Brabantse Health Deal

Keuze 2
Keuzes maken

In Brabant en de rest van de wereld is een psychosociale transitie gaande die het algemene begrip “gezondheid” sturend op de agenda zet van gebiedsontwikkeling. Deze transitie is steeds sterker zichtbaar op vele fronten waar mensen en instanties zich ondernemend inzetten met gezondheid als leidraad. Het raakt alles wat betekenisvol is in onze samenleving, van tastbare dingen zoals voeding, voedselproductie, gebruik van grondstoffen, landschapsbenutting, productiviteit, verdeling van producten, financieringsmodellen, waardesystemen en de herontwikkeling van de stedelijke vormgeving maar ook de vernieuwende relatie stad en platteland. Tot de ontastbare zaken zoals het bewustzijn, (multi)cultuur, gedrag, onderwijs en omgangsvormen. Het is een trend die zich in sneltreinvaart ontwikkelt en niet te stoppen is. Dit wordt gekenmerkt als een maatschappelijke “evolutie”, een nieuwe economische Kondratiev cyclus, een niveau 4 gebiedsaanpak, een Sustainocratie.

Deze breed gedragen evolutie is spectaculair want het geeft betekenis aan het herformuleren van onze zekerheden. De vorige fase van onze maatschappelijke en bestuurlijke manier van doen stamt uit het begin van de 18e eeuw, geformaliseerd in het begin van de 19e eeuw, nadat we Napoleon hadden verslagen. Het heeft ons veel vooruitgang gebracht maar tekent zich nu af op weg naar een afgrond. Deze algehele bewustwording vertaalt zich in de verlegging van onze route door keuzes te maken. Gaan we door als vanouds? Dan storten we in een afgrond. Zetten we de wissel om? Dan bouwen we aan nieuwe zekerheden maar wel via een gemeenschappelijk gedragen keuze en commitment. Het bestuur van onze maatschappij kan daarin niet achterblijven. Initiatief wordt nu ook bestuurlijk genomen om deze transitie te borgen in een nieuw beleid-elan. Dat maakt de tijd waarin we leven een van de meest uitdagende en boeiende ooit.

Dood of leven 0
Deze keuze hebben we in Brabant al gemaakt. We gaan voor leven vanuit bewustzijn en creativiteit. Gezondheid is daarin sturend. Dit moeten we alleen nog formaliseren.

Daarom beklinken wij op 22 maart nogmaals onze Brabantse Health Deal, deze keer door ook het regionale bestuur uit te nodigen zich bewust en met hun toebedeelde autoriteit in te gaan zetten voor deze nieuwe werkelijkheid en routeplan. Dat doen we door samen en met alle belangenpartijen de commitment uit te spreken om alle onze sociale, economische en politieke keuzes primair te gaan toetsen aan innovatie met gezondheid als doel. Dit commitment doen we samen.

Dood of leven 3
Dit doen we allemaal samen (burgers, overheid, onderwijs en ondernemers)

Betrokken zijn de vele gemeentes in Brabant, de provincie, de vele waarden gedreven ondernemers, zorg voor gezondheid instellingen, betrokken burgers, onderwijs en wetenschap. De gezonde maatschappij is per slot van rekening een multidisciplinaire cocreatie.

De volgende mijlpalen zijn:

 • 22 Maart – Health Deal gemeenschappelijk erkennen en formaliseren als wisselkeuze met bijbehorende transitie en inzet van beschikbare middelen. Geef aan beneden als u mee wilt committeren.
 • 28 juni – BrabantStad – verbinden van beleidstafel overleg (mobiliteit, voedseltransitie, enz) met deze multidisciplinaire vooruitgang
 • 22 juli – De Brabantse Health Deal wordt getekend
 • Oktober 2016 – Dutch Design Week – podium en feest voor alle mooie voorbeelden vanuit gezondheid en gezonde gebiedsontwikkeling en ondernemerschap die in Brabant zichtbaar zijn en zich krachtig manifesteren.

Meedoen?  Mail even: jean-paul.close@stadvanmorgen.com

Harmonisering en groei

De Stad van Morgen voedt de wereld met nieuw gecreëerde waarden die gebaseerd zijn op de continue beschouwing van de universele kernwaarden van leven in een constant veranderende werkelijkheid. Het is deze positionering die de Stad van Morgen uniek maakt en alle partijen die zich verbinden aan de cocreatie processen van onze multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Voorbeeld van buiten en binnen
Voorbeeld van buiten en binnen

Deze zijn altijd multidisciplinair omdat er een noodzakelijke interactie is tussen “buiten en binnen”

 • kennis (buiten) en bewustwording (binnen)
 • landschap (buiten) en voeding (binnen)
 • luchtkwaliteit (buiten) en gezondheid (binnen)
 • gevaar (buiten) en veiligheid (binnen)
 • samen (buiten) en alleen (binnen)
 • prikkels (buiten) en initiatief (binnen)
 • stad (binnen) en platteland (buiten)
 • enz

Dit kan in groepsvorm worden uitgewerkt en projectmatig voltooid, zoals in AiREAS (luchtkwaliteit, gezondheid en dynamiek) of FRE2SH (lokale productiviteit en samenredzaamheid). Elk van de activiteiten van de Stad van Morgen heeft een harmoniserend effect omdat ze geïnspireerd zijn op een situatie van natuurlijke onbalans. Zo’n onbalans wordt als probleem ervaren, soms als crisis of ongemak, terwijl balans, samenhang en harmonie juist als prettig, gelukkig en welzijn wordt ervaren. Maar harmonie staat altijd onder druk door de veranderende werkelijkheid waardoor er constant prikkels zijn die de harmonie trachten te herstellen, niet door de verandering tegen te werken maar juist door het als bron van inspiratie mee te nemen in onze innovaties en bewustzijnsontwikkeling. Wij noemen deze kernwaarden gedreven activiteiten de “transformatie economie”. Dat komt omdat elke verandering weer nieuwe veranderingen tot gevolg heeft. Doelgericht een verandering introduceren zorgt daarom voor een integraal verander proces, een transformatie van de werkelijkheid.

Stad van Morgen positioneert zich aan de kant van de waardengedreven transformatie economie
Stad van Morgen positioneert zich aan de kant van de waardengedreven transformatie economie

Het is de moeder van wat wij “economie” noemen en in de natuur “evolutie”, beide in de meest pure zin van de woorden, niet de verwrongen manipulatie waar we vaak onder leiden maar die ook door het pure wordt overwonnen en overtroffen .

Als een waarde eenmaal is ontstaan dan is het een nieuw, tastbaar onderdeel geworden van de werkelijkheid dat gedeeld kan worden met de wereld. De mensenwereld kent daarin dat andere onderdeel van de economie, die van de transactionele groei. Zo’n groei gaat door totdat de omgeving ervan verzadigd raakt of de transformatie economie erdoor geprikkeld raakt voor een nieuwe cyclus van verandering. Harmonie is daarom de constante uitdaging die groei voedt met vernieuwing. Door dit op gebiedsniveau te doen (Eindhoven, Brabant, Nederland, Europa, Aarde) ontstaat welzijn voor iedereen in dat gebied door cyclussen van betrokkenheid, inzet en wederkerigheid. Dynamisch clusteren noemen we dat, binnen de context van universele kernwaarden, ofwel “Sustainocratie”.

De evolutie van de mens, maatschappij en economie
De evolutie van de mens, maatschappij en economie

STIR Academy helpt in elke fase van de cyclus (groei, verval, vernieuwing, harmonie) maar altijd vanuit harmonie als eindresultaat zonder status quo. Maatschappelijke positionering aan de kant van de transformatie economie relativeert crisis met verandering, groei met harmonie, harmonie met verandering.

STIR Academy groeit

Vanaf de kickoff in 2009 heeft de Stad van Morgen zich gericht op het uitnodigen en betrekken van mensen en instanties bij haar Sustainocratische processen en inzichten. Dit bleek een uniek wederzijds leerproces, een vorm van leren dat nooit stopt, eigen aan een zijns-gedreven werkelijkheid. Wat wil dat zeggen?

Onze traditionele leerweg is die van vallen en opstaan. In de aankomende wereldwijde publicatie over de 1e fase van AiREAS refereer ik hiernaar door dit “het leren door terugwaartse interpretatie van ervaringen” te noemen.

Backward reflection
Backward interpretatie

Er zijn echter ook veel mensen en instanties die reeds zoveel levenservaring hebben opgebouwd dat ze zich niet meer laten verrassen door gebeurtenissen maar deze zelfbewust veroorzaken. Men heeft een bewustzijnsdoorbraak meegemaakt waardoor alle acties daarop gefundeerd zijn.

Forward interpretation
Forward interpretation

Het leerproces is dan ineens heel anders. We experimenteren dan met een werkelijkheid die wij voor ogen hebben, zoals gemotiveerd vanuit de natuurlijk kernwaarden die in Sustainocratie zijn gedefinieerd.

Waar voorafgaand aan de bewustzijnsdoorbraak de motivatie vaak persoonlijke groei en onderscheidend vermogen (concurrentie) was, vaak met pijnlijke ervaringen, blijkt daarna de motivatie veelal harmonisering en aanpassingsvermogen te zijn. Na de doorbraak ervaren de betreffende personen en organisaties een constante stroom van geluk, passie en zin. Wij passen dit nu ook toe op maatschappijvormen zoals steden en provincies.

STIR leercoöperatie heeft al die ontwikkelingen geborgen in haar programma’s. Bewustwording gaat tot en met het doorbraakmoment. Empathie levert dan de nodige overtuiging rond de ethische werkelijkheid waarna het leven er ineens anders uit gaat zien. Kernwaarden gedreven co-creatie is dan een logische gevolg. We doen dit op alle leeftijdniveaus, professionele uitingen en structuren. Hoe meer mensen en instanties doorbreken des te intensiever we samen kunnen werken aan de grote uitdagingen van deze tijd.

De blog en communicatiesite van de STIR leercoöperatie

Enkele voorbeelden:

Met Turkse jongeren en AiREAS: https://aireas.wordpress.com/2015/12/05/multicultureel-aireas/

Met ROC (nu Summa): “Laat mij maar los”:  https://youtu.be/eHwEmxSBNTk

Met de hele stad Eindhoven: “AiREAS – Gezonde stad, gezonde lucht” : https://youtu.be/KxnuJz5y66E

Met het bedrijfsleven: “Beestachtig Leiderschap”: Beestachtig (1)

Met internationale innovatieve groei: https://youtu.be/cCPyOgc7S1I

Met bestuurders:

Het nieuwe besturen
Het nieuwe besturen

Vanaf 1 januari hebben we onze eigen locatie in Eindhoven om zoveel mogelijke sessies te kunnen organiseren met onze partners.

 • STIR Academy
 • leercoöperatie
 • Sectie-C
 • Daalakkersweg 2, 3 verdieping, lokaal 178
 • Eindhoven

Enkele partners: Nicolette Meeder, Jan-Karel Felderhof, Eugen Oetringer, Rustem Demir, Stichting Bij de Tijd, Leendert van Bree, Jean-Paul Close.

 

Dyslexie, ADHD en Autisme zijn natuurlijke evolutiemechanismen

Tijdens het STIR Avondcollege van 29 April 2015 vertelde Eugen Oetringer hoe bepaalde therapie soorten zijn zoon hadden geholpen om te gaan met zijn Dyslexie en bij behorende gedragsstoornissen.

Eugen tijdens het college
Eugen tijdens het college

 

Alles draait om het snappen dat Dyslexie een normaal verschijnsel is dat voortkomt uit het netwerkmechanisme van het brein. Jean-Paul Close legt het evolutionaire aspect uit van het leven zelf en dat van de mens. Door het filmpje van Harvard University te tonen over Mitochondria laat hij de complexiteit van harmonieuze interactie tussen moleculen ervaren.

Als we dat snappen op niveau van de energievoorziening van onze cellen dan kunnen we dat verder extrapoleren naar de complexe en uiterst nauwkeurige energetische netwerkmechanismen waaruit ons levende organisme is opgebouwd. Dat geldt voor al onze organen inclusief onze hersenen.

Het brein
Het brein

De evolutie van de soorten ontstaat door variaties in deze verbintenissen, soms op genetisch of energetisch niveau, vaak ook op mechanisch niveau. Als zoiets plaatsvindt in de hersenen dan heeft dat consequenties. De “normale” werkwijze van het brein hapert dan waardoor er overbelasting kan optreden of het verdwijnen van bepaalde vaardigheden en het verschijnen van geheel andere. De mens die dit heeft ervaart dat op allerlei manieren. Het uit zich in allerlei mogelijke pijnsoorten maar ook gedragsafwijkingen van datgene dat wij als soort tot “norm” beschouwen. De reactie van de omgeving is al snel om de “afwijking” als raar of ziekelijk te bestempelen en er remedies voor zoeken die het onderdrukken of corrigerend zouden werken. Wat we veel moeilijker aanvaarden is dat deze natuurlijke uitingen van diversiteit een evolutionair karakter hebben waarvan er enkelen doorbreken als nieuwe norm omdat de soort zich erdoor versterkt en andere de evolutie niet doorstaan omdat ze de soort verzwakken.

De afwijkingen zijn soms reacties op omgevingsfactoren. Een recente studie toont aan dat blootstelling aan luchtvervuiling tijdens zwangerschap het ongeboren kind een verhoogde kans van dyslexie, ADHD of Autisme geeft. De natuur reageert op de invloeden van de mens zelf. Jean-Paul argumenteert dat het niet de lijders van deze aandoeningen zijn die therapie nodig hebben maar de veroorzakers van de enorme wereldwijde vervuiling. De natuurlijke reactie op deze patronen is door ziekte waardoor een kwetsbare soort verdwijnt totdat er een ontstaat die weerstand heeft tegen de veranderde omgevingsfactoren. Zonder autisme zouden we waarschijnlijk nooit de wetenschappelijke vooruitgang hebben geboekt. De groeiende percentage van dyslexie, ADHD en autisme zijn een duidelijke reactie op de verstoorde omgevingsfactoren die de mensheid zelf veroorzaakt volgens het “Antropoceen”. Dat heeft niet alleen invloed op onze omgeving maar ook op de levensverbindingen in onze eigen complexe lichaamsopbouw en functioneren.

Omgaan met evolutie

Als we de natuur van het leven en de consequenties van onze eigen beïnvloeding doorgronden dan kunnen we ook maatregelen treffen om mensen die lijden, met fysieke klachten, te helpen om te gaan met hun handicap in plaats van het medicinaal te onderdrukken met medicijnen. Eugen presenteert een lijst van therapieën die echt blijken te werken puur door het mechanisme van het brein te beïnvloeden vanuit zelfbewust experimentele ontwikkelen die aantoon positieve resultaten opleveren ZONDER kostbare medicijnen of hun bijwerkingen. Deze therapieën blijken ook zo effectief en relatief eenvoudig dat ze een factor 10 tot 20 kostenbesparend werken terwijl het welzijn van de betrokkenen en hun omgeving met sprongen vooruit gaat. Lange tijd is deze werkwijze ontkend en onderdrukt door de grote economische belangen van de farmaceutische industrieën en gebrek aan kennis in het huisartsen collectief. Het is eenvoudiger om stoffen als Ritalin voor te schijven dan om de unieke problematiek van een jeugdige individu te doorgronden en samen op zoek te gaan naar effectieve steun in plaats van onderdrukking.

Is een afwijking nodig om uit te blinken?
Is een afwijking nodig om uit te blinken?

De kracht die mensen met een afwijking van de norm vaak ontwikkelen geeft ze op termijn een onderscheidend vermogen ten opzichte van de “normale” massa. Indien goed begeleid kan dit benut worden in plaats van elke afwijking als een probleem te beschouwen. Hoeveel talent laten we niet onbenut op die manier, door misleiding, onwetendheid, apathie of gebrek aan steun?

Stad van Morgen

Via deze weg en het samenwerkingsverband SAFE wil de Stad van Morgen daar verandering in aanbrengen. Allereerst willen we de bewustwording door laten dringen aan iedereen die te maken heeft met Dyslexie, ADHD en Autisme of andere natuur uitingen van deze tijd, dat het normaal is en vaak zelfs een zegen (uitzonderingen daargelaten natuurlijk die een natuurlijke grens van verzwakking hebben overschreden waardoor ze een gevaar zijn voor zichzelf of de omgeving, maar dat geldt ook voor despoten zonder empathie of moreel besef die nu de politieke en economische structuren aanvoeren).

Vervolgens willen we de dialoog opstarten over therapieën die er echt toe doen en aantoonbaar mensen hebben geholpen een duurzaam bestaan op te bouwen door de diversiteit van problemen, handicaps of aparte vaardigheden een plek te geven. Niet alles helpt voor iedereen. Net zomin als er een enkele mens hetzelfde is, zijn er ook geen standaard hulpmiddelen, alleen grote gemene delers die toegespitst dienen te worden op de persoon in kwestie. Dat vergt een graad van specialisatie en een open wil om te experimenteren met de werkelijkheid die zich openbaart.

Therapieën die er toe doen (onderzoek Eugen Oetringer)
Therapieën die er toe doen (onderzoek Eugen Oetringer)

Tot slot willen we betrokken mensen uitnodigen hun keuzes en ervaringen te delen zodat men ook anderen helpt dit allemaal een plekje te geven. In Eindhoven organiseert SAFE laagdrempelige ontmoetingen voor rechtstreekse interactie tussen kennis en zoekende mensen.  Stad van Morgen is niet geld maar waardengedreven. Dat wil zeggen dat we een omgeving van duurzaam vooruitstrevende menselijkheid op willen bouwen waarin welzijn en productiviteit de maatstaf vormen en niet geld en speculatie. Uit het welzijn en productiviteit halen wij onze 4 x winst (maatschappelijk, individueel, ecologisch en economisch). Het is een complexe interactie waarbij de samenwerking met de andere samenwerkingsverbanden van de Stad van Morgen essentieel is. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat goed doordachte omgevingsfactoren zoals luchtkwaliteit, natuurlijk licht, drink water en gezonde voeding, onmiddellijk effect heeft of gedrag (ADHD) en positieve kijk op het leven van de betrokken personen. Het gaat niet alleen om het remedie tegen hoofdpijn en het her-routeren van hersenfuncties maar het scheppen van optimale omgevingsfactoren. Scholen, wijken, buurthuizen, bejaardenhuizen, enz zijn daar meteen bij gebaat met een meetbaar effect op welzijn. AiREAS houdt zich bezig met luchtkwaliteit, FRE2SH met de kwaliteit Stad/Platteland op gebied van voeding, energie en recreatie.

Wanneer is een afwijking een probleem?
Wanneer is een afwijking een probleem?

STIR Academy houdt zich bezig met Triple “i”: Inspiratie, Innovatie en Implementatie. Op 20 Mei bijvoorbeeld gaan we kijken naar de manier waarop we technologie kunnen gebruiken voor de beïnvloeding van gedrag in de stad op gebied van luchtkwaliteit. Dat heeft een direct impact op negatief gedrag.

Meedoen? Schrijf u in en we nemen u mee in onze processen. Heeft u positieve ervaringen die u wilt delen over een therapie of aanpak? Laat ons dat weten, we starten er graag een blogdiscussie over.

Als je chaos blokkeert sta je evolutie in de weg

“Chaos hoort erbij”, beargumenteer ik tijdens het STIR avondcollege terwijl ik mijn holistische totaalbeeld van de natuurlijke en menselijke complexiteit laat zien.

Over chaos heen gaan vergt loslaten en moed. Het versterkt de onze spirituele eigenwaarde en kracht
Over chaos heen gaan vergt loslaten en moed. Het versterkt de onze spirituele eigenwaarde en kracht

Zonder chaos ontstaan geen nieuwe inzichten, verbindingen of ruimte voor vernieuwing. Zonder chaos zou de evolutie tot stilstand komen en het leven uitsterven. Chaos is een van de fundamenten van harmonie, hoe tegenstrijdig paradoxaal dit ook moge klinken. Omgaan met chaos in de natuur is net zo normaal als het zoeken naar voedsel of paren voor vermenigvuldiging. Veel levende soorten hebben zintuiglijk zich ontwikkeld om chaos een plek te geven in het bestaan. Denk aan de manier waarop bomen hun bladeren loslaten om de lange, koude nachten van de winter te doorstaan en de stormen te overleven zonder om te vallen. Denk aan de vele soorten die leven van de chaos van andere soorten. Het verrottingsproces van een omgevallen boom biedt levensscheppende harmonie voor insecten, schimmels, bacteriën, enz. De ene zijn dood is de ander zijn brood.

In het bewustwordingsproces van de mens is chaos de motor. Pijn van chaos scherpt onze zintuigen, het maakt ons bewust, ontwikkelt onze morele zingeving en ethiek, maakt ons creatief, scheppend en vooruitstrevend. Chaos is de motor van ons spiritueel bewustwordingsproces.  Chaos verschoont ons van het onhoudbare en openbaart de vernieuwing voor ons. Als we chaos risicomijdend in de weg staan dan sterft ons bestaan, komt onze creativiteit in verval en brokkelt ons bestaan af totdat een crisis de blokkade doorbreekt en ons weer aanzet tot een nieuwe cyclus. Alle problemen die de mensheid in deze tijden wereldwijd voor haar kiezen krijgt zijn te herleiden tot een neppe maatschappij die geldgroei als oneindige maatstaf heeft genomen en kunstmatig de chaos uit de weg gaat met kapitaalinjecties en manipulatie. De natuur laat zich niet permanent blokkeren en breek door zoals ook een dam of een stad verdwijnt wanneer de natuur weer de vrije hand krijgt. De grote catastrofes in de wereld zijn rechtstreeks resultaat van onze gebrekkige weerbaarheid door de natuurlijke chaos niet meer als instrument van opschonende vernieuwing te zien maar te verdoezelen achter economische groeiplaatjes.

Het is moeilijk voor mensen om het totaalplaatje te overzien en chaos te leren liefhebben zoals we ook harmonie zodanig intens waarderen dat we het hebzuchtig willen laten groeien totdat het weer in chaos uiteen barst. De meeste mensen kijken niet veel verder dan hun neus lang is en kijken vooral alleen maar achteruit omdat daar de zekerheden te vinden zijn die men ooit heeft genoten. Vooruit ziet men alleen maar niet ingevulde tijd en ruimte met chaos vaak als angstaanjagende hindernis. Aan de hand van plaatjes met recente gebeurtenissen maak ik dit duidelijk.

Vlak voor de chaos

Op de levenslijn is het moeilijk het geheel te overzien
Op de levenslijn is het moeilijk het geheel te overzien

Als we op de levenslijn vlak voor de chaos staan, zoals we recent hebben kunnen meemaken met de aanslag in Parijs en alle gevolgen ervan in de wereld, dan zien we voor ons een hoop mogelijke ellende op ons afkomen en achter ons de zekerheden die we zouden kwijtraken.

Op het punt vlak voor chaos is het logisch dat angst de diversiteit aan keuzes bepaalt
Op het punt vlak voor chaos is het logisch dat angst de diversiteit aan keuzes bepaalt

De mensen in de wereld voelen zich aangevallen in hun vrijheid (niet alleen van meningsuiting) en tonen dat via social media en massale opkomst in solidariteit betuigingen. De politici, die zelf aan de basis staan van het risicomijdende economische groeipatroon dat ingrijpende veranderingen structureel in de weg staat en enorme misstanden veroorzaakt die tot chaos leiden, verzamelen zich uit angst dat hun machtspositie ondermijnd wordt en de onrust verder escaleert dan alleen de claim voor gerechtigheid tegen laffe moorden, de vrijheid van meningsuiting of het verdedigen van respect  voor geloofsuitingen. Er zijn genoeg probleemsituaties van financiële onderdrukking van voldoende explosieve aard om de politieke en materialistische despoten tot paniek te drijven. Zij kijken vooral naar manieren om hun hebzucht en eigenbelang te behouden. Snel op de foto met de massa is dan een doelbewuste keuze. Maar de massa is niet gek en doorziet al snel de verwerpelijke tactiek door de vele regeringsleiders die zich zogenaamd solidair verklaren te wijzen op hun eigen onethische, onmenselijke keuzes in hun dagelijkse activiteiten.

De moed om chaos te overstijgen

Uit het holistische plaatje is duidelijk op te maken dat chaos slechts een onderdeel is van de werkelijkheid. Op de vooravond van een chaos is men vooral risicomijdend uit angst zekerheden kwijt te raken waar men waarde aan hecht. Maar men kan ook chaos aanvaarden als vaststaand feit en zich er overheen projecteren vanuit bewustzijn en een beeld scheppen over wat men los dient te laten om een nieuwe cyclus op te starten. Dit schept een nieuwe wereld van belangen en cocreatie dat ik zo heb geprobeerd aan te tonen:

Als je jezelf plaatst op de evolutie lijn ná de chaos, wat zien je dan?
Als je jezelf plaatst op de evolutie lijn ná de chaos, wat zien je dan?

Inzoemend op dit beeld komen we hier terecht:

Achter ons zien we de chaos en voor ons de nieuwe werkelijkheid die we zelf creëren
Achter ons zien we de chaos en voor ons de nieuwe werkelijkheid die we zelf creëren

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan zegt menigeen. Toch is het een keuze. Chaos is een loslaat en bewustwordingsinstrument voor ons als mens en organisatie. Door het te aanvaarden en in perspectief te plaatsen kunnen we het spanningsveld opzoeken te behoud via onze management cultuur van controle en verbetering van het oude, en de leiderschap behoefte aan verandering van passie en zingeving.

Stad van Morgen hanteert dan een richtlijn voor de harmonisering van de maatschappij op basis van de definitie van duurzame menselijke vooruitgang en de vijf kernverantwoordelijkheden voor mens en maatschappij (voedsel/water, gezondheid, veiligheid, samen-redzaamheid en zelfbewustzijn). Die verantwoordelijkheden liggen soms nog erg ver in de realisatie maar de weg er naar toe is voldoende richtinggevend om de eerste positieve keuze te maken die al over de chaos heen zijn gestapt. Zo doen we dat met de uitnodiging aan iedereen, mens en instantie, om mee te doen aan AiREAS, FR2ESH, SAFE en de STIR Academy, allemaal chaos overstijgende initiatieven. Door de keuze te maken wordt men geconfronteerd met het loslaten van oude zekerheden en het opbouwen van nieuwe. Dat kan een chaos op zichzelf opleveren, zeker voor oudetijdse instellingen, maar een korte termijn stip met voldoende leiderschapsmentaliteit zorgt ervoor dat er een brug geslagen over de chaos heen wordt waar men volledig achter kan staan.

Er is moed voor nodig om het oude los te laten en het nieuwe te gaan cocreëren
Er is moed voor nodig om het oude los te laten en het nieuwe te gaan cocreëren

De cyclus heb ik nogmaals getekend met de verschillende gemoedstoestanden waar men mee in aanraking komt, zelf en de overheersende omgevingscultuur. Zo zien we nu veel mensen die bezig zijn met het opbouwen van een nieuw leven maar tegengehouden worden door een dominant systeem dat haar eigen sterven tegen probeert te gaan. We noemen dat de wet van de tegenstellingen. Daar kan men bewust mee omgaan door rekening te houden met de positie in de cyclus van de gesprekspartners. Iemand in de fase van opbouw straalt zelfvertrouwen uit en passie terwijl iemand in de fase van het ophouden van een oude werkelijkheid juist angst en wantrouwen toont. De uitnodiging om over de chaos heen te stappen is een proces van moed, durf en inzicht waarbij het goede voorbeeld vaak overtuigend werkt.

Als men zelfbewust over chaos heen stapt dan wordt communicatie anders
Als men zelfbewust over chaos heen stapt dan wordt communicatie anders

Blokkerende werking machthebbers is levensgevaarlijk

Tot slot ben ik ingegaan op de blokkerende werking van machthebbers die het financiële systeem als enige werkelijkheid zien en er alles aan doen om het tegen alle natuurlijke spanningen in in stand te houden. Dit is levensgevaarlijk omdat zo elke vorm van creativiteit en vernieuwing wordt tegengewerkt die nodig is voor de ontwikkeling van de mens en mensheid. De spanningen lopen op en worden onderdrukt door kapitaalinjecties.

De blokkerende macht zuigt de oude harmonie én armoede leeg met dwang
De blokkerende macht zuigt de oude harmonie én armoede leeg met dwang

De doorbraak komt van mensen zelf die zich groeperen achter de muur van verzet van de oude belangen. Deze hebben weliswaar de wet in de hand die ze zodanig manipuleren dat het eigenbelang gediend blijft in plaats van het gemeenschappelijke belang en de transitie. Door de nieuwe groepering ontstaat een nieuwe werkelijkheid die tijdelijk parallel in de wettelijke “illegaliteit” vertoeft maar in de spirituele kracht van ethiek en verantwoordelijkheid steeds zichtbaarder leiderschap ontwikkelt en zich zichtbaar maakt. Het spanningsveld bouwt zich op maar de nieuwe wereld zorgt tevens voor een consoliderende basis waar het loslaatproces uiteindelijk toch weer houvast krijgt, echter onder nieuwe voorwaarden van cocreatie.

Twee Nederlanden. De ene machtig en blokkerend, de andere gedreven en ethisch op een nieuw niveau
Twee Nederlanden. De ene machtig en blokkerend, de andere gedreven en ethisch op een nieuw niveau

 

 

 

 

 

16. Zelforganiserend vermogen

Deze blogserie van 20 over de grote omslag wordt u aangeboden door Jean-Paul Close, grondlegger van de Stad van Morgen (Stichting STIR) en Sustainocratie, initiatiefnemer van samenwerkingsverbanden AiREAS, STIR Academy en FRE2SH.

Blog 16: Zelf-organiserend vermogen

Een van de grootste euvels van alle tijden is de hiërarchische manier van menshouderij. Vanuit de natuurlijke oorsprong van de mens heeft hiërarchie-vorming een duidelijke logica om de eenheid van een gemeenschap te bewaken terwijl de leden van de groep in een bewustzijnsproces verkeren waarin alle fasen van de complexiteiten cyclus doorlopen worden. Het leiderschap werd dan ook vaak uitgevoerd door de matriarch, de ervaren moederlijke vrouw die gezondheid, veiligheid en cohesie nastreeft terwijl de mannen zorgen voor de voedselvoorziening en verdediging van de groep. Gaandeweg, door de groei van de groepen, gedwongen migraties, confrontaties, oorlogsvoering, mannelijke religievormen is echter het leiderschap vermannelijkt, ge-ent op systeem-ondergeschiktheid, groei en concurrerende confrontaties. De introductie van geld als handelsinstrument is daar een voorbeeld van dat nu een uit de handen gelopen piramide structuur van belangen vertoont die structureel de menselijke waarden leegzuigt. Politieke en economische ondergeschiktheid en individualisme is de maatschappelijke norm in plaats van de spirituele kern van samenhorigheid, gezondheid, veiligheid en duurzame progressie.

De laatste millennia hebben in het teken gestaan van de ontwikkeling van deze maatschappijvorm die uiteindelijk een stadium heeft bereikt van hoogtepunt in vermannelijking en absoluut dieptepunt in morele bezieling en organisatie. Alle crisissen die we voor onze kiezen krijgen hebben hiermee te maken en tonen de absolute noodzaak om de essentie van het menselijke bestaan weer te ontdekken en ontwikkelen. Wij leven niet meer in de prehistorie waarin de matriarch het huishouden deed in de grot bij afwezigheid van de jagende man. We leven nu in een tijdperk dat er op Aarde geen ruimte meer is voor grote volksverhuizingen noch voor alles vernietigende “mannelijke” confrontaties. We zijn erop aangewezen om de harmonieuze verhoudingen tussen het mannelijke en vrouwelijke te ontdekken die de basis vormen van het leven zelf en nu ook doordringen in ons bewustzijn en onze organisatievormen.

Het gezin als bron van inspiratie
Het gezin bestaat uit man, vrouw en kinderen.  Het is de verpersoonlijking van een harmonieuze, duurzaam vooruitstrevende maatschappij. Man en vrouw vertegenwoordigen de harmonieuze interactie tussen het doen en zijn met de kinderen als evolutionair resultaat. Er zijn geen hiërarchische verhoudingen, niemand is de baas en de basis van vooruitgang is Sustainocratisch:

 • Voedsel (en water)
 • Gezondheid
 • Veiligheid (inclusief huisvesting en kleding)
 • Zelf redzaamheid
 • Zelf bewustzijn

Deze basisprincipes zullen we allemaal herkennen als we eenmaal een gezin hebben gevormd en in bewustzijn zowel de zorg voor elkaar als de waarden gedreven interactie met onze omgeving vorm geven. Het gezin heeft een zichzelf organiserend vermogen dat voortkomt uit de oerbeginselen van onze diepste spirituele banden. Zo selecteren we onze partner, krijgen we kinderen, steunen we elkaar in de levensprocessen en ondergaan we het leerproces door ervaringen op te bouwen en met elkaar te delen.

Deze presentatie van leermeester Prof. Paul de Blot en sparring partner in de Stad van Morgen kan ik aanbevelen. Het zal u helpen in uw eigen processen.

Zelf organiserend vermogen
De mens wordt in spirituele vrijheid geboren, aldus Paul de Blot, maar ook de wetenschap die in de Stad van Morgen wordt gehanteerd. Het zelfbewustzijn is een keuze instrument die ons steeds in verwarring heeft gebracht tussen onze hebzucht en bestaansdrang. Het innerlijke inlevingsvermogen over wat ons zorgen baart of gelukkig maakt is ook van toepassing op de andere mensen. Empathie is die verbindende kracht die ons zelfbewust doet inleven over het lot van anderen mensen. Bij vriendschap is dit een natuurlijk proces dat diep van binnen tot stand komt en de betrokken personen aanzet tot een band van onvoorwaardelijke liefde. In een oorlogssituatie leidt dit tot overleven, in een gezinssituatie tot de evolutionaire kracht van voortplanting.

In dit filmpje praat ikzelf over het zijn en doen als evolutionaire krachtvelden waar we in onze spirituele vrijheid van keuzes en doorbraken in ons bewustzijn ook hele maatschappijen mee vorm kunnen geven, gebruik makend van de familiaire essentie van duurzame menselijkheid.

In de Stad van Morgen hebben we het steeds over de mensheid als de wereldwijde multinational van grandioze een-pitters. Het is een verwijzing naar de absolute individuele, spirituele vrijheid van elke mens als onderdeel van het grote geheel en de vriendschappelijk samenwerking die ons verbindt aan de duurzame menselijke evolutie. Door Sustainocratie te definiëren als model van vrijheid van keuze binnen de context van menselijke basisbelangen ontstaan vriendschappelijke samenwerkingsverbanden die net zo resultaatgedreven zijn als dat van een gezin. Er zijn geen bazen, geen hiërarchische verhoudingen noch eigendommen, uitsluitend zelfbewuste hogere doelen die de harmonie en het welzijn van de gemeenschap waarborgen door er allemaal samen aan te werken. Het leiderschap wordt vorm gegeven door het gemeenschappelijk doel dat men nastreeft in plaats van het belang van enkelingen.

Pijn verbindt
In de manier waarop ik het zijn en doen met elkaar heb verbonden zien we dat hebzucht uitmondt in chaos net als Paul aangeeft in zijn presentatie wanneer hij verwijst naar de eindigheid van de materiële wereld en de oneindigheid van de spirituele. Materiële hebzucht leidt tot verval zoals groei nooit oneindig door kan gaan in de materiële wereld. De pijn van de dood, de crisis, het verval en verlies is echter wel de prikkel die leidt tot nieuwe fasen van bewustzijn. Als we rond om heen kijken zien we veel menselijk leed dat door de mens in zijn geheel wordt veroorzaakt omdat wij het empathische vermogen niet structureel toepassen in onze grote maatschappelijke structuren maar deze hebben gebaseerd op macht en hebzucht, de dodelijke virussen van het bewustzijn. De pijn die op termijn ook onszelf raakt is de motivatie om te komen tot nieuwe verbindende krachten die als een bevrijdende kracht ons zelfbewust lostrekken van de zuigkracht van de dood. Diep in ons willen wij leven. Pas als de pijn en angst ons bereikt zoeken we verlichting in bewustwording en verbindingen met anderen. We kijken naar de catastrofes van kanker, ziektes, klimaatverandering, vervuiling, armoede en oorlogen in de wereld en worden bewust van onze innerlijke verantwoordelijkheid, ongeacht de positie die we bekleden in de oude macht en hebzucht gedreven hiërarchieën van de oude tijd. We breken door in onze bevrijding en ontmoeten ons zelf-organiserend vermogen om de meest complexe uitdagingen aan te pakken door ons te verbinden in gelijkwaardigheid, vriendschap en vertrouwen. In de Stad van Morgen is op deze manier ontstaan:

 • AiREAS – regionale gezondheid door harmonie met onszelf en onze omgeving
 • FRE2SH – regionale samen-redzaamheid door empathie met elkaar en onze natuurlijke levensbronnen
 • STIR Academy – inspiratie delen en de vriendschap van kennisdeling

Het zijn allemaal zelf organiserende verbanden waar zelfbewuste mensen en instanties zich aan verbinden zonder dat iemand de baas is. De initiatieven worden genomen door iemand die de spirituele mens vertegenwoordigt en uitnodigt tot doelgerichte vriendschap en samenwerking. Zo komt de maatschappij tot leven in dynamiek en samenhorigheid als een energetische levend organisme van vrijheid met spiritueel commitment vanuit een optimaal niveau van zelfsturend empatisch bewustzijn, het begin van een nieuwe menselijke evolutionaire stap.

De 3 fasen van de menselijke evolutie. De transitie tussen fase 2 en 3 is nu gaande
De 3 fasen van de menselijke evolutie. De transitie tussen fase 2 en 3 is nu gaande

De grote omslag – 11 – denken vanuit het geheel

Deze blogreeks van 20 over de grote omslag wordt u aangeboden door Sustainocraat Jean-Paul Close, initiatiefnemer van de Stad van Morgen. De serie belicht de enorme uitdaging waar de mensheid voor staat om zichzelf als soort in stand te houden.

Blog 11 – denken vanuit het geheel

Deze dagen werden allerlei vernieuwende ideeën geopperd via blogs en politici. Zo redeneert futuroloog Richard Lamb over de “Holistic Age”. Zijn blog laat nogal wat open einden over die we zelf kunnen invullen maar geeft wel een kijk op de evolutie van de mens en haar activiteiten met een boeiende reflectie over de veranderingen die ons in de loop der jaren hebben geraakt en vaak in de vergetelheid zijn verdrongen. Verandering is normaal is de boodschap ook al lijken wij daar mentaal maar moeilijk mee om te gaan. We redeneren nu eenmaal niet over wat was, noch wat komen gaat maar wat is. Ook de mens zelf van vandaag is anders dan die van gisteren of morgen.

Minister Lodewijk Asscher bereikt de media met de boodschap dat de automatisering zoveel arbeid weghaalt bij mensen dat de economie en systeemwerkelijkheid op de schop moet. Gesalarieerde arbeid kan via de inkomstenbelasting de arbeidsloze bevolking niet bekostigen. Ondertussen dreigen de eigenaren van de ontwikkeling van gerobotiseerde systemen eenzijdige materiële rijkdom te ontwikkelen door de afhankelijkheid van de massa van hun producties. Het spanningsveld van geldbelangen groeit. Er wordt daarom openlijk gesproken over een basisinkomen voor iedereen. Waar dat inkomen vandaan moet komen is natuurlijk de vraag als het niet voortkomt uit wederkerigheid. De suggestie wordt geopperd dat deze groot geldverzamelaars belast worden om hun eigen consumerende massa in stand te houden. Boeiende gedachten maar of die in de gemak en hebzucht cultuur een plek krijgen is nog maar de vraag. De mens aan het systeeminfuus van geld en technologie is één van de moderne opvattingen van macht-gedreven culturen die vergelijkbaar is met de beroemde film “de Matrix”. Het lijkt dan net of er niets anders is. Er zijn echter nog 4 werkelijkheden waar men geen aandacht aan lijkt te besteden door economisch getinte blindheid.

5 jaar geleden, in 2009, vroeg ik aan Herman Wijffels, destijds de nummer 1 op de lijst van invloedrijkste verduurzamers, om de kick-off van de Stad van Morgen te steunen met zijn aanwezigheid. Zijn verhaal ging over de omgekeerde “S” van “Systeem”. In essentie vertelde hij over het historische proces van het in kleine stukjes hakken van onze werkelijkheid om het te leren snappen. Descartes (mens staat boven de natuur), Newton (stukjes snappen) en Darwin (de wet van de sterkste) werden als inspiratie genoemd om de huidige maatschappelijke structuur en crisissen te verklaren. Er was een maatschappij ontstaan waarin we de fragmenten op economische manier met elkaar verbinden binnen de context van het fragment, de handelsrelatie en wet van de sterkste. Ieder voor zich heeft het geheel uit het oog verloren en hecht er ook geen individueel belang aan. De overkoepelende (overheid, banken, bedrijven) structuren kijken naar de effectiviteit van de economische banden en ontlenen daar bestaansrecht aan, in plaats van  het redeneren vanuit de universele werkelijkheid. Het omkeren van het systeem is dan ook gerelateerd aan het besef dat wij als mens niet de baas zijn van de natuur maar er onderdeel van zijn, het geheel belangrijk is nu we de stukjes beginnen te snappen en niet de wet van de sterkste maar die van het aanpassingsvermogen duurzaamheid verschaft, zeker als we de symbiotische band met onze omgeving weten te organiseren.

Prof. Paul de Blot was ook aanwezig en beschreef de menselijke holistische basisorganisatie vanuit het gezin, de relatie tussen de partners, hun kinderen en ouders. Deze basisorganisatie is ook gaandeweg door de economische fragmentatie en afhankelijkheidsdrang teniet gedaan waardoor ook de individuele mens het contact met de natuurlijke, spirituele verbintenis is kwijtgeraakt. Daar is geldafhankelijkheid, status en hiërarchie voor in de plaats gekomen die nu ook nog eens verder gerobotiseerd dreigt te worden. De vraag rijst dan wat er overblijft van de zin van het bestaan van de mens zelf?

Mijn eigen holistische kijk is een empirisch en wetenschappelijk bewustzijn evolutie dat alle bovenstaande opvattingen relativeert vanuit de natuurlijke oorsprong van het leven zoals beschreven in de blog over de moleculaire werkelijkheid van ons bestaan en het Godsbesef dat we eraan kunnen ontlenen over dynamische (levende), evolutionaire harmonieuze relaties. Ik heb dit samengebracht in het complexiteiten model waar zowel de mens als de natuurlijke evolutie aan ontleend wordt.

Het leven bestaat uit de energieke interactie tussen materie en bewustzijn
Het leven bestaat uit de energieke interactie tussen materie en bewustzijn

 

In dat model zien we dat in de cyclus dat groei een gefragmenteerde benadering is die eindigt in de chaos (o.a. de dood) om ruimte te scheppen voor nieuwe levensprocessen en evolutionaire aanpassingen boven de lijn (bewustzijn). De collectieve benadering van symbiose verlangt een samenhang besef van de universele, niet de economische, werkelijkheid. Het robotiseren van menselijke activiteiten, zoals we die nu kennen in de vorm van een vaatwasser, koffiezetapparaat, stofzuiger of productierobot hebben bijgedragen aan de bevrijding van de mens van allerlei activiteiten die bewustwording in de weg konden staan. Deze bevrijding heeft gezorgd dat er theoretisch meer menselijke interactie kan ontstaan door een andere invulling van de tijd. De economisering van de maatschappij heeft echter de mens afgezonderd van die energetische verbintenis tussen mensen en omgeving door er een emotieloze band en individualisering voor in de plaats te zetten. De spiritualiteit van de harmonie is weg waardoor de motivatie om zinnige dingen te doen met en voor elkaar vaak is verdwenen, zelfs op gezinsniveau. Veel lichamelijke, emotionele en psychische aandoeningen hebben gezorgd voor een soort genetische antropoceen naast de vernietigende voetafdruk van ons bestaan op onze natuurlijke omgeving.

De grootste crisis van het bestaan van de mens is daarom de teloorgang van de energetische, harmonieuze band met onze evolutionaire werkelijkheid. Als we praten over een holistisch tijdperk dan gaat het vooral om het wederom ontdekken van onze band met het universum, ons milieu en onze medemens. Deze reis langs de as van de morele en spirituele bewustwording gaat door die van chaos, ontkenning, angst en uit elkaar vallen van oude structuren. Dat zien we om ons heen al gebeuren. De wet van de tegenstellingen is zodanig aan het werk dat wij als mensheid op het verst verwijderd zijn op dit moment van een harmonieuze, holistische werkelijkheid. Wetenschappers vragen zich af of wij als soort de evolutionaire stap door de chaos wel overleven? Ikzelf ben optimistisch van aard. Als ikzelf al een basis heb weten te leggen voor een holistische benadering van de maatschappij met pioniersstappen in Sustainocratie dan kan de som van vele holistisch gedreven “ik’s” het verschil wel degelijk maken, los van wat het universum zelf voor ons in petto heeft.

De kern van denken in een holistisch geheel is de doorbraak van het bewustzijn. Net als ikzelf ooit leerde door te doen om daarna via reflectie door te breken in een geheel nieuwe morele “zijn’s fase” van een holistisch zelfbeeld zie ik voor de mensheid ook zo’n doorbraak (zie evolutie plaatje helemaal onderaan). Voor mij was de transitie tussen de bewustzijnsfasen een persoonlijke lijdensweg van intens loslaten met een glorieus gevoel erna van energetische harmonie met een werkelijkheid die de rest van mensheid nog niet ervaart. Het organiseren van de nieuwe werkelijkheid door uit te nodigen werd de basis van de Stad van Morgen. De definitie van “duurzame menselijke vooruitgang” is daarvan een afgeleide als stip op de horizon.

De mens is een onderdeel van onze eigen bewustzijn evolutie
De mens is een onderdeel van onze eigen bewustzijn evolutie

De collectieve maatschappijbeleving zal ook door zo’n proces gaan van intens loslaten, vooral van de economische afhankelijkheden en hiërarchische machtsuitingen. Er zal een nieuwe fase van cocreatie aanbreken waarin we niet individueel alleen, maar ook collectief redeneren vanuit het universele “zijn”besef en doen op die basis. Dit “nieuwe zijn” van de mens is niet meer gefragmenteerd maar holistisch. Het proces voltrekt zich nu al en zal nog geruime tijd de gemoederen bezig houden, zeker omdat de chaos er een is van ongekende intensiteit. Mensen zoals ik, en vele anderen in de wereld, bevolken al die nieuwe “zijnsgedreven” werkelijkheid en nodigen uit om de chaos gefaseerd en geordend te doorlopen, zonder de pijn van oorlog en vernietiging. De vraag is of de oude macht in staat is de oogkleppen te verwijderen en zich open te stellen voor deze transitie? Anders gebeurt het toch maar dan zonder de toepassing van de vreedzame optie. De natuur doet haar evolutionaire werk toch, ook zonder onze rationele doorbraken van zelfbeschouwing en zelfbewustzijn.

Belangrijk voor iedereen die hiermee bezig is, is het besef dat de nieuwe holistische menselijke complexiteit en natuurlijke samenhang al bestaat. Het is enkel een proces van uitvergroting dat zich ontwikkelt. Een ieder heeft nu al een keuze.

De 3 fasen van de menselijke evolutie. De transitie tussen fase 2 en 3 is nu gaande
De 3 fasen van de menselijke evolutie volgens Jean-Paul Close (Sustainocratie, de nieuwe democratie, 2012). De transitie tussen fase 2 en 3 is nu gaande

Jean-Paul Close – Sustainocraat (iemand die verbindend uitnodigt naar de nieuwe co-creatieve werkelijkheid).

 

Energie dilemma

Toen de Stad van Morgen bezig was met het organiseren van een lokale Energie Coöperatie (2010) in Eindhoven volgens het Sustainocratische model werden we teruggefloten door de landelijke overheid. Men kon en wilde ons niet ondersteunen vanuit de toenmalige Green Deal omdat de aanpak “niet belastbaar” was. Toen de landelijke overheid moeilijk deed trokken fundamentele lokale partners zich ook terug. Zij hadden allen een belang om Den Haag tot vriend te behouden. Het initiatief viel uit elkaar. Als zo iets gebeurt dan realiseer je je weer een keer dat het in Den Haag alleen maar om geld en macht gaat.

De aanpak van de Stad van Morgen was georganiseerd vanuit menselijkheid en dat creëert een groot dilemma. Wij presenteerden onze local Energy & Quality of Life (EQoL) als gesloten lokaal systeem waarin energie een betaalmiddel was voor andere participatie zaken op gebied van lokale leefbaarheid. Maar dat zinde de landelijke overheid niet. De nationale overheid inkomsten zijn direct  en indirect bij elkaar opgeteld, grof geschat, voor minstens 50% afhankelijk van ons energiegebruik. Dat is veel zult u zeggen maar als je kijkt naar de manier waarop de consumptie-economie in elkaar zit dan zijn het niet alleen de accijns op brandstoffen die tot die inkomsten behoren. Tel daarbij ook op de logistieke activiteiten van goederendistributie, het gebruik van op olie gebaseerde grondstoffen in de producties, onze verwarming en kookgedrag thuis, de belastingen op al deze producten, de werkgelegenheid van deze productiviteit en retail van consumptie, btw over retail, enz. Haal energie weg en er blijft niets over van de Nederlandse overheid door totaal gebrek aan inkomsten wegens instorting van de dynamiek waar onze economie op is gebaseerd.

Ook de bevolking heeft haar lifestyle gebaseerd op energiegebruik waardoor het ene en het andere een logisch verband heeft van wederzijdse afhankelijkheid. Zolang het gebruik van energie in geld uitgedrukt wordt kan de overheid het belasten en daarmee zichzelf in stand houden. Iedereen happy. Niet dus.

De traditionele bron van deze (op fossiele brandstof gebaseerde) energie is aan het uitputten en de consumptie in de hele wereld neemt toe door de welvaart en consumptiegroei in vele landen. De energiekosten rijzen de pan uit en het gevaar van structurele tekorten in de toekomst vereist een urgente transitie. Voor de overheid is de energie transitie (van fossiel naar iets anders) fundamenteel mits deze hetzelfde geld in het laadje blijft brengen. Voor de consument is het van belang om onze levensstijl te handhaven.

Maar er is nog iets dat misschien veel belangrijker is. De eeuwenlange verbranding van fossiele brandstoffen blijkt een ongeevenaarde vervuiling en structureel ontkende (door de machtsposities rond fossiele energie) klimaatverandering teweeg te hebben gebracht. De bijbehorende gevolgeneconomie groeit schrikbarend en kan alleen bekostigd worden vanuit de primaire consumptieeconomie. De gevolgeneconomie groeit met 7% per jaar en vertegenwoordigt daarmee een verdubbeling elke 10 jaar. Die economie heeft ook nieuwe machtposities gecreerd met een krachtige lobby, een grote bureaucratie van controle en voorzieningen met bijbehorende publieke afhankelijkheden via zorg en verzekeringen. Dit moet allemaal via de belasting van de consument afgedekt worden door meer energiegebruik. Gaf de overheid in 2003 nog 113 Miljard uit, nu anno 2013 is dat 278 miljard. In 2023 ruim 550 Miljard als we op deze weg doorgaan. Maar nog steeds is er die 50% afhankelijkheidsverhouding van energie, of meer. De macht die aan energie gerelateerd wordt in Den Haag staat energie innovaties in de weg die geen geld in het laadje brengen ook al brengen ze wel leefbaarheid en menselijkheid. Maar diezelfde macht brengt onmacht op gebied van menselijkheid omdat men eigenlijk bezig is de mens en misschien wel het leven op Aarde uit te roeien. Dit compenseert men door gezondheid zorg en wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen maar de oorzaak aanpakken kan de macht niet wegens structurele onmacht.

Voor de bevolking zijn er langzaamaan oogkleppen afgevallen en duidelijk geworden dat wij ruim 100 jaar bewust weg zijn gehouden van enig energie alternatief terwijl die wel bestonden. Door gemakzucht hebben wij dat ook toegestaan. Wij dragen onbewust ook onze verantwoordelijkheid.

Verkeerde perceptie

In onze omgeving is energie ruimschoots voor handen. Het is alleen van belang dat we leren hoe we er anders mee om kunnen gaan. De perceptie die over energie is ontstaan is verkeerd en heeft alles te maken met de onze huidige aangeleerde kijk op het leven. Waar gebruiken wij energie voor in ons privéleven?

 • Voor verwarming van onze huizen, het water, de douche
 • Voor verlichting en elektronische apparatuur
 • Om eten te bereiden
 • Voor vele vormen van mobiliteit

Dat is het antwoord dat de meeste mensen zouden geven omdat men zo de energie ziet die men inkoopt. Men vergeet echter dat wij zelf in leven blijven door energie. En dat komt niet uit het stopcontact. Als levend wezen nemen wij energie tot ons via voedsel. Daarbij voeden wij ons ook met vitaminen die ontstaan door wisselwerking van onszelf en voedsel met zonlicht. Voedsel, energie en ons leven kan dus niet los van elkaar worden gezien. Wij zijn ooit als soort ontstaan in een geldloze wereld dankzij deze relatie. Het is essentieel in een stabiele maatschappij dat wij daar zelfbewust en zelfredzaam mee omgaan. We kunnen deze essentie niet zomaar uitbesteden aan grote machthebbers en onze perceptie door gemakzucht vertroebelen door andere zaken belangrijker te gaan vinden. Als wij ons bestaan effectief organiseren dan nemen wij energie en voedsel serieus. Dat betekent ook dat wij onze eigen omgeving serieus moeten nemen uit levensbelang, niet geldbelang.

Door de economie vanuit consumptie en geldafhankelijkheid te organiseren ontstaan alle misstanden. Als we de economie organiseren rond gebruik en eigen inzet en verantwoordelijkheid met in acht name van duurzame menselijkheid dan kunnen vele misstanden opgelost worden. Het gaat niet om geldsystemen maar om duurzame menselijke vooruitgang.

De zon is gratis en de planten groeien weelderig zelfs als wij er niet naar omkijken. Als wij een beetje sturen dan geven die planten een overvloed aan voedsel en herbruikbaar afval voor energievoorziening. We hoeven niet eens te reizen hiervoor zoals we nu doen om geld te verdienen.  Energie is van onszelf en dat mogen wij opeisen vanuit een natuurlijk perspectief door er zelfvoorzienend mee om te gaan. We hebben voor onszelf het dilemma geschapen door het uit handen te geven. Misschien wordt het tijd om daar zelf eens goed over na te denken en het weer terug te nemen.

Het dilemma van vervuiling, fossiele brandstoffen, klimaatproblemen lossen de machthebbers niet op want zij hebben hun macht eraan ontleend. Als het opgelost wordt is het omdat wij daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen als individu en som der individuen in concrete samenwerking. Wij passen onze levensstijl aan, worden zelfredzaam, gebruiken geen fossiele brandstoffen meer en trachten zoveel mogelijk over te stappen op eigen productiviteit. We accepteren geen blokkerende maatregelen meer die ons leven en leefbaarheid in de weg staan. Wij zijn zelf de overheid die ondergeschikt is aan de mens, niet andersom. Wij hebben onze eigen autoriteit. En dat begint thuis, lokaal en in onze gemeentes. Niet in Den Haag of Brussel. Maar vaak staat gemakzucht ons eigenbelang in de weg en daar ontleent de macht haar macht aan en wij onze onmacht.

Tsja, en dat is voor iedereen nog steeds een gigantisch dilemma.