18 November STIR Avondinspiratie – Gezondheid en zorg

STIR Avondinspiratie | Thema Gezondheid | Voor ons en onze kinderen: er is veel meer mogelijk dan wij denken (pilot sessie)

Vervolg op 26 april
Tijdens het STIR Avondcollege van 26 april hebben wij van Eugen Oetringer gehoord hoe TomTom- achtige technieken hem de weg naar therapieën wezen die bij de ADHD en dyslexie van zijn zoon de doorbraak leveren. Hij stelde tevens een lijst met therapieën voor die, na het uitziet, deze technieken gebruiken zonder dat iemand het weet. Samen met de besproken talenten bij mensen met ADHD, dyslexie en autisme vonden wij het dusdanig interessant dat wij het initiatief ‘School of Talents’ zijn gestart. Er blijkt nog veel meer mogelijk te zijn.

Het Zorgdenkers Netwerk, wat mede vanuit Eugen’s ervaringen is ontstaan, heeft een reeks vergaande mogelijkheden gevonden. Tijdens dit interactieve avondcollege gaat Eugen voorstellen wat ze hebben gevonden. Wellicht dat u, als patiënt, zorgverlener/uitvoerder of bestuurder/manager, het een of ander kunt meenemen en meteen inzetten.

Locatie: Fontys Hogeschool, Rachelmolen 1, Gebouw R1, rechtdoor – achterste lokaal links

Tijd: Van 19:00 tot 21:30

Kosten: AiREAS muntje of 5€ koffiebijdrage

Agenda:
·         19:00 Introductie Nicolette Meeder

·         19:20 Wat zijn uw verwachtingen aan vanavond? – interactief

Wanneer werkt het huidige systeem prima? –  interactief

Waar loopt u tegenaan? – interactief

·         19:40 Bronnen voor een betrouwbare, duurzame en kwalitatief hoogwaardige zorg

·         19:55 Oefening deel I

·         20:00 korte pauze

·         20:15 Wat houdt ons tegen de bronnen aan te spreken?

Oefening deel 2

·         20:40 Mogelijkheden (voorbeelden)

·         20:50 Welke nieuwe mogelijkheden ziet u voor uw situatie as patiënt, zorgverlener/uitvoerder of   bestuurder/manager? – interactief

·         21:15 Wat vindt u van deze pilot sessie? Wat kan beter?

·         21:30 afsluiting

School of Talents

Eindhoven en omgeving
Eindhoven en omgeving
Initiatiefnemers
Initiatiefnemers

Hier kunt u een overzicht van therapieën downloaden. Niet alle zullen meteen beschikbaar zijn in Eindhoven maar we groeien er wel naar toe naar mate de ervaring en betrokkenheid opbouwt.

OMH Treatment List V1.1-Overview (3)

Woont u in Eindhoven of omgeving en wilt u met uw kind en school in overleg geef dan ons even via onderstaande formulier (zonder verplichtingen) een seintje:

6 juni: Deel 2 Natuur van Dyslexie en andere zogenaamde aandoeningen

STIR College (open voor iedereen)

6 juni 2015 te Eindhoven 13:00 tot 17:00

Deel II  als vervolg op 29 April – En nu verder

Thema: Natuur en Dyslexie/ADHD/Autisme en meer

Een frisse kijk en nieuwe mogelijkheden in Eindhoven. Na de reacties op het avondcollege van 29 april willen wij op 6 juni een volgende stap maken.

Uitnodiging tot samenwerking

Voor wie: Deskundigen op gebied van natuurlijke (niet medicinale) therapieën, bestuurders scholen, leerkrachten, ouders met kinderen met een sociale handicap in deze wereld die hun talent niet benut zien.

Stellingen:

Jean-Paul Close –  Uitgangspunt is dat de mens allereerst “natuur” is en ook verzorging kan krijgen door deze “natuur” te begrijpen en er lichamelijk en geestelijk op af te stemmen. Technologie is met name een hulpmiddel als aanvulling op de natuur in plaats van vervanging of onderdrukking ervan. Dat geldt ook voor medicijngebruik en labelen van mensen als ze niet in vastgestelde patronen passen. Dat is tegenstrijdig de natuur.

Jean-Paul Close
Jean-Paul Close

Eugen Oetringer – Na aanleiding van de zoektocht naar hulp voor zijn eigen zoon, met toepassing van kennis op gebied van complexe netwerken (die net zoals de hersenen functioneren, bijvoorbeeld het verkeer of computer netwerken) leverde een analyse 18 therapieën en preventietechnieken op. Deze gebruiken waarschijnlijk Tom-Tom-achtige technieken. De technieken leveren in de meeste gevallen veel sneller, goedkoper en effectiever resultaat dan de vormen van onderdrukking.

Eugen Oetringer
Eugen Oetringer

Wat hebben wij nodig om dit in Eindhoven structureel voor elkaar te krijgen?

Vanuit de STIR Academy (Stad van Morgen)  is geopperd om de School of Talents op te zetten die zich richt op deze doelgroep van jongeren, ter ondersteuning van de jongeren zelf, de ouders en het reguliere onderwijs. Het plan zou kunnen zijn om professionele deskundigen op gebied van therapieën, die uit de analyse van Eugen succesvol blijken, uit te nodigen zich te verenigen in deze school. De school biedt dan persoonsgerichte programma’s in samenspraak met de jongere, ouders en de school waar het kind is ingeschreven. Doel is dat het kind voldoende vaardigheden en talent ontwikkelt dat het weer mee kan draaien op de oorspronkelijke school.

Wie doet mee? Tegen welke hindernissen lopen we? Hoe overbruggen we ze? Kunnen we voor seizoen 2015/2016 een proefprogramma voorzien? Hebben we voldoende deskundigen in ons netwerk om dit mogelijk te maken? Hoe financieren we de School of Talents, enz

STIR Academy: Dit is de academie onder de Sustainocratische vlag van de Stad van Morgen. Sinds 2009 is deze stichting actief met het vermenselijken van de maatschappij door multidisciplinaire samenwerkingsvormen op te zetten die de mens weer harmoniseert met haar natuurlijke omgeving. De colleges staan inhoudelijk onder leiding van Jean-Paul Close en dienen niet alleen als bron van inspiratie maar ook innovatie en implementatie (triple “i”). Nicolette Meeder is gastvrouwe en geeft individuele begeleiding mocht daar behoefte aan zijn.

Locatie: in Eindhoven (Exacte locatie volgt)

Aanvang:  13:00      Pauze: 14:30    Einde 17:00

Kosten: koffie 5-je (5€) voor leden of partners, of een AiREAS munt. Niet leden 10€.

School of Talents

Het afgelopen STIR avondcollege ging over de problemen van jongeren die afwijken van de norm (door dyslexie, autisme of ADHD bijvoorbeeld) en daardoor een probleem hebben in de reguliere maatschappij. Vaak worden zij onterecht behandeld met medicijnen terwijl natuurlijke middelen veelal betere resultaten leveren.

Talentvolle mensen met succesvolle therapieën zijn uitgenodigd om binnen de Stad van Morgen een coöperatieve samenwerking te starten onder de naam SAFE (veiligheid) en zo samen een veilige en voortstevende leeromgeving te scheppen waarin de jongeren zichzelf en hun eigen talenten kunnen ontdekken. We willen deze ” School of Talent” in Eindhoven opzetten.

Wie doet mee? Meld u aan:
jp@stadvanmorgen.com (Jean-Paul Close, initiatiefnemer Stad van Morgen)

Eugen Oetringer eindigde zijn verhaal met de beeldspraak van een rotonde in plaats van kruispunt met stoplichten. Uitgaande van de unieke authenticiteit van elk van deze individuen is generiek, massagericht onderwijs een handicap, een regelrechte ramp vaak, zowel voor de jongere, de ouders, als voor de school.

We hebben voorgesteld om nog 3 dingen te gaan doen in coöperatief verband:

1. Bewustwordingsprogramma dat deze kinderen geen ziekte hebben maar gewoon “anders” in elkaar zitten.

2. Er zijn natuurlijke therapieën die hen kunnen helpen, zonder gebruik van medicijnen. Dit tegen een fractie van de kosten van reguliere zorg en met een hoog welzijn en productiviteit resultaat.

3. Stad van Morgen heeft de SAFE samenwerking opgezet om als ontmoeting en doorverwijs kanaal te functioneren, als een rotonde in plaats van stoplicht. Het helpt de ouders en jongeren zelf hun weg te vinden.

We willen uitnodigen hetvolgende te cocreëren;
* blog over wat wel werkt wat niet
* huiskamer voor ontmoeting en overleg
* School of Talent als hulp voor scholen die moeite hebben met de speciale aandacht die deze jongeren eisen.

En alle andere ideeën die u heeft om deze jongeren, hun ouders en omgeving harmonieus en duurzaam vooruitstrevend, respectvol met elkaar zich te ontwikkelen.

Eugen Oetringer
Jean-Paul Close

Dyslexie, ADHD en Autisme zijn natuurlijke evolutiemechanismen

Tijdens het STIR Avondcollege van 29 April 2015 vertelde Eugen Oetringer hoe bepaalde therapie soorten zijn zoon hadden geholpen om te gaan met zijn Dyslexie en bij behorende gedragsstoornissen.

Eugen tijdens het college
Eugen tijdens het college

 

Alles draait om het snappen dat Dyslexie een normaal verschijnsel is dat voortkomt uit het netwerkmechanisme van het brein. Jean-Paul Close legt het evolutionaire aspect uit van het leven zelf en dat van de mens. Door het filmpje van Harvard University te tonen over Mitochondria laat hij de complexiteit van harmonieuze interactie tussen moleculen ervaren.

Als we dat snappen op niveau van de energievoorziening van onze cellen dan kunnen we dat verder extrapoleren naar de complexe en uiterst nauwkeurige energetische netwerkmechanismen waaruit ons levende organisme is opgebouwd. Dat geldt voor al onze organen inclusief onze hersenen.

Het brein
Het brein

De evolutie van de soorten ontstaat door variaties in deze verbintenissen, soms op genetisch of energetisch niveau, vaak ook op mechanisch niveau. Als zoiets plaatsvindt in de hersenen dan heeft dat consequenties. De “normale” werkwijze van het brein hapert dan waardoor er overbelasting kan optreden of het verdwijnen van bepaalde vaardigheden en het verschijnen van geheel andere. De mens die dit heeft ervaart dat op allerlei manieren. Het uit zich in allerlei mogelijke pijnsoorten maar ook gedragsafwijkingen van datgene dat wij als soort tot “norm” beschouwen. De reactie van de omgeving is al snel om de “afwijking” als raar of ziekelijk te bestempelen en er remedies voor zoeken die het onderdrukken of corrigerend zouden werken. Wat we veel moeilijker aanvaarden is dat deze natuurlijke uitingen van diversiteit een evolutionair karakter hebben waarvan er enkelen doorbreken als nieuwe norm omdat de soort zich erdoor versterkt en andere de evolutie niet doorstaan omdat ze de soort verzwakken.

De afwijkingen zijn soms reacties op omgevingsfactoren. Een recente studie toont aan dat blootstelling aan luchtvervuiling tijdens zwangerschap het ongeboren kind een verhoogde kans van dyslexie, ADHD of Autisme geeft. De natuur reageert op de invloeden van de mens zelf. Jean-Paul argumenteert dat het niet de lijders van deze aandoeningen zijn die therapie nodig hebben maar de veroorzakers van de enorme wereldwijde vervuiling. De natuurlijke reactie op deze patronen is door ziekte waardoor een kwetsbare soort verdwijnt totdat er een ontstaat die weerstand heeft tegen de veranderde omgevingsfactoren. Zonder autisme zouden we waarschijnlijk nooit de wetenschappelijke vooruitgang hebben geboekt. De groeiende percentage van dyslexie, ADHD en autisme zijn een duidelijke reactie op de verstoorde omgevingsfactoren die de mensheid zelf veroorzaakt volgens het “Antropoceen”. Dat heeft niet alleen invloed op onze omgeving maar ook op de levensverbindingen in onze eigen complexe lichaamsopbouw en functioneren.

Omgaan met evolutie

Als we de natuur van het leven en de consequenties van onze eigen beïnvloeding doorgronden dan kunnen we ook maatregelen treffen om mensen die lijden, met fysieke klachten, te helpen om te gaan met hun handicap in plaats van het medicinaal te onderdrukken met medicijnen. Eugen presenteert een lijst van therapieën die echt blijken te werken puur door het mechanisme van het brein te beïnvloeden vanuit zelfbewust experimentele ontwikkelen die aantoon positieve resultaten opleveren ZONDER kostbare medicijnen of hun bijwerkingen. Deze therapieën blijken ook zo effectief en relatief eenvoudig dat ze een factor 10 tot 20 kostenbesparend werken terwijl het welzijn van de betrokkenen en hun omgeving met sprongen vooruit gaat. Lange tijd is deze werkwijze ontkend en onderdrukt door de grote economische belangen van de farmaceutische industrieën en gebrek aan kennis in het huisartsen collectief. Het is eenvoudiger om stoffen als Ritalin voor te schijven dan om de unieke problematiek van een jeugdige individu te doorgronden en samen op zoek te gaan naar effectieve steun in plaats van onderdrukking.

Is een afwijking nodig om uit te blinken?
Is een afwijking nodig om uit te blinken?

De kracht die mensen met een afwijking van de norm vaak ontwikkelen geeft ze op termijn een onderscheidend vermogen ten opzichte van de “normale” massa. Indien goed begeleid kan dit benut worden in plaats van elke afwijking als een probleem te beschouwen. Hoeveel talent laten we niet onbenut op die manier, door misleiding, onwetendheid, apathie of gebrek aan steun?

Stad van Morgen

Via deze weg en het samenwerkingsverband SAFE wil de Stad van Morgen daar verandering in aanbrengen. Allereerst willen we de bewustwording door laten dringen aan iedereen die te maken heeft met Dyslexie, ADHD en Autisme of andere natuur uitingen van deze tijd, dat het normaal is en vaak zelfs een zegen (uitzonderingen daargelaten natuurlijk die een natuurlijke grens van verzwakking hebben overschreden waardoor ze een gevaar zijn voor zichzelf of de omgeving, maar dat geldt ook voor despoten zonder empathie of moreel besef die nu de politieke en economische structuren aanvoeren).

Vervolgens willen we de dialoog opstarten over therapieën die er echt toe doen en aantoonbaar mensen hebben geholpen een duurzaam bestaan op te bouwen door de diversiteit van problemen, handicaps of aparte vaardigheden een plek te geven. Niet alles helpt voor iedereen. Net zomin als er een enkele mens hetzelfde is, zijn er ook geen standaard hulpmiddelen, alleen grote gemene delers die toegespitst dienen te worden op de persoon in kwestie. Dat vergt een graad van specialisatie en een open wil om te experimenteren met de werkelijkheid die zich openbaart.

Therapieën die er toe doen (onderzoek Eugen Oetringer)
Therapieën die er toe doen (onderzoek Eugen Oetringer)

Tot slot willen we betrokken mensen uitnodigen hun keuzes en ervaringen te delen zodat men ook anderen helpt dit allemaal een plekje te geven. In Eindhoven organiseert SAFE laagdrempelige ontmoetingen voor rechtstreekse interactie tussen kennis en zoekende mensen.  Stad van Morgen is niet geld maar waardengedreven. Dat wil zeggen dat we een omgeving van duurzaam vooruitstrevende menselijkheid op willen bouwen waarin welzijn en productiviteit de maatstaf vormen en niet geld en speculatie. Uit het welzijn en productiviteit halen wij onze 4 x winst (maatschappelijk, individueel, ecologisch en economisch). Het is een complexe interactie waarbij de samenwerking met de andere samenwerkingsverbanden van de Stad van Morgen essentieel is. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat goed doordachte omgevingsfactoren zoals luchtkwaliteit, natuurlijk licht, drink water en gezonde voeding, onmiddellijk effect heeft of gedrag (ADHD) en positieve kijk op het leven van de betrokken personen. Het gaat niet alleen om het remedie tegen hoofdpijn en het her-routeren van hersenfuncties maar het scheppen van optimale omgevingsfactoren. Scholen, wijken, buurthuizen, bejaardenhuizen, enz zijn daar meteen bij gebaat met een meetbaar effect op welzijn. AiREAS houdt zich bezig met luchtkwaliteit, FRE2SH met de kwaliteit Stad/Platteland op gebied van voeding, energie en recreatie.

Wanneer is een afwijking een probleem?
Wanneer is een afwijking een probleem?

STIR Academy houdt zich bezig met Triple “i”: Inspiratie, Innovatie en Implementatie. Op 20 Mei bijvoorbeeld gaan we kijken naar de manier waarop we technologie kunnen gebruiken voor de beïnvloeding van gedrag in de stad op gebied van luchtkwaliteit. Dat heeft een direct impact op negatief gedrag.

Meedoen? Schrijf u in en we nemen u mee in onze processen. Heeft u positieve ervaringen die u wilt delen over een therapie of aanpak? Laat ons dat weten, we starten er graag een blogdiscussie over.

STIR Avondcollege | natuur en dyslexie

STIR Avondcollege (open voor iedereen)

29 April 2015 te Fontys Eindhoven van 19:00 tot 21:30

Thema: Natuur en Dyslexie

ADHD, dyslexie, autisme en meer: een frisse kijk en nieuwe mogelijkheden in Eindhoven

Gast inspirator: Eugen Oetringer

image
Eugen Oetringer

Introductie: Ook de wiskundige en IT specialist Eugen Oetringer is het overkomen: zijn zoon kon niet leren lezen. Conventionele aanpak bleek weinig effectief. Tevens waren er de dagelijkse emotionele uitspattingen (ADHD). Eigenlijk had hij medicatie moeten nemen. De IT kennis wees Eugen de weg naar andere therapieën. Het resultaat was verrassend: kort na de behandeling kon zijn zoon het eerste boek lezen en teruggaan naar regulier onderwijs. Als bijwerking was er de afgelopen acht jaar slechts één ADHD incident. Geïnspireerd door deze ervaringen ging hij verder zoeken.

Wat bleek? Meer mensen hadden de weg naar dergelijke behandelingsresultaten gevonden. Ingenieursdisciplines en TomTom leveren de kennis waaruit de werkingswijze van deze therapieën te verklaren is. Een analyse traject leverde 18 therapieën en preventietechnieken die waarschijnlijk Tom-Tom-achtige technieken gebruiken. Verrassenderwijs was er, ondanks ondersteuning van twee professoren, geen onderzoek te vinden dat deze kennis had gebruikt. Nodig onderzoek bleef in de bureaucratie steken. In Eindhoven willen wij hier verandering in brengen. Op 29 april gaat Eugen voorstellen hoe wij via een verantwoorde aanpak dergelijke therapieën op korte termijn toegankelijk kunnen maken, de betere therapieën binnen een paar jaar in kaart brengen en tegelijk de basis legen voor een nieuwe wetenschappelijke discipline.

Heeft u met mensen te maken die een geestelijke aandoening hebben (ook: leerproblemen en hoofdpijn)? Kom dan naar het STIR college.

STIR Academy: Dit is de academy onder de Sustainocratische vlag van de Stad van Morgen. Sinds 2009 is deze stichting actief met het vermenselijken van de maatschappij door multidisciplinaire samenwerkingsvormen op te zetten die de mens weer harmoniseert met haar natuurlijke omgeving. Ook gezondheid en zorg komt aan bod vanuit het beeld dat de mens allereerst “natuur” is en ook verzorging kan krijgen door de “natuur” te begrijpen en er lichamelijk en geestelijk op af te stemmen. Technologie is met name een hulpmiddel als aanvulling op de natuur in plaats van vervanging of onderdrukking ervan. Dat geldt ook voor medicijngebruik en labelen van mensen als ze niet in vastgestelde patronen passen. Dat is tegenstrijdig de natuur.

De colleges staan inhoudelijk onder leiding van Jean-Paul Close en dienen niet alleen als bron van inspiratie maar ook innovatie en implementatie (triple “i”). Nicolette Meeder is gastvrouwe en geeft individuele begeleiding mocht daar behoefte aan zijn.

Locatie:  Fontys Hogeschool Eindhoven, Rachelsmolen 1. Gebouw R1.

Aanvang:  19:00      Pauze: 20:00    Einde 21:30

Kosten: koffie 5-je (5€) voor leden of partners, of een AiREAS munt. Niet leden 10€.

 

Ik wil geen pil

De huidige maatschappelijke maatstaf van het “mens zijn” oordeelt over het cognitieve vermogen om te kunnen rekenen en schrijven en een gedrag afgestemd op sociaal economische standaarden. Een ieder die daarvan afwijkt wordt bestempeld als apart of ziek en onderwerp van onderzoek en corrigerende maatregelen, vaak via onderdrukkende of stimulerende medicijnen en therapieën. De natuurlijke mens is echter geen robot, geen maatwerk van een geldgedreven standaard. De mens is een evolutionair wezen dat bestaat uit een delicaat werkende samenhang van tot leven gekomen moleculen, gestructureerd in een nauwkeurig afgestemd en uiterst functioneel netwerk van chemische en energetische reacties, geholpen door een symbiose van meewerken kleine wezens in ons lichaam en allerlei gespecialiseerde organen die onze zintuiglijke prikkels interpreteren en lichamelijke functies en doelstellingen aansturen.

 

Dit delicate proces kan wel eens verstoord worden. Sterker nog, de gehele evolutie is gebaseerd op verstoorde processen die een eigen nieuw leven gaan leiden en zich met de verstoring vermenigvuldigen totdat het tot de norm gaat behoren. Alleen met dit soort veranderingen, die vaak arbitrair ontstaan en zich manifesteren als nieuwe werkelijkheid, versterkt een soort zich en wordt het weerbaar in een aldoor veranderende omgeving. Denk aan bacteriën die resistent zijn geworden tegen de antibiotica van de mens.

De mens heeft de drang ontwikkeld om alles te “beheersen” te behoeve van vrede en welzijn. De mens is ondergeschikt gemaakt aan een, door onszelf ontwikkelt parallel systeem van geld, schuld en afhankelijkheid waardoor het natuurlijke evolutionaire proces onderdrukt wordt om de afwijking van de norm tegen te gaan ten behoeve van een permanente status quo. Ondertussen vervuilen wij onze omgeving en onszelf waardoor wij juist de verstoorde lichamelijke functies in de hand werken. Deze uiting zich in afwijkend gedrag en vaardigheden maar ook echte ziektes van schadelijke verstoorde levende mechanismen, niet alleen bij de mens maar ook onze natuurlijke omgeving. Wij hebben hele farmaceutische industrieën opgezet en kostbare zorgsystemen om zowel de spontane evolutionaire veranderingen van de “nieuwe” mens om zich onderscheiden van de vervuilende “oude” mens, als de ziekte patronen van onze zelfvernietigende werkwijze, aan te pakken. Kortom, we introduceren een pil, medicijn of remedie om iets te corrigeren dat zich vaak juist voordoet correctie op onze eigen fouten. Zelfbewuste mensen die maatschappelijke veranderingen door willen voeren worden gezien als “gevaar voor de norm” en zelf betitelt als “mentaal gestoord”. Mensen die de natuurlijke werkelijkheid doorgronden en de kracht van onze eigen evolutionaire ontwikkelingen omarmen als noodzakelijke prikkels voor het behoud van onze soort worden bestempeld als “illegaal”, “onwetenschappelijk” en “hobbyisten”, terwijl de aantoonbare doorbraken structureel worden ontkent door de belangenpartijen van de oude norm.

Maar de mens laat zich niet onderdrukken. Er is een natuurlijke drang om een onhoudbare situatie te doorbreken met een algehele verandering. Dat kan door een opstand, een crisis of het ontstaan van een nieuwe maatschappelijke vorm en aanpak die zich op ethische, zelfbewuste verantwoordelijkheid afzondert van de oude norm. Zo is de Stad van Morgen ontstaan. Wij zien ADHD, dyslexie of autisme niet als ziekte of anomalie maar juist als signaal van oprukkende verandering doordat mensen in natuurlijke processen veranderen. Dat kan door de vervuiling die wij veroorzaken en daarmee onze lichamelijke processen verstoren, het kan ook een lichamelijke reactie zijn hierop waardoor wij weerbaarder worden in een schadelijke omgeving. Het is zelfs een gezegde dat zonder Autisme er geen Nobel-winnaars zouden zijn, zonder dyslexie geen kunstenaars die de werkelijkheid anders benaderen en ons verrassen met nieuwe inzichten, en zonder ADHD geen bewustzijn van de vervuilingspatronen die ons beschadigen tot diep in ons wezen en tot uiting brengen in ons gedrag. In plaats van ADHD-ers te behandelen voor hun “gestoorde gedrag” dienen we de omgeving te verbeteren waarin hun ADHD is ontstaan en zien dan in 80% van de gevallen een directe verbetering. Als we willen dat dyslexie “patiënten” kunnen lezen kunnen de jonge hersenen prikkelen door op een andere manier om te gaan met de leesroutine om bijna instantaan prestatie verbetering te zien. Ondertussen dienen we die jongeren niet te bestempelen en een extra last meegeven in hun leven of zelfbeschouwing maar juist te prijzen door hun authenticiteit en diversiteit aan vernieuwde bijdragen aan de menselijkheid en evolutie. Autistische mensen interpreteren de werkelijkheid op een andere manier dan niet beeldende mensen. Als zij daar goed mee om leren gaan kunnen zij bijdragen leveren aan het menselijke bestaan dat niet autisten onmogelijk kunnen bevatten omdat zij die denkpatronen niet hebben.

In geen van de gevallen hanteert de Stad van Morgen pillen of andere soort medicijnen. Binnen het SAFE (veiligheid, respect en productiviteit) samenwerkingsverband hanteert STIR de natuurlijke evolutionaire menselijkheid als uitgangspunt en leert de betreffende mens omgaan met zijn of haar schijnbaar eigenaardigheden en daar het beste van te maken binnen een steeds veranderende context. Wij tillen de mensen uit de verwrongen werkelijkheid van sturende maatschappelijke mechanismen die hen betitelen als afwijkend en brengen hen in de cocreatieve omgeving van zelfbewustzijn en zelf-leiderschap met een harmoniseringsdrang tussen mens en omgeving ten behoeve van welzijn en duurzame vooruitgang.

Meer weten:

SAFE – praktische omgeving voor chaos overstijgende menselijkheid:  jean-paul.close@stadvanmorgen.com

Specifiek “de complexiteit van onze hersenen”: Eugen Oetringer

STIR Academy – bewustwording en praktische toepassing Sustainocratie: nicolette.meeder@stadvanmorgen.com