die er ook hun eigenbelang en toekomstig bestaansrecht aan ontlenen.

Trajecten van 6 maanden worden aangeboden aan afstuderende studenten (einde studie stage als beroepsvoorbereidend proces), afgestudeerde studenten (zelf je eigen beroep creëren), werklozen (Uit te tijd in de oude werkelijkheid? Bij de tijd in de nieuwe!), vluchtelingen (De nieuwe tijd is een open en vreedzaam gebied dat nog helemaal beroepsmatig ingekleurd dient te worden), enz. Download hier “het nieuwe werken doen we samen” het-nieuw-werken-doen-we-samen-2

het-nieuw-werken-doen-we-samen-cover

Uitleg over de transitie voor belangstellenden
In de transitie van een wereld vol paarden naar auto’s ontstonden allerlei nieuwe beroepsfuncties die de oude vervingen. Maar voordat die nieuwe beroepen algemeen werden moesten ze eerst gecreëerd worden zodat ze daarna konden worden gekopieerd en uitvergroot in de wereld. De eerste automonteur werd zo het voorbeeld voor een hele wereldbevolking van monteurs, leermeesters, onderwijs, onderdelen leveringen, instrument ontwikkelingen, enz. enz.  Dit soort transities hebben de grote fasen van vooruitgang gekenmerkt waar welvaart aan werd ontleend. Tot op heden werd de motor van vooruitgang vooral bepaald door bepaalde technologische ontwikkelingen (stoommachine, trein, elektriciteit, ICT….) en gebruik van grondstoffen (katoen, olie, staal, chemie,….). De Kondratiev weergave van deze fasen over de laatste 200 jaar geven een interessant beeld. Let dan vooral op de synchroniciteit verandering die vanaf 1999 zo’n beetje zichtbaar begint te worden en we nu, anno 2017 tot een bewustzijnsdoorbraak kenmerken.

dood-of-leven

We zitten dus weer in een enorme transitie. Deze keer gaat het niet om grondstoffen of technologie maar om bewustwording. De laatste technologische doorbraak (ICT en Internet) helpt ons daar enorm bij. Dat betekent niet dat technologie en grondstofgebruik tot innovatieve stilstand is gekomen, integendeel. Doordat de mens doordringt tot een nieuwe bewustzijnsniveau wordt ook de toepassing van grondstoffen en technologie daaraan gerelateerd. En dat niet alleen. Ook alle bekende menselijke organisatievormen, functies en als wetten geregistreerde omgangsvormen veranderen gaandeweg. Hierdoor breekt een ongekende nieuwe periode aan van nieuwe beroepskeuzes, ondernemerschap, bestuursvormen en activiteiten. Ze vervangen oude werkwijzen met nieuwe toepassingen of creëren geheel nieuwe beroepsfuncties. In de bekende vakgebieden zien we dit gebeuren maar er zijn ook totaal nieuwe beroepsoriëntaties die nog nooit eerder hebben bestaan.

Denk bijvoorbeeld aan de participatiemaatschappij. In het oude denken legt men de participatiemaatschappij, die pas in de jaren 70 is ontstaan, uit als “de burger mag meepraten maar de overheid is de baas”. Zo zullen er veel wethouders en bestuurders ook nog steeds over denken.

Maar in het nieuwe denken is de participatiemaatschappij verbonden aan het bewustzijnsniveau dat kernverantwoordelijkheden samen gedragen worden. Hieruit ontstaat een nieuwe vorm van besturen waarin taken worden verdeeld maar verantwoordelijkheden gedeeld. Bestuurders, instellingen en burgers worden partners omdat het collectieve bewustzijn sturend is en niet het individuele belang.

Dat geldt ook voor ondernemingen. In het oude denken van bedrijven is de consument de markt die door marketing technieken verleid kan worden tot consumeren zonder dat ervoor verantwoordelijkheid wordt gevraagd, niet aan de onderneming, noch de consument. Consumeren is economische variabel, een moreel vraagstuk. Ondernemen staat synoniem voor geld verdienen.

In het nieuwe ondernemen gaat om het zeker stellen van voorzieningen door middel van toegepaste kennis, integrale betrokkenheid en regionale symbiose met de omgeving. Ondernemen staat synoniem aan waardecreatie en verdeling.

Terwijl het oude verdwijnt en het nieuwe zich ontwikkelt ontstaat een nieuwe beroepsdiversiteit op het raakvlak tussen bewustwording, het goede voorbeeld en de uitnodiging tot participatie. Participeren geeft in potentie meer zekerheden dan het leven in afhankelijkheden van voorzieningssystemen.  Participatiemaatschappen zijn samenwerkingsvormen die zekerheden bouwen op basis van echte waarden (zoals gezonde lucht, gezond samenwerken, eten, water, energie, enz). In een maatschappij die zich ontwikkelt rond participatie ontstaat allerlei waarden-gedreven maatschappen (clusters) die prioriteiten aanpakken die er voor de gehele gemeenschap toe doen. Zo ontstaat een ecosysteem van samenhang dat zich constant onderling afstemt zonder te verzuilen in zichzelf in stand houdende instellingen maar flexibel dynamisch werkend aan de behoeften van dat moment. Bestuurlijk ontstaat een faciliterende overheid die ruimte en infrastructuur schept in diezelfde dynamiek, net zoals ondernemerschap die instrumenten schept waardoor men de verantwoordelijkheden kan dragen.

Persbericht en uitnodiging voor 17 April in Eindhoven

Download hier het persbericht voor de unieke bijeenkomst op 17 April in de Wasvenboerderij

STB-EINDHOVEN -PERSBERICHT

En hier treft u het programma en aanmeldingsformulier

De nieuwe maatschappij krijgt vorm, bestaat en groeit! Maak kennis met de opvattingen, aanpak en voel u genodigd om mee te doen in waardecreatie en de verdeling ervan.

De natuur vindt altijd wel een weg door beton. Zo werkt het bewustzijn ook ten opzichte van macht.
De natuur vindt altijd wel een weg door beton. Zo werkt het bewustzijn ook ten opzichte van macht.

Open STIR avondcollege – 21 januari – Onvermijdelijke chaos

STIR Avondcollege

21 januari 2015

Locatie: Fontys hogeschool te Eindhoven – Rachelmolen 1

Tijd: 19:00 – 21:30 – toegankelijk voor iedereen

Onderwerp: De onvermijdelijke chaos

Introductie onderwerp:

Recent zijn we wereldwijd opgeschrikt door de laaghartige moordaanslag op het redactieteam van het Franse satirische magazine Charlie Hebdo. Het feit werd de meest gebruikte hashtag (#jesuischarlie) op Twitter en een golf van verontwaardiging ging door iedereen die vrijheid van meningsuiting hoog acht.

image
Twitter explosie #jesuischarlie

Toch is het magazine niet vrij van kritiek door de manier waarop het zonder schroom of eigen beperking een ieder op de hak neemt met een vorm van onsubtiele schunnigheid. In feite wordt het ook gezien als vorm van agressie dat niet met kogels maar met het potlood wordt uitgevochten. Hoofden afsnijdende godsdienststrijders, moordende figuren, schandalige tekeningen, ghettos, criminaliteit, witte boorden misdaad, woekerpolissen, rente vragende financiers, armoede ontwikkeling, macht misbruik? enorme vluchtelingen groepen, oorlogen, onrust, catastrofes, het ene drama na het andere….chaos! Op kleinere schaal zien we zelfmoord, drank, drugs, megafeesten, orgies, comadrinken, het lijkt wel een ontsnappingspoging aan een zekere werkelijkheid.

Volgens het natuurlijke en menselijke complexiteit model van Jean-Paul Close is chaos onvermijdelijk. Bovenstaande is verklaarbaar en maar een tipje van de sluier. Alles komt voort uit een verkeerde positionering en maatschappelijke benadering die we sinds de jaren 70 ter harte hebben genomen en de wereld tot een menselijk drama dreigt te drijven. Hoe zit dat? Wat kunnen we eraan doen? Wat is de typische reactie van de mens? Hoe komen we er uit? Wat voor keuzes hebben we persoonlijk en collectief?

image
SAFE positioneert zich aan de kant van cocreatie en zelf leiderschap

Chaos hoort erbij en is bewustmakend goed als je ermee om kunt gaan.
Tijdens het college gaat Jean-Paul Close in op het fenomeen en de moeilijkheid voor mens en instanties om ermee om te gaan waardoor ze zelf de chaos dreigen te vergroten. Gelukkig zijn er pioniers die wel raad weten met het fenomeen en de basis leggen voor de integrale vernieuwing. Waar staat uzelf? Vlak voor de chaos? Er middenin? Of bent u een vernieuwer?

Wat brengt de nabije toekomst? Wat kunt uzelf doen om zonder kleerscheuren de chaos te overbruggen?

Docent Jean-Paul Close
Jean-Paul is grondlegger van Sustainocratie en initiatiefnemer van de Stad van Morgen van waaruit chaos overstijgend initiatieven zoals AiREAS, FRE2SH, STIR Academy en SAFE zijn ontstaan.

Nicolette Meeder is gastvrouw en mede verantwoordelijk voor de STIR Academy als partner.

Kosten: 5€ voor Stad van Morgen partners, of 1 AiREAS munt. 10€ voor andere deelnemers.

FRE2SH farm in de pers

Het Eindhovens Dagblad toont zich een trouwe lokale partner om de initiatieven van de Stad van Morgen onder de aandacht te brengen. Vandaag komt Nicolette Meeder aan het woord met de eerste FRE2SH farm en de open dag op 27 september:

image
Nicolette Meeder legt uit

“Minder voedselkilometers en weten wat je eet” is een mooie boodschap.

Meer weten over VE2RS = FRE2SH en het Stad – Platteland programma? Bel of mail even met Nicolette of volg deze blog.

Raadsverkiezingen: wat op het spel staat

De gemeenteraad verkiezingen 2014 zijn achter de rug. De herverdeling heeft plaatsgevonden. Het hanengevecht is weer begonnen om de “macht” maar is dat zo terecht?

De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke gebiedsfunctie. Maar daar blijft het bij. De duurzame 21e eeuwse gemeenschap is geen eenzijdige overheidtaak (meer) ook al denken sommige partijen of mensen dat nog wel. Daarvoor zijn de maatschappelijke ontwikkelingen te complex, met teveel invloeden van binnen en buitenaf. De maatschappij 3.0 is een cultuur van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden rondom concrete duurzame doelen.

Daarvoor zijn grote veranderingen nodig die veel eisen van de bestuurders die nu gekozen worden. Zij zullen de transitie moeten waarmaken van een dominante, bureaucratische, machtgedreven overheid naar een participatieve en faciliterende overheid in een coöperatie maatschappij met hogere duurzaam menselijke doelen die politieke en economische belangen overstijgen.

Het gaat niet meer om links of recht
Het niet meer om de kleur van de partij, gefragmenteerde beloftes of eigenbelang van de deelnemers en hun partij aanhangers. Het gaat om grote lokale ontwikkelingen die voortkomen uit wereldwijde uitdagingen (global issues, local solutions, global application) op gebied van integraal menselijkheid en duurzame vooruitgang die een overheid niet alleen aan kan. Het professionele profiel en de menselijkheid van de raadsleden en kandidaat wethouders is doorslaggevend, niet de politieke kleur.

Bepalend voor de gemeentelijke gebiedstoekomst is hun bereidheid en capaciteit vandaag tot transparant en doortastend, multidisciplinair samenwerken aan de grote uitdagingen. Dit gebeurt niet meer op basis van dominantie maar gelijkwaardigheid. Er verandert hierdoor veel voor het hele ambtenaren apparaat, de gemeentelijke werkwijze, enz. Het probleem is dat deze transitie structureel in de weg wordt gestaan door de ouderwetse juridische en operationele verhoudingen die ruim 160 jaar geleden zijn samengesteld en doorontwikkeld. Dit transformeren vergt een uniek bestuursprofiel dat dun is gezaaid. Men levert de macht in voor autoriteit door samen te gaan werken. De raad staat erbij en kijkt ernaar, met een blokkerende mentaliteit of zelfbewustzijn rond grote transformatieve veranderingen.

Stad van Morgen (stichting STIR ) stippelde al in 2009 de grote veranderingslijnen uit die het samen met zelfbewuste bestuurders en ambtenaren in Eindhoven uitprobeerde middels AiREAS, VE2RS en STIR Academy. Veel gemeenten tonen nog moeite met de nieuwe verhoudingen met de lokale bevolking en instanties maar de precedenten zijn positief, noodzakelijk en transformatief. Niet alleen de overheid wordt geraakt door de transformatie, ook alle andere deelnemers moeten zich aanpassen. De een doet dat met meer overtuiging en daadkracht dan de ander. Ook hierin zit een uitdaging waarin vooruitstrevende gemeenschappen kansen ontwikkelen die de conservatieve regios missen. Het is een onstuitbaar proces. Crisissen zullen uiteindelijk zorg dragen voor draagvlak overal. Maar zelfbewuste gemeenschappen nemen het voortouw èn hun kansen.

Hier treft u lijstje van belangrijke veranderingen:

1. Bestuur vanuit oude macht is meer beperkende last dan vooruitstrevende lust.
2. Coöperatie maatschappij in opkomst
3. Toestemmingscultuur op de schop, maakt plaats voor Sustainocratie
4. Alleenrecht over besteding belastinggeld ter discussie
5. Nieuwe juridische basis gebiedsontwikkeling

Ad 1. De macht van de lokale politiek is de laatste decennia erg verminderd. De oude structuur tracht verantwoordelijkheid te blijven dragen door belastingen en bureaucratie te verhogen maar blokkeert ermee de vooruitgang die in de bevolking gaande is. Sommige bestuurders willen wel maar zitten vast in een netwerk van conservatieve belangen en verhoudingen. Hierdoor is veelal de lol van het besturen eraf. De verantwoordelijkheid is te groot en de oude werkwijze te problematisch zodat er nog weinig eer te behalen lijkt.

Er ontstaan bestuurlijke verschillen. De ene wethouder is helemaal voor de autoriteit en kans van doelgericht samenwerken terwijl de andere liever functioneert vanuit besloten machtculturen. Het blijft lastig om BenW, raad, politieke verschillen, conservatieve belangen te betrekken bij vooruitstrevende veranderingen en deze door te voeren. De andere maatschappelijke partijen stellen eisen en willen commitment die de oude Thorbecke cultuur niet kan geven. Het is geen lolletje meer om raad en bestuursfuncties te bekleden terwijl de wereld op zijn kop staat en men ondemocratisch uitgedaagd wordt er verantwoordelijkheid voor te nemen terwijl men er democratisch op wordt afgerekend. Het is een uitdaging die uniek is en van levensbelang. Stad van Morgen nodigt uit om de transformatie aan te gaan en helpt mee.

Ad 2. Er is een transitie gaande waarin verschillende scenario’s zich ontwikkelen. In alle gevallen is lokale politiek en bestuur geen dominante partij meer maar een samenwerkingspartner. Voorbeelden:

* Triple helix: Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Deze samenwerking is vooral institutioneel. Dat wil zeggen dat de samenwerkende instanties nog steeds vanuit het oude paradigma van geldafhankelijkheid en macht redeneren. Daarom is men er in Eindhoven op teruggekomen. De belangentegenstellingen wilden te vaak uitmonden in gepolder zonder resultaat.
* Sustainocratie: Hierin staat de mens en milieu centraal met de verschillende instanties (overheid, bedrijven, wetenschap) als instrumentarium voor duurzame ontwikkelingen (global issues, local solutions). AiREAS, VE2RS, enz zijn voorbeelden van moeizame maar succesvolle experimenten die de wereldbelangen inspireren. Sustainocratie hanteert een definitie van duurzame menselijkheid en vooruitgang.

Ad 3. De oude toestemmingscultuur hoort bij de oude dominante overheid. De coöperatie maatschappij verlangt commitment en expertise van de overheid voor gebiedsontwikkeling, hoger doel en bepaalde publieke functies. Het is een faciliterende cultuur waarbij samenwerking gestuurd wordt door het hogere doel van duurzame menselijkheid en vooruitgang, niet partij keuzes noch polderdiscussies of eenzijdige toestemming. Concensus wordt bereikt over prioriteiten en middelen, niet over de richting want die staat vast (duurzame menselijke vooruitgang).

Ad 4. Alleenrecht over besteding belastinggeld is een op te lossen probleem vanuit punt 3. Vandaag nog is een groot deel van de overheid begroting vastgezet in oude aanbestedingen. De vrijheid van handelen is daarom enorm beperkt terwijl de lobby tegen elke verandering druk uit oefent op de beleidstructuren. De coalitie van multidisciplinair samenwerken accepteert geen commitment zonder toegang tot middelen. Het wordt een grote uitdaging om belasting geld in coöperatieve verband te besteden in plaats van eenzijdig.

Ad 5. Bovenstaande geeft tevens aan dat er veel juridische bepalingen uit de oude verzuilde en gefragmenteerde relatie cultuur blokkerend werken in een gedeelde verantwoordelijkheid cultuur. Daar dient verandering in te komen en ook dit gebeurt niet zomaar. 160 jaar van opgebouwde regelgeving transformeer je niet in een keer zonder de maatschappij in chaos te dompelen. De Stad van Morgen heeft de STIR lus geïntroduceerd. Door deze toe te passen ontstaat er een proactief proces. Het verlangt leiderschap van alle betrokken partijen.